16.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/3


STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSAVTAL

mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo (*), å andra sidan

UNIONEN, nedan kallad unionen eller EU, och EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN, nedan kallad Euratom.

å ena sidan, och

KOSOVO (*),

å andra sidan,

nedan gemensamt kallade parterna,

SOM BEAKTAR de starka banden och värdegemenskapen mellan parterna och deras önskan att stärka dessa band och upprätta nära och bestående förbindelser grundade på ömsesidighet och gemensamma intressen, vilket bör göra det möjligt för Kosovo att ytterligare stärka och utvidga sina förbindelser med EU,

SOM BEAKTAR betydelsen av detta avtal för upprättandet och befästandet av en stabil europeisk ordning grundad på samarbete och med EU som stöttepelare, inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen med länderna på västra Balkan,

SOM ERINRAR om EU:s beredvillighet att vidta konkreta åtgärder för att förverkliga Kosovos europeiska perspektiv och närmande till EU i linje med regionens perspektiv, genom att integrera Kosovo i den politiska och ekonomiska huvudfåran i Europa, genom Kosovos pågående deltagande i stabiliserings- och associeringsprocessen med syftet att uppfylla de relevanta kriterier och villkor som gäller i stabiliserings- och associeringsprocessen, med förbehåll för att detta avtal genomförs framgångsrikt, särskilt när det gäller regionalt samarbete; denna process kommer att leda till framsteg i Kosovos europeiska perspektiv och närmande till EU, om de objektiva omständigheterna så tillåter och om Kosovo uppfyller kriterierna fastställda av Europeiska rådet i Köpenhamn den 21–22 juni 1993 och de ovannämnda kriterierna,

SOM BEAKTAR parternas åtagande att med lämpliga medel bidra till den politiska, ekonomiska och institutionella stabiliseringen i Kosovo och i regionen genom utveckling av det civila samhället och demokratisering, institutionell uppbyggnad och reformering av den offentliga förvaltningen, regional handelsintegration och ökat ekonomiskt samarbete, omfattande samarbete även i rättsliga och inrikes frågor samt stärkt säkerhet,

SOM BEAKTAR parternas åtagande att utvidga de politiska och ekonomiska friheter som ligger till grund för detta avtal samt deras åtagande att respektera mänskliga rättigheter inbegripet rättigheter för personer som tillhör minoriteter och utsatta grupper,

SOM BEAKTAR parternas engagemang för institutioner som bygger på rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning och demokratiska principer, genom ett flerpartisystem med fria och rättvisa val,

SOM BEAKTAR parternas åtagande att respektera principerna i Förenta nationernas stadga och principerna för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), särskilt de i slutakten från konferensen om säkerhet och samarbete i Europa från 1975 (nedan kallad Helsingforsslutakten) och Parisstadgan för ett nytt Europa från 1990,

SOM BEKRÄFTAR den vikt som parterna fäster vid fullgörandet av internationella skyldigheter, särskilt, men inte endast, i samband med skyddet av mänskliga rättigheter och skydd av personer som tillhör minoriteter och utsatta grupper och noterar i detta avseende Kosovos åtagande att följa relevanta internationella instrument,

SOM BEKRÄFTAR alla flyktingars och internflyktingars rätt att återvända och att åtnjuta skydd för sin egendom och andra mänskliga rättigheter med anknytning härtill,

SOM BEAKTAR parternas uppslutning kring principerna om en fri marknadsekonomi och hållbar utveckling samt EU:s beredvillighet att bidra till ekonomiska reformer i Kosovo,

SOM BEAKTAR parternas beslutsamhet att främja frihandel, enligt Världshandelsorganisationens (nedan kallad WTO) relevanta principer som ska tillämpas på ett öppet och icke-diskriminerande sätt,

SOM BEAKTAR parternas önskan att ytterligare bygga ut den regelbundna politiska dialogen i frågor av gemensamt intresse, inbegripet regionala aspekter,

SOM BEAKTAR den vikt parterna fäster vid att bekämpa organiserad brottslighet och korruption och att stärka samarbetet i kampen mot terrorism i överensstämmelse med EU:s regelverk samt att förhindra irreguljär migration och samtidigt stödja rörlighet i en laglig och säker miljö,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att detta avtal kommer att skapa ett nytt klimat för de ekonomiska förbindelserna mellan parterna och framför allt för ökad handel och ökade investeringar, faktorer som är av avgörande betydelse för ekonomisk omstrukturering och modernisering,

SOM BEAKTAR Kosovos åtagande att på relevanta områden närma sin lagstiftning till EU:s och att tillämpa den på ett effektivt sätt,

SOM BEAKTAR EU:s beredvillighet att kraftfullt understödja genomförandet av reformer och att i detta syfte utnyttja alla till buds stående samarbetsformer samt tekniskt, finansiellt och ekonomiskt stöd inom ramen för ett omfattande, vägledande flerårigt program, om de objektiva omständigheterna så tillåter,

SOM KONSTATERAR att detta avtal inte påverkar ståndpunkter om status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring,

SOM KONSTATERAR att de åtaganden och det samarbete som unionen ska ingå enligt detta avtal avser endast de områden som omfattas av unionens regelverk eller befintlig unionspolitik,

SOM KONSTATERAR att de interna förfarandena i Europeiska unionens medlemsstater (nedan kallade medlemsstaterna) kan tillämpas när de mottar handlingar som utfärdats av Kosovos myndigheter enligt detta avtal,

SOM KONSTATERAR att förhandlingar pågår om inrättandet av en transportgemenskap med västra Balkan,

SOM ERINRAR om toppmötet i Zagreb 2000, som efterlyste en fortsatt konsolidering av förbindelserna genom stabiliserings- och associeringsprocessen samt ett utökat regionalt samarbete,

SOM ERINRAR om att Europeiska rådet vid sitt möte i Thessaloniki den 19 och 20 juni 2003 befäste stabiliserings- och associeringsprocessen som politisk ram för EU:s förbindelser med länderna på västra Balkan och framhävde deras utsikter till integration med EU på grundval av varje lands reformframsteg och egna meriter,

SOM ERINRAR om Kosovos åtaganden inom ramen för det centraleuropeiska frihandelsavtalet, som undertecknades i Bukarest den 19 december 2006, med syfte att öka regionens förmåga att dra till sig investeringar och förbättra dess möjligheter att integreras i den globala ekonomin, om de objektiva omständigheterna så tillåter,

SOM ÖNSKAR upprätta ett närmare kulturellt samarbete och utveckla informationsutbytet,

SOM KONSTATERAR att om parterna inom ramen för detta avtal beslutar att ingå särskilda avtal på området med frihet, säkerhet och rättvisa, som skulle ingås av EU i enlighet med avdelning V i tredje delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, skulle bestämmelserna i sådana framtida särskilda avtal inte vara bindande för Förenade kungariket och/eller Irland, såvida inte EU parallellt med Förenade kungariket och/eller Irland, vad gäller deras respektive tidigare bilaterala förbindelser, meddelar Kosovo att Förenade kungariket och/eller Irland har blivit bundet/bundna av sådana framtida särskilda avtal som en del av EU i enlighet med protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Likaså skulle eventuella därpå följande EU-interna åtgärder som antas i enlighet med ovannämnda avdelning V för att genomföra detta avtal inte vara bindande för Förenade kungariket och/eller Irland, såvida de inte har anmält sin önskan att delta i eller godta sådana åtgärder i enlighet med protokoll nr 21. Parterna konstaterar även att sådana framtida särskilda avtal eller EU-interna åtgärder skulle omfattas av protokoll nr 22 om Danmarks ställning, som är fogat till dessa fördrag.

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Härmed upprättas en associering mellan EU, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan.

2.   Målen för associeringen är att

a)

stödja Kosovos ansträngningar att stärka demokrati och rättsstat,

b)

bidra till politisk, ekonomisk och institutionell stabilitet i Kosovo och till regionens stabilisering,

c)

skapa en lämplig ram för politisk dialog som gör det möjligt att utveckla nära politiska förbindelser mellan parterna,

d)

stödja Kosovos ansträngningar att bygga ut sitt ekonomiska och internationella samarbete, om de objektiva omständigheterna så tillåter, bland annat genom tillnärmning av sin lagstiftning till EU:s,

e)

understödja Kosovos strävan att slutföra övergången till fungerande marknadsekonomi,

f)

främja harmoniska ekonomiska förbindelser och gradvis upprätta ett frihandelsområde mellan EU och Kosovo,

g)

främja regionalt samarbete på alla områden som omfattas av detta avtal.

Artikel 2

Inga av de termer, formuleringar eller definitioner som används i detta avtal, inbegripet bilagorna och protokollen till detta, utgör ett erkännande av Kosovo som självständig stat från EU:s sida och utgör inte heller ett erkännande av Kosovo i denna egenskap från enskilda medlemsstaters sida, om de inte tidigare har vidtagit en sådan åtgärd.

AVDELNING I

ALLMÄNNA PRINCIPER

Artikel 3

Respekt för demokratins principer och de mänskliga rättigheterna, såsom de proklameras i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 och definieras i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950, i Helsingforsslutakten och i Parisstadgan för ett nytt Europa, respekt för folkrättsliga principer, inbegripet ett fullständigt samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (Icty) och dess avvecklingsmekanism, Internationella brottmålsdomstolen samt respekt för såväl rättsstatsprincipen som respekt för de marknadsekonomiska principer som anges i dokumentet från Europeiska säkerhetskonferensens (ESK) konferens i Bonn om ekonomiskt samarbete, ska ligga till grund för EU:s och Kosovos politik och utgöra grundläggande delar av detta avtal.

Artikel 4

Kosovo åtar sig att respektera internationell rätt och internationella instrument särskilt, men inte endast, i samband med skyddet av mänskliga och grundläggande rättigheter samt skyddet av personer som tillhör minoriteter, och utan diskriminering på någon grund.

Artikel 5

Kosovo åtar sig att fortsätta sitt engagemang för en märkbar och hållbar förbättring av förbindelserna med Serbien och för ett verkningsfullt samarbete med uppdraget inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, under dess varaktighet, vilket definieras närmare i artikel 13. Dessa åtaganden utgör grundläggande principer i detta avtal och ska ligga till grund för utvecklingen av förbindelserna och samarbetet mellan parterna. Om Kosovo inte fullgör dessa åtaganden kan EU vidta åtgärder som den bedömer lämpliga, inklusive att upphäva hela eller delar av detta avtal.

Artikel 6

Parterna bekräftar att de allvarligaste brotten som angår hela det internationella samfundet inte får förbli ostraffade, och att de bör lagföras genom åtgärder på nationell och internationell nivå.

I detta avseende åtar Kosovo sig särskilt att fullt ut samarbeta med Icty och dess avvecklingsmekanism, och alla andra utredningar och lagföringsförfaranden som genomförs under internationellt överinseende.

Kosovo åtar sig också att följa Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra den på nationell nivå.

Artikel 7

Utvecklingen av det regionala samarbetet och goda grannförbindelser samt respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter, är centrala för stabiliserings- och associeringsprocessen. Ingåendet och genomförandet av detta avtal sker inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen och på grundval av Kosovos egna meriter.

Artikel 8

Kosovo åtar sig att fortsätta att främja samarbete och goda grannförbindelser i regionen, inklusive att främja ömsesidiga medgivanden i lämplig omfattning beträffande rörlighet för personer, varor, kapital och tjänster samt projekt av gemensamt intresse på ett stort antal områden, bland annat rättstatsprincipen. Detta åtagande är en central faktor i utvecklingen av förbindelserna och samarbetet mellan parterna och bidrar därmed till regional stabilitet.

Artikel 9

Associeringen ska genomföras stegvis och fullbordas under en period på tio år.

Stabiliserings- och associeringsrådet, som upprättats enligt artikel 126, ska årligen granska genomförandet av detta avtal samt antagandet och genomförandet av rättsliga, administrativa, institutionella och ekonomiska reformer i Kosovo. Granskningen ska göras mot bakgrund av avtalets ingress och i överensstämmelse med avtalets allmänna principer. Den ska vara förenlig med de mekanismer som inrättats inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen, särskilt rapporten om framstegen i den processen.

Stabiliserings- och associeringsrådet kommer att avge rekommendationer och får fatta beslut på grundval av sin granskning.

Om särskilda svårigheter uppdagas vid granskningen får de hänskjutas till de tvistlösningsmekanismer som upprättats enligt avtalet.

Senast under det femte året efter detta avtals ikraftträdande ska stabiliserings- och associeringsrådet göra en ingående granskning av dess genomförande. Stabiliserings- och associeringsrådet ska bedöma Kosovos framsteg på grundval av sin granskning och får fatta beslut om de påföljande etapperna av associeringen på grundval av den. Motsvarande åtgärder ska vidtas av stabiliserings- och associeringsrådet före utgången av det tionde året efter detta avtals ikraftträdande. Om det är motiverat av resultatet av granskningen får stabiliserings- och associeringsrådet fatta beslut om att förlänga den period som anges i första stycket med högst fem år. I avsaknad av sådana beslut av stabiliserings- och associeringsrådet ska detta avtal fortsätta att genomföras enligt vad som fastställts i detta.

Denna granskning ska inte gälla fri rörlighet för varor; för det området fastställs en särskild tidsplan i avdelning IV.

Artikel 10

Avtalet ska vara fullt förenligt med och genomföras i överensstämmelse med relevanta bestämmelser i WTO-avtalen, särskilt artikel XXIV i allmänna tull- och handelsavtalet från 1994 (Gatt 1994) och artikel V i allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats).

AVDELNING II

POLITISK DIALOG

Artikel 11

1.   Den politiska dialogen mellan parterna ska vidareutvecklas inom ramen för detta avtal. Den ska ledsaga och befästa närmandet mellan EU och Kosovo och bidra till att det upprättas en nära solidaritet och nya samarbetsformer mellan parterna.

2.   Den politiska dialogen ska särskilt syfta till att främja

a)

Kosovos deltagande i det internationella demokratiska samfundet, om de objektiva omständigheterna så tillåter,

b)

Kosovos europeiska perspektiv och närmande till EU, i linje med det europeiska perspektivet för regionen, på grundval av individuella meriter och i linje med Kosovos åtaganden enligt artikel 5 i detta avtal,

c)

ökad konvergens i vissa gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiska åtgärder, särskilt restriktiva åtgärder som EU vidtagit mot tredjeländer, fysiska eller juridiska personer eller icke-statliga enheter, även genom informationsutbyte, där så är lämpligt, och särskilt i frågor som kan få betydande följder för parterna,

d)

ett effektivt, öppet och representativt regionalt samarbete och utveckling av goda grannförbindelser på västra Balkan.

Artikel 12

Parterna ska föra en politisk dialog om de övriga frågor som omfattas av detta avtal.

Artikel 13

1.   Politisk dialog och policydialog, där så är lämpligt, bidrar till normaliseringen av förbindelserna mellan Kosovo och Serbien.

2.   I enlighet med artikel 5 åtar Kosovo sig att fortsätta sitt engagemang för en märkbar och hållbar förbättring av sina förbindelser med Serbien. Denna process ska säkerställa att båda länderna kan fortsätta på sin respektive väg mot EU samtidigt som man undviker att någon part kan hindra den andra i dessa ansträngningar, och den bör gradvis leda till en övergripande normalisering av förbindelserna mellan Kosovo och Serbien i form av ett juridiskt bindande avtal, med målet att båda fullt ut ska kunna utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter.

3.   Mot bakgrund av ovanstående måste Kosovo kontinuerligt

a)

i god tro genomföra alla överenskommelser som nåtts i dialogen med Serbien,

b)

till fullo respektera principen om ett regionalt samarbete som omfattar alla,

c)

genom dialog och med kompromissvilja lösa andra kvarstående frågor, på grundval av praktiska och hållbara lösningar, och samarbeta med Serbien i nödvändiga tekniska och rättsliga frågor,

d)

samarbeta effektivt med uppdraget inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken under dess varaktighet och aktivt bidra till ett fullständigt och obehindrat genomförande av dess mandat i hela Kosovo.

4.   Stabiliserings- och associeringsrådet ska regelbundet se över framstegen i denna process, och får fatta beslut och utfärda rekommendationer i detta hänseende. Stabiliserings- och associeringskommittén får stödja denna process i enlighet med artikel 129.

Artikel 14

1.   Politiska dialoger och policydialoger ska huvudsakligen föras i stabiliserings- och associeringsrådet, som ska ha det övergripande ansvaret för varje fråga som parterna kan vilja förelägga det.

2.   På parternas begäran kan dessa dialoger också föras i följande former:

a)

Möten, vid behov, mellan högre tjänstemän som företräder Kosovo, å ena sidan, och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och/eller en företrädare för kommissionen, å andra sidan.

b)

Fullständigt utnyttjande av alla lämpliga kanaler mellan parterna, däribland lämpliga kontakter i länder utanför EU och inom internationella organisationer och andra internationella forum, om de objektiva omständigheterna så tillåter.

c)

Varje annan form som kan bidra konstruktivt till att befästa, utveckla och intensifiera dessa dialoger, t.ex. de som nämns i Thessalonikiagendan som antogs i slutsatserna från Europeiska rådets möte den 19 och 20 juni 2003.

Artikel 15

På parlamentarisk nivå ska den politiska dialogen föras i den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommitté som inrättas enligt artikel 132.

AVDELNING III

REGIONALT SAMARBETE

Artikel 16

Kosovo ska aktivt främja regionalt samarbete, i överensstämmelse med sitt åtagande enligt artiklarna 5 och 13 och sitt engagemang för internationell och regional fred och stabilitet samt för utveckling av goda grannförbindelser. EU kan stödja dessa ansträngningar genom lämpliga instrument, däribland stöd till projekt med en regional eller gränsöverskridande dimension.

Om Kosovo avser att stärka sitt samarbete med något av de länder som avses i artiklarna 17, 18 och 19 ska Kosovo underrätta och samråda med EU i enlighet med bestämmelserna i avdelning X.

Kosovo ska fortsätta att genomföra Centraleuropeiska frihandelsavtalet.

Artikel 17

Samarbete med länder som har undertecknat ett stabiliserings- och associeringsavtal

Efter undertecknandet av detta avtal ska Kosovo, om de objektiva omständigheterna så tillåter, inleda förhandlingar med de länder som redan har undertecknat ett stabiliserings- och associeringsavtal med EU, med sikte på att ingå bilaterala överenskommelser om regionalt samarbete vilkas syfte ska vara att ge samarbetet mellan dem ökad räckvidd.

De viktigaste inslagen i dessa överenskommelser ska vara

a)

politisk dialog,

b)

upprättande av frihandelsområden som är förenliga med WTO:s bestämmelser,

c)

ömsesidiga medgivanden beträffande rörlighet för arbetstagare, etablering, tillhandahållande av tjänster, löpande betalningar och kapitalrörelser och på andra politikområden med anknytning till personers rörlighet, på en nivå som motsvarar nivån i de stabiliserings- och associeringsavtal som respektive land har ingått med EU,

d)

bestämmelser om samarbete på andra områden, oavsett om de omfattas av detta avtal eller inte, särskilt på området frihet, säkerhet och rättvisa.

Överenskommelserna ska där så är lämpligt innehålla bestämmelser om inrättande av nödvändiga institutionella mekanismer.

Överenskommelserna ska ingås inom två år från och med detta avtals ikraftträdande.

Artikel 18

Samarbete med länder som berörs av stabiliserings- och associeringsprocessen

Kosovo ska bedriva ett regionalt samarbete med länder som berörs av stabiliserings- och associeringsprocessen på några eller samtliga av de samarbetsområden som omfattas av detta avtal, samt på andra områden med anknytning till stabiliserings- och associeringsprocessen, särskilt på områden av gemensamt intresse. Samarbetet bör alltid vara förenligt med detta avtals principer och mål.

Artikel 19

Samarbete med kandidatländer för EU-anslutning vilka inte berörs av stabilitets- och associeringsprocessen

Kosovo ska verka för ökat samarbete med och, om de objektiva omständigheterna så tillåter, ingå överenskommelser om samarbete med varje kandidatland för EU-anslutning som inte berörs av stabiliserings- och associeringsprocessen på de samarbetsområden som omfattas av detta avtal och andra områden av gemensamt intresse för Kosovo och dessa länder. Överenskommelserna bör syfta till att gradvis anpassa de bilaterala förbindelserna mellan Kosovo och de berörda länderna till motsvarande del av förbindelserna mellan EU och Kosovo.

AVDELNING IV

FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

Artikel 20

1.   Inom tio år från och med detta avtals ikraftträdande ska EU och Kosovo gradvis upprätta ett bilateralt frihandelsområde i enlighet med avtalets bestämmelser och i överensstämmelse med Gatt 1994 och bestämmelserna i de relevanta WTO-avtalen. De ska därvid beakta de särskilda krav som anges i punkterna 2–6 i denna artikel.

2.   Kombinerade nomenklaturen ska tillämpas vid klassificering av varor i handeln mellan parterna.

3.   Vid tillämpning av detta avtal avses med tullar och avgifter med motsvarande verkan som tullar varje form av tull eller annan pålaga som påförs i samband med import eller export av en vara, även varje form av extraskatt eller annan extrapålaga i samband med sådan import eller export, med undantag av

a)

avgifter som motsvarar en intern skatt och som införts i enlighet artikel III.2 i Gatt 1994,

b)

antidumpnings- eller utjämningsåtgärder,

c)

avgifter som står i rimlig proportion till kostnaden för tjänster som tillhandahållits.

4.   Den bastullsats på vilken de successiva tullsänkningarna enligt detta avtal ska tillämpas ska för varje produkt vara

a)

för EU, den tullsats i EU:s gemensamma tulltaxa, som inrättats enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (1) som faktiskt tillämpades generellt den dag då avtalet undertecknades,

b)

för Kosovo, den tullsats som tillämpas från och med den 31 december 2013.

5.   Om generella nedsättningar av tullsatsen sker efter undertecknandet av detta avtal ska den nedsatta tullsatsen ersätta den bastullsats som avses i punkt 4 från och med den dag då nedsättningen tillämpas.

6.   EU och Kosovo ska meddela varandra sina respektive bastullsatser och eventuella ändringar.

KAPITEL I

Industriprodukter

Artikel 21

Definition

1.   Detta kapitel ska tillämpas på produkter enligt kapitlen 25–97 i Kombinerade nomenklaturen med ursprung i EU eller Kosovo, med undantag av de produkter som räknas upp i punkt I ii i bilaga I till WTO-avtalet om jordbruk.

2.   För handel mellan parterna med produkter som omfattas av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen ska det fördraget gälla.

Artikel 22

EU:s medgivanden för industriprodukter

1.   Tullar på import till EU av industriprodukter med ursprung i Kosovo och avgifter med motsvarande verkan ska avskaffas vid detta avtals ikraftträdande.

Kvantitativa restriktioner för import till EU av industriprodukter med ursprung i Kosovo och åtgärder med motsvarande verkan ska avskaffas vid detta avtals ikraftträdande.

Artikel 23

Kosovos medgivanden för industriprodukter

1.   Tullar på import till Kosovo av andra industriprodukter med ursprung i EU än de som räknas upp i bilaga I ska avskaffas vid detta avtals ikraftträdande.

