22.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 297/33


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 27/2017

av den 3 februari 2017

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2018/1761]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) 2016/2235 av den 12 december 2016 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bisfenol A (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XV punkt 12zc (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32016 R 2235: Kommissionens förordning (EU) 2016/2235 av den 12 december 2016 (EUT L 337, 13.12.2016, s. 3)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) 2016/2235 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 februari 2017 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 februari 2017.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Claude MAERTEN

Ordförande


(1)  EUT L 337, 13.12.2016, s. 3.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.