30.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/2


STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSAVTAL

mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN BULGARIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

IRLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERN,

MALTA,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

RUMÄNIEN,

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

fördragsslutande parter i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen och fördraget om Europeiska unionen, nedan kallade ”medlemsstaterna”, och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN och EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN,

nedan kallade ”gemenskapen”,

å ena sidan, och

BOSNIEN OCH HERCEGOVINA,

å andra sidan,

nedan tillsammans kallade ”parterna”,

SOM BEAKTAR de starka banden och värdegemenskapen mellan parterna och deras önskan att stärka dessa band och att upprätta nära och varaktiga förbindelser grundade på ömsesidighet och gemensamma intressen, vilket bör göra det möjligt för Bosnien och Hercegovina att ytterligare stärka och utvidga förbindelserna med gemenskapen,

SOM BEAKTAR betydelsen av detta avtal för upprättandet och befästandet av en stabil europeisk ordning grundad på samarbete och med Europeiska unionen som stöttepelare, såväl inom ramen för både stabiliserings- och associeringsprocessen med länderna i sydöstra Europa som i samband med stabilitetspakten,

SOM ERINRAR OM Europeiska unionens beredvillighet att integrera Bosnien och Hercegovina i största möjliga utsträckning i Europas politiska och ekonomiska huvudfåra och om Bosnien och Hercegovinas ställning som potentiell kandidat för EU-medlemskap på grundval av fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat ”EU-fördraget”) och uppfyllandet av de villkor som Europeiska rådet fastställde i juni 1993 och de villkor som gäller i stabiliserings- och associeringsprocessen, med förbehåll för att detta avtal genomförs framgångsrikt, särskilt i fråga om regionalt samarbete,

SOM BEAKTAR det europeiska partnerskapet med Bosnien och Hercegovina, där det fastställs prioriterade åtgärder till stöd för landets ansträngningar att närma sig Europeiska unionen,

SOM BEAKTAR parternas åtagande att med alla till buds stående medel bidra till politisk, ekonomisk och institutionell stabilisering såväl i Bosnien och Hercegovina som i regionen genom utveckling av det civila samhället, demokratisering, institutionell uppbyggnad, reform av offentlig förvaltning, regional handelsintegration, stärkt ekonomiskt samarbete, samarbete på en lång rad olika områden, däribland i rättsliga och inrikes frågor, samt stärkt nationell och regional säkerhet,

SOM BEAKTAR parternas beslutsamhet att utvidga de politiska och ekonomiska friheter som ligger till grund för detta avtal samt deras åtagande att respektera mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, härunder rättigheter för nationella minoriteter, och att iaktta demokratins principer genom fria och rättvisa val i ett flerpartisystem,

SOM BEAKTAR parternas åtagande att till fullo tillämpa FN-stadgans alla principer och bestämmelser och alla principer och bestämmelser som antagits inom ramen för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), särskilt dem i slutakten från konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (Helsingforsavtalets slutakt), slutdokumenten från konferenserna i Madrid och Wien och Parisstadgan för ett nytt Europa, och att uppfylla sina skyldigheter enligt fredsavtalet från Dayton och Paris och stabilitetspakten för sydöstra Europa, i syfte att bidra till regional stabilitet och samarbete mellan länderna i regionen,

SOM BEAKTAR parternas uppslutning kring principerna om fri marknadsekonomi och gemenskapens beredvillighet att bidra till de ekonomiska reformerna i Bosnien och Hercegovina samt parternas åtagande att iaktta principerna om hållbar utveckling,

SOM BEAKTAR parternas beslutsamhet att främja frihandel i enlighet med de rättigheter och skyldigheter som följer av Världshandelsorganisationens (WTO) avtal genom en öppen och icke-diskriminerande tillämpning av dessa bestämmelser,

SOM BEAKTAR parternas önskan att ytterligare bygga ut den regelbundna politiska dialogen i bilaterala och internationella frågor av gemensamt intresse, även de regionala aspekterna, med beaktande av Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik,

SOM BEAKTAR parternas åtagande att bekämpa organiserad brottslighet och att öka sitt samarbete om bekämpning av terrorism på grundval av förklaringen från den europeiska konferensen den 20 oktober 2001,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att stabiliserings- och associeringsavtalet (nedan kallat ”detta avtal” eller ”avtalet”) kommer att skapa ett nytt klimat för de ekonomiska förbindelserna mellan parterna och framför allt för ökad handel och ökade investeringar, faktorer som är av avgörande betydelse för ekonomisk omstrukturering och modernisering i Bosnien och Hercegovina,

SOM BEAKTAR Bosnien och Hercegovinas åtagande att på relevanta områden närma sin lagstiftning till gemenskapens och att tillämpa den på ett effektivt sätt,

SOM BEAKTAR gemenskapens beredvillighet att kraftfullt understödja genomförandet av reformer och att i detta syfte utnyttja alla till buds stående samarbetsformer samt tekniskt, finansiellt och ekonomiskt stöd inom ramen för ett omfattande, vägledande flerårigt program,

SOM BEKRÄFTAR att Förenade kungariket och Irland är bundna av de bestämmelser i detta avtal som omfattas av avdelning IV i tredje delen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat ”EG-fördraget”) som separata avtalsslutande parter och inte som medlemsstater i gemenskapen, till dess att Förenade kungariket eller Irland (beroende på vem som berörs) meddelar Bosnien och Hercegovina att det har blivit bundet av bestämmelserna som en del av gemenskapen i enlighet med det protokoll om Förenade kungarikets och Irlands ställning, som är bifogat EU-fördraget och EG-fördraget; samma sak gäller för Danmark i enlighet med det protokoll om Danmarks ställning som är bifogat dessa fördrag,

SOM ERINRAR OM toppmötet i Zagreb, som efterlyste en fortsatt konsolidering av förbindelserna mellan de länder som ingår i stabiliserings- och associeringsprocessen och Europeiska unionen samt ett utökat regionalt samarbete,

SOM ERINRAR OM att toppmötet i Thessaloniki befäste stabiliserings- och associeringsprocessen som politisk ram för Europeiska unionens förbindelser med länderna på västra Balkan och framhävde deras utsikter till integration med Europeiska unionen på grundval av varje lands reformframsteg och egna meriter,

SOM ERINRAR OM undertecknandet av det centraleuropeiska frihandelsavtalet i Bukarest den 19 december 2006 som medel att öka regionens förmåga att dra till sig investeringar och förbättra dess möjligheter att integreras i den globala ekonomin,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Härmed upprättas en associering mellan gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan.

2.   Målen för associeringen är att

a)

stödja Bosnien och Hercegovinas bemödanden att befästa demokrati och rättsstat,

b)

bidra till politisk, ekonomisk och institutionell stabilitet i Bosnien och Hercegovina och till regionens stabilisering,

c)

skapa en lämplig ram för politisk dialog som gör det möjligt att utveckla nära politiska förbindelser mellan parterna,

d)

stödja Bosnien och Hercegovinas ansträngningar att bygga ut sitt ekonomiska och internationella samarbete, bland annat genom tillnärmning av landets lagstiftning till gemenskapens,

e)

stödja Bosnien och Hercegovinas strävan att slutföra övergången till fungerande marknadsekonomi,

f)

främja harmoniska ekonomiska förbindelser och gradvis upprätta ett frihandelsområde mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina,

g)

främja regionalt samarbete på alla områden som omfattas av detta avtal.

AVDELNING I

ALLMÄNNA PRINCIPER

Artikel 2

Respekt för demokratins principer och de mänskliga rättigheterna, såsom de proklameras i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och definieras i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i slutakten från Helsingforsmötet (Helsingforsavtalet) och i Parisstadgan för ett nytt Europa, respekt för folkrättsliga principer, inbegripet ett fullständigt samarbete med den internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien, och rättsstatsprincipen samt respekt för de marknadsekonomiska principer som anges i dokumentet från Europeiska säkerhetskonferensens (ESK) konferens i Bonn om ekonomiskt samarbete ska ligga till grund för parternas inrikes- och utrikespolitik och utgöra grundläggande delar av detta avtal.

Artikel 3

Bekämpning av spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen ska utgöra en grundläggande del av detta avtal.

Artikel 4

Parterna bekräftar den betydelse de tillmäter fullgörandet av internationella skyldigheter, särskilt ett fullständigt samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien.

Artikel 5

Internationell och regional fred och stabilitet, utveckling av goda grannförbindelser, mänskliga rättigheter samt respekt och skydd för minoriteter är centrala faktorer för stabiliserings- och associeringsprocessen. Ingåendet och genomförandet av detta avtal kommer även i fortsättningen att vara beroende av om villkoren i stabiliserings- och associeringsprocessen uppfylls och grundas på Bosnien och Hercegovinas egna meriter.

Artikel 6

Bosnien och Hercegovina åtar sig att fortsätta att främja samarbete och goda grannförbindelser med övriga länder i regionen; hit hör att främja ömsesidiga medgivanden i lämplig omfattning beträffande rörlighet för personer, varor, kapital och tjänster samt projekt av gemensamt intresse, i synnerhet projekt som rör bekämpning av organiserad brottslighet, korruption, penningtvätt, illegal migration och olaglig handel, särskilt med människor, handeldvapen och lätta vapen samt narkotika. Detta åtagande är en central faktor i utvecklingen av förbindelserna och samarbetet mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina och bidrar därmed till regional stabilitet.

Artikel 7

Parterna bekräftar den betydelse de tillmäter kampen mot terrorism och fullgörandet av internationella skyldigheter på detta område.

Artikel 8

Associeringen ska genomföras stegvis och fullbordas under en övergångsperiod på högst sex år.

Det stabiliserings- och associeringsråd som inrättas genom artikel 115 ska regelbundet, som regel årligen, granska genomförandet av detta avtal samt antagandet och genomförandet av rättsliga, administrativa, institutionella och ekonomiska reformer i Bosnien och Hercegovina. Granskningen ska göras mot bakgrund av avtalets ingress och i överensstämmelse med avtalets allmänna principer. De prioriteringar i det europeiska partnerskapet som är av betydelse för avtalet ska beaktas och hänsyn ska tas till de mekanismer som införts i samband med stabiliserings- och associeringsprocessen, särskilt rapporten om framstegen i den processen.

Stabiliserings- och associeringsrådet ska avge rekommendationer och får fatta beslut på basis av sin granskning. Om särskilda svårigheter uppdagas vid granskningen får de hänskjutas till de tvistlösningsmekanismer som upprättats enligt avtalet.

Associeringen ska genomföras stegvis. Senast under det tredje året efter den dag då avtalet träder i kraft ska stabiliserings- och associeringsrådet göra en ingående granskning av dess tillämpning. Stabiliserings- och associeringsrådet ska bedöma Bosnien och Hercegovinas framsteg på basis av sin granskning och får fatta beslut om de påföljande etapperna av associeringen på basis av den.

Denna granskning ska inte gälla fri rörlighet för varor; för det området fastställs en särskild tidsplan i avdelning IV.

Artikel 9

Detta avtal ska vara fullt förenligt med och genomföras i överensstämmelse med relevanta WTO-bestämmelser, särskilt artikel XXIV i allmänna tull- och handelsavtalet från 1994 (Gatt 1994) och artikel V i allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats).

AVDELNING II

POLITISK DIALOG

Artikel 10

1.   Den politiska dialogen mellan parterna ska vidareutvecklas inom ramen för detta avtal. Den ska ledsaga och befästa närmandet mellan Europeiska unionen och Bosnien och Hercegovina och bidra till att det upprättas en nära solidaritet och nya samarbetsformer mellan parterna.

2.   Den politiska dialogen ska särskilt syfta till att främja

a)

Bosnien och Hercegovinas fullständiga integrering i samfundet av demokratiska nationer och fortgående närmande till Europeiska unionen,

b)

tilltagande samstämmighet i parternas ståndpunkter i internationella frågor, däribland frågor som omfattas av Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, där så är lämpligt också genom informationsutbyte, och då särskilt i frågor som kan få betydande följder för parterna,

c)

regionalt samarbete och utveckling av goda grannförbindelser,

d)

samsyn om säkerhet och stabilitet i Europa och samarbete på de områden som omfattas av Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

3.   Parterna anser att spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen, till statliga likaväl som till icke-statliga aktörer, är ett av de allvarligaste hoten mot internationell stabilitet och säkerhet. De är därför överens om att samarbeta i och bidra till ansträngningarna att förhindra spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen genom att till fullo iaktta och på nationell nivå fullgöra sina skyldigheter enligt internationella fördrag och avtal om nedrustning och icke-spridning och andra internationella skyldigheter på området. Parterna är överens om att denna bestämmelse ska utgöra en av avtalets grundläggande delar och att den ska omfattas av den politiska dialog som ska ledsaga och befästa dessa delar.

Parterna är vidare överens om att samarbeta i och bidra till ansträngningarna att förhindra spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen genom att

a)

vidta åtgärder i syfte att, beroende på vilket instrument det gäller, underteckna, ratificera eller ansluta sig till alla andra relevanta internationella instrument och till fullo genomföra dem,

b)

upprätta ett effektivt system för nationell exportkontroll som omfattar kontroll av export och transitering av varor som kan användas till massförstörelsevapen och kontroll av slutanvändningen av teknik med dubbla användningsområden i samband med massförstörelsevapen och som innefattar effektiva påföljder om reglerna om exportkontroll inte följs.

Den politiska dialogen i denna fråga kan också föras regionalt.

Artikel 11

1.   Den politiska dialogen ska i första hand föras i stabiliserings- och associeringsrådet, som ska ha det övergripande ansvaret för varje fråga som parterna kan vilja förelägga det.

2.   På parternas begäran kan den politiska dialogen också föras i följande former:

a)

Möten, vid behov, mellan högre tjänstemän som företräder Bosnien och Hercegovina, å ena sidan, och ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, generalsekreteraren, tillika hög representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och Europeiska gemenskapernas kommission (nedan kallad ”Europeiska kommissionen”), å andra sidan.

b)

Fullständigt utnyttjande av alla diplomatiska kanaler mellan parterna; hit hör lämpliga kontakter i tredjeländer och inom Förenta nationerna, OSSE, Europarådet och andra internationella forum.

c)

Varje annan form som kan bidra konstruktivt till att befästa, utveckla och intensifiera denna dialog, t.ex. de som nämns i Thessalonikiagendan som antogs i slutsatserna från Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19 och 20 juni 2003.

Artikel 12

På parlamentarisk nivå ska den politiska dialogen föras i den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommitté som inrättas genom artikel 121.

Artikel 13

En politisk dialog kan föras i multilaterala sammanhang och som regional dialog som innefattar andra länder i regionen, t.ex. i forumet mellan Europeiska unionen och länderna på västra Balkan.

AVDELNING III

REGIONALT SAMARBETE

Artikel 14

Bosnien och Hercegovina ska aktivt främja regionalt samarbete, i överensstämmelse med sitt engagemang för internationell och regional fred och stabilitet och för utveckling av goda grannförbindelser. Gemenskapen kan genom sina biståndsprogram stödja projekt med en regional eller gränsöverskridande dimension.

Om Bosnien och Hercegovina avser att stärka sitt samarbete med något av de länder som avses i artiklarna 15, 16 och 17 ska det underrätta och samråda med gemenskapen och dess medlemsstater i enlighet med avdelning X.

Bosnien och Hercegovina ska till fullo genomföra de befintliga bilaterala frihandelsavtal som förhandlats fram enligt det samförståndsavtal om underlättande och liberalisering av handeln som Bosnien och Hercegovina undertecknade i Bryssel den 27 juni 2001, samt det centraleuropeiska frihandelsavtal som undertecknades i Bukarest den 19 december 2006.

Artikel 15

Samarbete med andra länder som har undertecknat ett stabiliserings- och associeringsavtal

Efter undertecknandet av detta avtal ska Bosnien och Hercegovina inleda förhandlingar med de länder som redan har undertecknat ett stabiliserings- och associeringsavtal, med sikte på att ingå bilaterala överenskommelser om regionalt samarbete vars syfte ska vara att ge samarbetet mellan de berörda länderna ökad räckvidd.

De viktigaste inslagen i dessa överenskommelser ska vara

a)

politisk dialog,

b)

upprättande av ett frihandelsområde som är förenligt med relevanta WTO-bestämmelser,

c)

ömsesidiga medgivanden beträffande rörlighet för arbetstagare, etablering, tillhandahållande av tjänster, löpande betalningar och kapitalrörelser och på andra politikområden med anknytning till personers rörlighet, på en nivå som motsvarar nivån i detta avtal,

d)

bestämmelser om samarbete på andra områden, oavsett om de omfattas av detta avtal eller inte, särskilt på området rättsliga och inrikes frågor.

Överenskommelserna ska där så är lämpligt innehålla bestämmelser om inrättande av nödvändiga institutionella mekanismer.

Överenskommelserna ska ingås inom två år från den dag då detta avtal träder i kraft. Bosnien och Hercegovinas beredvillighet att ingå sådana överenskommelser kommer att vara ett villkor för vidareutveckling av förbindelserna mellan Europeiska unionen och Bosnien och Hercegovina.

Bosnien och Hercegovina ska inleda motsvarande förhandlingar med övriga länder i regionen så snart dessa länder har undertecknat ett stabiliserings- och associeringsavtal.

Artikel 16

Samarbete med andra länder som berörs av stabiliserings- och associeringsprocessen

Bosnien och Hercegovina ska bedriva ett regionalt samarbete med övriga länder i stabiliserings- och associeringsprocessen på några eller samtliga av de samarbetsområden som omfattas av detta avtal, särskilt på områden av gemensamt intresse. Samarbetet ska vara förenligt med detta avtals principer och mål.

Artikel 17

Samarbete med andra länder som har ansökt om EU-medlemskap men som inte berörs av stabiliserings- och associeringsprocessen

1.   Bosnien och Hercegovina ska verka för samarbete med och ingå överenskommelser om regionalt samarbete med varje kandidatland för EU-anslutning som inte berörs av stabiliserings- och associeringsprocessen på varje samarbetsområde som omfattas av detta avtal. Överenskommelserna ska syfta till att gradvis anpassa de bilaterala förbindelserna mellan Bosnien och Hercegovina och det berörda landet till motsvarande del av förbindelserna mellan gemenskapen och dess medlemsstater och det landet.

2.   Senast vid utgången av den övergångsperiod som avses i artikel 18.1 ska Bosnien och Hercegovina ingå ett för båda parter fördelaktigt avtal med Turkiet, som har upprättat en tullunion med gemenskapen, om upprättande av ett frihandelsområde enligt artikel XXIV i Gatt 1994 och om liberalisering av etablering och tillhandahållande av tjänster mellan parterna enligt artikel V i Gats, på en nivå som är likvärdig med nivån i det här avtalet.