2.   Avgifter med motsvarande verkan som tullar på import till Kosovo av industriprodukter med ursprung i EU ska avskaffas vid avtalets ikraftträdande.

3.   Tullarna på import till Kosovo av industriprodukter enligt bilaga I med ursprung i EU ska gradvis sänkas och avskaffas enligt tidsplanen i den bilagan.

4.   Kvantitativa restriktioner för import till Kosovo av industriprodukter med ursprung i EU och alla åtgärder med motsvarande verkan ska avskaffas vid detta avtals ikraftträdande.

Artikel 24

Exporttullar och exportrestriktioner

1.   EU och Kosovo ska sinsemellan avskaffa alla exporttullar och avgifter med motsvarande verkan vid detta avtals ikraftträdande.

2.   EU och Kosovo ska sinsemellan avskaffa alla kvantitativa exportrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan vid detta avtals ikraftträdande.

Artikel 25

Snabbare tullsänkningar

Kosovo förklarar sig berett att sänka sina tullar i handeln med EU i snabbare takt än enligt artikel 23 om dess allmänna ekonomiska situation och situationen i den berörda branschen medger det.

Stabilitets- och associeringsrådet ska granska situationen i detta hänseende och utfärda nödvändiga rekommendationer.

KAPITEL II

Jordbruk och fiske

Artikel 26

Definition

1.   Detta kapitel ska tillämpas på handel med jordbruks- och fiskeriprodukter med ursprung i EU eller Kosovo.

2.   Med jordbruks- och fiskeriprodukter avses produkter enligt kapitlen 1–24 i Kombinerade nomenklaturen (2) och de produkter som räknas upp i punkt I ii i bilaga I till WTO-avtalet om jordbruk.

3.   Denna definition omfattar också fisk och fiskeriprodukter enligt kapitel 3, nummer 1604 (Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som framställts av fiskrom) och 1605 (Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade (med undantag av rökta)) och undernummer 0511 91 (Fiskavfall), 2301 20 (Mjöl och pelletar av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, olämpliga som livsmedel) och ex 1902 10 (”Fyllda pastaprodukter innehållande mer än 20 viktprocent fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur”).

Den omfattar även undernummer 1212 21 00 (Sjögräs och andra alger), ex 1603 00 (Extrakter och safter av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur) och ex 2309 90 10 (Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur: Limvatten (solubles) av fisk, samt 1504 10 och 1504 20 (Fetter och oljor av fisk samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

Fiskleverolja och fraktioner av sådana oljor;

Fiskfetter och fiskoljor (andra än leveroljor) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor.

Artikel 27

Bearbetade jordbruksprodukter

I protokoll I fastställs den handelsordning som ska tillämpas för de bearbetade jordbruksprodukter som räknas upp i protokollet.

Artikel 28

EU:s medgivanden för import av jordbruksprodukter med ursprung i Kosovo

1.   EU ska avskaffa alla kvantitativa restriktioner för import av jordbruksprodukter med ursprung i Kosovo och alla åtgärder med motsvarande verkan från och med dagen för detta avtals ikraftträdande.

2.   Från och med dagen för detta avtals ikraftträdande ska EU avskaffa tullar och avgifter med motsvarande verkan på import av jordbruksprodukter med ursprung i Kosovo, andra än sådana enligt nummer 0102 (Levande nötkreatur), 0201 (Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt), 0202 (Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst), 1701 (Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form), 1702 (Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör) samt 2004 (Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nummer 2009) i Kombinerade nomenklaturen.

För produkter som omfattas av kapitlen 7 och 8 i Kombinerade nomenklaturen och för vilka Gemensamma tulltaxan föreskriver både en värdetull och en specifik tull ska avskaffandet endast gälla värdetullen.

3.   Från och med dagen för detta avtals ikraftträdande ska EU fastställa tullarna på import till EU inom en årlig tullkvot på 475 ton uttryckt i slaktvikt av baby beef-produkter enligt definitionen i bilaga II med ursprung i Kosovo till 20 % av värdetullen och 20 % av den specifika tullen enligt Gemensamma tulltaxan.

Artikel 29

Kosovos medgivanden för jordbruksprodukter

1.   Kosovo ska avskaffa alla kvantitativa restriktioner för import av jordbruksprodukter med ursprung i EU och alla åtgärder med motsvarande verkan från och med dagen för detta avtals ikraftträdande.

2.   Från och med dagen för detta avtals ikraftträdande ska Kosovo

a)

avskaffa alla tullar på import av vissa jordbruksprodukter med ursprung i EU, med undantag av de produkter som räknas upp i bilaga III,

b)

gradvis avskaffa tullarna på import av vissa jordbruksprodukter med ursprung i EU enligt förteckningarna i bilaga IIIa, IIIb och IIIc, i enlighet med den tidsplan som anges för varje produkt i den bilagan.

3.   Tullsatsen för vissa produkter i bilaga III d ska vara den bastullsats som tillämpas i Kosovo den 31 december 2013.

Artikel 30

Protokoll om vin och spritdrycker

Den ordning som ska tillämpas på de viner och spritdrycker som avses i protokoll II fastställs i det protokollet.

Artikel 31

EU:s medgivanden för fisk och fiskeriprodukter

1.   EU ska avskaffa alla kvantitativa restriktioner för import av fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Kosovo och alla åtgärder med motsvarande verkan från och med dagen för detta avtals ikraftträdande.

2.   EU ska avskaffa alla tullar på fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Kosovo, med undantag av de produkter som förtecknas i bilaga IV, och alla åtgärder med motsvarande verkan från och med dagen för detta avtals ikraftträdande. För produkterna i bilaga IV ska bestämmelserna i den bilagan gälla.

Artikel 32

Kosovos medgivanden för fisk och fiskeriprodukter

1.   Kosovo ska avskaffa alla kvantitativa restriktioner för import av fisk och fiskeriprodukter med ursprung i EU och alla åtgärder med motsvarande verkan från och med dagen för detta avtals ikraftträdande.

2.   Kosovo ska avskaffa alla tullar på fisk och fiskeriprodukter med ursprung i EU, med undantag av de produkter som räknas upp i bilaga V, och alla åtgärder med motsvarande verkan från och med dagen för detta avtals ikraftträdande. För produkterna i bilaga V ska bestämmelserna i den bilagan gälla.

Artikel 33

Översynsklausul

Senast tre år efter detta avtals ikraftträdande ska stabilitets- och associeringsrådet, produkt för produkt, systematiskt och på lämplig ömsesidig grundval, undersöka möjligheterna att ge varandra ytterligare medgivanden i syfte att ytterligare liberalisera handeln med jordbruks- och fiskeriprodukter; de ska därvid beakta omfattningen av handeln med jordbruks- och fiskeriprodukter mellan parterna, dessa produkters särskilda känslighet, EU:s gemensamma jordbruks- och fiskeripolitik och Kosovos jordbruks- och fiskeripolitik, jordbrukets och fiskets betydelse för Kosovos ekonomi samt utvecklingen inom Världshandelsorganisationen (WTO).

Artikel 34

Skyddsklausul avseende jordbruk och fiske

Om import av produkter med ursprung i endera partens territorium som omfattas av medgivanden enligt artiklarna 27, 28, 29, 30, 31 och 32 allvarligt stör endera partens marknader eller inhemska regleringsmekanismer ska parterna, med hänsyn till jordbruks- och fiskemarknadernas särskilda känslighet, omedelbart och utan hinder av andra bestämmelser i avtalet, särskilt artikel 43, inleda samråd i stabiliserings- och associeringskommittén för att finna en lämplig lösning. I avvaktan på en sådan lösning får den berörda parten vidta de åtgärder som den anser vara nödvändiga.

Artikel 35

Skydd av geografiska beteckningar för jordbruks- och fiskeriprodukter och andra livsmedel än vin och spritdrycker

1.   Kosovo ska skydda geografiska beteckningar i EU som registrerats i EU enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (3), i enlighet med villkoren i denna artikel. Geografiska beteckningar i Kosovo ska få registreras i EU på de villkor som fastställs i den förordningen.

2.   De geografiska beteckningar som avses i punkt 1 ska skyddas mot

a)

varje direkt eller indirekt kommersiellt bruk av ett skyddat namn

i)

för produkter som är jämförbara, men som inte uppfyller kraven i produktspecifikationen för det skyddade namnet, eller

ii)

om ett sådant bruk innebär att det anseende som är kopplat till den geografiska beteckningen utnyttjas,

b)

varje obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även när produktens eller tjänstens verkliga ursprung anges eller det skyddade namnet har översatts eller åtföljs av uttryck som ”stil”, ”typ”, ”metod ”, ”sådan som tillverkas i”, ”imitation”, ”smak”, ”liknande” eller dylikt,

c)

varje annan osann eller vilseledande uppgift om ursprung, härkomst, beskaffenhet eller väsentliga egenskaper hos produkten på dennas inre eller yttre förpackning, reklammaterial eller handlingar, liksom förpackning av produkten i en behållare som är ägnad att inge en oriktig föreställning om produktens verkliga ursprung,

d)

varje annan praxis som kan vilseleda konsumenterna om produktens verkliga ursprung.

3.   Ett namn som föreslås för registrering som är helt eller delvis är en homonym till ett namn som redan skyddas, får inte skyddas om inte skillnaderna mellan villkoren för lokal och traditionell användning och presentation av den nya skyddade homonymen och det namn som redan är skyddat vid praktisk tillämpning är tillräckligt stora med hänsyn till behovet av att se till att berörda producenter behandlas lika och att konsumenterna inte vilseleds. Ett homonymt namn som missleder konsumenten att tro att en produkt kommer från ett annat område får inte registreras, även om namnet är korrekt med avseende på det område eller den region eller plats där den berörda produkten har sitt verkliga ursprung.

4.   Kosovo ska vägra att registrera varumärken som används på något av de sätt som avses i punkt 2.

5.   Varumärken som används på något av de sätt som avses i punkt 2 och som har registrerats i Kosovo eller förvärvats genom användning får inte användas längre än fem år efter detta avtals ikraftträdande. Detta ska dock inte gälla för varumärken som registrerats i Kosovo och varumärken som förvärvats genom användning och som ägs av medborgare i tredjeländer, såvida de inte är ägnade att missleda allmänheten t.ex. med avseende på varans art, kvalitet eller geografiska ursprung.

6.   All användning av enligt punkt 1 skyddade geografiska beteckningar såsom det begrepp som i det dagliga språkbruket blivit den sedvanliga benämningen för varan, eller för en produkt som med användande av det begreppet lagligen har saluförts i Kosovo ska upphöra senast fem år efter detta avtals ikraftträdande.

7.   Kosovo ska se till att varor som exporteras från dess territorium från och med fem år efter detta avtals ikraftträdande inte strider mot denna artikel.

8.   Kosovo ska sörja för det skydd som avses i punkterna 1–7 såväl på eget initiativ som på begäran av en berörd part.

KAPITEL III

Gemensamma bestämmelser

Artikel 36

Tillämpningsområde

Detta kapitel ska tillämpas på all varuhandel mellan parterna, om inget annat föreskrivs i detta kapitel eller i protokoll I.

Artikel 37

Förbättrade medgivanden

Denna avdelning ska inte på något sätt hindra endera parten från att ensidigt tillämpa mer gynnsamma åtgärder.

Artikel 38

Frysningsklausul

1.   Från och med dagen för detta avtals ikraftträdande får det inte införas några nya import- eller exporttullar eller avgifter med motsvarande verkan i handeln mellan EU och Kosovo, och de tullar och avgifter som redan tillämpas får inte höjas.

2.   Från och med dagen för detta avtals ikraftträdande får det inte införas några nya kvantitativa import- eller exportrestriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan i handeln mellan EU och Kosovo, och de restriktioner och åtgärder som redan finns får inte göras mer restriktiva.

3.   Utan att det påverkar medgivandena enligt artiklarna 28, 29, 30, 31 och 32 ska punkterna 1 och 2 i denna artikel inte på något sätt hindra EU respektive Kosovo från att bedriva sin egen jordbruks- och fiskeripolitik eller vidta åtgärder inom dess ram, förutsatt att importordningen i bilagorna II–V och protokoll I inte påverkas.

Artikel 39

Förbud mot skattediskriminering

1.   EU och Kosovo ska avhålla sig från att införa åtgärder eller förfaranden av internt skattemässig karaktär som direkt eller indirekt innebär diskriminering mellan den ena partens produkter i förhållande till likadana produkter med ursprung i den andra partens territorium. Om sådana åtgärder eller förfaranden redan finns ska EU och Kosovo upphäva eller avskaffa den.

2.   Återbetalning av interna indirekta skatter för produkter som exporteras till den ena partens territorium får inte överstiga beloppet av den indirekta skatt som lagts på produkterna.

Artikel 40

Tullar av skattemässig karaktär

Bestämmelserna om att avskaffa tullar på import ska också gälla för tullar av skattemässig karaktär.

Artikel 41

Tullunioner, frihandelsområden och ordningar för gränshandel

1.   Detta avtal ska inte hindra upprätthållande eller upprättande av tullunioner, frihandelsområden eller ordningar för gränshandel, förutsatt att dessa inte påverkar de handelsordningar som fastställs i avtalet.

2.   Under den i artikel 20 angivna övergångsperioden ska avtalet inte påverka tillämpningen av särskilda förmånsordningar vad gäller varors rörlighet som fastställs i gränsavtal som tidigare ingåtts mellan en eller flera medlemsstater och Kosovo eller följer av sådana bilaterala konventioner som anges i avdelning III och som ingås av Kosovo i syfte att främja regional handel.

3.   Parterna ska samråda i stabiliserings- och associeringsrådet om de avtal och överenskommelser som avses i punkterna 1 och 2 och, på begäran, om andra viktiga frågor som rör deras respektive handelspolitik gentemot tredjeländer. Samråd ska i synnerhet hållas om ett tredjeland ansluter sig till EU så att EU:s och Kosovos gemensamma intressen enligt detta avtal beaktas.

Artikel 42

Dumpning och subventioner

1.   Detta avtal ska inte hindra någondera parten från att vidta handelspolitiska skyddsåtgärder enligt punkt 2 eller enligt artikel 43.

2.   Om någon av parterna finner att dumpning och/eller utjämningsbar subventionering förekommer i handeln med den andra parten får den vidta lämpliga åtgärder mot detta bruk i överensstämmelse med WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Gatt 1994 eller WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder och med sin egen därmed sammanhängande lagstiftning.

Artikel 43

Skyddsklausul

1.   Parterna är överens om att bestämmelserna och principerna i artikel XIX i Gatt 1994 och i WTO-avtalet om skyddsåtgärder ska tillämpas.

2.   Den importerande parten får, trots vad som sägs i punkt 1, vidta lämpliga bilaterala skyddsåtgärder i enlighet med villkoren och förfarandena i denna artikel, om importen av en produkt från den ena parten till den andra partens territorium ökar så mycket och sker under sådana förhållanden att den förorsakar eller riskerar att förorsaka

a)

allvarlig skada för inhemska producenter av likadana eller direkt konkurrerande produkter på den importerande partens territorium,

b)

allvarliga störningar inom en ekonomisk sektor eller svårigheter som kan leda till att den ekonomiska situationen i en region hos den importerande parten allvarligt försämras.

3.   Bilaterala skyddsåtgärder som riktas mot import från den andra parten får inte gå utöver vad som krävs för att avhjälpa sådana problem som avses i punkt 2 och som har uppstått som en följd av avtalets tillämpning. Skyddsåtgärderna ska bestå i att man för den berörda produkten tills vidare inställer den höjning eller sänkning av förmånsmarginalerna som föreskrivs i avtalet, upp till en högsta gräns som motsvarar den bastullsats för produkten som avses i artikel 20.4 a och b och artikel 20.5. Det ska finnas tydliga bestämmelser om en stegvis avveckling av skyddsåtgärderna, som ska vara slutförd senast när deras giltighetstid, som inte får överstiga två år, löper ut.

I särskilda undantagsfall får skyddsåtgärdernas giltighetstid förlängas med ytterligare högst två år. Om en produkt tidigare varit föremål för en skyddsåtgärd får ingen ny bilateral skyddsåtgärd tillämpas på import av den produkten under lika lång tid som en sådan åtgärd tidigare har tillämpats, förutsatt att perioden av icke-tillämpning uppgår till minst två år räknat från den dag då den första åtgärden upphörde att gälla.

4.   I de fall som avses i denna artikel ska EU eller Kosovo, innan de vidtar åtgärder enligt artikeln eller snarast möjligt i de fall som omfattas av punkt 5 b, förse stabiliserings- och associeringsrådet med alla relevanta upplysningar som krävs för att grundligt undersöka situationen i syfte att nå en för båda parter godtagbar lösning.

5.   För tillämpning av punkterna 1, 2, 3 och 4 gäller följande:

a)

De svårigheter som en sådan situation som avses i denna artikel ger upphov till ska omedelbart hänskjutas till stabiliserings- och associeringsrådet för prövning, och detta får fatta nödvändiga beslut för att undanröja dem.

Om stabiliserings- och associeringsrådet eller den exporterande parten inte har fattat något beslut som undanröjer svårigheterna eller ingen annan tillfredsställande lösning har nåtts inom 30 dagar efter det att saken hänsköts till stabiliserings- och associeringsrådet, får den importerande parten vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa problemet i enlighet med denna artikel. Vid valet av skyddsåtgärder ska i första hand de åtgärder tillgripas som minst stör avtalets tillämpning. Skyddsåtgärderna ska bevara nivån eller marginalen för de förmåner som beviljas enligt detta avtal.

b)

När särskilda och kritiska omständigheter som kräver ett omedelbart ingripande medför att underrättelse eller prövning i förväg inte är möjlig, får den berörda parten i de situationer som avses i denna artikel genast tillämpa provisoriska åtgärder som är nödvändiga för att hantera situationen, och den ska då omedelbart underrätta den andra parten.

Skyddsåtgärderna ska omedelbart anmälas till stabiliserings- och associeringsrådet och bli föremål för regelbundet samråd där, särskilt i syfte att fastställa en tidsplan för deras avskaffande så snart som omständigheterna tillåter det.

6.   Om EU eller Kosovo gör import av produkter som kan ge upphov till sådana problem som avses i denna artikel till föremål för ett administrativt förfarande som syftar till att snabbt skaffa fram upplysningar om utvecklingen av handelsflödena, ska den andra parten underrättas om detta.

Artikel 44

Bristklausul

1.   Om iakttagandet av denna avdelning leder till

a)

allvarlig brist eller risk för brist på livsmedel eller andra produkter som är väsentliga för den exporterande parten,

b)

återexport till ett tredjeland av en produkt för vilken den exporterande parten tillämpar kvantitativa exportrestriktioner, exporttullar eller åtgärder eller avgifter med motsvarande verkan, och om de situationer som avses ovan medför eller sannolikt kommer att medföra allvarliga svårigheter för den exporterande parten,

får den parten vidta lämpliga åtgärder på de villkor och enligt de förfaranden som fastställs i denna artikel.

2.   Vid valet av åtgärder ska i första hand de åtgärder tillgripas som minst stör detta avtals funktion. Åtgärderna får inte tillämpas på ett sätt som under samma omständigheter skulle utgöra ett medel för godtycklig eller omotiverad diskriminering eller skulle utgöra en förtäckt begränsning av handeln, och de ska avskaffas när omständigheterna inte längre motiverar dem.

3.   Innan åtgärder vidtas enligt punkt 1, eller så snart som möjligt i de fall som omfattas av punkt 4, ska EU eller Kosovo, beroende på vem som berörs, förse stabiliserings- och associeringsrådet med alla relevanta upplysningar, i syfte att nå en för båda parter godtagbar lösning. Stabiliserings- och associeringsrådet kan komma överens om nödvändiga åtgärder för att undanröja svårigheterna. Om ingen överenskommelse har nåtts inom 30 dagar efter det att frågan hänsköts till stabiliserings- och associeringsrådet får den exporterande parten vidta åtgärder enligt denna artikel beträffande exporten av den berörda produkten.

4.   När särskilda eller kritiska omständigheter som kräver ett omedelbart ingripande medför att underrättelse eller prövning i förväg inte är möjlig, får EU eller Kosovo genast tillämpa försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att hantera situationen, och ska då omedelbart underrätta den andra parten.

5.   Åtgärder som vidtas enligt denna artikel ska omedelbart anmälas till stabiliserings- och associeringsrådet och bli föremål för regelbundet samråd där, särskilt i syfte att fastställa en tidsplan för deras avskaffande så snart som omständigheterna tillåter det.

Artikel 45

Statliga monopol

Kosovo ska se till att det senast vid detta avtals ikraftträdande inte förekommer någon diskriminering av medborgare i medlemsstaterna i förhållande till medborgare i Kosovo vad gäller villkoren för eventuella statliga handelsmonopols köp och försäljning av varor.

Artikel 46

Ursprungsregler

De ursprungsregler som ska gälla vid genomförandet av detta avtal, om något annat inte föreskrivs i avtalet, fastställs i protokoll III.

Artikel 47

Tillåtna restriktioner

Detta avtal ska inte hindra sådana förbud mot eller restriktioner för import, export eller transitering av varor som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet eller intresset att skydda människors, djurs eller växters hälsa och liv, eller att skydda skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller immateriella, industriella och kommersiella rättigheter, inte heller regleringar avseende guld och silver. Förbuden eller restriktionerna får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan parterna. Förbuden eller restriktionerna får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan parterna.

Artikel 48

Bristande administrativt samarbete

1.   Parterna är överens om att administrativt samarbete är av största vikt för tillämpning och kontroll av den förmånsbehandling som beviljas enligt denna avdelning och understryker sin beslutsamhet att bekämpa oegentligheter och bedrägeri i samband med tull och tullfrågor.

2.   Om en part på grundval av objektiva uppgifter har konstaterat bristande administrativt samarbete och/eller en oegentlighet eller ett bedrägeri som omfattas av denna avdelning, får den parten (i denna artikel kallad den berörda parten) tillfälligt avbryta förmånsbehandlingen av den eller de berörda produkterna i enlighet med denna artikel.

3.   Vid tillämpningen av denna artikel ska med bristande administrativt samarbete avses bland annat

a)

att skyldigheten att kontrollera den eller de berörda produkternas ursprungsstatus åsidosätts upprepade gånger,

b)

att utförande av kontroll i efterhand av ursprungsintyg och/eller meddelande av kontrollresultaten upprepade gånger nekas eller otillbörligen fördröjs, eller

c)

att beviljandet av tillstånd att, inom ramen för det administrativa samarbetet, på plats kontrollera äktheten av handlingar eller riktigheten av uppgifter som är av betydelse för beviljandet av den berörda förmånsbehandlingen upprepade gånger nekas eller otillbörligen fördröjs.

Vid tillämpning av denna artikel får det fastställas att oegentligheter eller bedrägeri föreligger bland annat om varuimporten snabbt och utan tillfredsställande förklaring ökar så, att den överstiger den andra partens normala produktionsnivå och exportkapacitet och det finns objektiva uppgifter om oegentligheter eller bedrägeri i detta sammanhang.

