26.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 311/12


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 262/2014

av den 12 december 2014

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2015/2129]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 418/2014 av den 24 april 2014 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen ivermektin (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XIII punkt 13 (kommissionens förordning (EU) nr 37/2010) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32014 R 0418: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 418/2014 av den 24 april 2014 (EUT L 124, 25.4.2014, s. 19)”.

Artikel 2

Texterna till genomförandeförordning (EU) nr 418/2014 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 13 december 2014 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 12 december 2014.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kurt JÄGER

Ordförande


(1)  EUT L 124, 25.4.2014, s. 19.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.