AVDELNING IV

FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

Artikel 18

1.   Inom fem år från den dag då avtalet träder i kraft ska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina gradvis upprätta ett frihandelsområde i enlighet med avtalets bestämmelser och i överensstämmelse med reglerna i Gatt 1994 och WTO. De ska därvid beakta följande särskilda krav:

2.   Kombinerade nomenklaturen ska tillämpas vid klassificering av varor som är föremål för handel mellan parterna.

3.   Vid tillämpning av detta avtal ska med tullar och avgifter med motsvarande verkan avses varje form av tull eller annan pålaga som påförs i samband med import eller export av en vara, även varje form av extraskatt eller annan extrapålaga i samband med sådan import eller export, med undantag av

a)

avgifter som motsvarar en intern skatt och som införts i enlighet med artikel III.2 i Gatt 1994,

b)

antidumpings- eller utjämningsåtgärder,

c)

avgifter som står i rimlig proportion till kostnaden för tjänster som tillhandhållits.

4.   Den bastullsats på vilken de successiva tullsänkningarna enligt detta avtal ska tillämpas ska för varje produkt vara

a)

den tullsats i gemenskapens gemensamma tulltaxa som fastställts i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (1) och som faktiskt tillämpades generellt den dag då detta avtal undertecknades,

b)

den tulltaxa som tillämpades av Bosnien och Hercegovina år 2005 (2).

5.   De nedsatta tullar som ska tillämpas av Bosnien och Hercegovina, beräknade på det sätt som anges i detta avtal, ska avrundas till en decimal enligt normala aritmetiska principer. Således ska alla tal där den andra decimalen är mindre än 5 avrundas nedåt och alla tal där den andra decimalen är 5 eller större avrundas uppåt.

6.   Om någon av parterna efter avtalets undertecknande inför tullnedsättningar som tillämpas generellt, särskilt nedsättningar som följer av

a)

tullförhandlingar i WTO, eller

b)

Bosnien och Hercegovinas eventuella anslutning till WTO, eller

c)

nedsättningar efter Bosnien och Hercegovinas anslutning till WTO,

ska den nedsatta tullsatsen ersätta den grundtullsats som avses i punkt 4 från och med den dag då nedsättningen börjar tillämpas.

7.   Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina ska meddela varandra sina respektive bastullsatser och eventuella ändringar.

KAPITEL I

Industriprodukter

Artikel 19

Definitioner

1.   Detta kapitel ska tillämpas på produkter enligt kapitlen 25–97 i Kombinerade nomenklaturen med ursprung i gemenskapen eller Bosnien och Hercegovina, med undantag av de produkter som räknas upp i punkt 1 ii i bilaga 1 till WTO-avtalet om jordbruk.

2.   För handel mellan parterna med produkter som omfattas av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen ska bestämmelserna i det fördraget gälla.

Artikel 20

Gemenskapens medgivanden för industriprodukter

1.   Alla tullar på import till gemenskapen av industriprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina och alla avgifter med motsvarande verkan ska avskaffas från och med den dag då avtalet träder i kraft.

2.   Alla kvantitativa restriktioner för import till gemenskapen av industriprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina och alla åtgärder med motsvarande verkan ska avskaffas från och med den dag då avtalet träder i kraft.

Artikel 21

Bosnien och Hercegovinas medgivanden för industriprodukter

1.   Tullar på import till Bosnien och Hercegovina av andra industriprodukter med ursprung i gemenskapen än de som räknas upp i bilaga I ska avskaffas från och med den dag då avtalet träder i kraft.

2.   Alla avgifter med motsvarande verkan som tullar på import till Bosnien och Hercegovina av industriprodukter med ursprung i gemenskapen ska avskaffas från och med den dag då avtalet träder i kraft.

3.   Tullarna på import till Bosnien och Hercegovina av industriprodukter med ursprung i gemenskapen som räknas upp i bilaga I a, I b och I c ska gradvis sänkas och avskaffas i enlighet med de tidtabeller som anges i den bilagan:

4.   Alla kvantitativa restriktioner för import till Bosnien och Hercegovina av industriprodukter med ursprung i gemenskapen och alla åtgärder med motsvarande verkan ska avskaffas den dag då avtalet träder i kraft.

Artikel 22

Exporttullar och exportrestriktioner

1.   Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina ska sinsemellan avskaffa alla exporttullar och avgifter med motsvarande verkan för handeln dem emellan från och med den dag då avtalet träder i kraft.

2.   Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina ska sinsemellan avskaffa alla kvantitativa exportrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan från och med den dag då avtalet träder i kraft.

Artikel 23

Snabbare tullsänkningar

Bosnien och Hercegovina förklarar sig berett att sänka sina tullar i handeln med gemenskapen i snabbare takt än enligt artikel 21 om dess allmänna ekonomiska situation och situationen i den berörda branschen medger det.

Stabiliserings- och associeringsrådet ska granska situationen i detta hänseende och utfärda nödvändiga rekommendationer.

KAPITEL II

Jordbruk och fiske

Artikel 24

Definition

1.   Detta kapitel ska tillämpas på handel med jordbruks- och fiskeriprodukter med ursprung i gemenskapen eller Bosnien och Hercegovina.

2.   Med jordbruks- och fiskeriprodukter avses produkter enligt kapitlen 1–24 i Kombinerade nomenklaturen och de produkter som räknas upp i punkt 1 ii i bilaga 1 till WTO-avtalet om jordbruk.

3.   Denna definition omfattar också fisk och fiskeriprodukter enligt kapitel 3, nummer 1604 och 1605 samt undernummer 0511 91, 1902 20 10 och 2301 20 00 i Kombinerade nomenklaturen.

Artikel 25

Bearbetade jordbruksprodukter

I protokoll 1 fastställs den handelsordning som ska tillämpas för de bearbetade jordbruksprodukter som räknas upp i protokollet.

Artikel 26

Avskaffande av kvantitativa restriktioner för jordbruks- och fiskeriprodukter

1.   Gemenskapen ska avskaffa alla kvantitativa restriktioner för import av jordbruks- och fiskeriprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina och alla åtgärder med motsvarande verkan från och med den dag då avtalet träder i kraft.

2.   Bosnien och Hercegovina ska avskaffa alla kvantitativa restriktioner för import av jordbruks- och fiskeriprodukter med ursprung i gemenskapen och alla åtgärder med motsvarande verkan från och med den dag då avtalet träder i kraft.

Artikel 27

Jordbruksprodukter

1.   Gemenskapen ska avskaffa alla tullar på import av jordbruksprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina, med undantag av produkter enligt nummer 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 och 2204 i Kombinerade nomenklaturen, och alla avgifter med motsvarande verkan från och med den dag då avtalet träder i kraft.

För produkter som omfattas av kapitlen 7 och 8 i Kombinerade nomenklaturen och för vilka Gemensamma tulltaxan föreskriver både en värdetull och en specifik tull ska avskaffandet endast gälla värdetullen.

2.   Från och med den dag då avtalet träder i kraft ska gemenskapen fastställa tullarna på import till gemenskapen inom en årlig tullkvot på 1 500 ton uttryckt i slaktvikt av ”baby beef”-produkter enligt definitionen i bilaga II med ursprung i Bosnien och Hercegovina till 20 % av värdetullen och 20 % av den specifika tullen enligt Gemensamma tulltaxan.

3.   Från och med den dag då detta avtal träder i kraft ska gemenskapen tillämpa tullfritt tillträde för import till gemenskapen av produkter enligt nummer 1701 och 1702 i Kombinerade nomenklaturen med ursprung i Bosnien och Hercegovina, inom ramen för en årlig tullkvot på 12 000 ton (nettovikt).

4.   Från och med den dag då avtalet träder i kraft ska Bosnien och Hercegovina

a)

avskaffa alla tullar på import av vissa jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen enligt förteckningen i bilaga III a,

b)

gradvis sänka tullarna på import av vissa jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen enligt förteckningen i bilaga III b, III c och III d i enlighet med den tidsplan som för varje produkt anges i den bilagan.

c)

avskaffa alla tullar som är tillämpliga på import av vissa jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen enligt förteckningen i bilaga III e, inom ramen för den tullkvot som anges för de berörda produkterna.

5.   I protokoll 7 fastställs ordningen för de vin- och spritdrycker som anges i det protokollet.

Artikel 28

Fisk och fiskeriprodukter

1.   Gemenskapen ska avskaffa alla tullar på fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina, med undantag av produkterna i bilaga IV, och alla avgifter med motsvarande verkan från och med den dag då avtalet träder i kraft. För produkterna i bilaga IV ska bestämmelserna i den bilagan gälla.

2.   Bosnien och Hercegovina ska avskaffa alla tullar på fisk och fiskeriprodukter med ursprung i gemenskapen och alla avgifter med motsvarande verkan från och med den dag då avtalet träder i kraft, i enlighet med vad som anges i bilaga V.

Artikel 29

Översynsklausul

Senast tre år efter den dag då avtalet träder i kraft ska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina i stabiliserings- och associeringsrådet, produkt för produkt, systematiskt och på lämplig ömsesidig grundval, undersöka möjligheterna att lämna varandra ytterligare medgivanden i syfte att ytterligare liberalisera handeln med jordbruks- och fiskeriprodukter; de ska därvid beakta omfattningen av handeln med jordbruks- och fiskeriprodukter mellan parterna, dessa produkters särskilda känslighet, gemenskapens gemensamma jordbruks- och fiskeripolitik och Bosnien och Hercegovinas jordbruks- och fiskeripolitik, jordbrukets och fiskets betydelse för Bosnien och Hercegovinas ekonomi, följderna av de multilaterala handelsförhandlingarna i Världshandelsorganisationen (WTO) samt Bosnien och Hercegovinas eventuella anslutning till WTO.

Artikel 30

Om import av produkter med ursprung i endera partens territorium som omfattas av medgivanden enligt artiklarna 25, 26, 27 och 28 allvarligt stör den andra partens marknader eller inhemska regleringsmekanismer ska parterna, med hänsyn till jordbruks- och fiskemarknadernas särskilda känslighet, omedelbart och utan hinder av andra bestämmelser i avtalet, särskilt artikel 39, inleda samråd för att finna en lämplig lösning. I avvaktan på en sådan lösning får den berörda parten vidta de åtgärder som den anser vara nödvändiga.

Artikel 31

Skydd av geografiska beteckningar för jordbruks- och fiskeriprodukter och andra livsmedel än vin och spritdrycker

1.   Bosnien och Hercegovina ska skydda geografiska beteckningar i gemenskapen som registrerats i gemenskapen enligt rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (3), i enlighet med villkoren i denna artikel. Geografiska beteckningar för jordbruks- och fiskeriprodukter i Bosnien och Hercegovina ska få registreras i gemenskapen på de villkor som fastställs i samma förordning.

2.   Bosnien och Hercegovina ska förbjuda att beteckningar som är skyddade i gemenskapen används på Bosnien och Hercegovinas territorium för liknande produkter som inte uppfyller specifikationerna för den geografiska beteckningen. Detta ska gälla även om varans rätta geografiska ursprung anges, den geografiska beteckningen används i översättning eller beteckningen åtföljs av ord som ”art”, ”typ”, ”stil”, ”imitation”, ”metod” eller andra liknande uttryck.

3.   Bosnien och Hercegovina ska vägra att registrera varumärken som används på något av de sätt som avses i punkt 2.

4.   Varumärken som har registrerats i Bosnien och Hercegovina eller varumärken som är inarbetade där, och vars användning motsvarar de situationer som avses i punkt 2, får inte längre användas sex år efter det att avtalet har trätt i kraft. Detta ska dock inte gälla för varumärken som registrerats i Bosnien och Hercegovina och inarbetade varumärken som ägs av medborgare i tredjeländer, såvida de inte är ägnade att vilseleda allmänheten t.ex. med avseende på varans art, kvalitet eller geografiska ursprung.

5.   All användning av enligt punkt 1 skyddade geografiska beteckningar såsom det begrepp som i det dagliga språkbruket blivit den sedvanliga benämningen av varan i Bosnien och Hercegovina ska upphöra senast den 31 december 2013.

6.   Bosnien och Hercegovina ska sörja för det skydd som avses i punkterna 1–5 såväl på eget initiativ som på begäran av en berörd part.

KAPITEL III

Gemensamma bestämmelser

Artikel 32

Räckvidd

Detta kapitel ska tillämpas på all varuhandel mellan parterna, om inget annat föreskrivs i detta kapitel eller i protokoll 1.

Artikel 33

Mera långtgående medgivanden

Bestämmelserna i denna avdelning ska inte på något sätt hindra någondera parten från att ensidigt tillämpa mer gynnsamma åtgärder.

Artikel 34

Frysningsklausul

1.   Från och med den dag då avtalet träder i kraft får det inte införas några nya import- eller exporttullar eller avgifter med motsvarande verkan i handeln mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina, och de tullar och avgifter som redan tillämpas får inte höjas.

2.   Från och med den dag då avtalet träder i kraft får det inte införas några nya kvantitativa import- eller exportrestriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan i handeln mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina, och de restriktioner och åtgärder som redan finns får inte göras mer restriktiva.

3.   Utan att det påverkar medgivandena enligt artiklarna 25, 26, 27 och 28 ska punkterna 1 och 2 i den här artikeln inte på något sätt hindra Bosnien och Hercegovina respektive gemenskapen från att bedriva sin egen jordbruks- och fiskeripolitik eller vidta åtgärder inom dess ram, förutsatt att importordningen i bilagorna III–V och protokoll 1 inte påverkas.

Artikel 35

Förbud mot skattediskriminering

1.   Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina ska avhålla sig från att införa åtgärder eller förfaranden av internt skattemässig karaktär samt avskaffa de som redan finns, om åtgärderna eller förfarandena direkt eller indirekt innebär diskriminering av den ena partens produkter i förhållande till liknande produkter med ursprung i den andra partens territorium.

2.   Återbetalning av interna indirekta skatter för produkter som exporteras till den ena partens territorium får inte överstiga beloppet av den indirekta skatt som lagts på produkterna.

Artikel 36

Tullar av fiskal karaktär

Bestämmelserna om att avskaffa tullar på import ska också gälla för tullar av skattekaraktär.

Artikel 37

Tullunioner, frihandelsområden och ordningar för gränshandel

1.   Detta avtal ska inte hindra upprätthållande eller upprättande av tullunioner, frihandelsområden eller ordningar för gränshandel, förutsatt att dessa inte påverkar de handelsordningar som fastställs i avtalet.

2.   Under de i artikel 18 nämnda övergångsperioderna ska avtalet inte påverka tillämpningen av särskilda förmånsordningar vad gäller varors rörlighet som fastställs i gränsavtal som tidigare ingåtts mellan en eller flera medlemsstater och Bosnien och Hercegovina eller följer av sådana bilaterala avtal som avses i avdelning III och som ingås av Bosnien och Hercegovina i syfte att främja regional handel.

3.   Parterna ska samråda i stabiliserings- och associeringsrådet om de avtal som avses i punkterna 1 och 2 och, på begäran, om andra viktiga frågor som rör deras respektive handelspolitik gentemot tredjeländer. Samråd ska i synnerhet hållas om ett tredjeland ansluter sig till unionen så att gemenskapens och Bosnien och Hercegovinas gemensamma intressen enligt detta avtal kan beaktas.

Artikel 38

Dumpning och subventioner

1.   Bestämmelserna i detta avtal ska inte hindra någondera parten från att vidta handelspolitiska skyddsåtgärder enligt punkt 2 eller enligt artikel 39.

2.   Om någon av parterna finner att dumpning eller utjämningsbar subventionering förekommer i handeln med den andra parten får den vidta lämpliga åtgärder mot detta bruk i enlighet med WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt 1994), WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder och sin egen därmed sammanhängande lagstiftning.

Artikel 39

Allmän skyddsklausul

1.   Artikel XIX i Gatt 1994 och WTO-avtalet om skyddsåtgärder ska tillämpas mellan parterna.

2.   Om importen av en produkt från den ena parten till den andra partens territorium ökar så mycket och sker under sådana förhållanden att den förorsakar eller riskerar att förorsaka

a)

allvarlig skada för inhemska producenter av liknande eller direkt konkurrerande produkter på den importerande partens territorium, eller

b)

allvarliga störningar inom en ekonomisk sektor eller svårigheter som kan leda till att den ekonomiska situationen i en region hos den importerande parten allvarligt försämras,

får den importerande parten, trots vad som sägs i punkt 1, vidta lämpliga bilaterala skyddsåtgärder i enlighet med villkoren och förfarandena i denna artikel.

3.   Bilaterala skyddsåtgärder som riktas mot import från den andra parten får inte gå utöver vad som krävs för att avhjälpa sådana problem som avses i punkt 2 och som har uppstått som en följd av avtalets tillämpning. Skyddsåtgärderna ska normalt bestå i att man för den berörda produkten tills vidare inställer den höjning eller sänkning av förmånsmarginalerna som föreskrivs i avtalet, upp till en högsta gräns som motsvarar den bastullsats för produkten som avses i artikel 18.4 a och b och artikel 18.6. Det ska finnas tydliga bestämmelser om en stegvis avveckling av skyddsåtgärderna, som ska vara slutförd senast när deras giltighetstid, som inte får överstiga två år, löper ut.

I särskilda undantagsfall får skyddsåtgärdernas giltighetstid förlängas med ytterligare högst två år. Om en produkt tidigare varit föremål för en skyddsåtgärd får någon ny bilateral skyddsåtgärd inte tillämpas på import av den produkten under en period av minst fyra år räknat från den dag då den första åtgärden upphörde att gälla.

4.   I de fall som avses i denna artikel ska gemenskapen eller Bosnien och Hercegovina, innan de vidtar åtgärder enligt artikeln eller snarast möjligt i de fall som omfattas av punkt 5 b, förse stabiliserings- och associeringsrådet med alla relevanta upplysningar som krävs för att grundligt undersöka situationen i syfte att nå en för båda parter godtagbar lösning.

5.   För tillämpning av punkterna 1, 2, 3 och 4 gäller följande:

a)

De svårigheter som en sådan situation som avses i denna artikel ger upphov till ska omedelbart hänskjutas till stabiliserings- och associeringsrådet för prövning, och detta får fatta nödvändiga beslut för att undanröja dem.

Om stabiliserings- och associeringsrådet eller den exporterande parten inte har fattat något beslut som undanröjer svårigheterna eller ingen annan tillfredsställande lösning har nåtts inom 30 dagar efter det att saken hänsköts till stabiliserings- och associeringsrådet, får den importerande parten vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa problemet i enlighet med denna artikel. Vid valet av skyddsåtgärder ska i första hand de åtgärder tillgripas som minst stör avtalets tillämpning. Skyddsåtgärder som tillämpas enligt artikel XIX i Gatt 1994 och enligt WTO-avtalet om skyddsåtgärder ska bevara nivån eller marginalen för de förmåner som beviljas enligt detta avtal.

b)

När särskilda och kritiska omständigheter som kräver ett omedelbart ingripande medför att underrättelse eller analys i förväg inte är möjlig, får den berörda parten i de situationer som avses i denna artikel genast tillämpa provisoriska åtgärder som är nödvändiga för att hantera situationen, och den ska då omedelbart underrätta den andra parten om detta.