4.   Förmånsbehandlingen får avbrytas tillfälligt under följande förutsättningar:

a)

Den part som på grundval av objektiva uppgifter fastställt bristande administrativt samarbete och/eller en oegentlighet eller ett bedrägeri ska omedelbart anmäla detta till stabiliserings- och associeringskommittén tillsammans med de objektiva uppgifterna och, på grundval av alla relevanta uppgifter och objektiva fastställanden, inleda samråd med den andra parten i stabiliserings- och associeringskommittén i syfte att finna en för båda parter godtagbar lösning.

b)

Om parterna har inlett ett sådant samråd i stabiliserings- och associeringskommittén som avses i led a och inte kunnat enas om en godtagbar lösning inom tre månader efter anmälan, får den berörda parten tillfälligt avbryta förmånsbehandlingen av den eller de berörda produkterna. Åtgärden ska omgående anmälas till stabiliserings- och associeringskommittén.

c)

Ett tillfälligt avbrytande enligt denna artikel får inte gå utöver vad som krävs för att skydda den berörda partens ekonomiska intressen. Det tillfälliga avbrytandet får inte överskrida sex månader men får dock förlängas. Det tillfälliga avbrytandet ska omedelbart efter antagandet anmälas till stabiliserings- och associeringskommittén. Det ska regelbundet tas upp till behandling i stabiliserings- och associeringskommittén, särskilt i syfte att få det upphävt så snart som förutsättningarna för dess tillämpning inte längre föreligger.

5.   Samtidigt med anmälan till stabiliserings- och associeringskommittén enligt punkt 4 a ska den berörda parten i sin officiella tidning offentliggöra ett meddelande till importörer. Där ska det anges att bristande administrativt samarbete och/eller en oegentlighet eller ett bedrägeri har fastställts för den berörda produkten på grundval av objektiva uppgifter.

Artikel 49

Om de behöriga myndigheterna gör ett misstag vid sin hantering av exportförmånsordningen, särskilt vid tillämpningen av protokoll III, och misstaget får konsekvenser när det gäller importtullar, får den part som drabbas av dessa konsekvenser begära att stabiliserings- och associeringsrådet undersöker möjligheterna att vidta lämpliga åtgärder för att råda bot på situationen.

AVDELNING V

ETABLERING, TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER OCH KAPITAL

Artikel 50

Definitioner

I detta avtal gäller följande definitioner:

1)    EU-bolag respektive kosovanskt bolag : ett bolag som har bildats i överensstämmelse med en medlemsstats respektive Kosovos lagstiftning och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet på EU:s respektive Kosovos territorium. Om emellertid ett bolag endast har sitt säte på EU:s respektive Kosovos territorium, ska bolaget anses vara ett EU-bolag respektive ett kosovanskt bolag om dess verksamhet har faktisk och fortlöpande anknytning till ekonomin i någon av medlemsstaterna respektive Kosovo.

2)    dotterbolag till ett bolag: ett bolag som faktiskt kontrolleras av ett annat bolag.

3)    filial till ett bolag:: ett driftsställe som inte är en juridisk person och som ger intryck av att vara permanent, t.ex. i form av ett moderbolags utvidgning av verksamheten, har en administration och är så utrustad att den kan föra affärsförhandlingar med tredje part så att denna part, trots att den vet att det vid behov kommer att finnas ett rättsligt band med moderbolaget, vars huvudkontor ligger utomlands, inte behöver ha direkta kontakter med moderbolaget utan kan göra affärer vid det driftsställe som utgör utvidgningen av verksamheten.

4)    etablering : rätten att inleda ekonomisk verksamhet genom att etablera företag inklusive dotterbolag och filialer i EU respektive Kosovo.

5)    verksamhet : utövandet av ekonommisksverksamhet.

6)    ekonomisk verksamhet : inkluderar i princip verksamhet inom industri, handel eller hantverk och inom de fria yrkena.

7)    EU-medborgare respektive medborgare i Kosovo : en fysisk person som är medborgare i en medlemsstat eller i Kosovo.

8)    finansiella tjänster : sådan verksamhet som beskrivs i bilaga VI.

KAPITEL I

Etablering

Artikel 51

1.   Kosovo ska underlätta för EU-bolag att etablera verksamhet på Kosovos territorium. Från och med dagen för detta avtals ikraftträdande ska Kosovo i det syftet

a)

när det gäller etablering av EU-bolag på Kosovos territorium, bevilja en behandling som inte är mindre gynnsam än den som Kosovo ger sina egna bolag eller bolag från tredjeländer, beroende på vilken som är mest gynnsam,

b)

när det gäller verksamheten i dotterbolag och filialer till EU-bolag etablerade på Kosovos territorium, bevilja en behandling som inte är mindre gynnsam än den som Kosovo ger sina egna bolag och filialer eller dotterbolag och filialer till bolag från tredjeländer, beroende på vilken som är mest gynnsam.

2.   Från och med detta avtals ikraftträdande ska EU

a)

när det gäller etablering av kosovanska bolag, bevilja en behandling som inte är mindre gynnsam än den som EU ger sina egna bolag eller bolag från tredjeländer, beroende på vilken som är mest gynnsam,

b)

när det gäller verksamheten i dotterbolag och filialer till kosovanska bolag etablerade på dess territorium, bevilja en behandling som inte är mindre gynnsam än den som EU ger sina egna bolag och filialer eller dotterbolag och filialer till bolag från tredjeländer som är etablerade på dess territorium, beroende på vilken som är mest gynnsam.

3.   Parterna får inte införa några nya regler eller åtgärder som innebär att bolag från den andra parten diskrimineras i förhållande till deras egna bolag vid etablering på dess territorium och, efter etableringen, med avseende på verksamheten.

4.   Trots vad som sägs i denna artikel ska

a)

dotterbolag och filialer till EU-bolag från och med detta avtals ikraftträdande ha rätt att bruka och hyra fast egendom i Kosovo,

b)

dotterbolag och filialer till EU-bolag inom fem år från och med detta avtals ikraftträdande ha samma rätt som kosovanska bolag att förvärva och att utnyttja äganderätt till fast egendom och samma rättigheter som kosovanska bolag i fråga om kollektiva nyttigheter eller nyttigheter av gemensamt intresse, om dessa rättigheter är nödvändiga för att utöva den ekonomisk verksamhet för vilka de har etablerats.

Artikel 52

1.   Om inte annat följer av artikel 54 får parterna reglera etablering och verksamhet för bolag på sitt territorium i den mån som regleringen inte diskriminerar den andra partens bolag i förhållande till partens egna bolag.

2.   För finansiella tjänster ska en part, utan hinder av andra bestämmelser i detta avtal, inte vara förhindrad att vidta åtgärder av försiktighetsskäl, t.ex. åtgärder för att skydda investerare, insättare, försäkringstagare eller personer vars egendom förvaltas av en tillhandahållare av finansiella tjänster eller för att säkra det finansiella systemets integritet och stabilitet. Åtgärderna får inte användas som ett sätt att undgå partens skyldigheter enligt avtalet.

3.   Inget i detta avtal ska tolkas som en skyldighet för en part att lämna ut information om enskilda kunders affärer och konton eller sådan förtrolig information eller information rörande egendomsförhållanden som innehas av offentliga organ.

Artikel 53

1.   Detta kapitel påverkar inte de bestämmelser i fördraget om upprättande av en transportgemenskap med länderna på västra Balkan och i det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum som undertecknades den 9 juni 2006 (4).

2.   Stabiliserings- och associeringsrådet får, inom räckvidden för EU:s transportpolitik, lämna rekommendationer i enskilda fall för förbättring av möjligheterna till etablering och verksamhet på de områden som avses i punkt 1.

3.   Detta kapitel ska inte tillämpas på sjötransporter.

Artikel 54

1.   Artiklarna 51 och 52 utesluter inte att en part tillämpar särskilda regler för etablering och verksamhet på sitt territorium för filialer till bolag från den andra parten som inte inrättats på den första partens territorium, om reglerna är berättigade med hänsyn till rättsliga eller tekniska skillnader mellan sådana filialer och filialer till bolag som inrättats på partens territorium eller, när det gäller finansiella tjänster, av försiktighetsskäl.

2.   Skillnaden i behandling får inte gå utöver vad som är nödvändigt till följd av sådana rättsliga eller tekniska skillnader eller, när det gäller finansiella tjänster, av försiktighetsskäl.

KAPITEL II

Tillhandahållande av tjänster

Artikel 55

1.   EU-bolag som är etablerade på Kosovos territorium och kosovanska bolag som är etablerade i EU ska ha rätt att, i enlighet med lagstiftningen i etableringsvärdlandet, på EU:s respektive Kosovos territorium, anställa eller låta sina dotterbolag eller filialer anställa personer som är EU-medborgare respektive medborgare i Kosovo, förutsatt att dessa personer utgör nyckelpersonal enligt punkt 2 och är anställda endast av bolagen, dotterbolagen eller filialerna.

2.   Som nyckelpersonal hos dessa bolag, nedan kallade organisationer, betraktas anställda som förflyttas internt inom företaget enligt definitionen i c tillhörande nedanstående kategorier, förutsatt att organisationen är en juridisk person och att de berörda personerna har varit anställda av eller delägare i organisationen (dock inte som majoritetsaktieägare) under minst ett år omedelbart före förflyttningen:

a)

Personer i ledande ställning i en organisation, som i första hand leder etableringens administration och som står under allmänt överinseende av och får instruktioner från i främsta rummet styrelsen eller bolagets aktieägare eller motsvarande; hit hör personer som

i)

leder etableringen eller en avdelning eller underavdelning av den,

ii)

övervakar och kontrollerar det arbete som utförs av annan tillsyns- eller ledningspersonal eller personal med särskilda fackkunskaper,

iii)

har behörighet att personligen anställa och säga upp eller tillstyrka anställning, uppsägning och andra personalåtgärder.

b)

Personer som är anställda i en organisation och som har specialkunskaper som är väsentliga för etableringens funktion, forskningsutrustning, teknik eller administration. Vid bedömningen av sådana kunskaper får, utöver kunskaper som är specifika för etableringen, även beaktas en hög kvalifikationsnivå för en typ av arbete eller bransch som kräver särskilt tekniskt kunnande, inbegripet en officiellt godkänd yrkestillhörighet.

c)

Med anställda som förflyttas internt inom företaget avses fysiska personer som arbetar i en organisation på en parts territorium och som tillfälligt förflyttas i samband med ekonomisk verksamhet på den andra partens territorium; organisationen måste ha sin huvudsakliga verksamhetsort på en av parternas territorium och förflyttningen måste ske till en etablering (filial, dotterbolag) som hör till organisationen och som aktivt bedriver liknande ekonomisk verksamhet på den andra partens territorium.

3.   Medborgare i Kosovo respektive EU-medborgare ska tillåtas resa in i och tillfälligt uppehålla sig på EU respektive Kosovos territorium när dessa bolagsföreträdare är personer i överordnad ställning enligt punkt 2 a i ett bolag och ansvarar för att i en medlemsstat etablera ett dotterbolag eller en filial till ett kosovanskt bolag eller för att i Kosovo etablera ett dotterbolag eller en filial till ett EU-bolag, om

a)

dessa företrädare inte arbetar med direktförsäljning eller tillhandahållande av tjänster och inte får någon ersättning från en källa i etableringsvärdlandet,

b)

bolaget har sin huvudsakliga verksamhet utanför EU respektive Kosovo och inte har några andra företrädare, kontor, filialer eller dotterbolag i den medlemsstaten respektive i Kosovo.

Artikel 56

För att underlätta för EU-medborgare och medborgare i Kosovo att starta och utöva reglerad yrkesverksamhet i Kosovo respektive EU ska stabiliserings- och associeringsrådet inom två år efter avtalets ikraftträdande undersöka vilka åtgärder som är nödvändiga för ett ömsesidigt erkännande av kvalifikationer. Stabiliserings- och associeringsrådet får vidta alla nödvändiga åtgärder i detta syfte.

Artikel 57

Sex år efter detta avtals ikraftträdande ska stabiliserings- och associeringsrådet fastställa förutsättningarna för att utvidga bestämmelserna i detta kapitel till EU-medborgare och medborgare i Kosovo för inresa och tillfällig vistelse för tjänsteleverantörer som är etablerade som egenföretagare på en parts territorium och som i god tro har tecknat ett kontrakt för att tillhandahålla tjänster med en slutkonsument i den sistnämnda parten, vilket kräver att de tillfälligt uppehåller sig i den parten för att fullgöra kontraktet om tillhandahållande av tjänster.

Artikel 58

1.   EU och Kosovo förbinder sig att i enlighet med punkterna 2 och 3 vidta nödvändiga åtgärder för att gradvis tillåta tillhandahållande av tjänster av EU-bolag eller kosovanska bolag eller av EU-medborgare eller medborgare i Kosovo som är etablerade i en annan part än den där den person för vilken tjänsterna är avsedda är etablerad.

2.   I takt med den liberaliseringsprocess som avses i punkt 1 ska parterna tillåta tillfällig rörlighet för de fysiska personer som tillhandahåller tjänsten i fråga eller är anställda av tillhandahållaren av tjänsten såsom nyckelpersonal enligt definitionen i artikel 55, inbegripet fysiska personer som är företrädare för ett EU-bolag eller ett kosovanskt bolag eller en EU-medborgare eller medborgare i Kosovo och som ansöker om tillfälligt inresetillstånd för att förhandla om försäljning av tjänster eller ingå avtal om försäljning av tjänster för tjänstetillhandahållarens räkning, förutsatt att dessa företrädare inte kommer att arbeta med direktförsäljning till allmänheten eller med att själva tillhandahålla tjänsterna.

3.   Efter fem år från och med avtalets ikraftträdande ska stabiliserings- och associeringsrådet vidta nödvändiga åtgärder för att gradvis genomföra punkterna 1 och 2. Kosovos framsteg i tillnärmningen av lagstiftningen ska då beaktas.

Artikel 59

1.   Parterna får inte vidta några åtgärder som betydligt begränsar villkoren för tillhandahållande av tjänster av EU-medborgare eller EU-bolag eller medborgare i Kosovo eller kosovanska bolag som är fast bosatta respektive etablerade i en annan part än den där den person för vilken tjänsterna är avsedda är etablerad, i jämförelse med den situation som rådde dagen före den dag då detta avtal trädde i kraft.

2.   Om någon av parterna anser att åtgärder som införts av den andra parten efter avtalets ikraftträdande leder till en situation som betydligt begränsar tillhandahållandet av tjänster i jämförelse med den situation som rådde dagen för detta avtals ikraftträdande, får den begära samråd med den andra parten.

Artikel 60

För tillhandahållande av transporttjänster mellan EU och Kosovo ska följande gälla:

1)

När det gäller lufttransport ska villkoren för ömsesidigt marknadstillträde regleras i det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum.

2)

När det gäller landtransport ska villkoren för ömsesidigt marknadstillträde och transittrafik i vägtransportsektorn regleras i fördraget om inrättande av en transportgemenskap.

3)

Kosovo ska anpassa sin lagstiftning, inklusive administrativa, tekniska och andra regler, till den vid varje tidpunkt gällande EU-lagstiftningen för luft- och landtransport, i den mån detta gagnar liberaliseringen och det ömsesidiga tillträdet till parternas marknader samt underlättar passagerar- och godstrafiken.

4)

Kosovo åtar sig att följa alla internationella överenskommelser rörande trafiksäkerhet, med särskild hänsyn till det överenskomna övergripande nätet inom ramen för transportobservatoriet för sydöstra Europa (Seeto).

5)

Detta kapitel ska inte tillämpas på sjöfartstjänster.

KAPITEL III

Transittrafik

Artikel 61

Definitioner

I detta avtal gäller följande definitioner:

1)

EU:s transittrafik: ett inom EU etablerat transportföretags transitering av gods genom Kosovos territorium på väg till eller från någon av medlemsstaterna.

2)

Kosovos transittrafik: ett i Kosovo etablerat transportföretags transitering av gods från Kosovo genom EU:s territorium på väg till ett tredjeland eller från ett tredjeland till Kosovo.

Artikel 62

Allmänna bestämmelser

1.   Detta kapitel ska upphöra att gälla när fördraget om upprättande av en transportgemenskap träder i kraft.

2.   Parterna är överens om att bevilja oinskränkt tillträde för EU:s transittrafik genom Kosovo och för Kosovos transittrafik genom EU med verkan från och med dagen för detta avtals ikraftträdande.

3.   Om, till följd av de rättigheter som ges enligt punkt 2, EU-åkares transittrafik skulle öka så mycket att den vållar eller riskerar att vålla allvarlig skada på väginfrastrukturen och/eller trafikflödet på huvudvägarna, och om det på grund av samma omständigheter uppstår problem på EU:s territorium i närheten av gränsen till Kosovo, ska ärendet läggas fram för stabiliserings- och associeringsrådet i enlighet med artikel 128 i detta avtal. Parterna får föreslå särskilda tillfälliga, icke diskriminerande åtgärder som är nödvändiga för att begränsa eller lindra sådan skada.

4.   Parterna ska avstå från att vidta ensidiga åtgärder som kan leda till diskriminering mellan EU:s åkare eller fordon och Kosovos åkare eller fordon. Parterna ska vidta de åtgärder som krävs för att underlätta vägtransporter till eller genom den andra partens territorium.

Artikel 63

Förenkling av formaliteter

1.   Parterna är överens om att förenkla godsflödet på järnväg och väg vad gäller såväl bilateral transport som transittrafik.

2.   Parterna är överens om att så långt som det är nödvändigt vidta gemensamma åtgärder och verka för att ytterligare förenklande åtgärder vidtas.

KAPITEL IV

Löpande betalningar och kapitalrörelser

Artikel 64

Parterna åtar sig att i fritt konvertibel valuta tillåta alla betalningar och överföringar på betalningsbalansens bytesbalans mellan EU och Kosovo, i enlighet med artikel VIII i stadgan för Internationella valutafonden.

Artikel 65

1.   När det gäller transaktioner på betalningsbalansens kapitalbalans och finansiella balans ska parterna från och med detta avtals ikraftträdande garantera fri rörlighet för kapital i samband med direktinvesteringar i bolag som bildats i enlighet med tillämplig lagstiftning och investeringar som görs i enlighet med avdelning V kapitel I samt i samband med omvandling till likvida medel eller repatriering av sådana investeringar och eventuell vinst därav.

2.   När det gäller transaktioner på betalningsbalansens kapitalbalans och finansiella balans ska parterna från och med detta avtals ikraftträdande garantera fri rörlighet för kapital i samband med krediter vid affärstransaktioner eller tillhandahållande av tjänster, bland annat finansiella lån och krediter, där någon som är bosatt på en parts territorium deltar. Denna artikel omfattar inte portföljinvesteringar, särskilt förvärv av aktier på kapitalmarknaden med enda syfte att genomföra en penningplacering utan avsikt att inverka på företagets förvaltning och kontrollen av detta.

3.   Kosovo ska inom fem år från detta avtals ikraftträdande bevilja EU-medborgare som förvärvar fast egendom på dess territorium nationell behandling.

4.   Parterna får inte införa några nya restriktioner för kapitalrörelser och löpande betalningar mellan personer som är bosatta i EU respektive Kosovo, och de får inte göra gällande regler mer restriktiva; denna bestämmelse ska inte påverka tillämpningen av punkt 1.

5.   Om kapitalrörelser under exceptionella omständigheter vållar eller riskerar att vålla allvarliga svårigheter för bedrivandet av valuta- eller penningpolitiken i EU eller Kosovo, får EU respektive Kosovo vidta skyddsåtgärder under högst sex månader med avseende på kapitalrörelser mellan EU och Kosovo, förutsatt att åtgärderna är absolut nödvändiga; denna bestämmelse ska inte påverka tillämpningen av den här artikeln eller artikel 64.

6.   Parterna ska samråda i syfte att underlätta kapitalrörelser mellan EU och Kosovo och på sätt främja avtalets mål.

Artikel 66

1.   Under det första året efter dagen för detta avtals ikraftträdande ska Kosovo vidta åtgärder för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för en gradvis utvidgad tillämpning av EU:s regler om fri rörlighet för kapital.

2.   Vid utgången av det andra året efter dagen för detta avtals ikraftträdande ska stabiliserings- och associeringsrådet fastställa villkoren för en fullständig tillämpning i Kosovo av EU:s regler om fri rörlighet för kapital.

KAPITEL V

Allmänna bestämmelser

Artikel 67

1.   Denna avdelning ska tillämpas med förbehåll för begränsningar som är motiverade med hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa.

2.   Denna avdelning ska inte gälla för verksamhet på någondera partens territorium som, ens tillfälligt, har anknytning till myndighetsutövning.

Artikel 68

1.   Vid tillämpning av denna avdelning ska inget i detta avtal hindra parterna från att tillämpa sina egna lagar och andra författningar om inresa och vistelse, anställning, arbetsvillkor, fysiska personers etablering samt tillhandahållande av tjänster, särskilt när det gäller beviljande, förlängning eller avslag på ansökan om uppehållstillstånd, förutsatt att de inte tillämpar dem på ett sådant sätt att fördelarna för någon av parterna enligt någon av bestämmelserna i detta avtal eller EU:s regelverk upphävs eller begränsas. Denna bestämmelse ska inte påverka tillämpningen av artikel 67.

2.   Denna avdelning ska inte gälla för åtgärder som påverkar fysiska personer som söker tillträde till någondera partens arbetsmarknad och inte heller för åtgärder som rör medborgarskap, bosättning eller fast anställning.

Artikel 69

Bolag som kontrolleras och uteslutande ägs gemensamt av EU-bolag eller EU-medborgare eller kosovanska bolag eller medborgare i Kosovo ska också omfattas av denna avdelning.

Artikel 70

1.   Den behandling som mest gynnad nation som ges i enlighet med denna avdelning ska inte gälla i fråga om skatteförmåner som parterna beviljar eller i framtiden kommer att bevilja på grundval av avtal för att undvika dubbelbeskattning eller andra skattearrangemang.

2.   Inget i denna avdelning ska tolkas så, att det hindrar parterna från att anta eller genomföra åtgärder som syftar till att förhindra skatteflykt eller skatteundandragande i enlighet med skattebestämmelserna i avtal för att undvika dubbelbeskattning, andra skattearrangemang eller inhemsk skattelagstiftning.

3.   Inget i denna avdelning ska tolkas så, att det hindrar parterna från att vid tillämpning av de relevanta bestämmelserna i sin skattelagstiftning skilja mellan skattebetalare som inte befinner sig i identiska situationer, särskilt i fråga om bosättningsort.

Artikel 71

1.   Parterna ska där så är möjligt bemöda sig om undvika att införa restriktiva åtgärder, härunder åtgärder som rör import, för betalningsbalanssyften. En part som inför sådana åtgärder ska snarast möjligast lägga fram en tidsplan för deras upphävande för den andra parten.

2.   Om en eller flera medlemsstater eller Kosovo har eller står inför en överhängande risk för allvarliga betalningsbalanssvårigheter får EU och Kosovo, beroende på vem som berörs, vidta restriktiva åtgärder i enlighet med villkoren i WTO-avtalet, även åtgärder som rör import; åtgärderna ska vara tidsbegränsade och får inte gå utöver vad som är absolut nödvändigt för att komma till rätta med betalningsbalanssituationen. EU och Kosovo ska omedelbart underrätta den andra parten om åtgärderna.

