16.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 39/45


BESLUT nr 1/2016 AV UNDERKOMMITTÉN FÖR TULLFRÅGOR EU–MOLDAVIEN

av den 6 oktober 2016

om ersättande av protokoll II till associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete [2017/266]

UNDERKOMMITTÉN FÖR TULLFRÅGOR EU–MOLDAVIEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan (1), särskilt artikel 38 i protokoll II till avtalet om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 144.2 i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan (nedan kallat avtalet) hänvisas till protokoll II till avtalet (nedan kallat protokoll II), i vilket det fastställs ursprungsregler och föreskrivs ursprungskumulation mellan unionen och Republiken Moldavien.

(2)

De flesta av de bestämmelser om handel och handelsrelaterade frågor som ingår i avtalet, inbegripet protokoll II, har tillämpats provisoriskt sedan den 1 september 2014.

(3)

Enligt artikel 38 i protokoll II får underkommittén för tullfrågor, vilken inrättas genom artikel 200 i avtalet, fatta beslut om ändring av bestämmelserna i det protokollet.

(4)

Tanken med den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (2) (nedan kallad konventionen) är att de nu gällande protokollen om ursprungsregler mellan länderna i det Europa–Medelhavstäckande området ska ersättas med en enda rättsakt.

(5)

Unionen undertecknade konventionen den 15 juni 2011. Konventionens gemensamma kommitté beslutade, genom beslut nr 2 av den 21 maj 2014 (3), att Republiken Moldavien skulle bjudas in att ansluta sig till konventionen.

(6)

Unionen och Republiken Moldavien deponerade sina godtagandeinstrument hos depositarien för konventionen den 26 mars 2012 respektive den 31 juli 2015. I enlighet med artikel 10.3 i konventionen trädde denna i kraft för unionen och Republiken Moldavien den 1 maj 2012 respektive den 1 september 2015.

(7)

Protokoll II bör därför ersättas med ett nytt protokoll som hänvisar till konventionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Protokoll II till associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, ska ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 december 2016.

Utfärdat i Bryssel den 6 oktober 2016.

På underkommittén för tullfrågors vägnar

P. KOVACS

Ordförande

O. ZIKUNA

N. CALENIC

Sekreterare


(1)  EUT L 260, 30.8.2014, s. 4.

(2)  EUT L 54, 26.2.2013, s. 4.

(3)  EUT L 217, 23.7.2014, s. 88.


BILAGA

PROTOKOLL II

OM DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER OCH OM METODER FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 1

Tillämpliga ursprungsregler

1.   Vid genomförandet av detta avtal ska tillägg I till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (1) (nedan kallad konventionen) och de relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen gälla.

2.   Alla hänvisningar till ”relevant avtal” i tillägg I och i de relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen ska anses som hänvisningar till detta avtal.

Artikel 2

Tvistlösning

1.   Om det i samband med kontrollförfaranden enligt artikel 32 i tillägg I till konventionen uppstår tvister som inte kan lösas mellan de tullmyndigheter som begärt en kontroll och de tullmyndigheter som ansvarar för att denna kontroll utförs, ska tvisterna hänskjutas till underkommittén för tullfrågor. Bestämmelserna om tvistlösningsmekanismen i kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning V (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal ska inte gälla.

2.   Alla tvister mellan importören och importlandets tullmyndigheter ska lösas enligt lagstiftningen i importlandet.

Artikel 3

Ändringar av protokollet

Underkommittén för tullfrågor får besluta att ändra bestämmelserna i detta protokoll.

Artikel 4

Utträde ur konventionen

1.   Om antingen Europeiska unionen eller Republiken Moldavien i enlighet med artikel 9 i konventionen skriftligen meddelar depositarien för konventionen sin avsikt att träda ut ur konventionen, ska Europeiska unionen och Republiken Moldavien omedelbart inleda förhandlingar om ursprungsregler för tillämpningen av detta avtal.

2.   De vid tidpunkten för utträdet tillämpliga ursprungsreglerna i tillägg I och, i tillämpliga fall, de relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen ska fortsätta att gälla för detta avtal till dess att nyframförhandlade ursprungsregler träder i kraft. Från och med tidpunkten för utträdet ska ursprungsreglerna i tillägg I och, i tillämpliga fall, de relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen dock tolkas så att de medger bilateral kumulation enbart mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien.

Artikel 5

Övergångsbestämmelser – kumulation

Utan hinder av vad som sägs i artiklarna 16.5 och 21.3 i tillägg I till konventionen får ursprungsintyget när kumulation enbart involverar Eftastaterna, Färöarna, Europeiska unionen, Turkiet, deltagarna i stabiliserings- och associeringsprocessen och Republiken Moldavien utgöras av ett varucertifikat EUR.1 eller en ursprungsdeklaration.


(1)  EUT L 54, 26.2.2013, s. 4.