Skyddsåtgärderna ska omedelbart anmälas till stabiliserings- och associeringsrådet och bli föremål för regelbundet samråd där, särskilt i syfte att fastställa en tidsplan för deras avskaffande så snart som omständigheterna tillåter det.

6.   Om gemenskapen eller Bosnien och Hercegovina gör import av produkter som kan ge upphov till sådana problem som avses i denna artikel till föremål för ett administrativt förfarande som syftar till att snabbt skaffa fram information om hur handelsflödet utvecklas, ska den underrätta den andra parten.

Artikel 40

Bristklausul

1.   Om iakttagandet av bestämmelserna i denna avdelning leder till

a)

allvarlig brist eller risk för brist på livsmedel eller andra produkter som är väsentliga för den exporterande parten, eller

b)

återexport till ett tredjeland av en produkt för vilken den exporterande parten tillämpar kvantitativa exportrestriktioner, exporttullar eller åtgärder eller avgifter med motsvarande verkan, och om de situationer som avses ovan medför eller sannolikt kommer att medföra allvarliga svårigheter för den exporterande parten,

får den parten vidta lämpliga åtgärder på de villkor och enligt de förfaranden som fastställs i denna artikel.

2.   Vid valet av åtgärder ska i första hand de åtgärder tillgripas som minst stör avtalets tillämpning. Åtgärderna får inte tillämpas på ett sätt som under samma omständigheter skulle utgöra ett medel för godtycklig eller omotiverad diskriminering eller skulle utgöra en förtäckt begränsning av handeln, och de ska avskaffas när omständigheterna inte längre motiverar att de bibehålls.

3.   Innan åtgärder vidtas enligt punkt 1, eller så snart som möjligt i de fall som omfattas av punkt 4, ska gemenskapen eller Bosnien och Hercegovina, beroende på vem som berörs, förse stabiliserings- och associeringsrådet med alla relevanta upplysningar, i syfte att nå en för båda parter godtagbar lösning. Parterna får i stabiliserings- och associeringsrådet komma överens om nödvändiga åtgärder för att undanröja svårigheterna. Om ingen överenskommelse har nåtts inom 30 dagar efter det att frågan hänsköts till stabiliserings- och associeringsrådet får den exporterande parten vidta åtgärder enligt denna artikel beträffande exporten av den berörda produkten.

4.   När särskilda eller kritiska omständigheter som kräver ett omedelbart ingripande medför att underrättelse eller prövning i förväg inte är möjlig, får gemenskapen eller Bosnien och Hercegovina, beroende på vem som berörs, genast tillämpa försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att hantera situationen, och ska då omedelbart underrätta den andra parten om detta.

5.   Åtgärder som vidtas enligt denna artikel ska omedelbart anmälas till stabiliserings- och associeringsrådet och bli föremål för regelbundet samråd där, särskilt i syfte att fastställa en tidsplan för deras avskaffande så snart som omständigheterna tillåter det.

Artikel 41

Statliga monopol

Bosnien och Hercegovina ska se till att det från och med den dag då avtalet träder i kraft inte förekommer någon diskriminering av medborgare i medlemsstaterna i förhållande till medborgare i Bosnien och Hercegovina vad gäller villkoren för eventuella statliga handelsmonopols köp och försäljning av varor.

Artikel 42

Ursprungsregler

De ursprungsregler som ska gälla vid tillämpningen av detta avtal, om något annat inte föreskrivs i avtalet, fastställs i protokoll 2.

Artikel 43

Tillåtna restriktioner

Detta avtal ska inte hindra sådana förbud mot eller restriktioner för import, export eller transitering av varor som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet eller intresset att skydda människors, djurs eller växters hälsa och liv, nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller immateriella, industriella och kommersiella rättigheter; det ska inte heller hindra regleringar för guld och silver. Förbuden eller restriktionerna får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan parterna.

Artikel 44

Underlåtenhet att tillhandahålla administrativt samarbete

1.   Parterna är överens om att administrativt samarbete är av största vikt för tillämpning och kontroll av den förmånsbehandling som beviljas enligt denna avdelning och understryker sin beslutsamhet att bekämpa oegentligheter och bedrägeri i samband med tull och tullfrågor.

2.   Om en part på grundval av objektiva uppgifter har fastställt en underlåtenhet att tillhandahålla administrativt samarbete eller en oegentlighet eller ett bedrägeri som omfattas av denna avdelning, får den tillfälligt avbryta förmånsbehandlingen av den eller de berörda produkterna i enlighet med denna artikel.

3.   För tillämpning av denna artikel ska med underlåtenhet att tillhandahålla administrativt samarbete avses bl.a.

a)

att skyldigheten att kontrollera den eller de berörda produkternas ursprungsstatus upprepade gånger åsidosätts,

b)

att utförande av kontroll i efterhand av ursprungsintyg eller meddelande av kontrollresultaten upprepade gånger nekas eller otillbörligen fördröjs,

c)

att tillstånd att, inom ramen för det administrativa samarbetet, på plats kontrollera äktheten av handlingar eller riktigheten av uppgifter som är av betydelse för att kunna bevilja den berörda förmånsbehandlingen upprepade gånger nekas eller otillbörligen fördröjs.

Vid tillämpning av denna artikel får det fastställas att oegentligheter eller bedrägeri föreligger bl.a. om varuimporten snabbt och utan tillfredsställande förklaring ökar så, att den överstiger den andra partens normala produktionsnivå och exportkapacitet och det finns objektiva upplysningar om oegentligheter eller bedrägeri i detta sammanhang.

4.   För tillfälligt avbrytande av förmånsbehandlingen ska följande villkor gälla:

a)

Den part som på grundval av objektiva uppgifter fastställt en underlåtenhet att tillhandahålla administrativt samarbete eller en oegentlighet eller ett bedrägeri ska utan otillbörligt dröjsmål anmäla detta till stabiliserings- och associeringskommittén tillsammans med de objektiva uppgifterna och, på grundval av alla relevanta upplysningar och objektiva fastställanden, inleda samråd i stabiliserings- och associeringskommittén i syfte att finna en för båda parter godtagbar lösning.

b)

Om parterna har inlett sådant samråd i stabiliserings- och associeringskommittén men inte kunnat enas om en godtagbar lösning inom tre månader efter anmälan, får den berörda parten tillfälligt avbryta förmånsbehandlingen av den eller de berörda produkterna. Åtgärden ska anmälas till stabiliserings- och associeringskommittén utan otillbörligt dröjsmål.

c)

Ett tillfälligt avbrytande enligt denna artikel får inte gå utöver vad som krävs för att skydda den berörda partens ekonomiska intressen. Det får gälla under en period av högst sex månader, som dock får förlängas. Det tillfälliga avbrytandet ska omedelbart efter antagandet anmälas till stabiliserings- och associeringskommittén. Det ska bli föremål för regelbundet samråd i den kommittén, särskilt i syfte att få det upphävt så snart som förutsättningarna för dess tillämpning inte längre föreligger.

5.   Samtidigt med anmälan till stabiliserings- och associeringskommittén enligt punkt 4 a ska den berörda parten offentliggöra ett meddelande till importörer i sin officiella tidning. Där ska det anges att en underlåtenhet att tillhandahålla administrativt samarbete eller en oegentlighet eller ett bedrägeri har fastställts för den berörda produkten på grundval av objektiva uppgifter.

Artikel 45

Finansiellt ansvar

Om de behöriga myndigheterna gör ett misstag vid sin hantering av exportförmånsordningen, särskilt vid tillämpningen av protokoll 2, och misstaget får konsekvenser när det gäller importtullar, får den part som drabbas av dessa konsekvenser begära att stabiliserings- och associeringsrådet undersöker möjligheterna att vidta lämpliga åtgärder för att råda bot på situationen.

Artikel 46

Tillämpningen av detta avtal ska inte påverka gemenskapsrättens tillämpning på Kanarieöarna.

AVDELNING V

ARBETSTAGARES RÖRLIGHET, ETABLERING, TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER, KAPITAL

KAPITEL I

Arbetstagares rörlighet

Artikel 47

1.   Om inte annat följer av de villkor och förfaringssätt som gäller i de enskilda medlemsstaterna ska

a)

den behandling när det gäller arbetsvillkor, lön och avskedande som ges arbetstagare som är medborgare i Bosnien och Hercegovina och lagligen anställda på en medlemsstats territorium vara fri från all diskriminering på grund av nationalitet i jämförelse med den medlemsstatens egna medborgare,

b)

lagligen bosatta makar och barn till arbetstagare som är lagligen anställda på en medlemsstats territorium ha tillträde till den medlemsstatens arbetsmarknad under den tid arbetstagaren har arbetstillstånd; detta gäller dock inte makar och barn till säsongsarbetare och arbetstagare som omfattas av bilaterala avtal enligt artikel 48, såvida något annat inte fastställs i dessa avtal.

2.   Om inte annat följer av de villkor och förfaringssätt som gäller i Bosnien och Hercegovina, ska Bosnien och Hercegovina ge arbetstagare som är medborgare i en medlemsstat och lagligen anställda på landets territorium samt deras makar och barn som är lagligen bosatta i Bosnien och Hercegovina den behandling som anges i punkt 1.

Artikel 48

1.   Med beaktande av medlemsstaternas arbetsmarknadssituation och om inte annat följer av deras lagstiftning och gällande regler om arbetstagares rörlighet

a)

bör de möjligheter till anställning för arbetstagare från Bosnien och Hercegovina som medlemsstater erbjuder enligt bilaterala avtal bevaras och om möjligt förbättras,

b)

ska övriga medlemsstater undersöka möjligheten att ingå liknande avtal.

2.   Efter tre år ska stabiliserings- och associeringsrådet undersöka möjligheterna att bevilja andra förbättringar, bland annat när det gäller tillgång till yrkesutbildning, i enlighet med gällande regler och förfaringssätt i medlemsstaterna och med beaktande av arbetsmarknadssituationen i medlemsstaterna och i gemenskapen.

Artikel 49

1.   Det ska fastställas bestämmelser om samordning av de sociala trygghetssystemen för arbetstagare som är medborgare i Bosnien och Hercegovina och lagligen anställda på en medlemsstats territorium, liksom för deras familjemedlemmar som är lagligen bosatta där. Genom ett beslut av stabiliserings- och associeringsrådet, som inte ska påverka eventuella rättigheter eller förpliktelser enligt bilaterala avtal som föreskriver en mer gynnsam behandling, ska därför följande bestämmelser införas:

a)

Alla perioder under vilka sådana arbetstagare har varit försäkrade, anställda eller bosatta i olika medlemsstater ska läggas samman med avseende på pensioner och livräntor som utbetalas på grund av ålderdom, invaliditet och dödsfall samt med avseende på sjukvård för sådana arbetstagare och familjemedlemmar.

b)

Alla pensioner och livräntor som utbetalas på grund av ålderdom, dödsfall, arbetsolycka eller yrkessjukdom eller invaliditet till följd av dessa, med undantag för icke avgiftsfinansierade förmåner, ska kunna överföras fritt till den ersättningsnivå som tillämpas enligt lagstiftningen i gäldenärsmedlemsstaten eller gäldenärsmedlemsstaterna.

c)

De berörda arbetstagarna ska få familjebidrag för sina familjemedlemmar enligt definitionen ovan.

2.   Bosnien och Hercegovina ska ge arbetstagare som är medborgare i en medlemsstat och lagligen anställda på dess territorium samt deras familjemedlemmar som är lagligen bosatta där en liknande behandling som den som anges i punkt 1 b och 1 c.

KAPITEL II

Etablering

Artikel 50

Definitioner

I detta avtal gäller följande definitioner:

a)    gemenskapsbolag respektive bosnisk-hercegovinskt bolag : ett bolag som har bildats i överensstämmelse med en medlemsstats och Bosnien och Hercegovinas lagstiftning och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet på gemenskapens eller Bosnien och Hercegovinas territorium. Om emellertid ett bolag som har bildats i överensstämmelse med en medlemsstats och Bosnien och Hercegovinas lagstiftning endast har sitt säte på gemenskapens respektive Bosnien och Hercegovinas territorium, ska bolaget anses vara ett gemenskapsbolag respektive ett bosnisk-hercegovinskt bolag om dess verksamhet har faktisk och fortlöpande anknytning till ekonomin i någon av medlemsstaterna och Bosnien och Hercegovina.

b)    dotterbolag till ett bolag: ett bolag som faktiskt kontrolleras av ett annat bolag.

c)    filial till ett bolag: en etablering som inte är en juridisk person och som ger intryck av att vara permanent, t.ex. i form av ett moderbolags utvidgning av verksamheten, har en administration och är så utrustad att den kan föra affärsförhandlingar med tredje part så att denna, trots att den vet att det vid behov kommer att finnas ett rättsligt band med moderbolaget, vars huvudkontor ligger utomlands, inte behöver ha direkta kontakter med moderbolaget utan kan göra affärer med den etablering som utgör en utvidgning av verksamheten.

d)    etablering :

i)

För medborgare, rätten att starta förvärvsverksamhet som egenföretagare och att etablera företag, särskilt bolag, som de faktiskt kontrollerar. Medborgares verksamhet som egenföretagare eller affärsverksamhet ska inte omfatta sökande eller tagande av anställning på en annan parts arbetsmarknad eller ge rätt till tillträde till en annan parts arbetsmarknad. Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte för personer som inte uteslutande är egenföretagare.

ii)

För gemenskapsbolag och bosnisk-hercegovinska bolag, rätten att starta förvärvsverksamhet genom att etablera dotterbolag och filialer i Bosnien och Hercegovina respektive gemenskapen.

e)    verksamhet : utövandet av förvärvsverksamhet.

f)    förvärvsverksamhet : inkluderar i princip verksamhet inom industri, handel och hantverk och inom de fria yrkena.

g)    medborgare i gemenskapen respektive medborgare i Bosnien och Hercegovina : en fysisk person som är medborgare i en medlemsstat eller i Bosnien och Hercegovina;

när det gäller internationell sjötransport, inbegripet kombinerad transport med en sjöetapp, ska bestämmelserna i detta kapitel och kapitel III även tillämpas på medborgare i gemenskapen och medborgare i Bosnien och Hercegovina som är etablerade utanför gemenskapen respektive Bosnien och Hercegovina samt på rederier som är etablerade utanför gemenskapen eller Bosnien och Hercegovina men som kontrolleras av medborgare i gemenskapen respektive medborgare i Bosnien och Hercegovina, om deras fartyg är registrerade i den medlemsstaten respektive i Bosnien och Hercegovina i överensstämmelse med deras respektive lagstiftning.

h)    finansiella tjänster : sådan verksamhet som beskrivs i bilaga VI. Stabiliserings- och associeringsrådet får utvidga och ändra tillämpningsområdet för den bilagan.

Artikel 51

1.   Bosnien och Hercegovina ska underlätta för gemenskapsbolag och medborgare i gemenskapen att upprätta verksamhet på dess territorium. Från och med den dag då avtalet träder i kraft ska Bosnien och Hercegovina i det syftet

a)

när det gäller etablering av gemenskapsbolag, bevilja en behandling som inte är mindre gynnsam än den som Bosnien och Hercegovina ger sina egna bolag eller bolag från tredjeländer, beroende på vilken som är mest gynnsam, och

b)

när det gäller verksamheten i dotterbolag och filialer till gemenskapsbolag etablerade i Bosnien och Hercegovina, bevilja en behandling som inte är mindre gynnsam än den som Bosnien och Hercegovina ger sina egna bolag och filialer eller dotterbolag och filialer till bolag från tredjeländer, beroende på vilken som är mest gynnsam.

2.   Från och med den dag då avtalet träder i kraft ska gemenskapen och dess medlemsstater

a)

när det gäller etablering av bosnisk-hercegovinska bolag, bevilja en behandling som inte är mindre gynnsam än den som medlemsstaterna ger sina egna bolag eller bolag från tredjeländer, beroende på vilken som är mest gynnsam,

b)

när det gäller verksamheten i dotterbolag och filialer till bosnisk-hercegovinska bolag etablerade på deras territorium, bevilja en behandling som inte är mindre gynnsam än den som medlemsstaterna ger sina egna bolag och filialer eller dotterbolag och filialer till bolag från tredjeländer som är etablerade på deras territorium, beroende på vilken som är mest gynnsam.

3.   Parterna får inte införa några nya regler eller åtgärder som innebär att bolag från den andra parten diskrimineras i förhållande till deras egna bolag vid etablering på dess territorium och, efter etableringen, med avseende på verksamheten.

4.   Fyra år efter den dag då avtalet träder i kraft ska stabiliserings- och associeringsrådet fastställa förutsättningarna för att utvidga bestämmelserna ovan till att också gälla etablering av medborgare från gemenskapen respektive Bosnien och Hercegovina i syfte att starta förvärvsverksamhet som egenföretagare.

5.   Trots vad som sägs i denna artikel ska följande gälla:

a)

Dotterbolag och filialer till gemenskapsbolag ska från och med den dag då avtalet träder i kraft ha rätt att bruka och hyra fast egendom i Bosnien och Hercegovina.

b)

Dotterbolag och filialer till gemenskapsbolag ska från och med den dag då avtalet träder i kraft ha samma rätt som bosnisk-hercegovinska bolag att förvärva och att utnyttja äganderätt till fast egendom och samma rättigheter som bosnisk-hercegovinska bolag i fråga om kollektiva nyttigheter eller nyttigheter av gemensamt intresse, om dessa rättigheter är nödvändiga för att utöva den förvärvsverksamhet för vilka de har etablerats. Denna punkt ska inte påverka bestämmelserna i artikel 63.

c)

Fyra år efter avtalets ikraftträdande ska stabiliserings- och associeringsrådet undersöka möjligheterna att utvidga rättigheterna enligt b så att de även omfattar filialer till gemenskapsbolag.

Artikel 52

1.   Om inte annat följer av artikel 51 får parterna reglera etablering och verksamhet för bolag och medborgare på sitt territorium i den mån som regleringen inte diskriminerar den andra partens bolag och medborgare i förhållande till partens egna bolag och medborgare; detta ska dock inte gälla för finansiella tjänster enligt bilaga VI.

2.   För finansiella tjänster ska en part, utan hinder av andra bestämmelser i detta avtal, inte vara förhindrad att vidta åtgärder av försiktighetsskäl, t.ex. åtgärder för att skydda investerare, insättare, försäkringstagare eller personer åt vilka en tillhandahållare av finansiella tjänster ska utföra en förvaltningstjänst eller för att säkra det finansiella systemets integritet och stabilitet. Åtgärderna får inte användas som ett sätt att undgå partens skyldigheter enligt avtalet.