Artikel 72

Denna avdelning ska gradvis anpassas, särskilt mot bakgrund av krav som uppkommer genom artikel V i Gats.

Artikel 73

Detta avtal ska inte hindra någon av parterna från att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att dess åtgärder beträffande tredjeländers tillträde till dess marknad kringgås med hjälp av avtalet.

AVDELNING VI

TILLNÄRMNING AV KOSOVOS LAGSTIFTNING TILL EU:S REGELVERK, KONTROLL AV LAGSTIFTNINGENS EFTERLEVNAD SAMT KONKURRENSBESTÄMMELSER

Artikel 74

1.   Parterna erkänner betydelsen av att Kosovos lagstiftning närmas till EU:s och genomförs effektivt. Kosovo ska bemöda sig om att se till att dess nuvarande och framtida lagstiftning gradvis blir förenlig med EU:s regelverk. Kosovo ska se till att dess nuvarande rätt och framtida lagstiftning tillämpas korrekt och att efterlevnaden övervakas.

2.   Tillnärmningen ska inledas den dag då detta avtal undertecknas och gradvis byggas ut så att den senast vid utgången av övergångsperioden enligt artikel 9 omfattar alla de delar av EU:s regelverk som avses i avtalet.

3.   Tillnärmningen kommer i det första skedet framför allt att inriktas på centrala delar av EU:s regelverk för den inre marknaden och på området frihet, säkerhet och rättvisa, och på handelsrelaterade områden. I ett senare skede ska tillnärmningen inriktas på återstående delar av regelverket.

Tillnärmningen ska genomföras på grundval av ett program som ska överenskommas mellan Europeiska kommissionen och Kosovo.

4.   Kosovo ska också, i samförstånd med Europeiska kommissionen, fastställa regler för övervakning av tillnärmningen och av de åtgärder för kontroll av lagstiftningens efterlevnad som ska vidtas, inbegripet insatser från Kosovos sida för att reformera sitt rättsväsende för att genomföra den övergripande rättsliga ramen.

Artikel 75

Konkurrensbestämmelser och andra ekonomiska bestämmelser

1.   Följande är oförenligt med avtalets korrekta tillämpning, i den mån det kan påverka handeln mellan EU och Kosovo:

a)

Alla avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden mellan företag som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen.

b)

Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning inom EU:s eller Kosovos territorium som helhet eller inom en väsentlig del av detta.

c)

Allt statligt stöd som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller vissa produkter.

2.   Förfaranden som strider mot denna artikel ska bedömas på grundval av de kriterier som följer av tillämpningen av EU:s gällande konkurrensbestämmelser, i synnerhet artiklarna 101, 102, 106 och 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och de rättsakter för tolkning av dessa bestämmelser som antagits av EU-institutionerna.

3.   Parterna ska sörja för att en operativt oberoende myndighet får befogenhet att till fullo tillämpa punkt 1 a och b i fråga om privata och offentliga företag och företag som beviljats särskilda rättigheter.

4.   Kosovo ska sörja för att en operativt oberoende myndighet får befogenhet att till fullo tillämpa punkt 1 c. Myndigheten ska bland annat ha befogenhet att tillåta statliga stödsystem och enskilda fall av stöd i överensstämmelse med punkt 2 och att beordra att statligt stöd som beviljats olagligen återkrävs.

5.   EU, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan, ska sörja för öppenhet på området om statligt stöd, bland annat genom att årligen lämna den andra parten en rapport eller liknande som följer den metod och det upplägg som används i EU:s översikt avseende statligt stöd. Om den ena parten begär det ska den andra parten lämna upplysningar om bestämda enskilda fall av statligt stöd.

6.   Kosovo ska upprätta en heltäckande förteckning över stödordningar som införts och ska inom tre år från och med detta avtals ikraftträdande anpassa dessa stödordningar till de kriterier som avses i punkt 2.

7.

a)

För tillämpningen av punkt 1 c i detta avtal är parterna överens om att statligt stöd som beviljas av Kosovo under de första fem åren efter detta avtals ikraftträdande ska bedömas med beaktande av att Kosovo ska betraktas som ett område som är jämställbart med de områden i EU som beskrivs i artikel 107.3 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

b)

Inom fyra år från detta avtals ikraftträdande ska Kosovo till Europeiska kommissionen lämna uppgifter om sin BNP per capita harmoniserade på Nuts II nivå. Den myndighet som avses i punkt 4 och Europeiska kommissionen ska därefter tillsammans bedöma om regionerna i Kosovo är stödberättigade och vilken maximal stödnivå som får tillämpas i dem för att sedan upprätta en regionalstödskarta på grundval av EU:s riktlinjer.

8.   För de produkter som avses i avdelning IV kapitel II

a)

ska punkt 1 c i denna artikel inte gälla,

b)

ska förfaranden som strider mot punkt 1 a i denna artikel prövas enligt de kriterier som EU fastställt på grundval av artiklarna 42 och 43 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och särskilda EU-instrument som antagits på grundval av de artiklarna.

9.   Om någondera parten finner att ett bestämt förfarande är oförenligt med punkt 1, får den vidta lämpliga åtgärder efter samråd inom stabilitets- och associeringsrådet eller efter 30 arbetsdagar räknat från den dag då frågan hänsköts för samråd. Denna artikel ska på inget sätt förhindra eller påverka antagandet av utjämningsåtgärder från EU:s eller Kosovos sida som är förenliga med Gatt 1994 eller WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder och parternas egen motsvarande lagstiftning.

Artikel 76

Offentliga företag

Senast vid utgången av det tredje året efter detta avtals ikraftträdande ska Kosovo tillämpa principerna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 106, på offentliga företag och företag som beviljats särskilda eller exklusiva rättigheter.

De särskilda rättigheterna för offentliga företag får under övergångsperioden inte innefatta möjligheten att införa kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan för import från EU till Kosovo.

Artikel 77

Allmänna aspekter av immateriella rättigheter

1.   I enlighet med denna artikel och bilaga VII bekräftar parterna den vikt de fäster vid att sörja för ett tillräckligt och effektivt skydd för och tillräckliga och effektiva medel för att hävda immateriella, industriella och kommersiella rättigheter.

2.   Kosovo ska vidta nödvändiga åtgärder för att senast fem år efter detta avtals ikraftträdande garantera en skyddsnivå för immateriella, industriella och kommersiella rättigheter som motsvarar den som gäller i EU; detta ska också innefatta effektiva medel för att hävda sådana rättigheter.

3.   Kosovo förbinder sig att följa de multilaterala konventioner om immateriella, industriella och kommersiella rättigheter som nämns i bilaga VII. Stabilitets- och associeringsrådet får besluta att ålägga Kosovo att följa specifika multilaterala konventioner på detta område.

Artikel 78

Handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter

1.   När det gäller erkännande och skydd av immateriella, industriella och kommersiella rättigheter ska parterna från och med detta avtals ikraftträdande bevilja företag från den andra parten, EU-medborgare och medborgare i Kosovo en behandling som inte är mindre gynnsam än den som de beviljar tredjeländer enligt bilaterala avtal.

2.   Om det uppstår problem på området immateriella, industriella och kommersiella rättigheter som påverkar handelsvillkoren ska dessa problem, på begäran av endera parten, skyndsamt hänskjutas till stabiliserings- och associeringsrådet i syfte att nå en för båda parter tillfredsställande lösning.

Artikel 79

Offentlig upphandling

1.   EU och Kosovo anser det vara ett eftersträvansvärt mål att öppna tilldelningen av offentliga upphandlingskontrakt på icke-diskriminerande och ömsesidig grundval och särskilt i enlighet med WTO:s regler.

2.   Från och med detta avtals ikraftträdande ska kosovanska bolag, oavsett om de är etablerade i EU eller inte, ges tillträde till upphandlingsförfaranden i EU enligt EU:s upphandlingsregler på villkor som inte är mindre gynnsamma än de villkor som gäller för EU-bolag.

Bestämmelserna ovan ska också gälla för kontrakt inom sektorn för allmännyttiga tjänster när Kosovo har antagit lagstiftning för att införa EU:s regler på det området. EU ska regelbundet undersöka om Kosovo faktiskt har infört sådan lagstiftning.

3.   Från och med detta avtals ikraftträdande ska EU-bolag, som är etablerade i Kosovo i enlighet med avdelning V kapitel I, ges tillträde till upphandlingsförfaranden i Kosovo på villkor som inte är mindre gynnsamma än de villkor som gäller för kosovanska bolag.

4.   Från och med detta avtals ikraftträdande ska EU-bolag, som inte är etablerade i Kosovo i enlighet med avdelning V kapitel I, ges tillträde till upphandlingsförfaranden i Kosovo på villkor som inte är mindre gynnsamma än de villkor som gäller för kosovanska bolag och EU-bolag som är etablerade i Kosovo, med undantag av de prisförmåner som beskrivs i punkt 5.

5.   Från och med detta avtals ikraftträdande ska Kosovo konvertera eventuella befintliga förmåner för kosovanska bolag eller EU-bolag som är etablerade i Kosovo och för kontrakt som tilldelats enligt förfaranden som uppfyller kriteriet om det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och lägsta pris, till prisförmåner, och gradvis avskaffa dessa förmåner inom fem år i enlighet med följande tidsplan:

Förmånerna får vara högst 15 % vid utgången av det andra året efter detta avtals ikraftträdande.

Förmånerna får vara högst 10 % vid utgången av det tredje året efter detta avtals ikraftträdande.

Förmånerna får vara högst 5 % vid utgången av det fjärde året efter detta avtals ikraftträdande.

Förmånerna ska vara fullständigt avskaffade senast vid utgången av det femte året efter detta avtals ikraftträdande.

6.   Inom två år från och med detta avtals ikraftträdande får stabiliserings- och associeringsrådet se över de förmåner som anges i punkt 5 och besluta att förkorta de tidsfrister som anges i punkt 5.

7.   Inom fem år från och med detta avtals ikraftträdande måste Kosovo anta lagstiftning för att genomföra de förfarandenormer som fastställts i EU:s regelverk.

8.   Kosovo ska årligen rapportera till stabiliserings- och associeringsrådet om vilka åtgärder som har vidtagits för att öka insynen i offentlig upphandling och ge möjlighet till en effektiv rättslig överprövning av beslut som rör offentlig upphandling,

9.   För etablering, verksamhet och tillhandahållande av tjänster mellan EU och Kosovo gäller artiklarna 50–66. Med avseende på anställning av och rörlighet för arbetskraft i samband med fullgörande av offentliga upphandlingskontrakt gäller EU:s regelverk rörande tredjelandsmedborgare i fråga om Kosovos medborgare i EU. I fråga om EU-medborgare i Kosovo ska Kosovo bevilja ömsesidiga rättigheter till arbetstagare som är medborgare i en medlemsstat som motsvarar dem som gäller för Kosovos medborgare i EU, med avseende på anställning av och rörlighet för arbetskraft i samband med fullgörande av offentliga upphandlingskontrakt.

Artikel 80

Standardisering, metrologi, ackreditering och bedömning av överensstämmelse

1.   Kosovo ska vidta nödvändiga åtgärder för att gradvis uppnå överensstämmelse med EU:s övergripande och sektorsspecifika produktsäkerhetslagstiftning och höja nivån på kvalitetsinfrastruktur, såsom standardisering, metrologi, ackreditering och förfaranden för bedömning av överensstämmelse, till europeiska standarder.

2.   I detta syfte ska parterna sträva efter att

a)

främja användningen av EU:s tekniska föreskrifter, europeiska standarder samt förfaranden för bedömning av överensstämmelse,

b)

lämna stöd för att främja uppbyggnad av kvalitetsinfrastruktur: standardisering, metrologi, ackreditering och bedömning av överensstämmelse,

c)

främja Kosovos samarbete med organisationer som arbetar med standardisering, bedömning av överensstämmelse, metrologi, ackreditering och liknande uppgifter (t.ex. CEN, Cenelec, Etsi, EA, Welmec, Euromet) (5), om de objektiva omständigheterna så tillåter,

d)

om så är lämpligt ingå ett avtal om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter, när Kosovos lagstiftning och förfaranden har anpassats tillräckligt till EU:s och sakkunskap finns att tillgå.

Artikel 81

Konsumentskydd

Parterna ska samarbeta i syfte att anpassa Kosovos lagstiftning på konsumentskyddsområdet till EU:s regelverk i syfte att säkerställa:

a)

en strategi för aktivt konsumentskydd i enlighet med EU-rätten, inbegripet ökad konsumentupplysning samt uppbyggnad av oberoende organisationer i Kosovo,

b)

harmonisering av Kosovos konsumentskyddslagstiftning med EU:s gällande konsumentskyddslagstiftning,

c)

ett effektivt rättsskydd för konsumenten i syfte att förbättra kvaliteten på konsumtionsvaror och upprätthålla godtagbara säkerhetsnormer,

d)

behöriga myndigheters övervakning av reglerna samt tillgång till lämpliga förfaranden för rättslig prövning vid tvister,

e)

utbyte av information om farliga produkter.

Artikel 82

Arbetsvillkor och lika möjligheter

Kosovo ska gradvis harmonisera sin lagstiftning om arbetsvillkor (särskilt hälsa och säkerhet i arbetet) och lika möjligheter till EU:s lagstiftning på dessa områden.

AVDELNING VII

FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

Artikel 83

Förstärkning av institutioner och rättsstat

I sitt samarbete om frihet, säkerhet och rättvisa ska parterna fästa särskild vikt vid att befästa rättsstaten och stärka institutioner på alla nivåer inom förvaltning i allmänhet och inom brottsbekämpning och rättskipning i synnerhet. Samarbetet ska särskilt syfta till att stärka rättsväsendets oberoende, opartiskhet och ansvarsskyldighet i Kosovo och att öka dess effektivitet, utveckla lämpliga strukturer för polisen, åklagarna och domarkåren samt andra rättsliga och rättsvårdande organ för att på lämpligt sätt förbereda dem för samarbete i civil-, handels- och straffrättsliga ärenden och hjälpa dem att effektivt förebygga, utreda, lagföra och döma mål som rör organiserad brottslighet, korruption och terrorism.

Artikel 84

Skydd av personuppgifter

Parterna ska samarbeta om lagstiftning rörande skydd av personuppgifter för att Kosovo ska få en skyddsnivå för personuppgifter som motsvarar nivån i EU:s regelverk. Kosovo ska anslå tillräckliga finansiella och mänskliga resurser för ett eller flera oberoende tillsynsorgan för att effektivt kunna övervaka och garantera att dess lagstiftning om skydd av personuppgifter efterlevs.

Artikel 85

Visering, gränsförvaltning, asyl och migration

Parterna ska samarbeta om visering, gränskontroll, asyl och migration och fastställa en ram för detta samarbete, även på regional nivå; de ska därvid beakta och, där så är lämpligt, till fullo utnyttja andra befintliga initiativ på detta område.

Samarbetet i de frågor som avses i första stycket ska grundas på samråd och nära samordning mellan parterna och får inbegripa tekniskt och administrativt bistånd för

a)

utbyte av statistik och informationsutbyte om lagstiftning och praxis,

b)

utarbetande av lagstiftning,

c)

stärkande av institutionernas effektivitet,

d)

personalutbildning,

e)

säkerhet när det gäller resehandlingar samt avslöjande av falska handlingar,

f)

gränsförvaltning.

Samarbetet ska särskilt inriktas på följande:

a)

När det gäller asyl: Kosovos antagande och tillämpning av lagstiftning på ett sådant sätt att normerna i konventionen angående flyktingars rättsliga ställning som ingicks i Genève den 28 juli 1951 och protokollet om flyktingars rättsliga ställning som ingicks i New York den 31 januari 1967 uppfylls, för att därigenom sörja för att principen om non-refoulement och andra rättigheter för asylsökande och flyktingar respekteras.

b)

När det gäller laglig migration: bestämmelser om rätt till inresa samt rättigheter och rättslig ställning för dem som tillåtits resa in i landet. I fråga om migration är parterna överens om att icke EU-medborgare som är lagligen bosatta inom en medlemsstats territorium eller i Kosovo ska behandlas rättvist; de är också överens om att undersöka möjligheterna att införa åtgärder för att stimulera och stödja åtgärder från Kosovos sida för att främja integrationen av icke EU-medborgare som är lagligen bosatta i Kosovo.

Artikel 86

Laglig migration

Parterna ska samarbeta i syfte att stödja Kosovo i tillnärmningen av sin lagstiftning till EU:s regelverk rörande laglig migration.

Parterna erkänner att Kosovos medborgare åtnjuter rättigheter i enlighet med EU:s regelverk, särskilt vad gäller arbetsvillkor, löner och avskedande, familjeåterförening, varaktig bosättning, studerande, forskare och högkvalificerade arbetstagare, säsongsarbetare, personal som förflyttas internt inom sitt företag samt pensioner. Parterna erkänner också att detta inte ska påverka de villkor och regler som gäller i de enskilda medlemsstaterna.

Inom fyra år efter detta avtals ikraftträdande ska Kosovo bevilja ömsesidiga rättigheter för EU-medborgare på de områden som anges i andra stycket. Stabiliserings- och associeringsrådet ska undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas i detta syfte. Stabiliserings- och associeringsrådet får pröva alla andra frågor som rör tillämpningen av denna artikel.

Artikel 87

Förebyggande och kontroll av olaglig invandring

Stabiliserings- och associeringsrådet ska fastställa gemensamma åtgärder som kan vidtas av parterna för att förhindra och kontrollera olaglig invandring, inbegripet människohandel och människosmuggling, samtidigt som man sörjer för respekt för och skydd av migranters grundläggande rättigheter och stöd till migranter i nöd.

Artikel 88

Återtagande

I syfte att samarbeta för att förebygga och kontrollera olaglig migration ska parterna på begäran och utan ytterligare formaliteter

a)

återta alla medborgare i Kosovo eller EU-medborgare som olagligen uppehåller sig i den andra parten,

b)

återta icke EU-medborgare och statslösa personer som har rest in på en medlemsstats territorium via Kosovo eller i Kosovo via en medlemsstats territorium.

Kosovo ska förse sina medborgare med lämpliga identitetshandlingar och låta dem få tillgång till de administrativa resurser som behövs för detta.

Parterna är överens om att undersöka möjligheterna att inleda förhandlingar i syfte att ingå ett avtal om särskilda förfaranden för återtagande av de personer som avses i leden a och b i första stycket.

Kosovo ska undersöka möjligheterna att ingå återtagandeavtal, om de objektiva omständigheterna så tillåter, med de länder som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen och åtar sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att dessa avtal ska genomföras snabbt och smidigt. EU kommer att undersöka möjligheterna att stödja respektive länder under hela denna process, om de objektiva omständigheterna så tillåter.

Artikel 89

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Parterna ska samarbeta i syfte att förhindra att deras finansiella system används för att tvätta intäkter från brottslig verksamhet i allmänhet och från narkotikabrott i synnerhet eller för att finansiera terrorism.

Samarbetet på detta område ska omfatta administrativt och tekniskt bistånd till Kosovo i syfte att främja tillämpningen av gällande regler och effektivt fungerande normer och metoder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism som är likvärdiga med dem som antagits av EU och andra internationella forum på detta område, särskilt arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt (FATF).

Artikel 90

Samarbete om narkotikabekämpning

Parterna ska samarbeta för att sörja för en balanserad och integrerad hållning i narkotikafrågor. Målet för narkotikapolitiken och åtgärder som vidtas inom dess ram ska vara att stärka Kosovos strukturer för att bekämpa narkotika och narkotikaprekursorer, att minska tillgången till, handeln med och efterfrågan på olaglig narkotika, att hantera de hälsomässiga och sociala följderna av narkotikamissbruk samt att införa en effektivare kontroll av prekursorer.

Parterna ska komma överens om de samarbetsmetoder som är nödvändiga för att uppnå dessa mål. Åtgärderna ska grundas på gemensamt överenskomna principer som är förenliga med EU:s narkotikastrategi 2013–2020 eller något efterföljande dokument.

Artikel 91

Förebyggande och bekämpning av organiserad brottslighet och annan olaglig verksamhet

Parterna ska samarbeta i syfte att stärka Kosovos strukturer för att bekämpa och förebygga brottslig verksamhet, särskilt organiserad brottslighet, korruption och andra former av allvarlig brottslighet med en gränsöverskridande dimension. Kosovo ska följa relevanta internationella konventioner och instrument på detta område. Regionalt samarbete för bekämpning av organiserad brottslighet ska främjas.

Vad beträffar valutaförfalskning i Kosovo ska Kosovo ha ett nära samarbete med EU i syfte att bekämpa förfalskning av sedlar och mynt samt stoppa och bestraffa all förfalskning av sedlar och mynt. I fråga om förebyggande åtgärder ska Kosovo bemöda sig om att genomföra åtgärder som är likvärdiga med dem som fastställs i EU-lagstiftningen och att följa relevanta internationella konventioner och instrument med anknytning till detta område. Kosovo kan få stöd från EU i form av utbyte, stöd eller utbildning rörande skydd mot valutaförfalskning.

Artikel 92

Bekämpning av terrorism

Parterna ska samarbeta i syfte att stärka Kosovos strukturer för att förebygga och bekämpa terroristhandlingar och finansieringen av dessa, särskilt terroristhandlingar med en gränsöverskridande dimension. Samarbetet ska ske i överensstämmelse med rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, internationell flyktingrätt och internationell humanitär rätt. Kosovo ska följa relevanta internationella konventioner och instrument på detta område.

AVDELNING VIII

SAMARBETE PÅ OLIKA OMRÅDEN

Artikel 93

EU och Kosovo ska upprätta ett nära samarbete med syfte att bidra till Kosovos utveckling och tillväxtpotential. Samarbetet ska stärka nuvarande ekonomiska förbindelser på bredast möjliga grundval, till nytta för båda parter.

Strategier och åtgärder ska syfta till att få till stånd en hållbar ekonomisk och social utveckling i Kosovo. Miljö- och klimataspekter ska redan från början till fullo integreras i strategierna och kraven på en harmonisk social utveckling ska beaktas.

Samarbetsstrategierna ska integreras i en regional samarbetsram. Åtgärder som kan främja samarbete mellan Kosovo och dess grannländer, och därmed bidra till regional stabilitet, ska ägnas särskild uppmärksamhet. Stabiliserings- och associeringsrådet ska fastställa prioriteringar mellan och inom de samarbetsområden som anges i denna avdelning.

Artikel 94

Ekonomisk politik och handelspolitik

EU och Kosovo ska underlätta den ekonomiska reformprocessen genom att samarbeta för att förbättra förståelsen för grunddragen i deras respektive ekonomier och för hur den ekonomiska politiken utformas och genomförs i marknadsekonomier.

För det ändamålet ska EU och Kosovo samarbeta i syfte att

a)

utbyta information om makroekonomiska resultat och prognoser och om utvecklingsstrategier,

b)

tillsammans analysera ekonomiska frågor av gemensamt intresse, inbegripet stöd till den ekonomiska politiken och dess genomförande,

c)

främja ett bredare samarbete i syfte att påskynda kunskapsöverföring och tillgång till ny teknik.

