22.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 297/44


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 35/2017

av den 3 februari 2017

om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet [2018/1769]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut 2014/752/EU av den 30 oktober 2014 om likvärdigheten mellan Japans regelverk för centrala motparter och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandebeslut 2014/753/EU av den 30 oktober 2014 om likvärdigheten mellan Singapores regelverk för centrala motparter och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens genomförandebeslut 2014/754/EU av den 30 oktober 2014 om likvärdigheten mellan Hongkongs regelverk för centrala motparter och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Kommissionens genomförandebeslut 2014/755/EU av den 30 oktober 2014 om likvärdigheten mellan Australiens regelverk för centrala motparter och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (4) bör införlivas med EES-avtalet.

(5)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2038 av den 13 november 2015 om likvärdigheten mellan Republiken Koreas regelverk för centrala motparter och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (5) bör införlivas med EES-avtalet.

(6)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2039 av den 13 november 2015 om likvärdigheten mellan Sydafrikas regelverk för centrala motparter och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (6) bör införlivas med EES-avtalet.

(7)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2040 av den 13 november 2015 om likvärdigheten mellan regelverket för centrala motparter i vissa av Kanadas provinser och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (7) bör införlivas med EES-avtalet.

(8)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2041 av den 13 november 2015 om likvärdigheten mellan Mexikos regelverk för centrala motparter och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (8) bör införlivas med EES-avtalet.

(9)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2042 av den 13 november 2015 om likvärdigheten mellan Schweiz regelverk för centrala motparter och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (9) bör införlivas med EES-avtalet.

(10)

Bilaga IX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkter ska införas efter punkt 31bc (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012) i bilaga IX till avtalet:

”31bcaa.

32014 D 0752: Kommissionens genomförandebeslut 2014/752/EU av den 30 oktober 2014 om likvärdigheten mellan Japans regelverk för centrala motparter och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 311, 31.10.2014, s. 55)

31bcab.

32014 D 0753: Kommissionens genomförandebeslut 2014/753/EU av den 30 oktober 2014 om likvärdigheten mellan Singapores regelverk för centrala motparter och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 311, 31.10.2014, s. 58)

31bcac.

32014 D 0754: Kommissionens genomförandebeslut 2014/754/EU av den 30 oktober 2014 om likvärdigheten mellan Hongkongs regelverk för centrala motparter och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 311, 31.10.2014, s. 62)

31bcad.

32014 D 0755: Kommissionens genomförandebeslut 2014/755/EU av den 30 oktober 2014 om likvärdigheten mellan Australiens regelverk för centrala motparter och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 311, 31.10.2014, s. 66)

31bcae.

32015 D 2038: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2038 av den 13 november 2015 om likvärdigheten mellan Republiken Koreas regelverk för centrala motparter och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 298, 14.11.2015, s. 25)

31bcaf.

32015 D 2039: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2039 av den 13 november 2015 om likvärdigheten mellan Sydafrikas regelverk för centrala motparter och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 298, 14.11.2015, s. 29)

31bcag.

32015 D 2040: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2040 av den 13 november 2015 om likvärdigheten mellan regelverket för centrala motparter i vissa av Kanadas provinser och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 298, 14.11.2015, s. 32)

31bcah.

32015 D 2041: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2041 av den 13 november 2015 om likvärdigheten mellan Mexikos regelverk för centrala motparter och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 298, 14.11.2015, s. 38)

31bcai.

32015 D 2042: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2042 av den 13 november 2015 om likvärdigheten mellan Schweiz regelverk för centrala motparter och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 298, 14.11.2015, s. 42)”.

Artikel 2

Texterna till genomförandebesluten 2014/752/EU, 2014/753/EU, 2014/754/EU, 2014/755/EU, (EU) 2015/2038, (EU) 2015/2039, (EU) 2015/2040, (EU) 2015/2041 och (EU) 2015/2042 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 februari 2017 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1), eller samma dag som gemensamma EES-kommitténs beslut nr 206/2016 av den 30 september 2016 (10) träder i kraft, om denna dag infaller senare.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 februari 2017.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Claude MAERTEN

Ordförande


(1)  EUT L 311, 31.10.2014, s. 55.

(2)  EUT L 311, 31.10.2014, s. 58.

(3)  EUT L 311, 31.10.2014, s. 62.

(4)  EUT L 311, 31.10.2014, s. 66.

(5)  EUT L 298, 14.11.2015, s. 25.

(6)  EUT L 298, 14.11.2015, s. 29.

(7)  EUT L 298, 14.11.2015, s. 32.

(8)  EUT L 298, 14.11.2015, s. 38.

(9)  EUT L 298, 14.11.2015, s. 42.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.

(10)  EUT L 46, 23.2.2017, s. 53.