3.   Inget i detta avtal ska tolkas som en skyldighet för en part att lämna ut information om enskilda kunders affärer och konton eller sådan förtrolig information eller information rörande egendomsförhållanden som innehas av offentliga organ.

Artikel 53

1.   Detta kapitel ska inte tillämpas på lufttransporttjänster, transporttjänster på inre vattenvägar och sjötransporttjänster genom cabotage; detta ska dock inte påverka tillämpningen av bestämmelser om det motsatta i det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (4) (nedan kallat ”ECAA”).

2.   Stabiliserings- och associeringsrådet får lämna rekommendationer i syfte att förbättra möjligheterna till etablering och verksamhet på de områden som avses i punkt 1.

Artikel 54

1.   Artiklarna 51 och 52 utesluter inte att en part tillämpar särskilda regler för etablering och verksamhet på sitt territorium för filialer till bolag från den andra parten som inte inrättats på den första partens territorium, om reglerna är berättigade med hänsyn till rättsliga eller tekniska skillnader mellan sådana filialer och filialer till bolag som inrättats på partens territorium eller, när det gäller finansiella tjänster, av försiktighetsskäl.

2.   Skillnaden i behandling får inte gå utöver vad som är nödvändigt till följd av sådana rättsliga eller tekniska skillnader eller, när det gäller finansiella tjänster, av försiktighetsskäl.

Artikel 55

För att underlätta för medborgare i gemenskapen och medborgare i Bosnien och Hercegovina att starta och utöva reglerad yrkesverksamhet i Bosnien och Hercegovina respektive gemenskapen ska stabiliserings- och associeringsrådet undersöka vilka åtgärder som är nödvändiga för ett ömsesidigt erkännande av kvalifikationer. Stabiliserings- och associeringsrådet får vidta alla nödvändiga åtgärder i detta syfte.

Artikel 56

1.   Gemenskapsbolag som är etablerade på Bosnien och Hercegovinas territorium och bosnisk-hercegovinska bolag som är etablerade på gemenskapens territorium ska ha rätt att, i enlighet med etableringslandets lagstiftning, på Bosnien och Hercegovinas respektive gemenskapens territorium anställa eller låta sina dotterbolag eller filialer anställa medborgare i gemenskapens medlemsstater respektive i Bosnien och Hercegovina, förutsatt att dessa personer utgör nyckelpersonal enligt punkt 2 och är anställda endast av bolagen, dotterbolagen eller filialerna. Uppehålls- och arbetstillståndet för dessa anställda får endast omfatta tiden för anställningen.

2.   Som anställda i nyckelställning hos ovan avsedda bolag, nedan kallade ”organisationer”, betraktas anställda som förflyttas internt enligt definitionen i led c inom nedan angivna kategorier, under förutsättning att organisationen är en juridisk person och att de berörda personerna har varit anställda av organisationen eller delägare i den (på annat sätt än som majoritetsaktieägare) i minst ett år omedelbart innan de förflyttades:

a)

Personer i ledande ställning i en organisation, som i första hand leder etableringens administration och som står under allmänt överinseende av och får instruktioner från i främsta rummet styrelsen eller bolagets aktieägare eller motsvarande; hit hör personer som

i)

leder etableringen eller en avdelning eller underavdelning av den,

ii)

övervakar och kontrollerar det arbete som utförs av annan tillsyns- eller ledningspersonal eller personal med särskilda fackkunskaper,

iii)

har behörighet att personligen anställa och avskeda eller tillstyrka anställning, avskedande och andra personalåtgärder.

b)

Personer som är anställda i en organisation och som har ovanliga kunskaper som är väsentliga för etableringens funktion, forskningsutrustning, teknik eller administration. Vid sidan av kunskaper som är specifika för etableringen får man vid bedömningen av dessa kunskaper också beakta en hög kvalifikationsnivå för en typ av arbete eller bransch som kräver särskilt tekniskt kunnande, inbegripet en officiellt godkänd yrkestillhörighet.

c)

Med anställda som förflyttas internt avses fysiska personer som arbetar i en organisation på en parts territorium och som tillfälligt förflyttas i samband med förvärvsverksamhet på den andra partens territorium; organisationen måste ha sin huvudsakliga verksamhetsort på en av parternas territorium och förflyttningen måste ske till en etablering (filial, dotterbolag) som hör till organisationen och som aktivt bedriver liknande förvärvsverksamhet på den andra partens territorium.

3.   Medborgare i Bosnien och Hercegovina respektive i gemenskapen ska tillåtas resa in i och tillfälligt uppehålla sig på gemenskapens respektive Bosnien och Hercegovinas territorium när dessa bolagsföreträdare är personer i överordnad ställning enligt punkt 2 a i ett bolag och ansvarar för att i en medlemsstat etablera ett dotterbolag eller en filial till ett bosnisk-hercegovinskt bolag eller för att i Bosnien och Hercegovina etablera ett dotterbolag eller en filial till ett gemenskapsbolag, såvida

a)

dessa företrädare inte arbetar med direktförsäljning eller tillhandahållande av tjänster och inte får någon ersättning från en källa i etableringsvärdlandet, och

b)

bolaget har sin huvudsakliga verksamhetsort utanför gemenskapen respektive Bosnien och Hercegovina och inte har några andra företrädare, kontor, filialer eller dotterbolag i den medlemsstaten respektive i Bosnien och Hercegovina.

KAPITEL III

Tillhandahållande av tjänster

Artikel 57

1.   Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina förbinder sig att i enlighet med bestämmelserna nedan vidta nödvändiga åtgärder för att gradvis tillåta tillhandahållande av tjänster av bolag eller medborgare i gemenskapen eller i Bosnien och Hercegovina som är etablerade i en annan part än den där den person för vilken tjänsterna är avsedda är etablerad.

2.   I takt med den liberaliseringsprocess som avses i punkt 1 ska parterna tillåta tillfällig rörlighet för de fysiska personer som tillhandahåller tjänsten i fråga eller är anställda av tillhandahållaren av tjänsten såsom anställda i nyckelställning enligt definitionen i artikel 56.2; hit hör fysiska personer som är företrädare för ett bolag eller en medborgare i gemenskapen eller i Bosnien och Hercegovina och som ansöker om tillfälligt inresetillstånd för att förhandla om försäljning av tjänster eller ingå avtal om försäljning av tjänster för tjänstetillhandahållarens räkning, förutsatt att dessa företrädare inte kommer att arbeta med direktförsäljning till allmänheten eller med att själva tillhandahålla tjänsterna.

3.   Fyra år efter avtalets ikraftträdande ska stabiliserings- och associeringsrådet vidta nödvändiga åtgärder för att gradvis genomföra bestämmelserna i punkt 1. Parternas framsteg i tillnärmningen av lagstiftningen ska då beaktas.

Artikel 58

1.   Parterna får inte vidta några åtgärder som betydligt begränsar villkoren för tillhandahållande av tjänster av bolag eller medborgare i gemenskapen eller i Bosnien och Hercegovina som är etablerade i en annan part än den där den person för vilken tjänsterna är avsedda är etablerad, i jämförelse med den situation som rådde dagen före den dag då detta avtal trädde i kraft.

2.   Om någon av parterna anser att åtgärder som införts av den andra parten efter avtalets ikraftträdande leder till en situation som betydligt begränsar tillhandahållandet av tjänster i jämförelse med den situation som rådde den dag då detta avtal trädde i kraft, får den begära samråd med den andra parten.

Artikel 59

För tillhandahållande av transporttjänster mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina ska följande gälla:

1.

När det gäller landtransport ska förhållandet mellan parterna regleras av protokoll 3, vars syfte särskilt är att sörja för en oinskränkt transittrafik på väg genom Bosnien och Hercegovina och hela gemenskapen, en effektiv tillämpning av principen om icke-diskriminering och en gradvis harmonisering av Bosnien och Hercegovinas lagstiftning på transportområdet med gemenskapens lagstiftning.

2.

För internationell sjötransport åtar sig parterna att effektivt tillämpa principen om obegränsat tillträde, på kommersiella grunder, till den internationella marknaden för sjötransport och till internationell sjöfart och att respektera internationella och europeiska skyldigheter i fråga om sjösäkerhet, sjöfartsskydd och miljönormer.

Parterna bekräftar sin uppslutning kring principen om fri konkurrens som en väsentlig faktor i internationell sjötransport.

3.

Vid tillämpning av principerna i punkt 2

a)

får parterna inte införa lastfördelningsbestämmelser i framtida bilaterala avtal med tredjeländer,

b)

ska parterna den dag då detta avtal träder i kraft avskaffa alla ensidiga åtgärder och administrativa, tekniska och andra hinder som skulle kunna få en restriktiv eller diskriminerande verkan på det fria tillhandahållandet av tjänster inom internationell sjötransport,

c)

ska varje part, bland annat när det gäller tillträde till hamnar som är öppna för internationell handel och utnyttjande av infrastruktur och andra sjöfartstjänster i hamnarna samt därtill knutna avgifter och i fråga om tullfaciliteter och tilldelning av hamnplatser och faciliteter för lastning och lossning, bevilja fartyg som drivs av medborgare eller bolag hos den andra parten en behandling som inte är mindre gynnsam än den som beviljas partens egna fartyg.

4.

I syfte att sörja för en samordnad utveckling och en gradvis liberalisering av transport mellan parterna, anpassad till deras ömsesidiga handelsbehov, ska parterna reglera villkoren för ömsesidigt marknadstillträde inom lufttransport genom det multilaterala avtalet om upprättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA).

5.

Innan det multilaterala avtalet om upprättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum ingås får parterna inte vidta några åtgärder som är mer restriktiva eller diskriminerande än de som gäller före den dag då det här avtalet träder i kraft.

6.

Bosnien och Hercegovina ska anpassa sin lagstiftning, inklusive administrativa, tekniska och andra föreskrifter, till den som gäller i gemenskapen för luft-, sjö-, och landtransport och transport på inre vattenväg, i den mån detta gagnar liberaliseringen och ett ömsesidigt tillträde till parternas marknader samt underlättar passagerar- och godstrafiken.

7.

I takt med de gemensamma framstegen mot målen i detta kapitel ska stabiliserings- och associeringsrådet undersöka möjligheterna att skapa de nödvändiga förutsättningarna för ökad frihet att tillhandahålla luft- och landtransporttjänster.

KAPITEL IV

Löpande betalningar och kapitalrörelser

Artikel 60

Parterna åtar sig att i fritt konvertibel valuta tillåta alla betalningar och överföringar på betalningsbalansens bytesbalans mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina, i enlighet med artikel VIII i stadgan för Internationella valutafonden.

Artikel 61

1.   När det gäller transaktioner på betalningsbalansens kapitalbalans och finansiella balans ska parterna från och med den dag då avtalet träder i kraft garantera fri rörlighet för kapital i samband med direktinvesteringar i bolag som bildats enligt värdlandets lagstiftning och investeringar som görs i enlighet med kapitel II i avdelning V samt i samband med omvandling till likvida medel eller repatriering av sådana investeringar och eventuell vinst därav.

2.   När det gäller transaktioner på betalningsbalansens kapitalbalans och finansiella balans ska parterna från och med den dag då avtalet träder i kraft garantera fri rörlighet för kapital i samband med krediter vid affärstransaktioner eller tillhandahållande av tjänster där någon som är bosatt på en parts territorium deltar samt i samband med finansiella lån och krediter med en löptid på mer än ett år.

3.   Från och med den dag då avtalet träder i kraft ska Bosnien och Hercegovina genom en fullständig och ändamålsenlig tillämpning av sina gällande regler och förfaranden tillåta medborgare i medlemsstaterna att förvärva fast egendom i Bosnien och Hercegovina.

Senast sex år efter den dag då avtalet träder i kraft ska Bosnien och Hercegovina gradvis anpassa sin lagstiftning om rätten för medborgare i medlemsstaterna att förvärva fast egendom i Bosnien och Hercegovina i syfte att sörja för att de får samma behandling som dess egna medborgare.

Parterna ska också sörja för att det från och med det femte året efter avtalets ikraftträdande råder fri rörlighet för kapital i samband med portföljinvesteringar och finansiella lån och krediter med en löptid på mindre än ett år.

4.   Parterna får inte införa några nya restriktioner för kapitalrörelser och löpande betalningar mellan personer som är bosatta i gemenskapen respektive Bosnien och Hercegovina, och de får inte göra gällande regler mer restriktiva; denna bestämmelse ska inte påverka tillämpningen av punkt 1.

5.   Om kapitalrörelser mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina under exceptionella omständigheter orsakar eller riskerar att orsaka allvarliga svårigheter för bedrivandet av valuta- eller penningpolitiken i gemenskapen eller Bosnien och Hercegovina, får gemenskapen respektive Bosnien och Hercegovina vidta skyddsåtgärder under högst sex månader med avseende på kapitalrörelser mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina, förutsatt att åtgärderna är absolut nödvändiga; denna bestämmelse ska inte påverka tillämpningen av artikel 60 eller den här artikeln.

6.   Inget i bestämmelserna ovan ska tolkas så, att de hindrar parternas ekonomiska aktörer från att omfattas av en mer gynnsam behandling som eventuellt föreskrivs i gällande bilaterala eller multilaterala avtal som inbegriper parterna i det här avtalet.

7.   Parterna ska samråda i syfte att underlätta kapitalrörelser mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina och på sätt främja avtalets mål.

Artikel 62

1.   Under de första fem åren efter den dag då avtalet träder i kraft ska parterna vidta åtgärder för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för en gradvis utvidgad tillämpning av gemenskapens regler om fri rörlighet för kapital.

2.   Vid utgången av det femte året efter den dag då avtalet träder i kraft ska stabiliserings- och associeringsrådet fastställa villkoren för en fullständig tillämpning av gemenskapens regler om fri rörlighet för kapital.

KAPITEL V

Allmänna bestämmelser

Artikel 63

1.   Bestämmelserna i denna avdelning ska tillämpas med förbehåll för begränsningar som är motiverade med hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa.

2.   De ska inte gälla för verksamhet på någondera partens territorium som, ens tillfälligt, har anknytning till myndighetsutövning.

Artikel 64

Vid tillämpning av denna avdelning ska inget i detta avtal hindra parterna från att tillämpa sina egna lagar och andra författningar om inresa och vistelse, anställning, arbetsvillkor, fysiska personers etablering samt tillhandahållande av tjänster, särskilt när det gäller beviljande, förlängning eller avslag på ansökan om uppehållstillstånd, förutsatt att de inte tillämpar dem på ett sådant sätt att fördelarna för någon av parterna enligt någon av avtalets bestämmelser upphävs eller begränsas. Denna bestämmelse ska inte påverka tillämpningen av artikel 63.

Artikel 65

Bestämmelserna i denna avdelning ska också gälla för bolag som kontrolleras och uteslutande ägs gemensamt av bosnisk-hercegovinska bolag eller medborgare i Bosnien och Hercegovina och gemenskapsbolag eller medborgare i gemenskapen.

Artikel 66

1.   Den behandling som mest gynnad nation som ges i enlighet med denna avdelning ska inte gälla i fråga om skatteförmåner som parterna beviljar eller i framtiden kommer att bevilja på grundval av avtal för att undvika dubbelbeskattning eller andra skattearrangemang.

2.   Ingen bestämmelse i denna avdelning ska tolkas så, att den hindrar parterna från att anta eller genomföra en åtgärd som syftar till att förhindra skatteundandragande eller skatteflykt enligt skattebestämmelser i avtal för att undvika dubbelbeskattning, andra skattearrangemang eller nationell skattelagstiftning.

3.   Ingen bestämmelse i denna avdelning ska tolkas så, att den hindrar medlemsstaterna eller Bosnien och Hercegovina från att vid tillämpning av de relevanta bestämmelserna i sin skattelagstiftning skilja mellan skattebetalare som inte befinner sig i identiska situationer, särskilt i fråga om bosättningsort.

Artikel 67

1.   Parterna ska där så är möjligt bemöda sig om att undvika att införa restriktiva åtgärder, härunder åtgärder som rör import, för betalningsbalanssyften. En part som inför sådana åtgärder ska snarast möjligt lägga fram en tidsplan för deras upphävande för den andra parten.

2.   Om en eller flera medlemsstater eller Bosnien och Hercegovina har eller står inför en överhängande risk för allvarliga betalningsbalanssvårigheter får gemenskapen eller Bosnien och Hercegovina, beroende på vem som berörs, vidta restriktiva åtgärder i enlighet med villkoren i WTO-avtalet, även åtgärder som rör import; åtgärderna ska vara tidsbegränsade och får inte gå utöver vad som är absolut nödvändigt för att komma till rätta med betalningsbalanssituationen. Gemenskapen eller Bosnien och Hercegovina, beroende på vem som berörs, ska omedelbart underrätta den andra parten om åtgärderna.

3.   Restriktiva åtgärder får inte tillämpas på överföringar i samband med investeringar, särskilt inte på repatriering av investerade eller återinvesterade belopp eller någon form av avkastning på dessa.

Artikel 68

Bestämmelserna i denna avdelning ska gradvis anpassas, särskilt mot bakgrund av krav som uppkommer genom artikel V i allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats).

Artikel 69

Detta avtal ska inte hindra någon av parterna från att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att dess åtgärder beträffande tredjeländers tillträde till dess marknad kringgås med hjälp av avtalets bestämmelser.

AVDELNING VI

TILLNÄRMNING AV LAGSTIFTNING, KONTROLL AV LAGSTIFTNINGENS EFTERLEVNAD SAMT KONKURRENSBESTÄMMELSER

Artikel 70

1.   Parterna erkänner betydelsen av att Bosnien och Hercegovinas lagstiftning närmas till gemenskapens och genomförs effektivt. Bosnien och Hercegovina ska bemöda sig om att se till att dess nuvarande och framtida lagstiftning gradvis blir förenlig med gemenskapens regelverk. Bosnien och Hercegovina ska se till att dess nuvarande och framtida lagstiftning tillämpas korrekt och att efterlevnaden övervakas.

2.   Tillnärmningen ska inledas den dag då detta avtal undertecknas och gradvis byggas ut så att den senast vid utgången av övergångsperioden enligt artikel 8 omfattar alla de delar av gemenskapens regelverk som avses i avtalet.

3.   Tillnärmningen ska i det första skedet framför allt inriktas på centrala delar av gemenskapens regelverk för den inre marknaden och på andra handelsrelaterade områden. I ett senare skede ska tillnärmningen inriktas på återstående delar av regelverket.

Tillnärmningen ska genomföras på grundval av ett program som ska överenskommas mellan Europeiska kommissionen och Bosnien och Hercegovina.