Kosovo ska sträva efter att upprätta en fungerande marknadsekonomi och att gradvis närma sin politik till den stabilitetsinriktade politik som förs inom ramen för Ekonomiska och monetära unionen. På begäran av Kosovos myndigheter kan EU tillhandahålla bistånd med syfte att stödja Kosovos ansträngningar i detta avseende.

Samarbetet ska också syfta till ökad rättslig förutsebarhet för företagen genom införande av en stabil och icke-diskriminerande rättslig ram på handelns område.

Samarbetet på detta område ska omfatta informationsutbyte om Ekonomiska och monetära unionens principer och funktionssätt.

Artikel 95

Statistiksamarbete

Samarbetet mellan parterna ska främst inriktas på prioriterade områden med anknytning till EU:s regelverk om statistik. Det ska särskilt syfta till att utveckla ett effektivt och hållbart statistiksystem i Kosovo som kan leverera tillförlitlig, objektiv och korrekt statistik, jämförbar med europeisk statistik, av det slag som behövs för att planera och övervaka Kosovos övergångs- och reformprocess. Samarbetet bör göra det möjligt för Kosovos statistikbyrå att bättre tillgodose användarnas behov (både inom den offentliga förvaltningen och den privata sektorn). Statistiksystemet ska vara förenligt med principerna i riktlinjerna för europeisk statistik, FN:s grundläggande principer för statistik och bestämmelserna i den europeiska statistiklagstiftningen samt utvecklas i riktning mot en tillämpning av EU:s regelverk på statistikområdet. Partnerna ska särskilt samarbeta för att garantera konfidentiell behandling av personuppgifter, gradvis öka datainsamlingen och dataöverföringen till det europeiska statistiksystemet samt utbyta information om metoder, kunskapsöverföring och utbildning.

Artikel 96

Bank- och försäkringstjänster och andra finansiella tjänster

Samarbetet mellan EU och Kosovo ska inriktas på prioriterade områden med anknytning till EU:s regelverk om bank- och försäkringstjänster och andra finansiella tjänster. Parterna ska samarbeta i syfte att upprätta och vidareutveckla en lämplig ram för främjande av sektorerna för bank- och försäkringstjänster och andra finansiella tjänster i Kosovo som har lojal konkurrens som bärande princip och som garanterar att företagen kan konkurrera på lika villkor.

Artikel 97

Intern finansiell kontroll i den offentliga sektorn och extern revision

Samarbetet mellan parterna ska inriktas på prioriterade områden med anknytning till EU:s regelverk om intern finansiell kontroll inom den offentliga sektorn. Parterna ska särskilt samarbeta i syfte att vidareutveckla genomförandet av effektiv intern kontroll samt funktionellt oberoende system för intern revision inom den offentliga sektorn i Kosovo, i enlighet med internationellt erkända ramar samt bästa praxis i EU.

Ett annat viktigt ämne för samarbete ska vara inrättande och stärkande av centrala harmoniseringsenheter för finansiell förvaltning och kontroll och för internrevision så att de samordnings- och harmoniseringsskyldigheter som följer av kraven ovan kan fullgöras.

På området extern revision ska parterna särskilt samarbeta i syfte att ytterligare utveckla en oberoende funktion för extern revision i Kosovo, i enlighet med internationellt erkända standarder och bästa praxis i EU. Samarbetet ska också inriktas på kapacitetsuppbyggnad inom Kosovos riksrevisionsorgan.

Artikel 98

Främjande av och skydd för investeringar

Samarbetet mellan parterna för att främja och skydda investeringar ska riktas in på att skydda utländska direktinvesteringar och ska syfta till att skapa ett gynnsamt klimat för privata investeringar, både inhemska och utländska, vilket är nödvändigt för Kosovos ekonomiska och industriella återhämtning. Samarbetet ska särskilt syfta till att Kosovo ska förbättra den rättsliga ramen och därigenom främja och skydda investeringar.

Artikel 99

Industriellt samarbete

Samarbetet ska syfta till att främja en modernisering och omstrukturering av Kosovos industri och enskilda sektorer av denna. Den ska också syfta till att säkerställa de villkor som behövs för konkurrenskraften i Kosovos industri under betingelser som garanterar skyddet av miljön.

I samarbetet ska regionala aspekter av industriell utveckling beaktas och i relevanta fall ska gränsöverskridande partnerskap främjas. Strävan kan särskilt vara att genom initiativ upprätta en lämplig ram för företag, förbättra företagsledning och know-how samt främja marknader, öppenhet på marknaden och företagsklimat. Upprättandet av effektiva exportfrämjande verksamheter i Kosovo ska särskilt uppmärksammas.

I detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till EU:s regelverk på det industripolitiska området.

Artikel 100

Små och medelstora företag

Parternas samarbete på detta område ska syfta till att utveckla och stärka små och medelstora företag inom den privata sektorn, främja en miljö som är gynnsam för initiativ och för utveckling av företag, särskilt små och medelstora företag, och främja en miljö som är gynnsam för samarbete mellan företag. Samarbetet ska genomföras i enlighet med principerna i Small Business Act och med vederbörlig hänsyn till prioriterade områden med anknytning till EU:s regelverk rörande små och medelstora företag.

Artikel 101

Turism

Partnernas samarbete på turismens område ska främst syfta till att

a)

sörja för en balanserad och hållbar utveckling av turismen och därtill hörande frågor,

b)

förbättra informationsflödet på turismens område (genom internationella nät, databaser, osv.),

c)

uppmuntra utvecklingen av en infrastruktur som bidrar till investeringar inom turistsektorn.

Samarbetet ska också syfta till att undersöka förutsättningarna för gemensamma insatser och att stärka samarbetet mellan turistföretag, experter och institutioner samt behöriga myndigheter på turismens område samt överföra know-how (genom utbildning, utbyten och seminarier). I detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till EU:s regelverk på turismens område.

Samarbetet får integreras i en regional samarbetsram.

Artikel 102

Jordbruk och den agroindustriella sektorn

Samarbetet mellan parterna ska byggas ut på alla prioriterade områden med anknytning till EU:s regelverk på jordbruksområdet samt i fråga om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, livsmedelssäkerhet och det veterinära och fytosanitära området. Samarbetet ska i synnerhet syfta till en modernisering och omstrukturering av Kosovos jordbruk och agroindustriella sektor, särskilt för att uppnå förenlighet med EU:s sanitära krav, förbättra vattenförvaltning och landsbygdsutveckling och utveckla därtill knutna aspekter inom Kosovos skogssektor, samt till en gradvis tillnärmning av Kosovos lagstiftning och praxis till EU:s regelverk.

Artikel 103

Fiske

Parterna ska undersöka möjligheterna att kartlägga områden av gemensamt intresse inom vattenbruks- och fiskesektorerna där båda parterna kan dra nytta av att samarbeta. I detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till prioriterade områden med anknytning till EU:s regelverk på dessa områden och principer för förvaltning och bevarande av fiskeresurser, på grundval av bestämmelser som utarbetats av relevanta internationella och regionala fiskeorganisationer.

Artikel 104

Tull

Parterna ska upprätta ett samarbete på tullområdet för att sörja för att de bestämmelser som kommer att antas på handelsområdet efterlevs och få till stånd en tillnärmning av Kosovos tullsystem till EU:s tullsystem; detta kommer att bana väg för de liberaliseringsåtgärder som planeras inom ramen för detta avtal och för en gradvis tillnärmning av Kosovos tullagstiftning till EU:s regelverk.

I detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till prioriterade områden med anknytning till EU:s regelverk på tullområdet.

Regler för ömsesidigt administrativt bistånd mellan parterna i tullfrågor fastställs i protokoll IV.

Artikel 105

Skatt

EU ska samarbeta med Kosovo i syfte att bistå dess utveckling på skatteområdet, bland annat genom åtgärder för ytterligare reform av Kosovos skattesystem och omstrukturering av dess skatteförvaltning i syfte att sörja för effektiv skatteuppbörd och bekämpning av skattebedrägeri.

I detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till prioriterade områden med anknytning till EU:s regelverk på skatteområdet och om bekämpning av skadlig skattekonkurrens. När Kosovo utarbetar sin lagstiftning om undanröjande av skadlig skattekonkurrens ska vederbörlig hänsyn tas till principerna i den uppförandekod för företagsbeskattning som antogs av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet den 1 december 1997 (6).

Samarbetet ska syfta till att främja principerna om god förvaltning i skattefrågor, öppenhet, utbyte av information och sund skattekonkurrens i Kosovo, i syfte att underlätta kontrollen av efterlevnaden av åtgärder för att förebygga skattebedrägeri, skatteundandragande eller skatteflykt.

Artikel 106

Samarbete i sociala frågor

Parterna ska samarbeta för att underlätta en reform av Kosovos arbetsmarknadspolitik inom ramen för stärkt ekonomisk reform och integration, och i syfte att stödja tillväxt för alla. Samarbetet ska också syfta till att främja social dialog och gradvis anpassning till EU:s regelverk av Kosovos lagstiftning om arbete, hälsa och säkerhet i arbetet samt lika möjligheter för kvinnor och män, för personer med funktionsnedsättning och för personer som tillhör minoriteter och andra sårbara grupper, med utgångspunkt i den skyddsnivå som finns inom EU. Detta kan även inbegripa Kosovos anpassning till EU:s regelverk på arbetsrättens område och i fråga om kvinnors arbetsvillkor. Samarbetet ska också främja antagandet av övergripande politik på områdena social integration och bekämpning av diskriminering i Kosovo. Samarbetet ska också inbegripa inrättandet av ett system för socialt skydd i Kosovo som kan stödja sysselsättning och tillväxt för alla.

Parterna ska samarbeta för att sörja för tillnärmningen av Kosovos lagstiftning till EU:s regelverk, och i syfte att förbättra hälsan och förebygga ohälsa hos befolkningen, utarbeta oberoende och effektiva administrativa strukturer och införa tillsynsbefogenheter för att garantera grundläggande hälso- och säkerhetskrav, skydda patienternas rättigheter, skydda medborgarna från hälsohot och sjukdomar och främja en hälsosam livsstil.

Kosovo ska följa internationella konventioner och andra instrument på dessa områden. I samarbetet ska vederbörlig hänsyn tas till prioriterade områden med anknytning till EU:s regelverk på dessa områden.

Artikel 107

Utbildning

Parterna ska samarbeta i syfte att höja nivån på allmän utbildning och yrkesinriktad utbildning samt ungdomspolitik och ungdomsarbete i Kosovo, som ett sätt att främja kompetensutveckling, anställbarhet, social delaktighet och ekonomisk utveckling i Kosovo. En prioritering när det gäller systemen för högre utbildning ska vara att uppnå lämpliga kvalitetsnormer för institutioner och program inom dessa i enlighet med målen i Bolognaprocessen och Bolognadeklarationen.

Parterna ska också samarbeta för att se till att tillträdet till utbildning och yrkesutbildning i Kosovo på alla nivåer är fritt från diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Samarbetet ska syfta till att tillgodose behoven hos studenter med funktionsnedsättning i Kosovo.

Samarbetet ska också syfta till att utveckla kapacitet inom forskning och innovation, särskilt genom gemensamma projekt för forskning och innovation som omfattar alla aktörer och säkerställer överföring av know-how.

Modernisering av strukturer och verksamhet inom utbildning, forskning och innovation i Kosovo ska understödjas genom relevanta EU-program och EU-instrument.

I samarbetet ska vederbörlig hänsyn tas till prioriterade områden med anknytning till EU:s regelverk på utbildningsområdet.

Artikel 108

Kulturellt samarbete

Parterna förbinder sig att främja kulturellt samarbete. Syftet med detta samarbete ska vara att stärka Kosovos kapacitet på det kulturpolitiska området, öka kapaciteten hos aktörer på kulturområdet och öka den ömsesidiga förståelsen mellan enskilda personer, minoriteter och folk. Samarbetet ska stödja institutionella reformer för att främja kulturell mångfald i Kosovo, bland annat på grundval av principerna i Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, som antogs i Paris den 20 oktober 2005.

Artikel 109

Samarbete på det audiovisuella området

Parterna ska samarbeta för att främja den audiovisuella industrin i Europa och uppmuntra till samproduktion inom sektorerna film och audiovisuella medier.

Samarbetet kan bland annat omfatta program och resurser för utbildning av journalister yrkesverksamma inom den audiovisuella industrin samt tekniskt bistånd till offentliga och privata medier i Kosovo, för att stärka deras oberoende och professionalism och deras kontakter med medier i Europa.

Kosovo ska anpassa sina riktlinjer för reglering av innehåll i gränsöverskridande radio- och televisionssändningar till EU:s och harmonisera sin lagstiftning med EU:s regelverk på detta område. Kosovo ska ägna särskild uppmärksamhet åt frågor rörande förvärv av immateriella rättigheter för program och sändningar samt åt att säkerställa och stärka de berörda tillsynsmyndigheternas oberoende.

Artikel 110

Informationssamhället

Samarbetet ska byggas ut på alla områden med anknytning till EU:s regelverk om informationssamhället. Det ska framför allt inriktas på att understödja en gradvis tillnärmning av Kosovos politik och lagstiftning på detta område till EU:s.

Parterna ska också samarbeta i syfte att vidareutveckla informationssamhället i Kosovo. De övergripande målen ska vara att ytterligare förbereda samhället som helhet på den digitala tidsåldern och att kartlägga åtgärder för att säkra driftskompatibiliteten mellan nät och tjänster.

Artikel 111

Nät och tjänster för elektronisk kommunikation

Samarbetet ska främst inriktas på prioriterade områden med anknytning till EU:s regelverk på detta område.

Parterna ska särskilt stärka sitt samarbete när det gäller nät och tjänster för elektronisk kommunikation så att Kosovo kan anta EU:s regelverk på detta område inom fem år från detta avtals ikraftträdande, och ägna särskild uppmärksamhet åt att säkerställa och stärka de berörda tillsynsmyndigheternas oberoende.

Artikel 112

Informations- och kommunikationsverksamhet

Parterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att stimulera ett ömsesidigt informationsutbyte. Program som syftar till att ge allmänheten grundläggande information om EU eller ge fackkretsar i Kosovo mer specialiserad information ska prioriteras.

Artikel 113

Transport

Samarbetet mellan parterna ska inriktas på prioriterade områden med anknytning till EU:s regelverk på transportområdet.

Samarbetet kan i synnerhet syfta till omstrukturering och modernisering av Kosovos transportsystem och förbättra tillhörande infrastruktur (inbegripet de regionala länkar som fastställts av transportobservatoriet för sydöstra Europa), och till att främja fri rörlighet för passagerare och varor, uppnående av standarder som är kompatibla med och jämförbara med dem som gäller inom EU och anpassning av transportlagstiftningen till EU-lagstiftningen, om de objektiva omständigheterna så tillåter.

Samarbetet ska ha till syfte att bidra till stegvis ömsesidigt tillträde till EU:s och Kosovos transportmarknader och anläggningar i enlighet med detta avtal, utveckla ett transportsystem i Kosovo som är förenligt och driftskompatibelt med och anpassat till EU:s samt förbättra miljöskyddet på transportområdet.

Artikel 114

Energi

I enlighet med relevanta delar av EU:s regelverk ska parterna utveckla och stärka sitt samarbete på energiområdet i enlighet med marknadsekonomiska principer och fördraget om upprättande av en energigemenskap som undertecknades i Aten den 25 oktober 2005 (7). Samarbetet ska byggas ut med sikte på en gradvis integrering av Kosovo i Europas energimarknader.

Samarbetet kan omfatta stöd till Kosovo, särskilt när det gäller att

a)

förbättra och diversifiera energiförsörjningen och förbättra tillträdet till energimarknaden, i enlighet med EU:s regelverk rörande försörjningstrygghet och energigemenskapens regionala strategi, och genom att tillämpa EU:s och europeiska regler om transitering, överföring och distribution samt upprustning av regionalt betydelsefulla sammankopplingar med grannländers elnät,

b)

hjälpa Kosovo att genomföra EU:s regelverk rörande energieffektivitet, förnybara energikällor och miljöpåverkan från energisektorn, och därigenom främja energisparande, energieffektivitet och förnybar energi samt studier om och minskning av energiproduktionens och energikonsumtionens miljökonsekvenser,

c)

utforma ramvillkor för omstrukturering av energibolag samt samarbete mellan företag inom denna sektor, i överensstämmelse med EU:s regler för den inre energimarknaden avseende åtskilt ägande.

Artikel 115

Miljö

Parterna ska bygga ut och fördjupa sitt samarbete på miljöområdet i den trängande uppgiften att hejda miljöförstöringen och börja förbättra miljösituationen med hållbar utveckling i Kosovo som mål. Parterna ska samarbeta i fråga om luft- och vattenkvalitet (inbegripet rörande radioaktiva ämnen i dricksvatten), grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning, alla typer av avfallshantering (inbegripet ansvarsfull och säker hantering av radioaktivt avfall) och naturskydd, övervakning och minskning av industriutsläpp, säkerhet vid industrianläggningar samt klassificering och säker hantering av kemikalier i Kosovo.

Parterna ska särskilt upprätta ett samarbete för att stärka Kosovos administrativa strukturer och förfaranden så att miljöfrågorna blir föremål för strategisk planering och samordning mellan de berörda aktörerna, och de ska i synnerhet koncentrera sig på ett gradvis närmande av Kosovos lagstiftning till EU:s regelverk, och om så är lämpligt, Euratom-regelverket. Samarbetet kan också inriktas på Kosovos utarbetande av strategier för en väsentlig minskning av lokal, regional och gränsöverskridande luft- och vattenförorening, upprättande av en ram för effektiv, miljövänlig, hållbar och förnybar produktion och konsumtion av energi och genomförande av miljökonsekvensbedömningar och strategiska miljöbedömningar.

Artikel 116

Klimatförändringar

Parterna ska samarbeta i syfte att bistå Kosovo i utarbetandet av sin klimatpolitik och integrera klimatfrågorna i politiken rörande energi, transport, industri, jordbruk, utbildning och annan relevant politik. Samarbetet ska också stödja ett gradvis närmande av Kosovos lagstiftning till EU:s regelverk rörande klimatförändringar, särskilt en verkningsfull övervakning, rapportering och verifiering av växthusgasutsläpp. Samarbetet ska också hjälpa Kosovo att bygga upp tillräcklig administrativ kapacitet och införa samordningsförfaranden mellan alla berörda aktörer för att politik för klimatsäker tillväxt med låga koldioxidutsläpp ska kunna antas och genomföras. Om omständigheterna så tillåter ska parterna samarbeta i syfte att främja Kosovos deltagande i globala och regionala insatser för begränsning av och anpassning till klimatförändringarna.

Artikel 117

Civilskydd

Parterna ska utveckla och stärka samarbetet när det gäller att förbättra förebyggandet av, förberedelserna inför och insatserna vid naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor. Samarbetet ska framför allt syfta till att stärka Kosovos civilskyddskapacitet och till Kosovos gradvisa tillnärmning till EU:s regelverk rörande katastrofhantering.

Samarbetet får inriktas på följande prioriterade områden:

a)

Tidig information och varning om katastrofer; utvidgning av europeiska system för tidig varning och övervakningsverktyg till att omfatta Kosovo.

b)

Inrätta ett system för effektiv kommunikation dygnet runt mellan Kosovos och Europeiska kommissionens räddningstjänster.

c)

Sörja för samarbete vid större olyckor, inbegripet underlättande av tillhandahållande och mottagande av bistånd och stöd till mottagarlandet.

d)

Förbättra kunskapsbasen om katastrofer och risker och utarbeta en katastrofriskbedömning för hela Kosovo och katastrofhanteringsplaner.

e)

Tillämpa bästa praxis och riktlinjer i fråga om förebyggande av, beredskap för och insatser vid katastrofer.

Artikel 118

Forskning och teknisk utveckling

Parterna ska främja samarbete inom civil vetenskaplig forskning och teknisk utveckling på grundval av principen om ömsesidig nytta samt, med beaktande av tillgängliga resurser, adekvat tillträde till parternas respektive program, med förbehåll för att en tillräckligt hög grad av effektivt skydd för immateriella, industriella och kommersiella rättigheter garanteras.

I detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till prioriterade områden med anknytning till EU:s regelverk på området forskning och teknisk utveckling.

Artikel 119

Regional och lokal utveckling

Parterna ska sträva efter att kartlägga åtgärder för att stärka sitt samarbete om regional och lokal utveckling, i syfte att bidra till ekonomisk utveckling och minska regionala obalanser. Gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete ska ägnas särskild uppmärksamhet.

I detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till prioriterade områden med anknytning till EU:s regelverk på området regional utveckling.

Artikel 120

Offentlig förvaltning

Samarbetet och dialogen ska syfta till att säkerställa utvecklingen av en yrkeskunnig, effektiv och ansvarig offentlig förvaltning i Kosovo, med utgångspunkt i det reformarbete som hittills gjorts på detta område, inbegripet rörande decentraliseringsprocessen och inrättandet av nya kommuner. Samarbetet ska i synnerhet syfta till att stödja genomförandet av rättsstatsprincipen, väl fungerande institutioner till förmån för befolkningen i Kosovo som helhet, samt en friktionsfri utveckling av förbindelserna mellan EU och Kosovo.

Samarbetet på detta område ska främst inriktas på institutionell uppbyggnad, inbegripet utveckling och tillämpning av meritbaserade, öppna och opartiska rekryteringsförfaranden både på central och lokal nivå, personalförvaltning och karriärutveckling inom den offentliga förvaltningen liksom fortbildning och främjande av etiska principer inom den offentliga förvaltningen. Samarbetet ska också omfatta en förbättring av effektiviteten och kapaciteten hos oberoende organ som är viktiga för den offentliga förvaltningens funktion och för ett effektivt system med kontroller och motvikter.

AVDELNING IX

FINANSIELLT SAMARBETE

Artikel 121

För att uppnå målen i detta avtal kan Kosovo få finansiellt stöd från EU i enlighet med artiklarna 7, 122, 123 och 125 i form av gåvobistånd och lån, även lån från Europeiska investeringsbanken. EU:s finansiella stöd förutsätter att Kosovo gör fortsatta framsteg med att uppfylla de politiska Köpenhamnskriterierna. Hänsyn ska också tas till hur Kosovo fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal samt de årliga lägesrapporterna för Kosovo. EU:s finansiella stöd ska också vara beroende av att villkoren inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen uppfylls, särskilt när det gäller mottagarländernas åtagande att genomföra demokratiska, ekonomiska och institutionella reformer. Det finansiella stödet till Kosovo ska inriktas på konstaterade behov och överenskomna prioriteringar och anpassas efter landets förmåga att absorbera och återbetala stödet och efter de åtgärder som vidtas för att reformera och omstrukturera ekonomin.

Artikel 122

Finansiellt stöd i form av gåvobistånd ska tillhandahållas i enlighet med den Europaparlamentets och rådets förordning som är relevant inom ramen för ett vägledande flerårigt program och som baseras på de årliga eller fleråriga handlingsprogram som EU upprättar efter samråd med Kosovo.

Artikel 123

Det finansiella stödet får omfatta alla relevanta samarbetsområden, i synnerhet på områdena frihet, säkerhet och rättvisa, tillnärmning av lagstiftningen till EU:s regelverk, social och ekonomisk utveckling, god samhällsstyrning, reform av den offentliga förvaltningen, energi och jordbruk.

