22.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 297/26


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 21/2017

av den 3 februari 2017

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2018/1755]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) 2016/1411 av den 24 augusti 2016 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EU) 2016/1412 av den 24 augusti 2016 om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens förordning (EU) 2016/1413 av den 24 augusti 2016 om ändring av förordning (EU) nr 432/2012 om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Kommissionens förordning (EU) 2016/1416 av den 24 augusti 2016 om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (4) bör införlivas med EES-avtalet.

(5)

Detta beslut avser lagstiftning om livsmedel. Enligt inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska lagstiftning om livsmedel inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte gälla Liechtenstein.

(6)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska lägga till i punkt 54zzzzzp (kommissionens förordning (EU) 432/2012):

”—

32016 R 1413: Kommissionens förordning (EU) 2016/1413 av den 24 augusti 2016 (EUT L 230, 25.8.2016, s. 8)”.

2.

Följande strecksats ska lägga till i punkt 55 (kommissionens förordning (EU) nr 10/2011):

”—

32016 R 1416: Kommissionens förordning (EU) 2016/1416 av den 24 augusti 2016 (EUT L 230, 25.8.2016, s. 22)”.

3.

Följande punkter ska införas efter punkt 118 (kommissionens förordning (EU) 2016/1390):

”119.

32016 R 1411: Kommissionens förordning (EU) 2016/1411 av den 24 augusti 2016 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (EUT L 230, 25.8.2016, s. 1)

120.

32016 R 1412: Kommissionens förordning (EU) 2016/1412 av den 24 augusti 2016 om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk (EUT L 230, 25.8.2016, s. 6)”.

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EU) 2016/1411, (EU) 2016/1412, (EU) 2016/1413 och (EU) 2016/1416 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 februari 2017 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 februari 2017.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Claude MAERTEN

Ordförande


(1)  EUT L 230, 25.8.2016, s. 1.

(2)  EUT L 230, 25.8.2016, s. 6.

(3)  EUT L 230, 25.8.2016, s. 8.

(4)  EUT L 230, 25.8.2016, s. 22.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.