4.   Bosnien och Hercegovina ska också, i samförstånd med Europeiska kommissionen, fastställa regler för övervakning av tillnärmningen och av de åtgärder för kontroll av lagstiftningens efterlevnad som ska vidtas.

Artikel 71

Konkurrensbestämmelser och andra ekonomiska bestämmelser

1.   Följande är oförenligt med avtalets korrekta tillämpning, i den mån det kan påverka handeln mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina:

a)

Alla avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden mellan företag som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen.

b)

Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning på gemenskapens eller Bosnien och Hercegovinas territorium som helhet eller inom en väsentlig del av detta.

c)

Allt statligt stöd som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller vissa produkter.

2.   Förfaranden som strider mot denna artikel ska bedömas enligt de kriterier som följer av tillämpningen av gemenskapens konkurrensbestämmelser, i synnerhet artiklarna 81, 82, 86 och 87 i EG-fördraget och de rättsakter för tolkning av dessa bestämmelser som antagits av gemenskapsinstitutionerna.

3.   Parterna ska sörja för att ett operativt oberoende offentligt organ får befogenhet att till fullo tillämpa punkt 1 a och 1 b i fråga om privata och offentliga företag och företag som beviljats särskilda rättigheter.

4.   Inom två år från den dag då avtalet träder i kraft ska Bosnien och Hercegovina inrätta en operativt oberoende myndighet med befogenhet att till fullo tillämpa punkt 1 c. Myndigheten ska bland annat ha befogenhet att tillåta statliga stödsystem och enskilda fall av stöd i överensstämmelse med punkt 2 och att beordra att statligt stöd som beviljats olagligen återkrävs.

5.   Båda parterna ska sörja för öppenhet om statligt stöd, bland annat genom att årligen lämna den andra parten en rapport eller liknande som följer den metod och uppläggning som används i gemenskapens översikt avseende statligt stöd. Om den ena parten begär det ska den andra parten lämna upplysningar om bestämda enskilda fall av offentligt stöd.

6.   Bosnien och Hercegovina ska upprätta en heltäckande förteckning över stödordningar som införts före inrättandet av den myndighet som avses i punkt 4 och ska anpassa dessa stödordningar till de kriterier som avses i punkt 2 inom fyra år från den dag då avtalet träder i kraft.

7.

a)

För tillämpning av punkt 1 c är parterna överens om att offentligt stöd som beviljas av Bosnien och Hercegovina under de första sex åren efter den dag då avtalet träder i kraft ska bedömas med beaktande av att Bosnien och Hercegovina ska betraktas som ett område som är jämställbart med de områden i gemenskapen som nämns i artikel 87.3 a i EG-fördraget.

b)

Inom fem år från den dag då avtalet träder i kraft ska Bosnien och Hercegovinas uppgifter till Europeiska kommissionen om landets BNP per capita vara harmoniserade på NUTS II-nivå. Den myndighet som avses i punkt 4 och Europeiska kommissionen ska därefter tillsammans bedöma om regionerna i Bosnien och Hercegovina är stödberättigade och vilken maximal stödnivå som får tillämpas i dem för att sedan upprätta en regionalstödskarta på grundval av gemenskapens riktlinjer.

8.   I protokoll 4 anges de särskilda regler för statligt stöd som ska tillämpas för omstruktureringen av stålindustrin.

9.   För de produkter som avses i avdelning II kapitel IV

a)

ska punkt 1 c inte gälla,

b)

ska förfaranden som strider mot punkt 1 a prövas enligt de kriterier som gemenskapen fastställt på grundval av artiklarna 36 och 37 i EG-fördraget och särskilda gemenskapsrättsakter som antagits på grundval av de artiklarna.

10.   Om någon av parterna finner att ett bestämt förfarande är oförenligt med punkt 1, får den vidta lämpliga åtgärder efter samråd inom stabiliserings- och associeringsrådet eller efter 30 arbetsdagar räknat från den dag då frågan hänsköts för samråd.

Denna artikel ska på inget sätt förhindra eller påverka att endera parten antar antidumpnings- eller utjämningsåtgärder i enlighet med relevanta artiklar i Gatt 1994 eller WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder och parternas egen motsvarande lagstiftning.

Artikel 72

Offentliga företag

Inom tre år från den dag då avtalet träder i kraft ska Bosnien och Hercegovina tillämpa principerna i EG-fördraget, särskilt artikel 86, på offentliga företag och företag som beviljats särskilda eller exklusiva rättigheter.

De särskilda rättigheterna för offentliga företag får under övergångsperioden inte innefatta möjligheten att införa kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan för import från gemenskapen till Bosnien och Hercegovina.

Artikel 73

Immateriella, industriella och kommersiella rättigheter

1.   I enlighet med denna artikel och bilaga VII bekräftar parterna den vikt de fäster vid att sörja för ett tillräckligt och effektivt skydd för och tillräckliga och effektiva medel för att hävda immateriella, industriella och kommersiella rättigheter.

2.   När det gäller erkännande och skydd av immateriella, industriella och kommersiella rättigheter ska parterna från och med den dag då avtalet träder i kraft bevilja företag och medborgare från den andra parten en behandling som inte är mindre förmånlig än den som de beviljar tredjeländer enligt bilaterala avtal.

3.   Bosnien och Hercegovina ska vidta nödvändiga åtgärder för att senast fem år efter den dag då avtalet träder i kraft garantera en skyddsnivå för immateriella, industriella och kommersiella rättigheter som motsvarar den som gäller i gemenskapen; detta ska också innefatta effektiva medel för att hävda sådana rättigheter.

4.   Bosnien och Hercegovina förbinder sig att inom den tid som anges ovan ansluta sig till de multilaterala konventioner om immateriella, industriella och kommersiella rättigheter som nämns i bilaga VII. Parterna bekräftar den vikt de lägger vid principerna i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter. Stabiliserings- och associeringsrådet får besluta att ålägga Bosnien och Hercegovina att ansluta sig till specifika multilaterala konventioner på detta område.

5.   Om det uppstår problem på området immateriella, industriella och kommersiella rättigheter som påverkar handelsvillkoren ska dessa problem, på begäran av endera parten, skyndsamt hänskjutas till stabiliserings- och associeringsrådet i syfte att nå en för båda parter tillfredsställande lösning.

Artikel 74

Offentlig upphandling

1.   Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina anser det vara ett eftersträvansvärt mål att öppna tilldelningen av offentliga upphandlingskontrakt på icke-diskriminerande och ömsesidig grundval och särskilt i enlighet med WTO:s regler.

2.   Från och med den dag då avtalet träder i kraft ska bosnisk-hercegovinska bolag, oavsett om de är etablerade i gemenskapen eller inte, ges tillträde till upphandlingsförfaranden i gemenskapen enligt gemenskapens upphandlingsregler på villkor som inte är mindre gynnsamma än de villkor som gäller för gemenskapsbolag.

Bestämmelserna ovan ska också gälla för kontrakt inom sektorn för allmännyttiga tjänster när Bosnien och Hercegovinas regering har antagit lagstiftning för att införa gemenskapens regler på det området. Gemenskapen ska regelbundet undersöka om Bosnien och Hercegovina faktiskt har infört sådan lagstiftning.

3.   Från och med den dag då avtalet träder i kraft ska gemenskapsbolag som är etablerade i Bosnien och Hercegovina enligt bestämmelserna i avdelning V kapitel II ges tillträde till upphandlingsförfaranden i Bosnien och Hercegovina på villkor som inte är mindre gynnsamma än de villkor som gäller för bosnisk-hercegovinska bolag.

4.   Senast fem år efter den dag då avtalet träder i kraft ska gemenskapsbolag som inte är etablerade i Bosnien och Hercegovina ges tillträde till upphandlingsförfaranden i Bosnien och Hercegovina på villkor som inte är mindre gynnsamma än de som gäller för bosnisk-hercegovinska bolag. Under den femåriga övergångsperioden ska Bosnien och Hercegovina sörja för en gradvis sänkning av befintliga förmåner, så att förmånssatsen vid ikraftträdandet av detta avtal uppgår till högst 15 % under det första och andra året, högst 10 % under det tredje och fjärde året och högst 5 % under det femte året.

5.   Stabiliserings- och associeringsrådet ska med jämna mellanrum undersöka om Bosnien och Hercegovina skulle kunna ge alla gemenskapsbolag tillträde till upphandlingsförfaranden i Bosnien och Hercegovina. Bosnien och Hercegovina ska årligen rapportera till stabiliserings- och associeringsrådet om vilka åtgärder man vidtagit för att öka insynen i offentlig upphandling och ge möjlighet till en effektiv rättslig överprövning av beslut som rör offentlig upphandling.

6.   För etablering, verksamhet och tillhandahållande av tjänster mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina samt anställning av och rörlighet för arbetskraft i samband med fullgörande av offentliga upphandlingskontrakt gäller artiklarna 47-69.

Artikel 75

Standardisering, metrologi, ackreditering och bedömning av överensstämmelse

1.   Bosnien och Hercegovina ska vidta nödvändiga åtgärder för att gradvis uppnå överensstämmelse med gemenskapens tekniska föreskrifter och med europeiska förfaranden för standardisering, metrologi, ackreditering och bedömning av överensstämmelse.

2.   I detta syfte ska parterna sträva efter att

a)

främja användningen av gemenskapens tekniska föreskrifter, europeiska standarder samt förfaranden för bedömning av överensstämmelse,

b)

lämna stöd för att främja uppbyggnad av högkvalitativ infrastruktur för standardisering, metrologi, ackreditering och bedömning av överensstämmelse,

c)

främja Bosnien och Hercegovinas deltagande i verksamheten inom organisationer som arbetar med standardisering, bedömning av överensstämmelse, metrologi och liknande uppgifter (t.ex. CEN, Cenelec, ETSI, EA, Welmec och Euromet (5)),

d)

om så är lämpligt ingå ett avtal om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter, när Bosnien och Hercegovinas lagstiftning och förfaranden har anpassats tillräckligt till gemenskapens och tillräcklig sakkunskap finns att tillgå.

Artikel 76

Konsumentskydd

Parterna ska samarbeta i syfte att anpassa Bosnien och Hercegovinas normer på konsumentskyddsområdet till gemenskapens. Ett effektivt konsumentskydd är nödvändigt för en väl fungerande marknadsekonomi och förutsätter att det byggs upp administrativa strukturer som kan svara för marknadsövervakning och kontroll av lagstiftningens efterlevnad på detta område.

Parterna ska i det syftet och med hänsyn till sina gemensamma intressen främja och sörja för

a)

en strategi för aktivt konsumentskydd i enlighet med gemenskapsrätten; hit hör ökad konsumentupplysning samt uppbyggnad av oberoende organisationer,

b)

harmonisering av Bosnien och Hercegovinas konsumentskyddslagstiftning med gemenskapens,

c)

ett effektivt rättsskydd för konsumenten i syfte att förbättra kvaliteten på konsumtionsvaror och upprätthålla godtagbara säkerhetsnormer,

d)

övervakning genom behöriga myndigheter av att reglerna efterlevs samt möjlighet till rättslig prövning vid tvister.

Artikel 77

Arbetsvillkor och lika möjligheter

Bosnien och Hercegovina ska gradvis harmonisera sin lagstiftning om arbetsvillkor (särskilt hälsa och säkerhet i arbetet) och lika möjligheter till gemenskapens.

AVDELNING VII

RÄTTVISA, FRIHET OCH SÄKERHET

Artikel 78

Förstärkning av institutioner och rättsstat

I sitt samarbete i rättsliga och inrikes frågor ska parterna fästa särskild vikt vid att befästa rättsstaten och stärka institutioner på alla nivåer inom förvaltning i allmänhet och inom brottsbekämpning och rättskipning i synnerhet. Samarbetet ska särskilt syfta till att stärka domstolsväsendets oberoende och öka dess effektivitet och institutionella förmåga, förbättra möjligheterna till rättslig prövning, utveckla lämpliga strukturer för polisens, tullens och andra brottsbekämpande organs verksamhet, tillhandahålla lämplig utbildning och bekämpa korruption och organiserad brottslighet.

Artikel 79

Skydd av personuppgifter

Bosnien och Hercegovina ska vid avtalets ikraftträdande harmonisera sin lagstiftning om skydd av personuppgifter med gemenskapslagstiftningen och med annan lagstiftning på europeisk eller internationell nivå om personlig integritet. Bosnien och Hercegovina ska inrätta oberoende tillsynsorgan med tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser för att effektivt kunna övervaka och garantera att dess lagstiftning om skydd av personuppgifter efterlevs. Parterna ska samarbeta för att uppnå detta mål.

Artikel 80

Visering, gränsförvaltning, asyl och migration

Parterna ska samarbeta om visering, gränskontroll, asyl och migration och fastställa en ram för detta samarbete, även på regional nivå; de ska därvid beakta och, där så är lämpligt, till fullo utnyttja andra befintliga initiativ på detta område.

Samarbetet i dessa frågor ska baseras på samråd och nära samordning mellan parterna och omfatta tekniskt och administrativt bistånd för

a)

informationsutbyte om lagstiftning och praxis,

b)

utarbetande av lagstiftning,

c)

effektivisering av institutioner,

d)

personalutbildning,

e)

säkerhet när det gäller resehandlingar samt avslöjande av falska handlingar,

f)

gränsförvaltning.

Samarbetet ska särskilt inriktas på följande:

a)

När det gäller asyl: tillämpning av nationell lagstiftning på ett sådant sätt att normerna i konventionen angående flyktingars rättsliga ställning som ingicks i Genève den 28 juli 1951 och protokollet om flyktingars rättsliga ställning som ingicks i New York den 31 januari 1967 uppfylls, för att därigenom sörja för att principen om att ingen som riskerar att utsättas för förföljelse ska avvisas (non-refoulement) och att andra rättigheter för asylsökande och flyktingar respekteras.

b)

När det gäller laglig migration: bestämmelser om rätt till inresa samt rättigheter och rättslig ställning för dem som tillåtits resa in i landet. I fråga om migration är parterna överens om att medborgare från andra länder som är lagligen bosatta på deras territorier ska behandlas rättvist; de är också överens om att främja en integrationspolitik som syftar till att bevilja dessa personer rättigheter och skyldigheter som är jämförbara med dem som deras egna medborgare har.

Artikel 81

Förebyggande och stävjande av illegal invandring; återtagande

1.   Parterna ska samarbeta i syfte att förebygga och stävja illegal invandring. För det ändamålet ska Bosnien och Hercegovina och medlemsstaterna återta alla sina medborgare som olagligen befinner sig på den andra partens territorium; de är också överens om att ingå och till alla delar genomföra ett avtal om återtagande som även omfattar en skyldighet att återta andra länders medborgare samt statslösa personer.

Medlemsstaterna och Bosnien och Hercegovina ska förse sina medborgare med lämpliga identitetshandlingar och låta dem få tillgång till de administrativa resurser som behövs för detta.

Särskilda förfaranden för återtagande av egna medborgare, tredjeländers medborgare samt statslösa personer ska fastställas i avtalet om återtagande.

2.   Bosnien och Hercegovina samtycker till att ingå avtal om återtagande med övriga länder som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen och åtar sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att de avtal om återtagande som avses i denna artikel ska genomföras snabbt och smidigt.

3.   Stabiliserings- och associeringsrådet ska fastställa andra gemensamma insatser som kan göras för att förebygga och stävja illegal invandring, härunder även människohandel och nätverk för illegal invandring.

Artikel 82

Penningtvätt och finansiering av terrorism

1.   Parterna ska samarbeta i syfte att förhindra att deras finansiella system används för att tvätta intäkter från brottslig verksamhet i allmänhet och från narkotikabrott i synnerhet eller för att finansiera terrorism.

2.   Samarbetet på detta område kan omfatta administrativt och tekniskt bistånd i syfte att främja tillämpningen av gällande regler och effektivt fungerande normer och metoder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism som är likvärdiga med dem som antagits av gemenskapen och internationella forum på detta område, särskilt arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt (FATF).

Artikel 83

Samarbete om narkotikabekämpning

1.   Parterna ska, inom ramen för sina befogenheter och sin behörighet, samarbeta för att sörja för en balanserad och integrerad hållning i narkotikafrågor. Målet för narkotikapolitiken och åtgärder som vidtas inom dess ram ska vara att stärka strukturerna för narkotikabekämpning, minska tillgången till, handeln med och efterfrågan på olaglig narkotika, hantera de hälsomässiga och sociala följderna av narkotikamissbruk samt införa en effektivare kontroll av prekursorer.

2.   Parterna ska komma överens om de samarbetsmetoder som är nödvändiga för att uppnå dessa mål. Åtgärder ska grundas på gemensamt överenskomna principer som är förenliga med EU:s narkotikakontrollstrategi.

Artikel 84

Förebyggande och bekämpning av organiserad brottslighet och annan olaglig verksamhet

Parterna ska samarbeta för att bekämpa och förebygga brottslighet och annan olaglig verksamhet, organiserad eller inte, t.ex.

a)

människosmuggling och människohandel,

b)

olaglig ekonomisk verksamhet, särskilt valutaförfalskning, olagliga transaktioner med t.ex. industriavfall och radioaktivt material samt transaktioner med olagliga, varumärkesförfalskade eller piratkopierade varor,

c)

korruption, inom både offentlig och privat sektor, särskilt i samband med bristande insyn i administrativ praxis,

d)

skattebedrägeri,

e)

framställning av och olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen,

f)

smuggling,

g)

olaglig handel med vapen,

h)

förfalskning av dokument,

i)

olaglig handel med bilar,

j)

Internetrelaterad brottslighet.

Regionalt samarbete och iakttagande av erkända internationella normer vid bekämpning av organiserad brottslighet ska främjas.

Artikel 85

Bekämpning av terrorism

Parterna är överens om att, i överensstämmelse med internationella konventioner i vilka de är parter och med sina respektive lagar och andra författningar, samarbeta i syfte att förebygga och bekämpa terroristhandlingar och deras finansiering; de ska göra detta särskilt

a)

inom ramen för ett fullständigt genomförande av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1373 (2001) och andra relevanta FN-resolutioner, internationella konventioner och instrument,

b)

genom informationsutbyte om terroristgrupper och deras stödnätverk i enlighet med internationell och nationell rätt,

c)

genom erfarenhetsutbyte om medel och metoder för att bekämpa terrorism, även vad beträffar teknik och utbildning, och om förebyggande av terrorism.

AVDELNING VIII

SAMARBETE PÅ OLIKA OMRÅDEN

Artikel 86

1.   Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina ska upprätta ett nära samarbete med syfte att bidra till Bosnien och Hercegovinas utveckling och tillväxtpotential. Samarbetet ska stärka nuvarande ekonomiska förbindelser på bredast möjliga grundval, till nytta för båda parter.

