12.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 8/25


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 191/2015

av den 10 juli 2015

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet [2017/31]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Direktiv 2008/99/EG omfattar både rättsakter som är införlivade med EES-avtalet och rättsakter som inte är införlivade med EES-avtalet.

(3)

Bilaga XX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska införas efter punkt 1l (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG) i bilaga XX till EES-avtalet:

”1m.

32008 L 0099: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser (EUT L 328, 6.12.2008, s. 28)

Bestämmelserna i direktivet ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

Eftersom vissa gemenskapsrättsakter som anges i direktiv 2008/99/EG inte har införlivats med EES-avtalet, ska alla hänvisningar till dessa rättsakter, till definitioner i dessa rättsakter och till handlingar som utgör straffbara gärningar och som omfattas av dessa i direktiv 2008/99/EG angivna rättsakter inte gälla Eftastaterna. Dessa rättsakter är för närvarande följande:

i)

Rådets direktiv 76/160/EEG av den 8 december 1975 om kvaliteten på badvatten.

ii)

Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar.

iii)

Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.

iv)

Rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning.

v)

Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

vi)

Rådets direktiv 2003/122/Euratom av den 22 december 2003 om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet och herrelösa strålkällor.

vii)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten.

viii)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/44/EG av den 6 september 2006 om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla fiskbestånden.

ix)

Rådets direktiv 2006/117/Euratom av den 20 november 2006 om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle.”

Artikel 2

Texten till direktiv 2008/99/EG på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 11 juli 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 10 juli 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Atle LEIKVOLL

Ordförande


(1)  EUT L 328, 6.12.2008, s. 28.

(*1)  Konstitutionella krav finns angivna.


BILAGA

GEMENSAM FÖRKLARING AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA

till gemensamma EES-kommitténs beslut nr 191/2015 av den 10 juli 2015 som införlivar Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG med EES-avtalet

”Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG är grundat på artikel 175 i EG-fördraget (nu artikel 192 i EUF-fördraget) och syftar till ett effektivt miljöskydd. Detta ska ske med de rättsliga medel som föreskrivs i straffrättslig lagstiftning. De avtalsslutande parterna har kommit överens om att detta direktiv ska införlivas med EES-avtalet. De avtalsslutande parterna är överens om att införlivandet av direktiv 2008/99/EG inte påverkar EES-avtalets tillämpningsområde, och noterar att EU-lagstiftaren, till följd av EUF-fördragets ikraftträdande, får anta minimiregler enligt artikel 83.2 i EUF-fördraget om fastställande av brottsrekvisit och påföljder inom ett visst EU-politikområde, om detta ’visar sig nödvändig[t] för att säkerställa att unionens politik på ett område som omfattas av harmoniseringsåtgärder ska kunna genomföras effektivt’. Ytterligare lagstiftningsåtgärder som antas med stöd av artikel 83.2 kommer inte att vara av betydelse för EES.”