8.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 263/40


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 249/2014

av den 13 november 2014

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna [2015/1808]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artiklarna 86 och 98, och

av följande skäl:

(1)

Samarbetet mellan de avtalsslutande parterna till EES-avtalet bör lämpligtvis utvidgas till att omfatta Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 377/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av Copernicusprogrammet och om upphävande av förordning (EU) nr 911/2010 (1).

(2)

Eftastaterna bör från och med den 1 januari 2014 lämpligtvis delta i den verksamhet som följer av förordning (EU) nr 377/2014 även om detta beslut antas, eller om fullgörandet av eventuella konstitutionella krav för detta beslut, i förekommande fall, anmäls efter den 10 juli 2014.

(3)

Enheter som är etablerade i Eftastaterna bör vara berättigade att delta i verksamhet som inleds före detta beslut träder i kraft. Kostnaderna för sådan verksamhet, vars genomförande startar efter den 1 januari 2014, kan betraktas som stödberättigande på samma villkor som kostnader som uppstår för enheter som är etablerade i EU:s medlemsstater, förutsatt att detta beslut träder i kraft innan åtgärden i fråga avslutas.

(4)

Protokoll 31 till EES-avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete kan äga rum från och med den 1 januari 2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas efter artikel 1.8c i protokoll 31 till EES-avtalet:

”8d.

a)

Eftastaterna ska från och med den 1 januari 2014 delta i den verksamhet som följande unionsakt kan medföra:

32014 R 0377: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 377/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av Copernicusprogrammet och om upphävande av förordning (EU) nr 911/2010 (EUT L 122, 24.4.2014, s. 44).

b)

Eftastaterna ska i enlighet med artikel 82.1 a i avtalet och protokoll 32 till avtalet bidra ekonomiskt till den verksamhet som avses i led a.

c)

Kostnader för genomförandet av verksamhet som inleds efter den 1 januari 2014, kan anses vara stödberättigande från och med åtgärdens början i enlighet med det berörda bidragsavtalet eller bidragsbeslutet under förutsättning att gemensamma EES-kommitténs beslut nr 249/2014 av den 13 november 2014 träder i kraft innan åtgärden avslutas.

d)

Eftastaterna ska delta i full utsträckning, dock utan rösträtt, i samtliga unionens kommittéer som biträder Europeiska kommissionen vid förvaltningen, utvecklingen och genomförandet av den verksamhet som avses i led a.

e)

Denna punkt ska inte gälla för Norge och Liechtenstein.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälningen enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 13 november 2014.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kurt JÄGER

Ordförande


(1)  EUT L 122, 24.4.2014, s. 44.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.