22.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 334/62


BESLUT nr 1/2015 AV ASSOCIERINGSRÅDET EU–EGYPTEN

av den 21 september 2015

om ersättande av protokoll 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete [2015/2435]

ASSOCIERINGSRÅDET EU–EGYPTEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan (1), särskilt artikel 27,

med beaktande av protokoll 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 27 i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan (nedan kallat avtalet), hänvisas till protokoll 4 till avtalet (nedan kallat protokoll 4), i vilket det fastställs ursprungsregler och föreskrivs ursprungskumulation mellan Europeiska unionen, Egypten och andra fördragsslutande parter i den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (2) (nedan kallad konventionen).

(2)

Enligt artikel 39 i protokoll 4 får det associeringsråd som inrättades genom artikel 74 i avtalet fatta beslut om ändring av bestämmelserna i det protokollet.

(3)

Tanken med konventionen är att de nu gällande protokollen om ursprungsregler mellan länderna i det Europa–Medelhavstäckande området ska ersättas med en enda rättsakt.

(4)

Unionen och Egypten undertecknade konventionen den 15 juni 2011 respektive den 9 oktober 2013.

(5)

Unionen och Egypten deponerade sina godtagandeinstrument hos depositarien för konventionen den 26 mars 2012 respektive den 23 april 2014. Till följd av detta trädde konventionen i enlighet med artikel 10.3 i konventionen i kraft för unionen och Egypten den 1 maj 2012 respektive den 1 juni 2014.

(6)

Protokoll 4 bör därför ersättas med ett nytt protokoll som hänvisar till konventionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokoll 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, ska ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 februari 2016.

Utfärdat i Bryssel den 21 september 2015.

På associeringsrådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  EUT L 304, 30.9.2004, s. 39.

(2)  EUT L 54, 26.2.2013, s. 4.


BILAGA

”PROTOKOLL 4

om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete

Artikel 1

Tillämpliga ursprungsregler

1.   Vid tillämpningen av detta avtal ska tillägg I till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (1) (nedan kallad konventionen) och de relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen gälla.

2.   Alla hänvisningar till ’relevant avtal’ i tillägg I till konventionen och i de relevanta bestämmelserna i tillägg II till denna ska anses som hänvisningar till det här avtalet.

Artikel 2

Tvistlösning

1.   Om det i samband med de kontrollförfaranden som anges i artikel 32 i tillägg I till konventionen uppstår tvister som inte kan lösas mellan de tullmyndigheter som begärt en kontroll och de tullmyndigheter som ansvarar för att denna kontroll utförs, ska sådana tvister hänskjutas till associeringsrådet.

2.   Alla tvister mellan importören och importlandets tullmyndigheter ska lösas enligt lagstiftningen i importlandet.

Artikel 3

Ändringar av protokollet

Associeringsrådet får besluta att ändra bestämmelserna i detta protokoll.

Artikel 4

Utträde ur konventionen

1.   Om antingen Europeiska unionen eller Egypten i enlighet med artikel 9 i konventionen skriftligen meddelar depositarien för konventionen sin avsikt att träda ut ur konventionen, ska unionen och Egypten omedelbart inleda förhandlingar om ursprungsregler för tillämpningen av detta avtal.

2.   De vid tidpunkten för utträdet tillämpliga ursprungsreglerna i tillägg I till konventionen och de relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen ska fortsätta att gälla för detta avtal till dess att nyframförhandlade ursprungsregler träder i kraft. Från och med tidpunkten för utträdet ska ursprungsreglerna i tillägg I till konventionen och de relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen dock tolkas så att de medger bilateral kumulation enbart mellan Europeiska unionen och Egypten.”


(1)  EUT L 54, 26.2.2013, s. 4.