7.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 36/5


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 70/2017

av den 5 maj 2017

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2019/182]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1840 av den 14 oktober 2016 om ändring av bilaga IV till rådets direktiv 2009/156/EG vad gäller metoder för diagnostisering av afrikansk hästpest (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/9 av den 4 januari 2017 om godkännande av vissa laboratorier i Marocko och Taiwan för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet hos hundar, katter och illrar (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Det här beslutet avser lagstiftning om andra levande djur än fisk och vattenbruksdjur. Enligt punkt 2 i inledningen till kapitel I i bilaga I till EES-avtalet ska lagstiftning om dessa frågor inte gälla Island. Det här beslutet bör därför inte gälla Island.

(4)

Det här beslutet avser lagstiftning om veterinära frågor. Enligt anpassningen för detta område i bilaga I till EES-avtalet ska lagstiftning om veterinära frågor inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Det här beslutet bör därför inte gälla Liechtenstein.

(5)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel I i bilaga I till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande ska läggas till i del 4.1 punkt 3 (rådets direktiv 2009/156/EG):

”, ändrat genom

32016 D 1840: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1840 av den 14 oktober 2016 (EUT L 280, 18.10.2016, s. 33)”.

2.

Följande strecksats ska läggas till i del 8.1 punkt 2 (rådets direktiv 2009/156/EG):

”—

32016 D 1840: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1840 av den 14 oktober 2016 (EUT L 280, 18.10.2016, s. 33)”.

3.

Följande punkt ska införas i del 4.2 efter punkt 102 (kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1235):

”103.

32017 D 0009: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/9 av den 4 januari 2017 om godkännande av vissa laboratorier i Marocko och Taiwan för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet hos hundar, katter och illrar (EUT L 3, 6.1.2017, s. 32).

Denna rättsakt ska inte gälla Island.”

Artikel 2

Texterna till genomförandebesluten (EU) 2016/1840 och (EU) 2017/9 på norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 6 maj 2017 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 5 maj 2017.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Claude MAERTEN

Ordförande


(1)  EUT L 280, 18.10.2016, s. 33.

(2)  EUT L 3, 6.1.2017, s. 32.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.