22.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 297/3


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 2/2017

av den 3 februari 2017

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2018/1736]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1196 av den 20 juli 2016 om ändring av bilagorna till beslut 2007/275/EG om förteckningar över djur och produkter som ska undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Det här beslutet avser lagstiftning om veterinära frågor. Enligt anpassningen för detta område i bilaga I till EES-avtalet ska lagstiftning om veterinära frågor inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Det här beslutet bör därför inte gälla Liechtenstein.

(3)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel I del 1.2 punkt 137 (kommissionens beslut 2007/275/EG) i bilaga I till EES-avtalet:

”—

32016 D 1196: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1196 av den 20 juli 2016 (EUT L 197, 22.7.2016, s. 10)”.

Artikel 2

Texten till genomförandebeslut (EU) 2016/1196 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 februari 2017 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 februari 2017.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Claude MAERTEN

Ordförande


(1)  EUT L 197, 22.7.2016, s. 10.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.