Artikel 124

På Kosovos begäran och om särskilda behov föreligger kan EU, i samordning med internationella finansinstitut, undersöka möjligheten att på vissa villkor och med beaktande av alla tillgängliga ekonomiska resurser i undantagsfall bevilja landet makroekonomiskt stöd. Stödet skulle frigöras under förutsättning att villkoren i ett mellan Kosovo och Internationella valutafonden överenskommet program är uppfyllda.

Artikel 125

För att tillgängliga resurser ska kunna utnyttjas optimalt ska parterna se till att EU:s finansiella stöd ges i nära samordning med stöd från andra källor, till exempel medlemsstaterna, icke EU-länder och internationella finansinstitut.

I detta syfte ska Kosovo regelbundet lämna information om alla källor till stöd.

AVDELNING X

INSTITUTIONELLA OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SAMT SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 126

Härmed inrättas ett stabiliserings- och associeringsråd som ska ha till uppgift att övervaka tillämpningen och genomförandet av detta avtal. Det ska sammanträda regelbundet på lämplig nivå och kalla till extra ordinarie möten när omständigheterna så kräver. Det ska behandla varje fråga av betydelse som aktualiseras inom ramen för avtalet samt varje annan fråga av gemensamt intresse.

Artikel 127

1.   Stabiliserings- och associeringsrådet ska bestå av företrädare för EU, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan.

2.   Stabiliserings- och associeringsrådet ska självt fastställa sin arbetsordning.

3.   Medlemmarna i stabiliserings- och associeringsrådet får låta sig företrädas i enlighet med villkor som ska fastställas i arbetsordningen.

4.   Ordförandeskapet i stabiliserings- och associeringsrådet ska växelvis innehas av en företrädare för EU och en företrädare för Kosovo, i enlighet med bestämmelser som ska fastställas i arbetsordningen.

5.   I ärenden som rör Europeiska investeringsbanken ska banken delta i stabiliserings- och associeringsrådets arbete som observatör.

Artikel 128

För att målen i detta avtal ska nås ska stabiliserings- och associeringsrådet ha befogenhet att fatta beslut inom avtalets ram i de fall som föreskrivs i avtalet. Besluten ska vara bindande för parterna, som ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra dem. Stabiliserings- och associeringsrådet får vid behov också utfärda rekommendationer. Det ska utforma sina beslut och rekommendationer i samförstånd mellan parterna.

Artikel 129

1.   Stabiliserings- och associeringsrådet ska vid fullgörandet av sina uppgifter biträdas av en stabiliserings- och associeringskommitté, som ska bestå av företrädare för EU, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan.

2.   Stabiliserings- och associeringsrådet ska i sin arbetsordning fastställa stabiliserings- och associeringskommitténs uppgifter, som bland annat ska vara att förbereda stabiliserings- och associeringsrådets sammanträden, och det ska också besluta om kommitténs arbetssätt.

3.   Stabiliserings- och associeringsrådet får delegera sina befogenheter till stabiliserings- och associeringskommittén. Stabiliserings- och associeringskommittén ska i så fall fatta beslut i enlighet med villkoren i artikel 128.

Artikel 130

Stabiliserings- och associeringskommittén får inrätta underkommittéer och särskilda arbetsgrupper. De underkommittéer som är nödvändiga för ett korrekt genomförande av detta avtal ska inrättas före utgången av det första året efter detta avtals ikraftträdande.

En underkommitté för migrationsfrågor ska inrättas.

Artikel 131

Stabiliserings- och associeringsrådet får besluta att inrätta andra särskilda kommittéer eller organ som kan biträda det i dess arbete. Stabiliserings- och associeringsrådet ska fastställa dessa kommittéers eller organs sammansättning, uppgifter och arbetssätt i sin arbetsordning.

Artikel 132

Härmed inrättas en parlamentarisk stabiliserings- och associeringskommitté (nedan kallad parlamentariska kommittén). Den ska vara ett forum för ledamöter av Europaparlamentet och Kosovos parlament där de kan träffas och utbyta åsikter. Den ska själv fastställa hur ofta den ska sammanträda, dock minst en gång per år.

Den parlamentariska kommittén ska bestå av ledamöter av Europaparlamentet och ledamöter av Kosovos parlament.

Den parlamentariska kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

Ordförandeskapet i den parlamentariska kommittén ska växelvis innehas av en ledamot av Europaparlamentet och en ledamot av Kosovos parlament, i enlighet med bestämmelser som ska fastställas i dess arbetsordning.

Den parlamentariska kommittén får utfärda rekommendationer till stabiliserings- och associeringsrådet.

Artikel 133

Inom ramen för detta avtal åtar sig parterna att se till att fysiska och juridiska personer från den andra parten utan diskriminering har tillgång till lämpliga förfaranden för rättslig prövning för att försvara sina rättigheter.

Artikel 134

Detta avtal ska inte hindra en part från att vidta åtgärder som den anser nödvändiga för att förhindra utlämnandet av upplysningar som kan skada dess väsentliga säkerhetsintressen.

Artikel 135

1.   På de områden som omfattas av detta avtal får

a)

de arrangemang som Kosovo tillämpar med avseende på EU inte ge upphov till någon diskriminering mellan medlemsstaterna, deras medborgare eller deras bolag eller andra företag,

b)

de arrangemang som EU tillämpar med avseende på Kosovo inte ge upphov till någon diskriminering mellan medborgare i Kosovo eller kosovanska bolag eller andra företag.

2.   Punkt 1 ska inte påverka tillämpningen av eventuella särskilda bestämmelser i detta avtal, inbegripet och i synnerhet artikel 70.3.

Artikel 136

1.   Parterna ska vidta alla generella eller särskilda åtgärder som krävs för att de ska fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal. De ska se till att målen i avtalet nås.

2.   Parterna är överens om att, på begäran av endera parten, snarast via lämpliga kanaler diskutera varje fråga om avtalets tolkning eller genomförande eller andra relevanta aspekter av förbindelserna mellan sig.

3.   Vardera parten ska till stabiliserings- och associeringsrådet hänskjuta varje tvist om avtalets tillämpning eller tolkning. I så fall ska artikel 137 och, i förekommande fall, protokoll V tillämpas.

Stabiliserings- och associeringsrådet får avgöra tvisten genom ett bindande beslut.

4.   Om endera parten anser att den andra parten har underlåtit att uppfylla någon av sina skyldigheter enligt detta avtal får den vidta lämpliga åtgärder. Innan den gör det ska den, förutom i särskilt brådskande fall, förse stabiliserings- och associeringsrådet med alla relevanta upplysningar som krävs för att grundligt undersöka situationen i syfte att finna en för båda parter godtagbar lösning.

Vid valet av åtgärder ska i första hand de åtgärder tillgripas som minst stör avtalets tillämpning. Åtgärderna ska omedelbart anmälas till stabiliserings- och associeringsrådet och på begäran av den andra parten bli föremål för samråd i stabiliserings- och associeringsrådet, stabiliserings- och associeringskommittén eller varje annat forum som inrättats med stöd av artiklarna 130 och 131.

5.   Punkterna 2, 3 och 4 i den här artikeln ska inte på något sätt påverka eller hindra tillämpning av artiklarna 34, 42, 43, 44 och 48 och protokoll III (Om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete).

6.   Punkterna 3 och 4 i den här artikeln ska inte påverka tillämpningen av artiklarna 5 och 13.

Artikel 137

1.   Vid tvister mellan parterna om avtalets tolkning eller genomförande ska endera parten inge en formell begäran till den andra parten och stabiliserings- och associeringsrådet om att den fråga tvisten gäller ska lösas.

Om en part anser att en åtgärd av den andra parten eller underlåtenhet från den andra partens sida att vidta åtgärder utgör ett åsidosättande mot den partens skyldigheter enligt detta avtal, ska skälen för detta redovisas i den första partens formella begäran, där det i relevanta fall också ska anges att parten får anta åtgärder i enlighet med artikel 136.4.

2.   Parterna ska försöka lösa tvisten genom att inleda samråd i god tro i stabiliserings- och associeringsrådet eller andra forum enligt punkt 3 i syfte att så snart som möjligt nå en för båda parter godtagbar lösning.

3.   Parterna ska förse stabiliserings- och associeringsrådet med alla upplysningar som krävs för att grundligt undersöka situationen.

Så länge tvisten inte är löst ska den diskuteras vid varje möte i stabiliserings- och associeringsrådet, såvida det inte har inletts ett skiljeförfarande enligt protokoll V. En tvist ska anses vara löst när stabiliserings- och associeringsrådet har fattat ett bindande beslut enligt artikel 136.3 för att avgöra frågan eller har konstaterat att det inte längre föreligger någon tvist.

Om parterna kommer överens om det eller någon av dem begär det kan samråd om en tvist också hållas vid möten i stabiliserings- och associeringskommittén eller i någon annan relevant kommitté eller något annat relevant organ som inrättats med stöd av artikel 130 och 131. Samråd får också äga rum i skriftlig form.

All information som lämnas ut under samrådet ska förbli konfidentiell.

4.   Om parterna inte lyckas lösa tvisten inom två månader efter det att tvistlösningsförfarandet enligt punkt 1 inleddes och den fråga som tvisten gäller omfattas av tillämpningsområdet för protokoll V, får varje part hänskjuta tvisten till skiljeförfarande enligt det protokollet.

Artikel 138

Detta avtal ska inte påverka de rättigheter som enskilda och ekonomiska aktörer garanteras genom befintliga avtal mellan en eller flera medlemsstater, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan, förrän likvärdiga rättigheter för dessa har uppnåtts enligt detta avtal.

Artikel 139

Bilagorna I–VII och protokollen I, II, III, IV och V samt förklaringen ska utgöra en integrerad del av detta avtal.

Artikel 140

Detta avtal ingås på obestämd tid.

Endera parten får säga upp avtalet genom en anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla sex månader efter dagen för anmälan.

Vardera parten får med omedelbar verkan avbryta tillämpningen av hela eller en del av avtalet om den andra parten underlåter att uppfylla någon av avtalets grundläggande delar.

Europeiska unionen får vidta de åtgärder den bedömer vara lämpliga, inbegripet att med omedelbar verkan avbryta tillämpningen av hela eller en del av detta avtal om Kosovo underlåter att uppfylla någon av de grundläggande principer som anges i artiklarna 5 och 13.

Artikel 141

Detta avtal ska tillämpas, å ena sidan, på de territorier där fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen är tillämpliga och i enlighet med de villkor som fastställs i dessa fördrag och, å andra sidan, på Kosovos territorium.

Artikel 142

Generalsekretariatet för Europeiska unionens råd ska vara depositarie för detta avtal.

Artikel 143

Detta avtal ska upprättas i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska, albanska och serbiska, vilka alla texter är lika giltiga.

Artikel 144

Parterna ska godkänna detta avtal i enlighet med sina egna förfaranden.

Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden som följer på den dag då parterna till varandra anmäler att de förfaranden som avses i första stycket har slutförts.

Съставено в Страсбург на двадесет и седми октомври две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Estrasburgo, el veintisiete de octubre de dos mil quince.

Ve Štrasburku dne dvacátého sedmého října dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Strasbourg den syvogtyvende oktober to tusind og femten.

Geschehen zu Strassburg am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Strasbourgis.

Έγινε στο Στρασβούργο, στις είκοσι εφτά Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Strasbourg on the twenty-seventh day of October in the year two thousand and fifteen.

Fait à Strasbourg, le vingt-sept octobre deux mille quinze.

Sastavljeno u Strasbourgu dvadeset sedmog listopada dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Strasburgo, addì ventisette ottobre duemilaquindici.

Strasbūrā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų spalio dvidešimt septintą dieną Strasbūre.

Kelt Strasbourgban, a kéteze-tizenötödik év október havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Strasburgu, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Straatsburg, de zevenentwintigste oktober tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Strasburgu dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Estrasburgo, em vinte e sete de outubro de dois mil e quinze.

Întocmit la Strasbourg la douăzeci și șapte octombrie două mii cincisprezece.

V Štrasburgu dvadsiateho siedmeho októbra dvetisíctridsať.

V Strasbourgu, dne sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Strasbourgissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Strasbourg den tjugosjunde oktober år tjugohundrafemton.

Nënshkruar në Strazburg më njëzet e shtatë tetor, dy mijë e pesëmbëdhjetë.

Potpisano u Strazburgu dvadeset sedmog Oktobra dve hiljade petnaeste.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Për Bashkimin Europian

Za Evropsku Uniju

Image

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell’energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominės energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F’isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atomienergiajärjestön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Për Komunitetin Evropian për Energji Atomike

Za Evropsku Zajednicu za Atomsku Energiju

Image

Për Kosovën (**)

Za Kosovo (***)

Image

Image


(*)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

(1)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2)  Hänvisningar till varukoder och varubeskrivningar överensstämmer med den kombinerade nomenklatur som tillämpas under 2014 i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1001/2013 av den 4 oktober 2013 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 290, 31.10.2013, s. 1).

(3)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(4)  EUT L 285, 16.10.2006, s. 3.

(5)  Europeiska organisationen för standardisering, Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder, Europeiska samarbetet för ackreditering, Europeiskt samarbete i fråga om legal metrologi, den europeiska sammanslutningen av nationella metrologiinstitut.

(6)  Ekofinrådets slutsatser av den 1 december 1997 om skattepolitik (EGT C 2, 6.1.1998, s. 1).

(7)  EUT L 198, 20.7.2006, s. 18.

(**)  Ky përcaktim nuk paragjykon qëndrimin ndaj statusit dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 dhe Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

(***)  Ovaj naziv ne prejudicira stavove о statusu i u skladu je sa RSBUN 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog Suda Pravde о deklaraciji о nezavisnosti Kosova.


FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR, PROTOKOLL OCH FÖRKLARINGAR

BILAGOR

Bilaga I (artikel 23)

Kosovos tullmedgivanden för industriprodukter från EU

Bilaga II (artikel 28)

Definition av baby beef-produkter

Bilaga III (artikel 29)

Kosovos tullmedgivanden för jordbruksprodukter från EU

Bilaga IV (artikel 31)

EU:s medgivanden för fiskeriprodukter från Kosovo

Bilaga V (artikel 32)

Kosovos tullmedgivanden för fisk och fiskeriprodukter från EU

Bilaga VI (artikel 50)

Etablering: finansiella tjänster

Bilaga VII (artikel 77)

Immateriella, industriella och kommersiella rättigheter

PROTOKOLL

Bilaga I (artikel 27)

Handel mellan EU och Kosovo med bearbetade jordbruksprodukter

Protokoll II (artikel 30)

Viner, spritdrycker och aromatiserade viner

Protokoll III (artikel 46)

Definition av begreppet ursprungsprodukter

Protokoll IV (artikel 104)

Ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Protokoll V (artikel 136)

Tvistlösning

FÖRKLARINGAR

Gemensam förklaring


BILAGA I

BILAGA Ia

KOSOVOS TULLMEDGIVANDEN FÖR INDUSTRIPRODUKTER FRÅN EU

som avses i artikel 23

Den bastullsats på vilken de successiva tullsänkningarna enligt denna bilaga ska tillämpas ska vara den bastullsats på 10 % som tillämpades i Kosovo den 31 december 2013. Tullsatserna ska sänkas på följande sätt:

a)

Från och med detta avtals ikraftträdande kommer importtullarna att sänkas till 80 % av bastullsatsen, dvs. 8 %.

b)

Den 1 januari det första året efter dagen för detta avtals ikraftträdande kommer importtullarna att sänkas till 60 % av bastullsatsen, dvs. 6 %.

c)

Den 1 januari det andra året efter dagen för detta avtals ikraftträdande kommer importtullarna att sänkas till 40 % av bastullsatsen, dvs. 4 %.

d)

Den 1 januari det tredje året efter dagen för detta avtals ikraftträdande kommer importtullarna att sänkas till 20 % av bastullsatsen, dvs. 2 %.

e)

Den 1 januari det fjärde året efter dagen för detta avtals ikraftträdande kommer de resterande importtullarna att avskaffas.

Nummer

Varuslag (1)

2501 00

Salt (inbegripet bordssalt och denaturerat salt) och ren natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel; havsvatten:

 

-

Salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel:

 

- -

Annat:

2501 00 51

- - -

Denaturerat eller avsett för industriellt bruk (inbegripet raffinering) annat än konservering eller beredning av födoämnen för människor eller djur

 

- - -

Annat:

2501 00 91

- - - -

Salt lämpligt till människoföda

2501 00 99

- - - -

Annat

2505

Naturlig sand av alla slag, även färgad, annan än metallhaltig sand enligt kapitel 26:

2505 10 00

-

Kvartssand

2506

Kvarts (annan än naturlig sand); kvartsit, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form:

2506 10 00

-

Kvarts

2507 00

Kaolin och andra kaolinartade leror, även brända:

2507 00 80

-

Andra kaolinartade leror

2508

Annan lera (med undantag av expanderade leror enligt nr 6806 ), andalusit, cyanit och sillimanit, även brända; mullit; chamotte och dinas:

2508 10 00

-

Bentonit

2508 40 00

-

Annan lera

2508 70 00

-

Chamotte och dinas

2515

Marmor, travertin, s.k. belgisk granit och annan monument- eller byggnadskalksten med en skrymdensitet av minst 2,5 samt alabaster, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

2517

Småsten, grus och krossad sten av sådana slag som vanligen används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d., singel och flinta, även värmebehandlade; makadam av slagg eller liknande industriellt avfall, även innehållande sådana material som är nämnda i första delen av detta nummer; tjärmakadam; krosskorn, skärv och pulver av stenarter enligt nr 2515 eller 2516 , även värmebehandlade:

2517 10

-

Småsten, grus och krossad sten av sådana slag som vanligen används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d., singel och flinta, även värmebehandlade:

2517 10 20

- -

Kalksten, dolomit och annan kalkartad sten, sönderdelad eller krossad

2517 30 00

-

Tjärmakadam

2520

Gipssten; anhydrit; bränd gips, även färgad eller innehållande små mängder acceleratorer eller fördröjningsmedel

2522

Osläckt kalk, släckt kalk och hydraulisk kalk, dock inte kalciumoxid och kalciumhydroxid enligt nr 2825 :

2522 20 00

-

Släckt kalk

2523

Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande hydraulisk cement, även färgade eller i form av klinker:

2523 10 00

-

Cementklinker

2526

Talk (inbegripet naturlig steatit), även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form:

2526 20 00

-

Krossad eller pulveriserad

2530

Mineraliska ämnen, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

2530 90 00

-

Andra slag

3001

Körtlar och andra organ för organoterapeutiskt bruk, torkade, även pulveriserade; extrakter av körtlar eller andra organ eller av deras sekret, för organoterapeutiskt bruk; heparin och salter av heparin; andra ämnen och material från människor eller djur, beredda för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3001 20

-

Extrakter av körtlar eller andra organ eller av deras sekret:

3001 20 10

- -

Från människor

3001 90

-

Andra slag:

 

- -

Andra:

3001 90 91

- - -

Heparin och salter av heparin

3001 90 98

- - -

Andra

3002

Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk; immunsera, andra fraktioner av blod och immunologiska produkter, även modifierade eller erhållna genom biotekniska processer; vacciner, toxiner, kulturer av mikroorganismer (med undantag av jäst) och liknande produkter

3002 10

-

Immunsera, andra fraktioner av blod och immunologiska produkter, även modifierade eller erhållna genom biotekniska processer

3002 30 00

-

Vacciner för djur

3002 90

-

Andra slag:

3002 90 30

- -

Djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk

3002 90 50

- -

Kulturer av mikroorganismer

3002 90 90

- -

Andra

3003

Medikamenter (med undantag av varor enligt nr 3002 , 3005 eller 3006 ) bestående av två eller flera beståndsdelar som har blandats med varandra för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk men som inte föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln:

3003 10 00

-

Innehållande penicilliner, penicillinderivat med penicillinsyrastruktur, streptomyciner eller streptomycinderivat

3003 20 00

-

Innehållande andra antibiotika

 

-

Innehållande hormoner eller andra produkter enligt nr 2937 men inte innehållande antibiotika:

3003 31 00

- -

Innehållande insulin

3003 40

-

Innehållande alkaloider eller alkaloidderivat men inte innehållande hormoner eller andra produkter enligt nr 2937 eller antibiotika

3003 90 00

-

Andra slag

3004

Medikamenter (med undantag av varor enligt nr 3002 , 3005 eller 3006 ) bestående av blandade eller oblandade produkter för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, föreliggande i avdelade doser (inbegripet doser i form av system för transdermal administration) eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln:

 

-

Innehållande hormoner eller andra produkter enligt nr 2937 men inte innehållande antibiotika:

3004 32 00

- -

Innehållande binjurebarkhormoner eller derivat eller strukturella analoger av dessa ämnen

3004 50 00

-

Andra medikamenter innehållande vitaminer eller andra produkter enligt nr 2936

3004 90 00

-

Andra slag

3005

Vadd, förbandsgas, bindor och liknande artiklar (t.ex. färdiga förband, häftplåster och kataplasmer), impregnerade eller överdragna med farmaceutiska ämnen eller föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt ändamål:

3005 90

-

Andra slag:

 

- -

Andra:

 

- - -

Av textilmaterial:

3005 90 50

- - - -

Andra

3006

Farmaceutiska produkter enligt anmärkning 4 till detta kapitel:

3006 10

-

Steril katgut, liknande sterila suturmaterial för kirurgiskt bruk (inbegripet sterila resorberbara trådar för kirurgiskt eller dentalt bruk) samt sterilt lim för användning inom kirurgin för tillslutning av sår; steril laminaria och sterila laminariastift; sterila resorberbara blodstillande medel för kirurgiskt eller dentalt bruk; sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk, även resorberbara:

3006 10 10

- -

Steril katgut

3006 20 00

-

Blodgrupperingsreagens

3006 30 00

-

Strålningsabsorberande röntgenkontrastmedel; diagnostiska reagens för invärtes eller utvärtes bruk

3006 50 00

-

Lådor, askar, etuier o.d. med utrustning för första förband

3006 60 00

-

Kemiska preventivmedel baserade på hormoner, på andra varor enligt nr 2937 eller på spermiedödande ämnen

3006 70 00

-

Gelberedningar avsedda för användning i human- eller veterinärmedicin som smörjmedel för kroppsdelar vid kirurgiska ingrepp eller kroppsundersökningar eller som kontaktmedel mellan kroppen och medicinska instrument

 

-

Andra:

3006 92 00

- -

Läkemedelsavfall

3208

Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium; lösningar enligt anmärkning 4 till detta kapitel:

3208 90

-

Andra slag:

 

- -

Lösningar enligt anmärkning 4 till detta kapitel:

3208 90 19

- - -

Andra

 

- -

Andra:

3208 90 91

- - -

På basis av syntetiska polymerer

3303 00

Parfymer och luktvatten:

3303 00 90

-

Luktvatten

3304

Preparat för skönhetsvård, kosmetika eller hudvård (andra än medikamenter), inbegripet solskyddsmedel; preparat för manikyr eller pedikyr:

 

-

Andra slag:

