29.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/79


BESLUT nr 2/2016 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU–SCHWEIZ

av den 3 december 2015

om ändring av protokoll 3 (om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete) till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz [2016/121]

GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz (1) (nedan kallat avtalet), undertecknat i Bryssel den 22 juli 1972, särskilt artikel 11,

med beaktande av protokoll 3 till avtalet, om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete (nedan kallat protokoll 3), och

av följande skäl:

(1)

I artikel 11 i avtalet hänvisas till protokoll 3, i vilket det fastställs ursprungsregler och föreskrivs ursprungskumulation mellan EU, Schweiz (inbegripet Liechtenstein), Island, Norge, Turkiet, Färöarna och deltagarna i Barcelonaprocessen (2).

(2)

Enligt artikel 39 i protokoll 3 får den gemensamma kommitté som inrättades genom artikel 29 i avtalet fatta beslut om ändring av bestämmelserna i protokollet.

(3)

Tanken med den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (3) (nedan kallad konventionen) är att de nu gällande protokollen om ursprungsregler mellan länderna i det Europa–Medelhavstäckande området ska ersättas med en enda rättsakt.

(4)

EU och Schweiz undertecknade konventionen den 15 juni 2011.

(5)

EU och Schweiz deponerade sina godtagandeinstrument hos depositarien för konventionen den 26 mars 2012 respektive den 28 november 2011. Till följd av detta trädde konventionen i enlighet med artikel 10.3 i denna i kraft för EU och Schweiz den 1 maj 2012 respektive den 1 januari 2012.

(6)

Genom konventionen inlemmas deltagarna i stabiliserings- och associeringsprocessen och Republiken Moldavien i det Europa–Medelhavstäckande området för ursprungskumulation.

(7)

Protokoll 3 till avtalet bör därför ändras så att det hänvisar till konventionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokoll 3 till avtalet, om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, ska ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 februari 2016.

Utfärdat i Bryssel den 3 december 2015.

På gemensamma kommitténs vägnar

Luc DEVIGNE

Ordförande


(1)  EGT L 300, 31.12.1972, s. 189.

(2)  Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Västbanken och Gaza, Syrien och Tunisien.

(3)  EUT L 54, 26.2.2013, s. 4.


BILAGA

”PROTOKOLL 3

om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete

Artikel 1

Tillämpliga ursprungsregler

Vid tillämpningen av detta avtal ska tillägg I till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (1) (nedan kallad konventionen) och de relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen gälla.

Alla hänvisningar till relevant avtal i tillägg I till konventionen och i de relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen ska anses som hänvisningar till detta avtal.

Artikel 2

Tvistlösning

Om det i samband med kontrollförfaranden enligt artikel 32 i tillägg I till konventionen uppstår tvister som inte kan lösas mellan de tullmyndigheter som begärt en kontroll och de tullmyndigheter som ansvarar för att denna kontroll utförs, ska tvisterna hänskjutas till gemensamma kommittén.

Alla tvister mellan importören och importlandets tullmyndigheter ska lösas enligt lagstiftningen i importlandet.

Artikel 3

Ändring av protokollet

Gemensamma kommittén får fatta beslut om ändring av bestämmelserna i detta protokoll.

Artikel 4

Utträde ur konventionen

1.   Om EU eller Schweiz i enlighet med artikel 9 i konventionen skriftligen meddelar depositarien för konventionen sin avsikt att träda ut ur konventionen, ska EU och Schweiz omedelbart inleda förhandlingar om ursprungsregler för tillämpningen av detta avtal.

2.   De vid tidpunkten för utträdet tillämpliga ursprungsreglerna i tillägg I till konventionen och relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen ska fortsätta att gälla för detta avtal till dess att sådana nyframförhandlade ursprungsregler träder i kraft. Från och med tidpunkten för utträdet ska ursprungsreglerna i tillägg I till konventionen och de relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen dock tolkas så att de enbart medger bilateral kumulation mellan EU och Schweiz.

Artikel 5

Övergångsbestämmelser – kumulation

Trots vad som sägs i artiklarna 16.5 och 21.3 i tillägg I till konventionen får ursprungsintyget när kumulation enbart involverar Eftastaterna, Färöarna, EU, Turkiet och deltagarna i stabiliserings- och associeringsprocessen och Republiken Moldavien utgöras av ett varucertifikat EUR.1 eller en ursprungsdeklaration.”


(1)  EUT L 54, 26.2.2013, s. 4.