2.   Strategier och åtgärder ska syfta till att få till stånd en hållbar ekonomisk och social utveckling i Bosnien och Hercegovina. Miljöaspekter ska redan från början till fullo integreras i strategierna och kraven på en harmonisk social utveckling ska beaktas.

3.   Samarbetsstrategierna ska integreras i en regional samarbetsram. Åtgärder som kan främja samarbete mellan Bosnien och Hercegovina och dess grannländer, härunder medlemsstaterna, och därmed bidra till regional stabilitet måste ägnas särskild uppmärksamhet. Stabiliserings- och associeringsrådet får fastställa prioriteringar mellan och inom de nedan angivna samarbetsområdena i överensstämmelse med det europeiska partnerskapet.

Artikel 87

Ekonomisk politik och handelspolitik

Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina ska underlätta den ekonomiska reformprocessen genom att samarbeta för att förbättra förståelsen för grunddragen i deras respektive ekonomier och för hur den ekonomiska politiken utformas och genomförs i en marknadsekonomi.

På begäran av myndigheterna i Bosnien och Hercegovina får gemenskapen tillhandahålla bistånd som är utformat för att stödja Bosnien och Hercegovinas ansträngningar att inrätta en fungerande marknadsekonomi och gradvis närma sin politik till den stabilitetsinriktade politik som förs inom ramen för Europeiska ekonomiska och monetära unionen.

Samarbetet ska också syfta till ökad rättslig förutsebarhet för företagen genom införande av en stabil och icke-diskriminerande rättslig ram på handelns område.

Samarbetet på detta område ska omfatta ett informellt informationsutbyte om Ekonomiska och monetära unionens principer och funktionssätt.

Artikel 88

Statistiksamarbete

Samarbetet mellan parterna ska främst inriktas på prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk på statistikområdet. Det ska särskilt syfta till att utveckla ett effektivt och hållbart statistiksystem som kan leverera jämförbar, tillförlitlig, objektiv och korrekt statistik av det slag som behövs för att planera och övervaka Bosnien och Hercegovinas övergångs- och reformprocess. Samarbetet bör också göra det möjligt för statliga statistikorgan och statistikkontor att bättre tillgodose behoven hos sina nationella och internationella avnämare (både den offentliga förvaltningens och den privata sektorns). Statistiksystemet ska vara förenligt med FN:s grundläggande principer för officiell statistik, uppförandekoden för europeisk statistik och europeisk statistiklagstiftning samt utvecklas i riktning mot förenlighet med gemenskapens regelverk.

Artikel 89

Bank- och försäkringstjänster och andra finansiella tjänster

Samarbetet mellan Bosnien och Hercegovina och gemenskapen ska inriktas på prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk om bank- och försäkringstjänster och andra finansiella tjänster. Parterna ska samarbeta i syfte att upprätta och utveckla en lämplig ram för främjande av sektorerna för bank- och försäkringstjänster och andra finansiella tjänster i Bosnien och Hercegovina.

Artikel 90

Samarbete i fråga om revision och finansiell kontroll

Samarbetet mellan parterna ska inriktas på prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk om intern finansiell kontroll inom den offentliga sektorn och om extern revision. Samarbetet mellan parterna ska särskilt syfta till att det, genom att man utarbetar och antar relevant lagstiftning, införs system för intern finansiell kontroll inom den offentliga sektorn, härunder finansiell förvaltning och kontroll samt funktionellt oberoende intern revision, liksom oavhängiga system för extern revision i Bosnien och Hercegovina, vilka följer internationellt godtagna normer och metoder samt bästa praxis i EU. Samarbetet ska också inriktas på kapacitetsuppbyggnad och utbildning för institutionerna med målet att utveckla systemen för intern finansiell kontroll och extern revision i Bosnien och Hercegovina vilket även omfattar inrättande och förstärkning av centrala harmoniseringsenheter för finansiell förvaltning och kontroll och för intern revision.

Artikel 91

Främjande och skydd av investeringar

Samarbetet mellan parterna på detta område, inom ramen för deras respektive behörighet, ska syfta till att skapa ett gynnsamt klimat för privata investeringar, både inhemska och utländska; sådana investeringar är nödvändiga för Bosnien och Hercegovinas ekonomiska och industriella återhämtning.

Artikel 92

Industriellt samarbete

Samarbetet ska syfta till att främja en modernisering och omstrukturering av den bosnisk-hercegovinska industrin och enskilda sektorer av denna. Det ska också omfatta industriellt samarbete mellan ekonomiska aktörer, med målet att stärka den privata sektorn under betingelser som garanterar skyddet av miljön.

Initiativen för industriellt samarbete ska avspegla bägge parters prioriteringar. Regionala aspekter av industriell utveckling ska beaktas och i relevanta fall ska transnationella partnerskap främjas. Strävan ska särskilt vara att genom dessa initiativ upprätta en lämplig ram för företag, förbättra kunskaperna om företagsledning och företagens know-how, samt främja marknader, öppenhet på marknaden och företagsklimat.

I detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till gemenskapens regelverk på det industripolitiska området.

Artikel 93

Små och medelstora företag

Parternas samarbete på detta område ska syfta till att utveckla och stärka små och medelstora företag inom den privata sektorn; i detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk om små och medelstora företag och till riktlinjerna i Europeiska stadgan för småföretag.

Artikel 94

Turism

Parternas samarbete om turism ska främst syfta till att förbättra informationsflödet på detta område (genom internationella nät, databaser, osv.), till att stärka samarbetet mellan turistföretag, experter på området, regeringar och deras behöriga organ samt till att överföra know-how (genom utbildning, utbyten och seminarier). I detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till gemenskapens regelverk på detta område.

Samarbetet får integreras i en regional samarbetsram.

Artikel 95

Jordbruk och den agroindustriella sektorn

Samarbetet mellan parterna ska inriktas på prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk på jordbruksområdet och det veterinära och fytosanitära området. Samarbetet ska i synnerhet syfta till en modernisering och omstrukturering av Bosnien och Hercegovinas jordbruk och agroindustriella sektor, särskilt för att uppnå förenlighet med gemenskapens veterinära och fytosanitära krav och stödja en gradvis tillnärmning av landets lagstiftning och praxis till gemenskapens regler och normer.

Artikel 96

Fiske

Parterna ska undersöka möjligheterna att fastställa områden av gemensamt intresse inom fiskesektorn. I detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk på fiskeområdet; hit hör att fullgöra internationella skyldigheter som härrör ur internationella och regionala fiskeorganisationers bestämmelser om förvaltning och bevarande av fiskeresurser.

Artikel 97

Tull

Parterna ska upprätta ett samarbete på tullområdet för att sörja för att de bestämmelser som kommer att antas på handelsområdet efterlevs och få till stånd en tillnärmning av Bosnien och Hercegovinas tullsystem till gemenskapens; detta kommer att bana väg för de liberaliseringsåtgärder som planeras inom ramen för detta avtal och för en gradvis tillnärmning av Bosnien och Hercegovinas tullagstiftning till gemenskapens regelverk.

I detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk på tullområdet.

Regler för ömsesidigt administrativt bistånd mellan parterna i tullfrågor fastställs i protokoll 5.

Artikel 98

Skatt

Parterna ska upprätta ett samarbete på skatteområdet som bland annat omfattar åtgärder för ytterligare reform av Bosnien och Hercegovinas skattesystem och omstrukturering av dess skatteförvaltning i syfte att sörja för effektiv skatteuppbörd och bekämpning av skattebedrägeri.

I detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk på skatteområdet och om bekämpning av skadlig skattekonkurrens. Skadlig skattekonkurrens ska undanröjas i enlighet med principerna i den uppförandekod för företagsbeskattning som antogs av Europeiska unionens råd den 1 december 1997.

Samarbetet ska också inriktas på att öka öppenheten och bekämpa korruption, och det ska omfatta ett informationsutbyte med medlemsstaterna för att försöka underlätta att åtgärder med syfte att förhindra skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt verkställs. Bosnien och Hercegovina ska också fullborda nätverket av bilaterala avtal med medlemsstaterna och då följa den senaste uppdateringen av OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet och OECD:s modellavtal om utbyte av information i skattefrågor, i den mån som den sökande medlemsstaten tillträtt avtalen.

Artikel 99

Samarbete i sociala frågor

Parterna ska samarbeta för att underlätta en reform av Bosnien och Hercegovinas arbetsmarknadspolitik inom ramen för stärkt ekonomisk reform och integration. Samarbetet ska också syfta till att understödja en anpassning av Bosnien och Hercegovinas sociala trygghetssystem till nya ekonomiska och sociala krav; målet ska vara att sörja för lika tillgång för och effektivt stöd till alla sårbara befolkningsgrupper och kan omfatta anpassning av den bosnisk-hercegovinska lagstiftningen om arbetsvillkor och lika möjligheter för kvinnor och män, för funktionshindrade och för alla sårbara personer, även de som tillhör minoritetsgrupper, samt förbättrat skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet med gemenskapens skyddsnivå som riktmärke.

I detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk på detta område.

Artikel 100

Utbildning

Parterna ska samarbeta i syfte att höja nivån på allmän utbildning och yrkesutbildning i Bosnien och Hercegovina och stärka ungdomspolitik och strategier för ungdomars arbetsmöjligheter, även icke-formell utbildning. En prioritet ska vara att i systemen för högre utbildning förverkliga Bolognadeklarationens mål inom ramen för den mellanstatliga Bolognaprocessen.

Parterna ska också samarbeta i syfte att sörja för att tillträde till utbildning och yrkesutbildning i Bosnien och Hercegovina, på alla nivåer, ges utan diskriminering på grund av kön, hudfärg, etniskt ursprung eller religion. En prioritet bör vara att Bosnien och Hercegovina uppfyller de åtaganden som landet gjort inom ramen för relevanta internationella konventioner på dessa områden.

De relevanta gemenskapsprogrammen och gemenskapsinstrumenten ska bidra till en modernisering av utbildningsstrukturerna och utbildningsverksamheten i Bosnien och Hercegovina.

I detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk på detta område.

Artikel 101

Kulturellt samarbete

Parterna förbinder sig att främja kulturellt samarbete. Syftet med detta samarbete ska bland annat vara att öka ömsesidig förståelse och respekt mellan individer, samhällen och folk. Parterna förbinder sig också att samarbeta för att främja kulturell mångfald, särskilt inom ramen för Unescos konvention om främjande av och skydd för mångfalden av kulturella uttryck.

Artikel 102

Samarbete på det audiovisuella området

Parterna ska samarbeta för att främja den audiovisuella industrin i Europa och uppmuntra till samproduktion på film- och televisionsområdet.

Samarbetet kan bland annat omfatta program och resurser för utbildning av journalister och personer inom andra medieyrken samt tekniskt bistånd till medier, både offentliga och privata, för att stärka deras oberoende och professionalism och deras kontakter med medier i EU.

Bosnien och Hercegovina ska anpassa sina riktlinjer för reglering av innehåll i gränsöverskridande radio- och televisionssändningar till gemenskapens och harmonisera sin lagstiftning med gemenskapens regelverk på detta område. Bosnien och Hercegovina ska ägna särskild uppmärksamhet åt frågor med anknytning till förvärv av immateriella rättigheter till program som sänds via satellit, kabel och marksändare.

Artikel 103

Informationssamhället

Samarbetet ska främst inriktas på prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk om informationssamhället. Det ska framför allt inriktas på att understödja en gradvis anpassning av Bosnien och Hercegovinas politik och lagstiftning på detta område till gemenskapens.

Parterna ska också samarbeta i syfte att vidareutveckla informationssamhället i Bosnien och Hercegovina. De övergripande målen ska vara att förbereda hela samhället för den digitala tidsåldern, uppmuntra till investeringar och skapa driftskompatibilitet mellan nät och tjänster.

Artikel 104

Nät och tjänster för elektronisk kommunikation

Samarbetet ska främst inriktas på prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk på detta område.

Parterna ska särskilt stärka sitt samarbete när det gäller nät och tjänster för elektronisk kommunikation så att Bosnien och Hercegovina kan anta gemenskapens regelverk på detta område ett år efter den dag då avtalet träder i kraft.

Artikel 105

Information och kommunikation

Gemenskapen och Bosnien och Hercegovina ska vidta nödvändiga åtgärder för att stimulera ett ömsesidigt informationsutbyte. Program som syftar till att ge allmänheten grundläggande information om gemenskapen eller fackkretsar i Bosnien och Hercegovina mer specialiserad information ska prioriteras.

Artikel 106

Transport

Samarbetet mellan parterna ska inriktas på prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk på transportområdet.

Samarbetet kan i synnerhet syfta till omstrukturering och modernisering av transportsätten i Bosnien och Hercegovina och till att främja fri rörlighet för passagerare och varor samt förbättrat tillträde till transportmarknaden och transportanläggningar, däribland hamnar och flygplatser; stöd till utbyggnad av multimodal infrastruktur med anknytning till de stora transeuropeiska näten kan också stödjas, särskilt i syfte att stärka regionala länkar i sydöstra Europa i linje med samförståndsavtalet om utveckling av sydöstra Europas huvudnätverk för regionala transporter; samarbetet kan vidare syfta till att införa driftsstandarder som är jämförbara med gemenskapens, utveckla ett transportsystem i Bosnien och Hercegovina som är förenligt med och anpassat till gemenskapens transportsystem och förbättra miljöskyddet på transportområdet.

Artikel 107

Energi

Samarbetet ska inriktas på prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk på energiområdet, och kan vid behov även omfatta kärnsäkerhetsaspekter. Det ska grundas på fördraget om energigemenskapen och byggas ut med sikte på en gradvis integrering av Bosnien och Hercegovina i Europas energimarknader.

Artikel 108

Miljö

Parterna ska bygga ut och fördjupa sitt samarbete på miljöområdet i den trängande uppgiften att hejda miljöförstöringen och börja förbättra miljösituationen med hållbar utveckling som mål.

Parterna ska särskilt upprätta ett samarbete för att stärka administrativa strukturer och förfaranden så att miljöfrågorna blir föremål för strategisk planering och samordning mellan de berörda aktörerna, och de ska i synnerhet koncentrera sig på att anpassa Bosnien och Hercegovinas lagstiftning till gemenskapens regelverk. Samarbetet kan också inriktas på att utarbeta strategier för en väsentlig minskning av lokal, regional och gränsöverskridande luft- och vattenförorening, även avfall och kemikalier, upprättande av en ram för effektiv, miljövänlig, hållbar och förnybar produktion och konsumtion av energi och genomförande av miljökonsekvensbedömningar och strategiska miljöbedömningar. Ratificering och genomförande av Kyotoprotokollet ska ägnas särskild uppmärksamhet.

Artikel 109

Samarbete om forskning och teknisk utveckling

Parterna ska främja samarbete inom civil vetenskaplig forskning och teknisk utveckling på grundval av principen om ömsesidig nytta samt, med beaktande av tillgängliga resurser, adekvat tillträde till parternas respektive program, med förbehåll för att en tillräckligt hög grad av effektivt skydd för immateriella, industriella och kommersiella rättigheter garanteras.

I detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk på området forskning och teknisk utveckling.

Artikel 110

Regional och lokal utveckling

Parterna ska sträva efter att stärka sitt samarbete om regional och lokal utveckling, i syfte att bidra till ekonomisk utveckling och minska regionala obalanser. Gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete ska ägnas särskild uppmärksamhet.

I detta samarbete ska vederbörlig hänsyn tas till prioriterade områden med anknytning till gemenskapens regelverk på området regional utveckling.

Artikel 111

Reform av den offentliga förvaltningen

Samarbetet på detta område ska syfta till att främja utvecklingen av en effektiv och ansvarig offentlig förvaltning i Bosnien och Hercegovina med utgångspunkt i det reformarbete som hittills utförts på detta område.

Samarbetet på detta område ska främst inriktas på institutionell uppbyggnad i enlighet med de krav som fastställs i det europeiska partnerskapet och ska bl.a. omfatta sådana aspekter som utveckling och tillämpning av öppna och opartiska rekryteringsförfaranden, personalförvaltning och karriärutveckling inom offentlig förvaltning, fortbildning samt främjande av etiska principer inom offentlig förvaltning och förstärkning av den politiska beslutsprocessen. I reformarbetet kommer vederbörlig hänsyn att tas till finanspolitiska hållbarhetsmål, däribland till aspekter rörande budgetstrukturen. Samarbetet ska omfatta offentlig förvaltning på alla nivåer i Bosnien och Hercegovina.

AVDELNING IX

FINANSIELLT SAMARBETE

Artikel 112

För att uppnå målen i detta avtal kan Bosnien och Hercegovina få ekonomiskt stöd från gemenskapen i enlighet med artiklarna 5, 113 och 115 i form av gåvobistånd och lån, även lån från Europeiska investeringsbanken. Gemenskapsstödet förutsätter att Bosnien och Hercegovina gör fortsatta framsteg i sina strävanden att uppfylla de politiska Köpenhamnskriterierna och i synnerhet att det gör framsteg när det gäller att uppfylla de specifika prioriteringarna i det europeiska partnerskapet. Hänsyn ska också tas till bedömningen i de årliga rapporterna om Bosnien och Hercegovinas framsteg. Gemenskapsstödet förutsätter också att villkoren i stabiliserings- och associeringsprocessen uppfylls, särskilt stödmottagarnas åtagande att genomföra demokratiska, ekonomiska och institutionella reformer. Stödet till Bosnien och Hercegovina ska inriktas på konstaterade behov och överenskomna prioriteringar och anpassas efter landets förmåga att absorbera och återbetala stödet och efter de åtgärder som vidtas för att reformera och omstrukturera ekonomin.

Artikel 113

Finansiellt stöd i form av gåvobistånd får ges i enlighet med den berörda rådsförordningen inom ramen för ett vägledande flerårigt program som baseras på årliga handlingsprogram som gemenskapen upprättar efter samråd med Bosnien och Hercegovina.

Det finansiella stödet får omfatta alla samarbetsområden, i synnerhet rättsliga och inrikes frågor, tillnärmning av lagstiftning samt ekonomisk utveckling.

Artikel 114

För att tillgängliga resurser ska kunna utnyttjas optimalt ska parterna se till att gemenskapens bidrag nära samordnas med bidrag från andra finansieringskällor, till exempel medlemsstaterna, andra länder och internationella finansiella institut.

Parterna ska för det ändamålet regelbundet utbyta information om alla biståndskällor.

AVDELNING X

INSTITUTIONELLA OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SAMT SLUTBSTÄMMELSER

Artikel 115

Härmed inrättas ett stabiliserings- och associeringsråd som ska ha till uppgift att övervaka tillämpningen och genomförandet av detta avtal. Det ska sammanträda på lämplig nivå med jämna mellanrum och när omständigheterna så kräver. Det ska behandla varje fråga av betydelse som aktualiseras inom ramen för avtalet samt varje annan bilateral eller internationell fråga av gemensamt intresse.