3304 91 00

- -

Puder, även hoppressat

3306

Preparat för mun- eller tandhygien, inbegripet pastor och pulver för fästande av tandproteser; tråd för rengöring av utrymmen mellan tänderna (tandtråd), i detaljhandelsförpackningar:

3306 10 00

-

Tandrengöringsmedel

3307

Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning, deodoranter för personligt bruk, badpreparat, hårborttagningsmedel samt andra parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; beredda rumsdesodoriseringsmedel, även oparfymerade och även med desinficerande egenskaper:

3307 20 00

-

Deodoranter och medel mot transpiration, för personligt bruk

3401

Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat avsedda att användas som tvål, i form av stänger, kakor eller gjutna stycken, även innehållande tvål; organiska ytaktiva produkter och preparat för rengöring av huden, i form av vätska eller kräm i detaljhandelsförpackningar, även innehållande tvål; papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade, överdragna eller belagda med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel:

 

-

Tvål och organiska ytaktiva produkter och preparat, i form av stänger, kakor eller gjutna stycken samt papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade, överdragna eller belagda med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel:

3401 19 00

- -

För annat ändamål

3401 20

-

Tvål och såpa i annan form:

3401 20 10

- -

Flingor, flagor, granuler eller pulver

3403

Beredda smörjmedel (inbegripet sådana beredda skäroljor, preparat för losstagning av bultar och muttrar, rostskyddsmedel och andra medel mot korrosion samt formsläppmedel som är baserade på smörjmedel) samt preparat av sådana slag som används för olje- eller fettbehandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material, med undantag av preparat som innehåller som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

3404

Konstgjorda vaxer och beredda vaxer

3405

Puts- och polermedel för skodon, möbler, golv, karosserier, glas eller metall, skurpasta, skurpulver och liknande preparat (även i form av papper, vadd, filt, bondad duk, porös plast eller poröst gummi som impregnerats, överdragits eller belagts med sådana preparat), med undantag av vaxer enligt nr 3404 :

3405 10 00

-

Puts- och polermedel och liknande preparat för skodon eller läder

3405 20 00

-

Puts- och polermedel och liknande preparat för trägolv, trämöbler eller andra trävaror

3405 40 00

-

Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel

3405 90

-

Andra slag:

3405 90 10

- -

Metallpolermedel

3407 00 00

Modelleringspastor, inbegripet sådana som är avsedda för barn; s.k. dentalvax samt avtrycksmassor för dentalt bruk, föreliggande i satser, i detaljhandelsförpackningar eller i form av plattor, hästskoformade stycken, stänger e.d.; andra preparat för dentalt bruk, på basis av gips

3605 00 00

Tändstickor, andra än pyrotekniska artiklar enligt nr 3604

3606

Järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora legeringar i alla former; varor av brännbara ämnen enligt anmärkning 2 till detta kapitel:

3606 10 00

-

Flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen i behållare av sådana slag som används för fyllning av cigarettändare eller liknande tändare och som har en rymd av högst 300 cm3

3606 90

-

Andra slag:

3606 90 90

- -

Andra

3801

Konstgjord grafit; kolloidal och halvkolloidal grafit; preparat på basis av grafit eller annat kol, i pastaform eller i form av block, plattor eller andra halvfabrikat:

3801 10 00

-

Konstgjord grafit

3801 30 00

-

Kolhaltig elektrodmassa och liknande massor för invändig beklädnad av ugnar

3801 90 00

-

Andra slag

3802

Aktiverat kol; aktiverade naturliga mineraliska produkter; djurkol, inbegripet använt djurkol

3806

Kolofonium och hartssyror samt derivat av dessa ämnen; hartssprit och hartsoljor; naturhartser modifierade genom utsmältning:

3806 30 00

-

Estrar bildade av hartssyror och glycerol eller annan polyol

3806 90 00

-

Andra slag

3807 00

Trätjära; trätjäroljor; trätjärkreosot; rå metanol; vegetabiliskt beck; bryggeriharts och liknande preparat på basis av kolofonium, hartssyror eller vegetabiliskt beck:

3807 00 90

-

Andra slag

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

-

Andra slag:

3809 91 00

- -

Av sådana slag som används inom textilindustrin eller inom liknande industrier

3809 92 00

- -

Av sådana slag som används inom pappersindustrin eller inom liknande industrier

3809 93 00

- -

Av sådana slag som används inom läderindustrin eller inom liknande industrier

3810

Betmedel för metaller; flussmedel och andra preparat, utgörande hjälpmedel vid lödning eller svetsning; pulver och pastor för lödning eller svetsning, bestående av metall och andra ämnen; preparat av sådana slag som används för fyllning eller beläggning av svetselektroder eller svetstråd:

3810 10 00

-

Betmedel för metaller; pulver och pastor för lödning eller svetsning, bestående av metall och andra ämnen

3810 90

-

Andra slag:

3810 90 90

- -

Andra

3812

Beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för gummi eller plast:

3812 20

-

Sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast:

3812 20 90

- -

Andra

3812 30

-

Antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för gummi eller plast:

3812 30 80

- -

Andra

3813 00 00

Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; brandsläckningsbomber

3815

Reaktionsinitiatorer, reaktionsacceleratorer samt beredda katalysatorer, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3815 90

-

Andra slag:

3815 90 90

- -

Andra

3818 00

Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektroniken, i form av skivor, plattor eller liknande former; kemiska föreningar, dopade för användning inom elektroniken:

3818 00 10

-

Dopad kisel

3819 00 00

Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda vätskor för hydraulisk kraftöverföring, inte innehållande, eller innehållande mindre än 70 viktprocent, oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

3820 00 00

Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel

3821 00 00

Beredda närsubstrat för odling eller bevarande av mikroorganismer (inbegripet virus och likartade organismer) eller av växtceller, mänskliga celler eller djurceller

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3824 10 00

-

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor

 

-

Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, etan eller propan

3824 78 00

- -

Innehållande perfluorkarboner (PFC) eller fluorkolväten (HFC), dock inte innehållande klorfluorkarboner (CFC) eller klorfluorkolväten (HCFC)

3824 79 00

- -

Andra

3824 90

-

Andra:

3824 90 10

- -

Petroleumsulfonater med undantag av petroleumsulfonater av alkalimetaller, av ammonium eller av etanolaminer; tiofenhaltiga sulfonsyror av oljor ur bituminösa mineral och salter av dessa syror

3824 90 35

- -

Rostskyddsmedel innehållande aminer som aktiv beståndsdel

3824 90 40

- -

Sammansatta oorganiska lösnings- och spädningsmedel för klara lacker och liknande produkter

 

- -

Andra:

3824 90 45

- - -

Pannstensförhindrande medel och liknande preparat

3824 90 55

- - -

Blandningar av mono-, di- och trifettsyraestrar av glycerol (emulgatorer för fetter)

 

- - -

Produkter och preparat för farmaceutiskt och kirurgiskt bruk:

3824 90 62

- - - -

Mellanprodukter från framställningen av monesinsalter

3824 90 64

- - - -

Andra

3824 90 70

- - -

Eldfasta, vattenfasta och liknande preparat som används inom byggnadsindustrin

 

- - -

Andra:

3824 90 75

- - - -

Skivor av litiumniobat, odopade

3824 90 80

- - - -

Blandning av aminer, utgörande derivat av dimeriserade fettsyror med en genomsnittlig molekylvikt av minst 520 men högst 550

3824 90 85

- - - -

3-(1-Etyl-1-metylpropyl)isoxazol-5-ylamin, i form av en lösning i toluen

3824 90 87

- - - -

Blandningar som till största delen består av (5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)metyl metyl metylfosfonat och bis[(5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)metyl] metylfosfonat, och blandningar som till största delen består av dimetylmetylfosfonat, oxiran och fosforpentaoxid (P2O5)

3825

Restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; kommunalt avfall; avloppsslam; andra avfall specificerade i anmärkning 6 till detta kapitel:

 

-

Avfall av organiska lösningsmedel:

3825 49 00

- -

Andra

3825 90

-

Andra:

3825 90 90

- -

Andra

3826 00

Biodiesel och blandningar av biodiesel, inte innehållande, eller innehållande mindre än 70 viktprocent, oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral:

3826 00 10

-

Monoalkylestrar av fettsyror, innehållande minst 96,5 volymprocent estrar (FAMAE)

3918

Golvbeläggningsmaterial av plast, även självhäftande, i rullar eller i form av plattor; vägg- eller takbeklädnad av plast enligt definition i anmärkning 9 till detta kapitel

3919

Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta produkter av plast, självhäftande, även i rullar

4004 00 00

Avklipp och annat avfall samt skrot, av annat gummi än hårdgummi, även pulveriserat eller granulerat

4006

Ovulkat gummi i andra former (t.ex. stänger, rör eller strängar) samt varor av ovulkat gummi (t.ex. ringar och rondeller)

4008

Plattor, duk, remsor, stänger och strängar (inbegripet profilerade stänger och strängar), av mjukgummi:

 

-

Av poröst gummi:

4008 11 00

- -

Plattor, duk och remsor

4008 19 00

- -

Andra

 

-

Av icke poröst gummi:

4008 21

- -

Plattor, duk och remsor:

4008 21 10

- - -

Golvbeläggningsmaterial och mattor

4009

Rör och slangar av mjukgummi, även försedda med kopplingsanordningar e.d. (t.ex. skarvrör, knärör och flänsar):

 

-

Inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat material:

4009 11 00

- -

Inte försedda med kopplingsanordningar e.d.

 

-

Förstärkta eller på annat sätt kombinerade med enbart metall:

4009 21 00

- -

Inte försedda med kopplingsanordningar e.d.

 

-

Förstärkta eller på annat sätt kombinerade med enbart textilmaterial:

4009 31 00

- -

Inte försedda med kopplingsanordningar e.d.

 

-

Förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat material:

4009 41 00

- -

Inte försedda med kopplingsanordningar e.d.

4010

Drivremmar eller transportband av mjukgummi:

 

-

Transportband:

4010 11 00

- -

Förstärkta med enbart metall

4010 19 00

- -

Andra

 

-

Drivremmar:

4010 32 00

- -

Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilremmar), andra än skårremmar, med en utvändig omkrets av mer än 60 cm men inte överstigande 180 cm

4010 33 00

- -

Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilremmar), skårremmar, med en utvändig omkrets av mer än 180 cm men inte överstigande 240 cm

4010 34 00

- -

Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilremmar), andra än skårremmar, med en utvändig omkrets av mer än 180 cm men inte överstigande 240 cm

4010 36 00

- -

Ändlösa synkrona remmar, med en utvändig omkrets av mer än 150 cm men inte överstigande 198 cm

4014

Hygieniska och farmaceutiska artiklar (inbegripet dinappar), av mjukgummi, även med delar av hårdgummi:

4014 10 00

-

Kondomer

4016

Andra varor av mjukgummi:

 

-

Andra slag:

4016 91 00

- -

Golvbeläggningsmaterial och mattor

4016 95 00

- -

Andra uppblåsbara artiklar

4016 99

- -

Andra:

 

- - -

För motorfordon enligt nr 8701 –8705 :

4016 99 52

- - - -

Delar av gummi förenat med metall

4201 00 00

Sadelmakeriarbeten för alla slags djur (inbegripet draglinor, koppel, knäskydd, munkorgar, vojlockar, sadelväskor, hundtäcken o.d.), av alla slags material

4202

Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor, fodral, etuier och väskor för glasögon, kikare, kameror, musikinstrument eller vapen samt liknande artiklar; ressäckar, isolerade väskor för mat eller dryck, necessärer, ryggsäckar, handväskor, shoppingväskor, plånböcker, portmonnäer, kartfodral, cigarettetuier, tobakspungar, verktygsväskor, sportväskor, flaskfodral, smyckeskrin, puderdosor, matsilveretuier och liknande artiklar, av läder, konstläder, plast (i form av plattor, duk eller folier), textilvara, vulkanfiber eller papp eller helt eller till största delen belagda med sådant material eller med papper:

 

-

Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor och liknande artiklar:

4202 11

- -

Med utsida av läder eller konstläder

4202 12

- -

Med utsida av plast eller textilvara

4202 19

- -

Andra

 

-

Handväskor, även med axelrem, inbegripet handväskor utan handtag:

4202 21 00

- -

Med utsida av läder eller konstläder

4202 22

- -

Med utsida av plast (i form av plattor, duk eller folier) eller textilvara

4202 29 00

- -

Andra

 

-

Artiklar av sådana slag som normalt bärs i fickan eller handväskan:

4202 31 00

- -

Med utsida av läder eller konstläder

4202 32

- -

Med utsida av plast (i form av plattor, duk eller folier) eller textilvara:

4202 32 90

- - -

Av textilvara

4202 39 00

- -

Andra

 

-

Andra slag:

4202 91

- -

Med utsida av läder eller konstläder

4202 92

- -

Med utsida av plast (i form av plattor, duk eller folier) eller textilvara:

 

- - -

Av plast (i form av plattor, duk eller folier):

4202 92 11

- - - -

Ressäckar, necessärer, ryggsäckar och sportväskor

4202 92 19

- - - -

Andra

 

- - -

Av textilmaterial:

4202 92 91

- - - -

Ressäckar, necessärer, ryggsäckar och sportväskor

4202 92 98

- - - -

Andra

4202 99 00

- -

Andra

4203

Kläder och tillbehör till kläder, av läder eller konstläder:

4203 10 00

-

Kläder

 

-

Handskar, halvhandskar och vantar:

4203 29

- -

Andra

4203 30 00

-

Bälten och axelremmar

4203 40 00

-

Andra tillbehör till kläder

4205 00

Andra varor av läder eller konstläder:

 

-

Av sådana slag som används i maskiner, apparater eller mekaniska redskap eller för annat tekniskt ändamål:

4205 00 11

- -

Transportband

4205 00 90

-

Andra

4407

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm:

4407 10

-

Av barrträ:

 

- -

Annat:

 

- - -

Annat:

4407 10 93

- - - -

Av furu (Pinus sylvestris L.)

4411

Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel:

 

-

Andra:

4411 93

- -

Med en densitet av mer än 0,5 g/cm3 men högst 0,8 g/cm3:

4411 93 10

- - -

Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda

4806

Pergamentpapper, pergamentpapp, smörpapper, genomskinligt ritpapper och pergamyn (glassin) samt annat glättat, genomsynligt eller genomskinligt papper, i rullar eller ark:

4806 40

-

Pergamyn (glassin) och annat glättat, genomsynligt eller genomskinligt papper:

4806 40 10

- -

Pergamyn (glassin)

4810

Papper och papp, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen med eller utan bindemedel, men utan annan beläggning, även ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek:

 

-

Kraftpapper och kraftpapp, andra än sådana som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål:

4810 32

- -

Likformigt blekta i hela mälden och med en halt av kemisk massa av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet samt vägande mer än 150 g/m2:

4810 32 90

- - -

Andra

4823

Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, tillskurna till bestämd storlek eller form; andra varor av pappersmassa, papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer:

 

-

Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp:

4823 61 00

- -

Av bambu

5512

Vävnader av syntetstapelfibrer innehållande minst 85 viktprocent sådana fibrer:

 

-

Innehållande minst 85 viktprocent polyesterstapelfibrer:

5512 19

- -

Andra

 

-

Innehållande minst 85 viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer:

5512 29

- -

Andra:

5512 29 90

- - -

Andra

5513

Vävnader av syntetstapelfibrer, innehållande mindre än 85 viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, och med en vikt av högst 170 g/m2:

 

-

Färgade:

5513 21 00

- -

Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning

 

-

Tryckta:

5513 41 00

- -

Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning

5513 49 00

- -

Andra vävnader

5514

Vävnader av syntetstapelfibrer, innehållande mindre än 85 viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, med en vikt av mer än 170 g/m2:

 

-

Färgade:

5514 23 00

- -

Andra vävnader av polyesterstapelfibrer

5514 29 00

- -

Andra vävnader

 

-

Tryckta:

5514 42 00

- -

Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert

5514 43 00

- -

Andra vävnader av polyesterstapelfibrer

5515

Andra vävnader av syntetstapelfibrer:

 

-

Av polyesterstapelfibrer:

5515 11

- -

Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av viskosstapelfibrer:

5515 11 90

- - -

Andra

5515 12

- -

Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament:

5515 12 90

- - -

Andra

5515 19

- -

Andra:

5515 19 90

- - -

Andra

 

-

Andra vävnader:

5515 99

- -

Andra:

5515 99 80

- - -

Andra

5516

Vävnader av regenatstapelfibrer:

 

-

Innehållande mindre än 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfilament:

5516 23

- -

Av olikfärgade garner:

5516 23 10

- - -

Jacquardvävnader med en bredd av minst 140 cm (madrassvarstyger)

 

-

Innehållande mindre än 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull:

5516 43 00

- -

Av olikfärgade garner

 

-

Andra slag:

5516 93 00

- -

Av olikfärgade garner

5601

Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial:

 

-

Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd:

5601 21

- -

Av bomull

5601 29 00

- -

Andra

5601 30 00

-

Textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial

5602

Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:

5602 10

-

Nålfilt och fibermaskbondad duk:

 

- -

Inte impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:

 

- - -

Nålfilt:

5602 10 19

- - - -

Av annat textilmaterial

 

- - -

Fibermaskbondad duk:

5602 10 38

- - - -

Av annat textilmaterial

5602 10 90

- -

Impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad

 

-

Annan filt, inte impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:

5602 29 00

- -

Av annat textilmaterial

5602 90 00

-

Andra slag

5603

Bondad duk, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:

 

-

Av konstfilament:

5603 11

- -

Med en vikt av högst 25 g/m2

5603 12

- -

Med en vikt av mer än 25 g/m2, men högst 70 g/m2

5603 13

- -

Med en vikt av mer än 70 g/m2, men högst 150 g/m2

5603 14

- -

Med en vikt av mer än 150 g/m2

 

-

Annat:

5603 91

- -

Med en vikt av högst 25 g/m2:

5603 91 10

- - -

Överdragen eller belagd

5603 92

- -

Med en vikt av mer än 25 g/m2, men högst 70 g/m2:

5603 92 10

- - -

Överdragen eller belagd

5603 93

- -

Med en vikt av mer än 70 g/m2, men högst 150 g/m2

5603 94

- -

Med en vikt av mer än 150 g/ m2:

5603 94 90

- - -

Andra

5604

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 , impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast:

5604 90

-

Andra slag:

5604 90 90

- -

Andra

5605 00 00

Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 , i förening med metall i form av tråd, remsa eller pulver eller överdragna med metall

5606 00

Överspunnet garn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 , överspunna (dock inte garn enligt nr 5605 och överspunnet tagelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock); chainettegarn:

5606 00 10

-

Chainettegarn

 

-

Annat garn:

5606 00 91

- -

Överspunnet garn

5607

Surrningsgarn och tågvirke, även flätade och även impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast:

 

-

Av sisal eller andra textilfibrer av släktet Agave:

5607 29 00

- -

Annat

 

-

Av polyeten eller polypropen:

5607 41 00

- -

Skördegarn

5607 49

- -

Annat

5607 50

-

Av andra syntetfibrer

5607 90

-

Andra slag:

5607 90 90

- -

Andra slag

5608

Knutna nät av surrningsgarn eller tågvirke, som längdvara eller i avpassade stycken; avpassade fisknät och andra fiskredskap av nät samt andra konfektionerade varor av nät, av textilmaterial:

 

-

Av syntet- eller regenatmaterial:

5608 19

- -

Andra:

 

- - -

Knuta nät:

 

- - - -

Av nylon eller andra polyamider:

5608 19 19

- - - - -

Annat

5608 19 30

- - - -

Av annat material

5608 19 90

- - -

Andra

5609 00 00

Varor av garn, av remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 eller av surrningsgarn eller tågvirke, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

5702

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, vävda, inte tuftade eller flockade, även konfektionerade, inbegripet kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter:

5702 50

-

Andra slag, utan lugg, inte konfektionerade:

 

- -

Av syntet- eller regenatmaterial:

5702 50 31

- - -

Av polypropen

5702 50 39

- - -

Andra

5703

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade, även konfektionerade:

5703 30

-

Av annat syntetmaterial eller av regenatmaterial:

 

- -

Av polypropen:

5703 30 12

- - -

Plattor med en yta av högst 1 m2

 

- -

Andra:

5703 30 82

- - -

Plattor med en yta av högst 1 m2

5801

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader, andra än varor enligt nr 5802 eller 5806 :

5801 10 00

-

Av ull eller fina djurhår

 

-

Av konstfibrer:

5801 31 00

- -

Oskuren väftsammet

5801 32 00

- -

Skuren manchester

5801 36 00

- -

Sniljvävnader

5801 37 00

- -

Varpsammet o.d.

5802

Handduksfrotté och liknande frottévävnader, andra än band enligt nr 5806 ; tuftade dukvaror av textilmaterial, andra än varor enligt nr 5703 :

5802 20 00

-

Handduksfrotté och liknande frottévävnader, av annat textilmaterial

5804

Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar; spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv, andra än vävnader enligt nr 6002 –6006 :

5804 10

-

Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar:

5804 10 90

- -

Andra slag

5806

Vävda band, andra än varor enligt nr 5807 ; band bestående av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer:

5806 10 00

-

Vävda band med lugg (inbegripet av frottétyp) och sniljvävnad

 

-

Andra vävnader:

5806 31 00

- -

Av bomull

5806 32

- -

Av konstfibrer:

5806 32 10

- - -

Med äkta stadkanter

5807

Etiketter, märken och liknande artiklar av textilmaterial, som längdvara eller tillskurna, inte broderade

5810

Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv:

 

-

Andra broderier:

5810 92

- -

Av konstfibrer:

5810 92 90

- - -

Andra

5810 99

- -

Av annat textilmaterial:

5810 99 90

- - -

Andra

5901

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar

5902

Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos:

5902 10

-

Av nylon eller andra polyamider:

5902 10 90

- -

Annan

5903

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, andra än vävnader enligt nr 5902

5903 10

-

Med polyvinylklorid:

5903 10 90

- -

Överdragna, belagda eller laminerade

5903 20

-

Med polyuretan

5903 90

-

Andra slag

5904

Linoleum, även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken

5905 00

Textiltapeter:

 

-

Andra:

5905 00 90

- -

Andra

5906

Gummibehandlade textilvävnader, andra än vävnader enligt nr 5902 :

5906 10 00

-

Klisterremsor med en bredd av högst 20 cm

 

-

Andra slag:

5906 99

- -

Andra:

5906 99 90

- - -

Andra

5907 00 00

Textilvävnader med annan impregnering, annat överdrag eller annan beläggning; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad

5909 00

Brandslangar och liknande slangar av textilmaterial, även med invändig beläggning, armering eller tillbehör av annat material

5910 00 00

Drivremmar eller transportband av textilmaterial, även impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, eller förstärkta med metall eller annat material

5911

Produkter och artiklar av textilmaterial, för tekniskt bruk, specificerade i anmärkning 7 till detta kapitel:

5911 10 00

-

Textilvävnader, filt och filtbelagda vävnader, överdragna, belagda eller laminerade med gummi, läder eller annat material, av sådana slag som används till kardbeslag samt liknande varor av sådana slag som används för annat tekniskt bruk, inbegripet band av sammet impregnerat med gummi för överdragning av vävspolar (vävbommar)

5911 20 00

-

Siktduk, även konfektionerad

 

-

Textilvävnader och filt, ändlösa eller försedda med hopfästningsanordningar, av sådana slag som används i pappersmaskiner eller liknande maskiner (t.ex. för massa eller asbestcement):

5911 32

- -

Vägande 650 g/m2 eller mer:

 

- - -

Av natursilke eller konstfibrer:

5911 32 19

- - - -

Andra

5911 32 90

- - -

Av annat textilmaterial

5911 90

-

Andra slag

6001

Luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå:

6001 10 00

-

Varor med lång lugg

 

-

Varor med öglelugg:

6001 21 00

- -

Av bomull

6001 22 00

- -

Av konstfibrer

6001 29 00

- -

Av annat textilmaterial

 

-

Andra slag:

6001 92 00

- -

Av konstfibrer

6001 99 00

- -

Av annat textilmaterial

6002

Dukvaror av trikå med en bredd av högst 30 cm, innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd, andra än varor enligt nr 6001 :

6002 40 00

-

Innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn, dock inte gummitråd

6005

Varptrikå (inbegripet sådan dukvara som tillverkats i galonstickmaskin), andra än varor enligt nr 6001 –6004 :

 

-

Av syntetfibrer:

6005 32

- -

Färgade:

6005 32 90

- - -

Andra

6006

Andra dukvaror av trikå:

 

-

Av bomull:

6006 23 00

- -

Av olikfärgade garner

 

-

Av syntetfibrer:

6006 31

- -

Oblekta eller blekta

6006 33

- -

Av olikfärgade garner:

6006 33 90

- - -

Andra

6006 34

- -

Tryckta:

6006 34 90

- - -

Andra

6006 90 00

-

Andra

6102

Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, av trikå, för kvinnor eller flickor, andra än sådana enligt nr 6104 :

6102 90

-

Av annat textilmaterial:

6102 90 90

- -

Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d.

