21.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/1


Meddelande om ikraftträdande av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan

Ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan (1), trädde i kraft den 1 mars 2018, sedan det förfarande som föreskrivs i artikel 57.1 i ramavtalet avslutats den 26 februari 2018.


(1)  EUT L 343, 22.12.2017, s. 3.