26.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 311/1


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 254/2014

av den 12 december 2014

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2015/2121]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 669/2014 av den 18 juni 2014 om godkännande av kalcium-D-pantotenat och D-pantenol som fodertillsatser för alla djurarter (1) bör införlivas i EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 754/2014 av den 11 juli 2014 om att inte godkänna Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) som fodertillsatser (2) bör införlivas i EES-avtalet.

(3)

Detta beslut avser lagstiftning om foder. Lagstiftning om foder ska inte gälla för Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, enligt de särskilda reglerna i sektorsanpassningarna i bilaga I till EES-avtalet. Detta beslut ska därför inte gälla för Liechtenstein.

(4)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkter ska införas i kapitel II efter punkt 106 (kommissionens förordning (EU) nr 305/2014) i bilaga I till EES-avtalet:

”107.

32014 R 0669: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 669/2014 av den 18 juni 2014 om godkännande av kalcium-D-pantotenat och D-pantenol som fodertillsatser för alla djurarter (EUT L 179, 19.6.2014, s. 62).

108.

32014 R 0754: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 754/2014 av den 11 juli 2014 om att inte godkänna Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) och Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) som fodertillsatser (EUT L 205, 12.7.2014, s. 10).”

Artikel 2

Texterna till genomförandeförordningarna (EU) nr 669/2014 och (EU) nr 754/2014 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 13 december 2014 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 12 december 2014.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kurt JÄGER

Ordförande


(1)  EUT L 179, 19.6.2014, s. 62.

(2)  EUT L 205, 12.7.2014, s. 10.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.