6103

Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och byxor (andra än badbyxor), av trikå, för män eller pojkar:

 

-

Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp:

6103 42 00

- -

Av bomull

6103 43 00

- -

Av syntetfibrer

6104

Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, av trikå, för kvinnor eller flickor:

 

-

Klänningar:

6104 42 00

- -

Av bomull

6107

Kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för män eller pojkar:

 

-

Andra slag:

6107 99 00

- -

Av annat textilmaterial

6108

Underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för kvinnor eller flickor:

 

-

Nattlinnen och pyjamas:

6108 39 00

- -

Av annat textilmaterial

 

-

Andra slag:

6108 91 00

- -

Av bomull

6203

Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och byxor (andra än badbyxor), för män eller pojkar:

 

-

Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp:

6203 42

- -

Av bomull:

 

- - -

Byxor med bröstlapp:

6203 42 59

- - - -

Andra

6204

Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, för kvinnor eller flickor:

 

-

Ensembler:

6204 21 00

- -

Av ull eller fina djurhår

6204 23

- -

Av syntetfibrer:

6204 23 80

- - -

Andra

6208

Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, för kvinnor eller flickor:

 

-

Underklänningar och underkjolar:

6208 11 00

- -

Av konstfibrer

6209

Babykläder och tillbehör till sådana kläder:

6209 30 00

-

Av syntetfibrer

6211

Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor; andra kläder:

 

-

Andra kläder, för män eller pojkar:

6211 33

- -

Av konstfibrer:

 

- - -

Fodrade träningsoveraller:

6211 33 31

- - - -

Med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial

 

- - - -

Andra:

6211 33 42

- - - - -

Nederdelar

6211 33 90

- - -

Andra

6211 39 00

- -

Av annat textilmaterial

 

-

Andra kläder, för kvinnor eller flickor:

6211 42

- -

Av bomull:

 

- - -

Fodrade träningsoveraller:

6211 42 31

- - - -

Med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial

6211 43

- -

Av konstfibrer:

 

- - -

Fodrade träningsoveraller:

 

- - - -

Andra:

6211 43 42

- - - - -

Nederdelar

6301

Res- och sängfiltar:

6301 30

-

Andra, av bomull:

6301 30 10

- -

Trikå

6301 40

-

Andra, av syntetfibrer:

6301 40 90

- -

Andra

6302

Sänglinne, bordslinne, toaletthanddukar, kökshanddukar och liknande artiklar:

 

-

Annat sänglinne, tryckt:

6302 22

- -

Av konstfibrer:

6302 22 10

- - -

Av bondad duk

6302 29

- -

Av annat textilmaterial:

6302 29 90

- - -

Av annat textilmaterial

 

-

Annat sänglinne:

6302 32

- -

Av konstfibrer:

6302 32 90

- - -

Andra

 

-

Annat bordslinne:

6302 51 00

- -

Av bomull

6302 53

- -

Av konstfibrer:

6302 53 10

- - -

Av bondad duk

6302 59

- -

Av annat textilmaterial:

6302 59 90

- - -

Andra

 

-

Andra slag:

6302 91 00

- -

Av bomull

6302 99

- -

Av annat textilmaterial:

6302 99 90

- - -

Andra

6303

Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängkappor:

 

-

Andra slag:

6303 92

- -

Av syntetfibrer:

6303 92 90

- - -

Andra

6303 99

- -

Av annat textilmaterial:

6303 99 10

- - -

Av bondad duk

6304

Andra inredningsartiklar, andra än sådana enligt nr 9404 :

 

-

Andra: slag

6304 91 00

- -

Trikå

6306

Presenningar och markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor eller fordon; campingartiklar:

 

-

Tält:

6306 22 00

- -

Av syntetfibrer

6307

Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmönster:

6307 10

-

Skurtrasor, disktrasor, dammhanddukar och liknande artiklar:

6307 10 10

- -

Trikå

6307 10 30

- -

Av bondad duk

6307 90

-

Andra slag:

 

- -

Av annat textilmaterial:

 

- - -

Av annat textilmaterial:

6307 90 92

- - - -

Engångsdukar av textilvaror enligt nr 5603 av sådana slag som används under kirurgiska ingrepp

6308 00 00

Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan tillbehör, avsedda för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av textilmaterial, i detaljhandelsförpackningar

6402

Andra skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast:

 

-

Andra skodon:

6402 99

- -

Andra:

 

- - -

Andra:

 

- - - -

Med överdel av plast:

6402 99 50

- - - - -

Tofflor och andra inneskor

6403

Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelar av läder:

 

-

Andra skodon, med yttersulor av läder:

6403 51

- -

Med skaft som täcker ankeln:

6403 51 05

- - -

Med botten av trä, utan innersula

6403 59

- -

Andra:

 

- - -

Andra:

 

- - - -

Andra slag, med längsta invändiga mått:

 

- - - - -

24 cm eller mer:

6403 59 99

- - - - - -

För damer

6404

Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelar av textilmaterial:

 

-

Skodon med yttersulor av gummi eller plast:

6404 19

- -

Andra:

6404 19 10

- - -

Tofflor och andra inneskor

6404 20

-

Skodon med yttersulor av läder eller konstläder:

6404 20 10

- -

Tofflor och andra inneskor

6406

Delar till skodon (inbegripet överdelar, även hopfogade med andra sulor än yttersulor), lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.; damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar:

6406 20

-

Yttersulor och klackar av gummi eller plast

6501 00 00

Hattstumpar av filt, varken formpressade eller försedda med brätte; plana eller cylindriska hattämnen (inbegripet uppskurna hattämnen) av filt

6504 00 00

Hattar och andra huvudbonader, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material, även ofodrade och ogarnerade

6505 00

Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av längdvara av spetsar, filt eller annan textilvara (dock inte av band eller remsor), även ofodrade eller ogarnerade; hårnät av alla slags material, även fodrade och garnerade

6506

Andra huvudbonader, även ofodrade och ogarnerade:

6506 10

-

Skyddshjälmar

 

-

Andra slag:

6506 91 00

- -

Av gummi eller plast

6506 99

- -

Med verksam del av annat material:

6506 99 90

- - -

Andra slag

6507 00 00

Svettremmar, foder, skyddsöverdrag, hattstommar, hattställningar, mösskärmar och hakremmar för huvudbonader

6601

Paraplyer och parasoller (inbegripet käpparaplyer, trädgårdsparasoller och liknande parasoller)

6602 00 00

Promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön o.d.

6603

Delar, beslag och tillbehör till artiklar enligt nr 6601 och 6602 :

6603 20 00

-

Paraplyställningar, även monterade på skaft eller käppar

6802

Bearbetad monument- eller byggnadssten (utom skiffer) samt varor av sådan sten, andra än varor enligt nr 6801 ; mosaikbitar o.d. av naturlig sten (inbegripet skiffer), även på underlag; konstfärgade korn, skärvor och pulver av naturlig sten (inbegripet skiffer):

 

-

Annan monument- eller byggnadssten samt varor av sådan sten, enkelt huggna eller sågade, med plan eller jämn yta:

6802 21 00

- -

Marmor, travertin och alabaster

 

-

Andra slag:

6802 91 00

- -

Marmor, travertin och alabaster

6811

Varor av asbestcement, cellulosacement e.d.:

 

-

Inte innehållande asbest:

6811 82 00

- -

Andra plattor, skivor och liknande varor

6901 00 00

Murstenar, block, plattor och andra keramiska varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl (t.ex. kiselgur, trippel eller diatomit) eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter

6902

Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, andra än sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter

6903

Andra eldfasta keramiska varor (t.ex. retorter, deglar, mufflar, munstycken, stoppare, stöd, skålar, rör, hylsor och stänger), andra än sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter:

6903 20

-

Innehållande mer än 50 viktprocent av aluminiumoxid (Al2O3) i eller av någon blandning eller förening av aluminiumoxid och kiseldioxid (SiO2):

6903 20 10

- -

Innehållande mindre än 45 viktprocent aluminiumoxid (Al2O3)

6904

Murtegel, bjälklagstegel, håltegel o.d., av keramiskt material

6905

Takpannor, skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder, byggnadsornament och andra byggvaror, av keramiskt material

6907

Oglaserade ”gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material; oglaserade mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag:

6907 90

-

Andra slag

6908

Glaserade ”gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material; glaserade mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag

6909

Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av keramiskt material; hoar, kar och liknande behållare av keramiskt material, av sådana slag som används inom lantbruket; krukor, burkar och liknande artiklar av keramiskt material, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor:

 

-

Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk:

6909 11 00

- -

Av porslin

6909 12 00

- -

Artiklar vars hårdhetsgrad motsvarar minst 9 på Mohsskalan

6909 90 00

-

Andra slag

6910

Diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, badkar, bidéer, wc-stolar, spolcisterner, urinaler och liknande sanitetsartiklar för installation, av keramiskt material

6911

Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av porslin

6912 00

Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av andra keramiska material än porslin

6913

Statyetter och andra prydnadsföremål av keramiskt material

6914

Andra varor av keramiskt material

7106

Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver:

 

-

Andra slag:

7106 92 00

- -

I form av halvfabrikat

7113

Äkta smycken och delar till sådana varor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall:

 

-

Av ädel metall, även med överdrag av annan ädel metall:

7113 11 00

- -

Av silver, även med överdrag av annan ädel metall

7114

Guld- och silversmedsvaror och delar till sådana varor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall:

 

-

Av ädel metall, även med överdrag av annan ädel metall:

7114 11 00

- -

Av silver, även med överdrag av annan ädel metall

7117

Oäkta smycken:

 

-

Av oädel metall, även förgyllda, försilvrade eller platinerade:

7117 19 00

- -

Andra

7117 90 00

-

Andra slag

7201

Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former:

7201 20 00

-

Olegerat tackjärn innehållande mer än 0,5 viktprocent fosfor

7205

Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål:

 

-

Pulver:

7205 29 00

- -

Annat

7206

Järn och olegerat stål i form av göt eller i andra obearbetade former (med undantag av järn enligt nr 7203 ):

7206 90 00

-

Andra slag

7207

Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål:

 

-

Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:

7207 12

- -

Andra, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt:

7207 12 90

- - -

Smidd

7210

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag:

 

-

Överdragna med tenn, dock inte pläterade:

7210 12

- -

Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm:

7210 12 80

- - -

Andra

7210 20 00

-

Överdragna med bly, dock inte pläterade

7210 30 00

-

Överdragna med zink på elektrolytisk väg

 

-

Överdragna med zink på annat sätt, dock inte pläterade:

7210 41 00

- -

Korrugerade

7210 50 00

-

Överdragna med kromoxider eller med krom och kromoxider

7210 70

-

Målade, lackerade eller plastöverdragna:

7210 70 10

- -

Vitplåt, lackerade; produkter, överdragna med kromoxider eller med krom och kromoxider, lackerade

7212

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag:

7212 10

-

Överdragna med tenn, dock inte pläterade:

7212 10 90

- -

Andra

7212 50

-

Försedda med annat överdrag, dock inte pläterade:

7212 50 20

- -

Överdragna med kromoxider eller med krom och kromoxider

 

- -

Överdragna med aluminium:

7212 50 69

- - -

Andra

7212 60 00

-

Pläterade

7214

Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad:

7214 10 00

-

Smidd

 

-

Annan:

7214 91

- -

Med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt:

7214 91 10

- - -

Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol

7214 99

- -

Annan:

 

- - -

Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:

7214 99 10

- - - -

Av sådant slag som används som betongarmering

 

- - - -

Med runt tvärsnitt med en diameter av:

7214 99 31

- - - - -

Med en diameter av minst 80 mm

7214 99 50

- - - -

Annan

 

- - -

Innehållande minst 0,25 viktprocent kol:

 

- - - -

Med runt tvärsnitt med en diameter av:

7214 99 71

- - - - -

Med en diameter av minst 80 mm

7214 99 79

- - - - -

Med en tjocklek av mindre än 80 mm

7214 99 95

- - - -

Andra

7215

Annan stång av järn eller olegerat stål:

7215 50

-

Annan, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad:

 

- -

Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:

7215 50 19

- - -

Andra

7216

Profiler av järn eller olegerat stål:

 

-

L- eller T-profiler, varmvalsade, varmdragna eller varmsträngpressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av mindre än 80 mm:

7216 22 00

- -

T-profiler

 

-

U-, I- eller H-profiler, varmvalsade, varmdragna eller varmsträngpressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av minst 80 mm:

7216 31

- -

U-profiler:

7216 31 90

- - -

Med en höjd av mer än 220 mm

7216 32

- -

I-profiler:

 

- - -

Med en höjd av minst 80 mm men högst 220 mm:

7216 32 11

- - - -

Med parallella flänsytor

7216 32 19

- - - -

Andra

 

- - -

Med en höjd av mer än 220 mm:

7216 32 99

- - - -

Andra

7216 33

- -

H-profiler:

7216 33 10

- - -

Med en höjd av minst 80 mm men högst 180 mm

7216 40

-

L- eller T-profiler, varmvalsade, varmdragna eller varmsträngpressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av minst 80 mm:

7216 40 90

- -

T-profiler

7216 50

-

Andra profiler, varmvalsade, varmdragna eller varmsträngpressade men inte vidare bearbetade:

 

- -

Andra:

7216 50 99

- - -

Andra

 

-

Profiler, tillformade eller färdigbehandlade i kallt tillstånd men inte vidare bearbetade:

7216 61

- -

Framställda av valsade platta produkter:

7216 61 90

- - -

Andra

 

-

Andra slag:

7216 91

- -

Valsade platta produkter, tillformade eller färdigbehandlade i kallt tillstånd:

7216 91 10

- - -

Profilerad plåt

7217

Tråd av järn eller olegerat stål:

7217 10

-

Inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad:

 

- -

Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:

7217 10 10

- - -

Med ett största tvärmått av mindre än 0,8 mm

7217 20

-

Överdragen med zink, dock inte pläterad:

 

- -

Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:

7217 20 10

- - -

Med ett största tvärmått av mindre än 0,8 mm

7217 90

-

Annan:

7217 90 20

- -

Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol

7217 90 90

- -

Innehållande minst 0,6 viktprocent kol

7218

Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former; halvfärdiga produkter av rostfritt stål:

7218 10 00

-

I form av göt eller i andra obearbetade former

7219

Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm:

 

-

Varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar:

7219 14

- -

Med en tjocklek av mindre än 3 mm:

7219 14 10

- - -

Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

 

-

Varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar:

7219 21

- -

Med en tjocklek av mer än 10 mm:

7219 21 10

- - -

Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

7219 22

- -

Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm:

7219 22 10

- - -

Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

7219 23 00

- -

Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm

 

-

Kallvalsade men inte vidare bearbetade:

7219 31 00

- -

Med en tjocklek av minst 4,75 mm

7219 32

- -

Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm:

7219 32 10

- - -

Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

7219 33

- -

Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm:

7219 33 10

- - -

Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

7219 34

- -

Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm

7219 90

-

Andra slag:

7219 90 20

- -

Perforerade

7220

Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm:

7220 20

-

Kallvalsade men inte vidare bearbetade:

 

- -

Med en tjocklek av minst 3 mm:

7220 20 29

- - -

Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel

 

- -

Med en tjocklek av mer än 0,35 mm men mindre än 3 mm:

7220 20 41

- - -

Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

7223 00

Tråd av rostfritt stål:

 

-

Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel:

7223 00 19

- -

Annan

 

-

Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel:

7223 00 91

- -

Innehållande minst 13 men högst 25 viktprocent krom och minst 3,5 men högst 6 viktprocent aluminium

7225

Valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd av minst 600 mm:

7225 30

-

Andra, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar:

7225 30 90

- -

Annan

7225 40

-

Andra, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar:

 

- -

Annan:

7225 40 40

- - -

Med en tjocklek av mer än 10 mm

7225 40 60

- - -

Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm

 

-

Andra:

7225 92 00

- -

Överdragna med zink på annat sätt, dock inte pläterade

7226

Valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm

 

-

Andra slag:

7226 99

- -

Andra:

7226 99 30

- - -

Överdragna med zink på annat sätt, dock inte pläterade

7226 99 70

- - -

Annan

7227

Stång av annat legerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar:

7227 90

-

Andra:

7227 90 10

- -

Innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som anges i anmärkning 1 f till detta kapitel

7227 90 95

- -

Annan

7229

Tråd av annat legerat stål

7229 90

-

Annan:

7229 90 90

- -

Annan

7302

Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler:

7302 10

-

Räler:

7302 10 10

- -

Strömskenor med ledare av annan metall än järn

 

- -

Andra:

 

- - -

Nya:

7302 10 40

- - - -

Gaturäler

7304

Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål, sömlösa:

 

-

Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines):

7304 19

- -

Andra:

7304 19 90

- - -

Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm

7306

Andra rör och andra ihåliga profiler, av järn eller stål (t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade):

 

-

Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines):

7306 11

- -

Svetsade, av rostfritt stål

7306 11 90

- - -

Spiralsvetsade

 

-

Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas:

7306 29 00

- -

Andra

7307

Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål:

 

-

Andra rördelar, av rostfritt stål:

7307 29

- -

Andra:

7307 29 80

- - -

Andra slag

 

-

Andra slag:

7307 91 00

- -

Flänsar

7318

Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål:

 

-

Gängade artiklar:

7318 12

- -

Andra träskruvar:

7318 12 90

- - -

Andra

 

-

Ogängade artiklar:

7318 24 00

- -

Kilar, sprintar och saxsprintar

7324

Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av järn eller stål:

 

-

Badkar:

7324 21 00

- -

Av gjutjärn, även emaljerade

7325

Andra gjutna varor av järn eller stål:

 

-

Andra slag:

7325 91 00

- -

Kulor och liknande artiklar för kvarnar

7326

Andra varor av järn eller stål:

 

-

Smidda varor, inte vidare bearbetade:

7326 19

- -

Andra:

7326 19 10

- - -

Friformsmidda

7403

Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form:

 

-

Kopparlegeringar

7403 22 00

- -

Koppartennlegeringar (brons)

7415

Spik, stift (inbegripet häftstift), märlor och liknande artiklar, av koppar eller av järn eller stål med huvud av koppar; skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av koppar:

 

-

Andra artiklar, gängade:

7415 39 00

- -

Andra

7419

Andra varor av koppar:

 

-

Andra slag:

7419 91 00

- -

Gjutna eller smidda varor, inte vidare bearbetade

7602 00

Avfall och skrot av aluminium:

 

-

Avfall:

7602 00 11

- -

Svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, sågspån och filspån; avfall av färgade, överdragna eller bestrukna folier med en tjocklek av högst 0,2 mm

7602 00 19

- -

Andra (inbegripet kasserade ämnen från tillverkningsindustrin)

7605

Tråd av aluminium:

 

-

Av olegerat aluminium:

7605 19 00

- -

Annan

 

-

Av aluminiumlegering:

7605 29 00

- -

Annan

7606

Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm:

 

-

Av kvadratisk eller rektangulär form:

7606 11

- -

Av olegerat aluminium:

7606 11 10

- - -

Målade, lackerade eller plastöverdragna

 

- - -

Andra:

7606 11 91

- - - -

Med en tjocklek av mindre än 3 mm

7606 11 99

- - - -

Med en tjocklek av minst 6 mm

7606 12

- -

Av aluminiumlegering:

7606 12 20

- - -

Målade, lackerade eller plastöverdragna

 

- - -

Andra:

7606 12 93

- - - -

Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 6 mm

 

-

Av annan form:

7606 92 00

- -

Av aluminiumlegering

7607

Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm:

 

-

Utan förstärkning:

7607 11

- -

Valsade men inte vidare bearbetade

7609 00 00

Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium

7610

Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406 ) och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, räcken och pelare), av aluminium; plåt, stång, profiler, rör o.d. av aluminium, bearbetade för användning i konstruktioner

7613 00 00

Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas

7614

Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering:

7614 90 00

-

Andra slag

7615

Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av aluminium; diskbollar, putsvantar o.d., av aluminium; sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av aluminium:

7615 10

-

Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar; diskbollar, putsvantar o.d.:

7615 10 10

- -

Gjutna

7615 20 00

-

Sanitetsgods och delar till sanitetsgods

7616

Andra varor av aluminium

8201

Handverktyg och handredskap av följande slag: spadar, skyfflar, korpar, hackor, högafflar, grepar, krattor, räfsor och rakor; yxor, röjknivar och liknande huggverktyg; sekatörer och liknande klippverktyg av alla slag; liar, skäror, höknivar, häcksaxar, fäll- och klyvkilar samt andra verktyg och redskap av sådana slag som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk

8202

Handsågar; blad för alla slags sågar (inbegripet slitsfräsar, spårfräsar och otandade sågblad)

8203

Filar, raspar, tänger (inbegripet avbitartänger), pincetter, plåtsaxar, röravskärare, bultsaxar, huggpipor och liknande handverktyg

8204

Skruvnycklar och skiftnycklar (inbegripet momentnycklar); utbytbara hylsor till hylsnycklar, med eller utan handtag

8205

Handverktyg (inbegripet glasmästardiamanter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; blåslampor; skruvstycken, skruvtvingar o.d., andra än tillbehör och delar till verktygsmaskiner; städ; transportabla smidesässjor; hand- eller pedaldrivna slipstenar och slipskivor med ställning:

8205 20 00

-

Hammare och släggor

8205 30 00