Artikel 116

1.   Stabiliserings- och associeringsrådet ska bestå av medlemmarna av Europeiska unionens råd och ledamöter av Europeiska kommissionen, å ena sidan, och medlemmar av Bosnien och Hercegovinas presidentråd, å andra sidan.

2.   Stabiliserings- och associeringsrådet ska själv anta sin arbetsordning.

3.   Medlemmarna i stabiliserings- och associeringsrådet får låta sig företrädas i enlighet med villkor som ska fastställas i arbetsordningen.

4.   Ordförandeskapet i stabiliserings- och associeringsrådet ska växelvis innehas av en företrädare för gemenskapen och en företrädare för Bosnien och Hercegovina, i enlighet med bestämmelser som ska fastställas i arbetsordningen.

5.   I ärenden som rör Europeiska investeringsbanken ska banken delta i stabiliserings- och associeringsrådets arbete som observatör.

Artikel 117

För att målen i detta avtal ska nås ska stabiliserings- och associeringsrådet ha befogenhet att fatta beslut inom avtalets ram i de fall som föreskrivs i avtalet. Besluten ska vara bindande för parterna, som ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att verkställa dem. Stabiliserings- och associeringsrådet får vid behov också utfärda rekommendationer. Det ska utforma sina beslut och rekommendationer i samförstånd mellan parterna.

Artikel 118

1.   Stabiliserings- och associeringsrådet ska i sitt arbete biträdas av en stabiliserings- och associeringskommitté, som ska bestå av företrädare för Europeiska unionens råd och företrädare för Europeiska kommissionen, å ena sidan, och företrädare för Bosnien och Hercegovinas presidentråd, å andra sidan.

2.   Stabiliserings- och associeringsrådet ska i sin arbetsordning fastställa stabiliserings- och associeringskommitténs uppgifter, som bland annat ska vara att förbereda stabiliserings- och associeringsrådets sammanträden, och det ska också besluta om kommitténs arbetssätt.

3.   Stabiliserings- och associeringsrådet får delegera sina befogenheter till stabiliserings- och associeringskommittén. Stabiliserings- och associeringskommittén ska i så fall fatta beslut i enlighet med villkoren i artikel 117.

Artikel 119

Stabiliserings- och associeringskommittén får inrätta underkommittéer.

De underkommittéer som är nödvändiga för en korrekt tillämpning av avtalet ska inrättas före utgången av det första året efter den dag då avtalet träder i kraft.

En underkommitté för migrationsfrågor ska inrättas.

Artikel 120

Stabiliserings- och associeringsrådet får besluta att inrätta andra särskilda kommittéer eller organ som kan biträda det i dess arbete. Stabiliserings- och associeringsrådet ska fastställa dessa kommittéers eller organs sammansättning, uppgifter och arbetssätt i sin arbetsordning.

Artikel 121

Härmed inrättas en parlamentarisk stabiliserings- och associeringskommitté. Den ska vara ett forum för ledamöterna av Bosnien och Hercegovinas parlament och Europaparlamentet där de kan träffas och utbyta åsikter. Kommittén ska själv fastställa hur ofta den ska sammanträda.

Den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén ska bestå av ledamöter av Europaparlamentet och ledamöter av Bosnien och Hercegovinas parlament.

Den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén ska själv anta sin arbetsordning.

Ordförandeskapet i den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén ska växelvis innehas av en ledamot av Europaparlamentet och en ledamot av Bosnien och Hercegovinas parlament, i enlighet med bestämmelser som ska fastställas i dess arbetsordning.

Artikel 122

Inom ramen för detta avtal åtar sig vardera parten att se till att fysiska och juridiska personer från den andra parten, utan diskriminering i förhållande till de egna medborgarna, har tillgång till parternas behöriga domstolar och administrativa organ för att kunna försvara sina personliga rättigheter och sin äganderätt.

Artikel 123

Inget i detta avtal ska hindra en part från att vidta åtgärder som

a)

den anser nödvändiga för att förhindra utlämnande av upplysningar som kan skada dess väsentliga säkerhetsintressen,

b)

rör produktion av eller handel med vapen, ammunition eller krigsmateriel eller rör forskning, utveckling eller produktion som är oumbärlig för försvarsändamål, förutsatt att åtgärderna inte försämrar konkurrensvillkoren för produkter som inte är avsedda för särskilda militära ändamål,

c)

parten anser väsentliga för sin egen säkerhet i händelse av allvarliga inre störningar som påverkar upprätthållande av lag och ordning eller under krig eller allvarlig internationell spänning som utgör ett krigshot, eller för att uppfylla förpliktelser som den har godtagit i syfte att upprätthålla fred och internationell säkerhet.

Artikel 124

1.   Inom de områden som omfattas av detta avtal ska, utan att detta påverkar tillämpningen av några särskilda bestämmelser i avtalet,

a)

de arrangemang som Bosnien och Hercegovina tillämpar med avseende på gemenskapen inte ge upphov till någon diskriminering mellan medlemsstaterna, deras medborgare eller deras bolag eller andra företag,

b)

de arrangemang som gemenskapen tillämpar med avseende på Bosnien och Hercegovina inte ge upphov till någon diskriminering mellan medborgare i Bosnien och Hercegovina eller bosnisk-hercegovinska bolag eller andra företag.

2.   Punkt 1 ska inte påverka parternas rätt att tillämpa bestämmelser i sin skattelagstiftning som skiljer mellan skattebetalare som har olika bostadsort.

Artikel 125

1.   Parterna ska vidta alla generella eller särskilda åtgärder som krävs för att de ska fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal. De ska se till att målen i avtalet nås.

2.   Parterna är överens om att, på begäran av någondera parten, snarast via lämpliga kanaler diskutera varje fråga om avtalets tolkning eller tillämpning eller andra relevanta aspekter av förbindelserna mellan sig.

3.   Var och en av parterna ska till stabiliserings- och associeringsrådet hänskjuta varje tvist om avtalets tillämpning eller tolkning. I så fall ska artikel 126 och, i förekommande fall, protokoll 6 tillämpas.

Stabiliserings- och associeringsrådet får bilägga tvisten genom ett bindande beslut.

4.   Om en part anser att den andra parten har underlåtit att uppfylla någon av sina skyldigheter enligt detta avtal får den vidta lämpliga åtgärder. Innan den gör det ska den, förutom i särskilt brådskande fall, förse stabiliserings- och associeringsrådet med alla upplysningar som krävs för att grundligt undersöka situationen i syfte att finna en för båda parter godtagbar lösning.

Vid valet av åtgärder ska i första hand de åtgärder tillgripas som minst stör avtalets tillämpning. Åtgärderna ska omedelbart anmälas till stabiliserings- och associeringsrådet och på begäran av den andra parten bli föremål för samråd i stabiliserings- och associeringsrådet, stabiliserings- och associeringskommittén eller varje annat organ som inrättats med stöd av artiklarna 119 eller 120.

5.   Punkterna 2, 3 och 4 ska inte på något sätt påverka eller hindra tillämpning av artiklarna 30, 38, 39, 40 och 44 eller protokoll 2.

Artikel 126

1.   Vid tvister mellan parterna om avtalets tolkning eller tillämpning ska endera parten inge en formell begäran till den andra parten och stabiliserings- och associeringsrådet om att den fråga tvisten gäller ska lösas.

Om en part anser att en åtgärd av den andra parten eller underlåtenhet från den andra partens sida att vidta åtgärder utgör ett brott mot den partens skyldigheter enligt avtalet, ska skälen för detta redovisas i den första partens formella begäran, där det i relevanta fall också ska anges att parten får anta åtgärder i enlighet med artikel 125.4.

2.   Parterna ska försöka lösa tvisten genom att inleda samråd i god tro i stabiliserings- och associeringsrådet eller andra forum enligt punkt 3 i syfte att så snart som möjligt nå en för båda parterna godtagbar lösning.

3.   Parterna ska förse stabiliserings- och associeringsrådet med alla upplysningar som krävs för att grundligt undersöka situationen.

Så länge tvisten inte är löst ska den diskuteras vid varje möte i stabiliserings- och associeringsrådet, såvida det inte har inletts ett skiljeförfarande enligt protokoll 6. En tvist ska anses vara löst när stabiliserings- och associeringsrådet har fattat ett bindande beslut enligt artikel 125.3 för att avgöra frågan eller har konstaterat att tvisten inte längre föreligger.

Om parterna kommer överens om det eller någon av dem begär det kan samråd om en tvist också hållas vid möten i stabiliserings- och associeringskommittén eller i någon annan relevant kommitté eller något annat relevant organ som inrättats med stöd av artikel 119 eller 120. Samråd får också äga rum i skriftlig form.

All information som lämnas ut under samrådet ska betraktas som konfidentiell.

4.   Om parterna inte lyckas lösa tvisten inom två månader efter det att tvistlösningsförfarandet enligt punkt 1 inleddes och den fråga som tvisten gäller faller inom tillämpningsområdet för protokoll 6, får varje part hänskjuta tvisten till skiljeförfarande enligt det protokollet.

Artikel 127

Detta avtal ska inte påverka de rättigheter som enskilda och marknadsaktörer garanteras genom befintliga avtal mellan en eller flera medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, förrän likvärdiga rättigheter för dessa har uppnåtts enligt detta avtal.

Artikel 128

Bilagorna I–VII samt protokollen 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 ska utgöra en integrerad del av avtalet.

Ramavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om de allmänna principerna för Bosnien och Hercegovinas deltagande i gemenskapsprogram (6), undertecknat den 22 november 2004, och bilagan till detta ska utgöra en integrerad del av detta avtal. Den översyn som avses i artikel 8 i ramavtalet ska göras inom stabiliserings- och associeringsrådet, som ska ha befogenhet att vid behov ändra ramavtalet.

Artikel 129

Detta avtal ingås på obestämd tid.

Vardera parten får säga upp avtalet genom en anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla sex månader efter dagen för anmälan.

Vardera parten får med omedelbar verkan avbryta tillämpningen av avtalet om den andra parten underlåter att respektera någon av avtalets grundläggande delar.

Artikel 130

I detta avtal avses med parter gemenskapen eller dess medlemsstater eller gemenskapen och dess medlemsstater, i enlighet med deras respektive befogenheter, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan.

Artikel 131

Detta avtal ska tillämpas på de territorier där fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen är tillämpliga och i enlighet med de villkor som fastställs i dessa fördrag, å ena sidan, och på Bosnien och Hercegovinas territorium, å andra sidan.

Artikel 132

Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd ska vara depositarie för detta avtal.

Artikel 133

Detta avtal är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och på bosniska, kroatiska och serbiska, vilka alla texter är lika giltiga.

Artikel 134

Parterna ska ratificera eller godkänna detta avtal i enlighet med sina egna förfaranden.

Ratificerings- eller godkännandeinstrumenten ska deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekretariat.

Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då det sista ratificerings- eller godkännandeinstrumentet har deponerats.

Artikel 135

Interimsavtal

Om bestämmelserna i vissa delar av detta avtal, särskilt bestämmelserna om fri rörlighet för varor och de relevanta transportbestämmelserna, sätts i kraft genom ett interimsavtal mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets ikraftträdande avslutas, är parterna överens om följande: vid tillämpning av bestämmelserna i avdelning IV, artiklarna 71 och 73 och protokollen 1, 2, 4, 5, 6 och 7 samt relevanta bestämmelser i protokoll 3 ska med den dag då avtalet träder i kraft avses den dag då interimsavtalet träder i kraft beträffande de skyldigheter som fastställs i dessa bestämmelser.

Съставено в Люксембург на шестнадесети юни две хиляди и осма година.

Hecho en Luxemburgo, el dieciséis de junio de dos mil ocho.

V Lucemburku dne šestnáctého června dva tisíce osm.

Udfærdiget i Luxembourg den sekstende juni to tusind og otte.

Geschehen zu Luxemburg am sechzehnten Juni zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juunikuu kuueteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα έξι Ιουνίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Luxembourg on the sixteenth day of June in the year two thousand and eight.

Fait à Luxembourg, le seize juin deux mille huit.

Fatto a Lussemburgo, addì sedici giugno duemilaotto.

Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada sešpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų birželio šešioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év június tizenhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fis-sittax-il jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Luxemburg, de zestiende juni tweeduizend acht.

Sporządzono w Luksemburgu dnia szesnastego czerwca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Luxemburgo, em dezasseis de Junho de dois mil e oito.

Încheiat la Luxembourg, la șaisprezece iunie două mii opt.

V Luxemburgu dňa šestnásteho júna dvetisícosem.

V Luxembourgu, dne šestnajstega junija leta dva tisoč osem.

Tehty Luxemburgissa kuudentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Luxemburg den sextonde juni tjugohundraåtta.

Sačinjeno u Luksemburgu, šesnaestoga juna dvije hiljade osme godine.

Sačinjeno u Luksemburgu, šesnaestoga lipnja dvije tisuće osme godine.

Састављено у Луксембургу, шеснаестога јуна двије хиљаде осме године.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Релублика България

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Gћal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Za Bosnu i Hercegovinu

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Image


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1), med ändringar.

(2)  Bosnien och Hercegovinas officiella tidning nr 58/04 av den 22 december 2004.

(3)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Förordningen ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(4)  Multilateralt avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Island, Republiken Kroatien, Republiken Montenegro, Konungariket Norge, Rumänien, Republiken Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (EUT L 285, 16.10.2006, s. 3).

(5)  Den europeiska standardiseringsorganisationen, Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder, det europeiska samarbetet för ackreditering, det europeiska samarbetet i fråga om legal metrologi samt den europeiska metrologiorganisationen.

(6)  EUT L 192, 22.7.2005, s. 9.


FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR OCH PROTOKOLL

BILAGOR

Bilaga I (artikel 21) – Bosnien och Hercegovinas tullmedgivanden för industriprodukter med ursprung i gemenskapen

Bilaga II (artikel 27.2) – Definition av ”baby beef”-produkter

Bilaga III (artikel 27) – Bosnien och Hercegovinas tullmedgivanden för jordbruksråvaror med ursprung i gemenskapen

Bilaga IV (artikel 28) – Tullar som ska tillämpas på import till gemenskapen av produkter med ursprung i Bosnien och Hercegovina

Bilaga V (artikel 28) – Tullar som ska tillämpas på import till Bosnien och Hercegovina av produkter med ursprung i gemenskapen

Bilaga VI (artikel 50) – Etablering: Finansiella tjänster

Bilaga VII (artikel 73) – Immateriella, industriella och kommersiella rättigheter

PROTOKOLL

Protokoll 1 (artikel 25) – Om handel mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina med bearbetade jordbruksprodukter

Protokoll 2 (artikel 42) – Om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete vid tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal mellan gemenskapen och Bosnien och Hercegovina

Protokoll 3 (artikel 59) – Om landtransport

Protokoll 4 (artikel 71) – Om statligt stöd till stålindustrin

Protokoll 5 (artikel 97) – Om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Protokoll 6 (artikel 126) – Tvistlösning

Protokoll 7 (artikel 27) – Om ömsesidiga förmånsmedgivanden för vissa viner och om ömsesidigt erkännande och skydd och ömsesidig kontroll av benämningar på viner, spritdrycker och aromatiserade viner


BILAGA I

BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS TULLMEDGIVANDEN FÖR INDUSTRIPRODUKTER MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN

 

BILAGA I a

BOSNIEN OCH HERCEGOVINAS MEDGIVANDEN FÖR INDUSTRIPRODUKTER

(som avses i artikel 21)

Tullsatserna kommer att sänkas på följande sätt:

a)

Den dag då avtalet träder i kraft kommer tullarna att sänkas till 50 % av bastullsatsen.

b)

Den 1 januari det första året efter den dag då avtalet träder i kraft kommer tullarna att avskaffas.

KN-nummer

Varuslag

2501 00

Salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel; havsvatten:

2501 00 10

Havsvatten och saltmoderlut

 

Vanligt salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel;

 

– –

Annat:

 

– – –

Annat:

2501 00 99

– – – –

Annat

2508

Annan lera (med undantag av expanderade leror enligt nr 6806), andalusit, cyanit och sillimanit, även brända; mullit; chamotte och dinas:

2508 70 00

Chamotte och dinas

2511

Naturligt bariumsulfat (tungspat); naturligt bariumkarbonat (witherit), även bränt, dock inte bariumoxid enligt nr 2816:

2511 20 00

Naturligt bariumkarbonat (witherit)

2522

Osläckt kalk, släckt kalk och hydraulisk kalk, dock inte kalciumoxid och kalciumhydroxidenligt nr 2825

2523

Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande hydraulisk cement, även färgade eller i form av klinker:

2523 10 00

Cementklinker

 

Portlandcement:

2523 21 00

– –

Vit cement, även artificiellt färgad

2523 29 00

– –

Annan:

ex 2523 29 00

– – –

Annan än cement som används för cementering av olje- och gaskällor

2524

Asbest:

2524 10 00

Krokidolit

2524 90 00

Annan:

ex 2524 90 00

– –

Asbest i form av fibrer, pulver eller i flockform

2702

Brunkol, även agglomererad, dock inte gagat (jet):

2711

Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten:

 

Förtätade till vätska:

2711 11 00

– –

Naturgas

2711 12

– –

Propan

2711 13

– –

Butan

2711 19 00

– –

Andra

2801

Fluor, klor, brom och jod:

2801 10 00

Klor

2801 20 00

Jod

2804

Väte, ädelgaser och andra ickemetaller:

2804 10 00

Väte

 

Ädelgaser:

2804 29

– –

Andra

2804 30 00

Kväve

2804 40 00

Syre

 

Kisel:

2804 69 00

– –

Annan

2804 90 00

Selen

2807 00

Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra):

2807 00 90

Oleum (rykande svavelsyra)

2808 00 00

Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra

2809

Fosforpentaoxid; fosforsyra; polyfosforsyror, även inte kemiskt definierade:

2809 10 00

Fosforpentaoxid

2809 20 00

Fosforsyra och polyfosforsyror:

ex 2809 20 00

– –

Metafosforsyra

2811

Andra oorganiska syror och andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller:

 

Andra oorganiska syror:

2811 19

– –

Andra:

2811 19 10

– – –

Vätebromid (bromvätesyra)

2811 19 20

– – –

Vätecyanid (blåsyra)

2811 19 80

– – –

Andra:

ex 2811 19 80

– – – –

Annan än arseniksyra

 

Andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller:

2811 21 00

– –

Koldioxid (kolsyra)

2811 29

– –

Andra

2812

Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller

2813

Sulfider av ickemetaller; kommersiell fosfortrisulfid:

2813 90

Andra slag:

2814

Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning

2815

Natriumhydroxid (kaustik soda); kaliumhydroxid (kaustikt kali); natriumperoxid och kaliumperoxid:

2815 20

Kaliumhydroxid (kaustikt kali)

2815 30 00

Natriumperoxid och kalium

2816

Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid; oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium:

2816 40 00

Oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium

2819

Kromoxider och kromhydroxider

2820

Manganoxider

2821

Järnoxider och järnhydroxider; jordpigment innehållande minst 70 viktprocent bundet järn, räknat som Fe2O3:

2821 20 00

Jordpigment

2822 00 00

Koboltoxider och kobolthydroxider; kommersiella koboltoxider

2824

Blyoxider; mönja och orangemönja

2825

Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen; andra oorganiska baser; andra metalloxider, metallhydroxider och metallperoxider:

2825 20 00

Litiumoxid och litiumhydroxid

2825 30 00

Vanadinoxider och vanadinhydroxider

2825 40 00

Nickeloxider och nickelhydroxider

2825 50 00

Kopparoxider och kopparhydroxider

2825 60 00

Germaniumoxider och zirkoniumdioxid

2825 70 00

Molybdenoxider och molybdenhydroxider

2825 80 00

Antimonoxider

2826

Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater och andra fluorkomplexa salter:

 

Fluorider:

2826 12 00

– –

Av aluminium

2826 30 00

Natriumhexafluoroaluminat (syntetisk kryolit)

2826 90

Andra slag:

2826 90 80

– –

Andra:

ex 2826 90 80

– – –

Fluorosilikater, andra än av natrium eller kalium

2827

Klorider, kloridoxider och hydroxidklorider; bromider och bromidoxider; jodider och jodidoxider:

2827 10 00

Ammoniumklorid (salmiak)

2827 20 00

Kalciumklorid

 

Andra klorider:

2827 31 00

– –

Magnesiumklorid

2827 32 00

– –

Aluminiumklorid

2827 39

– –

Andra:

2827 39 10

– – –

Av tenn

2827 39 85

– – –

Andra

 

Kloridoxider och hydroxidklorider:

2827 41 00

– –

Av koppar

2827 49

– –

Andra:

 

Bromider och bromidoxider:

2827 51 00

– –

Natriumbromid och kaliumbromid

2827 59 00

– –

Andra

2827 60 00

Jodider och jodidoxider:

ex 2827 60 00

– –

Andra än kaliumjodid

2828

Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit; kloriter; hypobromiter:

2828 90 00

Andra slag

2829

Klorater och perklorater; bromater och perbromater; jodater och perjodater

2830

Sulfider; polysulfider, även inte kemiskt definierade:

2830 90

Andra slag

2831

Ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater:

2831 90 00

Andra slag

2832

Sulfiter; tiosulfater

2833

Sulfater; alunarter; peroxosulfater (persulfater):

 

Natriumsulfater:

2833 19 00

– –

Andra

 

Andra sulfater:

2833 21 00

– –

Magnesiumsulfater

2833 22 00

– –

Aluminiumsulfat

2833 24 00

– –

Nickelsulfater

2833 25 00

– –

Kopparsulfater

2833 29

– –

Andra:

2833 29 20

– – –

Kadmiumsulfat; kromsulfater; zinksulfat

2833 29 30

– – –

Koboltsulfater; titansulfater

ex 2833 29 30

– – – –

Titansulfater

2833 29 60

– – –

Blysulfater

2833 29 90

– – –

Andra:

ex 2833 29 90

– – – –

Andra än av tenn eller mangan

2833 30 00

Alunarter

2833 40 00

Peroxosulfater (persulfater)

2834

Nitriter; nitrater:

2834 10 00

Nitriter

2835

Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) och fosfater; polyfosfater, även inte kemiskt definierade:

2835 10 00

Fosfinater (hypofosfiter) och fosfonater (fosfiter)

 

Fosfater:

2835 22 00

– –

Mononatrium- och dinatriumfosfat

2835 24 00

– –

Kaliumfosfater

2835 26

– –

Andra kalciumfosfater:

2835 29

– –

Andra

 

Polyfosfater:

2835 39 00

– –

Andra

2836

Karbonater; peroxokarbonater (perkarbonater); kommersiellt ammoniumkarbonat innehållande ammoniumkarbamat:

 

Andra slag:

2836 92 00

– –

Strontiumkarbonat

2837

Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider:

 

Cyanider och cyanidoxider:

2837 19 00

– –

Andra

2839

Silikater; kommersiella silikater av alkalimetaller:

2839 90

Andra slag:

2839 90 90

– –

Andra:

ex 2839 90 90

– – –

Blysulfater

2841

Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror:

 

Manganiter, manganater och permanganater:

2841 69 00

– –

Andra

2841 80 00

Volframater

2841 90

Andra slag:

2841 90 85

– –

Andra:

ex 2841 90 85

– – –

Aluminater

2843

Ädla metaller i kolloidal form; oorganiska och organiska föreningar av ädla metaller, även inte kemiskt definierade; amalgamer av ädla metaller:

 

Silverföreningar:

2843 21 00

– –

Silvernitrat

2843 29 00

– –

Andra

2843 30 00

Guldföreningar

2843 90

Andra föreningar; amalgamer:

2844

Radioaktiva kemiska grundämnen och radioaktiva isotoper (inbegripet klyvbara och fertila kemiska grundämnen och isotoper) samt föreningar av sådana grundämnen och isotoper; blandningar och återstoder innehållande dessa produkter

2845

Isotoper som inte omfattas av nr 2844; oorganiska och organiska föreningar av sådana isotoper, även inte kemiskt definierade:

2846

Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller

2848 00 00

Fosfider, även inte kemiskt definierade, med undantag av järnfosfid (fosforjärn)

2849

Karbider, även inte kemiskt definierade:

2849 90

Andra slag

2850 00

Hydrider, nitrider, azider, silicider och borider, även inte kemiskt definierade, med undantag av sådana föreningar som även utgör karbider enligt nr 2849

2852 00 00

Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, med undantag av amalgamer:

ex 2852 00 00

Fulminater eller cyanider

2853 00

Andra oorganiska föreningar (inbegripet destillerat vatten och ledningsförmågevatten samt vatten av motsvarande renhetsgrad); flytande luft (även med ädelgaserna avlägsnade); komprimerad luft; amalgamer, med undantag av amalgamer av ädla metaller

2903

Halogenderivat av kolväten:

 

Mättade klorderivat av acykliska kolväten:

2903 11 00

– –

Monoklormetan (metylklorid) och monokloretan (etylklorid)

2903 13 00

– –

Triklormetan (kloroform)

2903 19

– –

Andra:

2903 19 10

– – –

1,1,1-Trikloretan (metylkloroform)

 

Omättade klorderivat av acykliska kolväten:

2903 29 00

– –

Andra

 

Fluor-, brom- eller jodderivat av acykliska kolväten:

2903 31 00

– –

Etylendibromid (ISO) (1,2dibrometan)

2903 39

– –

Andra

 

Halogenderivat av cyklaner, cyklener och cykloterpener:

2903 52 00

– –

Aldrin (ISO), klordan (ISO) och heptaklor (ISO)

2903 59

– –

Andra

2904

Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogenerade:

2904 10 00

Derivat med enbart sulfonsyragrupper, samt salter och etylestrar av sådana derivat

2904 20 00

Derivat med enbart nitrogrupper eller enbart nitrosogrupper:

ex 2904 20 00

– –

Andra än propan-1,2,3-triyltrinitrat

2904 90

Andra slag

2905

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer:

 

Mättade monoalkoholer:

2905 11 00

– –

Metanol (metylalkohol)

 

Omättade monoalkoholer:

2905 29

– –

Andra

 

Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av acykliska alkoholer:

2905 51 00

– –

Etklorvynol (INN)

2905 59

– –

Andra

2906

Cykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer:

 

Cyklan-, cyklen- och cykloterpenalkoholer:

2906 13

– –

Steroler och inositoler:

2906 13 10

– – –

Steroler:

ex 2906 13 10

– – – –

Kolesterol

 

Aromatiska alkoholer:

2906 29 00

– –

Andra:

ex 2906 29 00

– – –

Cinnamylalkohol

2908

Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av fenoler eller fenolalkoholer:

 

Andra slag:

2908 99

– –

Andra:

2908 99 90

– – –

Andra slag:

ex 2908 99 90

– – – –

Andra än dinitroortokresoler eller andra etrar av andra nitroderivat

2909

Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider (även inte kemiskt definierade) samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:

 

Acykliska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar:

2909 19 00

– –

Andra

2909 20 00

Cyklan-, cyklen- och cykloterpenetrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar

2909 30

Aromatiska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar:

 

– –

Bromderivat:

2909 30 31

– – –

Pentabromodifenyleter; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenoxi)bensen

2909 30 35

– – –

1,2-Bis(2,4,6-tribromofenoxi)etan avsedd att användas vid tillverkning av akrylnitrilbutadien-styren (ABS)

2909 30 38

– – –

Andra

2909 30 90

– –

Andra

2910

Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre atomer i ringensamt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:

2910 40 00

Dieldrin (ISO, INN)

2910 90 00

Andra slag

2911 00 00

Acetaler och hemiacetaler, även med annan syrefunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

2912

Aldehyder, även med annan syrefunktion; cykliska polymerer av aldehyder; paraformaldehyd:

 

Acykliska aldehyder utan annan syrefunktion:

2912 11 00

– –

Metanal (formaldehyd)

2915

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:

 

Ättiksyra och salter av ättiksyra; ättiksyra; ättiksyraanhydrid:

2915 29 00

– –

Andra

2915 60

Butansyror och pentansyror samt salter och estrar av dessa syror

2915 70

Palmitinsyra och stearinsyra samt salter och estrar av dessa syror:

2915 70 15

– –

Palmitinsyra

2917

Polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:

 

Acykliska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar:

2917 12

– –

Adipinsyra samt salter och estrar av adipinsyra:

2917 12 10

– – –

Adipinsyra och salter av adinpinsyra

2917 13

– –

Azelainsyra och sebacinsyra samt salter och estrar av dessa syror

2917 19

– –

Andra:

2917 19 10

– – –

Malonsyra samt salter och estrar av malonsyra

2917 20 00

Cyklan-, cyklen- och cykloterpenpolykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar

 

Aromatiska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar:

2917 34

– –

Andra estrar av ortoftalsyra:

2917 34 10

– – –

Dibutylortoftalater

2920

Estrar av andra oorganiska syror av ickemetaller (med undantag av estrar av hydrogenhalogenider) och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:

2920 90

Andra slag:

2920 90 10

– –

Estrar av svavelsyra eller kolsyra och deras salter samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:

ex 2920 90 10

– – –

Estrar av kolsyra och derivat av sådana föreningar; derivat av svavelsyra

2920 90 85

– –

Andra:

ex 2920 90 85

– – –

Nitroglycerin; andra estrar av kolsyra och derivat av sådana föreningar; pentaeritrityltetranitrat

2921

Föreningar med aminofunktion:

 

Aromatiska monoaminer och derivat av sådana aminer; salter av sådana föreningar:

2921 41 00

– –

Anilin och salter av anilin:

ex 2921 41 00

– – –

Anilin

2922

Aminoföreningar med syrefunktion:

 

Aminoalkoholer, andra än sådana som har mer än ett slags syrefunktion, samt deras etrar och estrar; salter av sådana föreningar:

2922 11 00

– –

Monoetanolamin och salter av monoetanolamin:

ex 2922 11 00

– – –

Salter av monoetanolamin

2922 12 00

– –

Dietanolamin och salter av dietanolamin:

ex 2922 12 00

– – –

Salter av dietanolaminon

2922 13

– –

Trietanolamin och salter av trietanolamin:

2922 13 90

– – –

Salter av trietanolamin

 

Aminonaftoler och andra aminofenoler, andra än sådana som har mer än ett slagssyrefunktion, samt deras etrar och estrar; salter av sådana föreningar:

2922 21 00

– –

Aminohydroxinaftalensulfonsyror och salter av dessa syror

2922 29 00

– –

Andra

ex 2922 29 00

– – –

Anisidiner, dianisidiner, fenetidiner samt salter av dessa föreningar

 

Aminosyror, andra än sådana som har mer än ett slags syrefunktion och deras estrar; salter av sådana föreningar:

2922 41 00

– –

Lysin och estrar av lysin; salter av dessa föreningar:

2922 42 00

– –

Glutaminsyra och salter av glutaminsyra

ex 2922 42 00

– – –

Andra än natriumglutamin

2923

Kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; lecitiner och andra fosfoaminolipider, även inte kemiskt definierade:

2923 10 00

Kolin och salter av kolin:

ex 2923 10 00

– –

Andra än kolinklorid eller succinylkolinjodid

2924

Föreningar med karboxamidfunktion; föreningar av kolsyra med amidfunktion:

 

Acykliska amider (inbegripet acykliska karbamater) och derivat av dessa amider; salter av sådana föreningar:

2924 19 00

– –

Andra:

ex 2924 19 00

– – –

Acetamid eller asparagin och salter därav

 

Cykliska amider (inbegripet cykliska karbamater) och derivat av dessa amider; salter av sådana föreningar:

2924 23 00

– –

2-Acetamidobensoesyra (N-acetylantranilsyra) och salter av 2-acetamidobensoesyra

2925

Föreningar med karboximidfunktion (inbegripet sackarin och dess salter) och föreningar med iminofunktion:

 

Imider och imidderivat; salter av dessa föreningar:

2925 12 00

– –

Glutetimid (INN)

2925 19

– –

Andra

2926

Föreningar med nitrilfunktion:

2926 90

Andra slag:

2926 90 20

– –

Isoftalonitril

2930

Svavelorganiska föreningar:

2930 20 00

Tiokarbamater och ditiokarbamater

2930 30 00

Mono-, di- och tetrasulfider av tiuram

2930 90

Andra slag:

2930 90 85

– –

Andra:

ex 2930 90 85

– – –

Tioamider (utom tiourea) och tioetrar

2933

Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er):

 

Föreningar med en icke kondenserad pyrazolring (även hydrogenerad) i sin struktur:

2933 61 00

– –

Melamin

2933 69

– –

Andra:

2933 69 10

– – –

Atrazin (ISO); propazin (ISO); simazin (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin (hexogen, trimetylentrinitramin)

 

Laktamer:

2933 72 00

– –

Klobazam (INN) och metyprylon (INN)

2933 79 00

– –

Andra

2938

Glykosider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, estrar och andra derivat av glykosider:

2938 90

Andra slag:

2938 90 90

– –

Andra:

ex 2938 90 90

– – –

Andra saponiner

2939

Växtalkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, estrar och andra derivat av växtalkaloider:

2939 20 00

Kinabarkalkaloider och derivat av sådana alkaloider; salter av sådana ämnen

 

Andra:

2939 91

– –

Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetaminracemate; salter, estrar och andra derivat av sådana ämnen:

 

– – –

Kokain och salter av kokain:

2939 91 11

– – – –

Råkokain

2939 91 19

– – – –

Andra

2939 91 90

– – –

Andra

2939 99 00

– –

Andra:

ex 2939 99 00

– – –

Andra än butylskopolamin eller kapsaicin

2940 00 00

Sockerarter, kemiskt rena, andra än sackaros, laktos, maltos, glukos och fruktos; sockeretrar, sockeracetaler och sockerestrar samt salter av sockeretrar, sockeracetaler eller sockerestrar, andra än produkter enligt nr 2937, 2938 och 2939

2941

Antibiotika:

2941 10

Penicilliner samt penicillinderivat med penicillinsyrastruktur; salter av dessa ämnen:

2941 10 10

– –

Amoxicillin (INN) och salter därav

2941 10 20

– –

Ampicillin (INN), metampicillin (INN), pivampicillin (INN) och salter därav

3102

Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska:

 

Ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat:

3102 29 00

– –

Andra slag

3102 30

Ammoniumnitrat, även löst i vatten:

3102 30 10

– –

Löst i vatten

3102 30 90

– –

Annan:

ex 3102 30 90

– – –

Annat än ammoniumnitrat avsett för sprängmedel, poröst

3102 40

Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan

3102 50

Natriumnitrat:

3102 50 10

– –

Naturligt natriumnitrat

3102 50 90

– –

Annat:

ex 3102 50 90

– – –

Med ett kväveinnehåll av mer än 16,3 %

3103

Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska:

3103 10

Superfosfater

3103 90 00

Andra slag:

ex 3103 90 00

– –

Andra än fosfater, berikade med kalcium

3105

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg:

3105 10 00

Varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg

3105 20

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel):

3105 30 00

Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat)

 

Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor:

3105 51 00

– –

Innehållande nitrater och fosfater

3105 59 00

– –

Andra

3105 60

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både fosfor och kalium

3202

Syntetiska organiska garvämnen; oorganiska garvämnen; även innehållande naturliga garvämnen; enzymatiska garveripreparat:

3202 90 00

Andra slag

3205 00 00

Substratpigment; preparat enligt anmärkning 3 till detta kapitel på basis av substratpigment

3206

Andra färgämnen; preparat enligt anmärkning 3 till detta kapitel, som inte omfattas av nr 3203, 3204 eller 3205; oorganiska produkter av sådana slag som används som luminoforer, även kemiskt definierade:

3206 20 00

Pigment och preparat på basis av kromföreningar

 

Andra färgämnen och preparat:

3206 41 00

– –

Ultramarin och preparat på basis av ultramarin

3206 42 00

– –

Litopon och andra pigment och preparat på basis av zinksulfid

3206 49

– –

Andra:

3206 49 30

– – –

Pigment och preparat på basis av kadmiumföreningar

3206 49 80

– – –

Andra:

ex 3206 49 80

– – – –

På basis av kimrök; zinkgrått

3208

Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium; lösningar enligt anmärkning 4 till detta kapitel

3209

Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i vattenhaltigt medium:

3212

Pigment (inbegripet pulver och fjäll av metall) dispergerade i icke vattenhaltigtmedium, i flytande form eller i pastaform, av sådana slag som används vid tillverkning av målningsfärger; brons- och färgfolier; färgämnen i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln:

3212 90

Andra slag

3213

Konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger och liknande färger i form av tabletter eller i tuber, burkar, flaskor, skålar eller i liknande former eller förpackningar

3214

Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och utfyllningsmedel; spackelfärger; icke eldfasta preparat för ytbeläggning av fasader, innerväggar, golv, innertak o.d.:

3214 10

Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och utfyllningsmedel; spackelfärger

3215

Tryckfärger, bläck, tusch och liknande färger, även koncentrerade eller i fast form:

3215 90

Andra slag

3303 00

Parfymer och luktvatten

3304

Preparat för skönhetsvård, kosmetika eller hudvård (andra än medikamenter), inbegripet solskyddsmedel; preparat för manikyr eller pedikyr

3305

Hårvårdsmedel

3306

Preparat för mun- eller tandhygien, inbegripet pastor och pulver för fästande av tandproteser; tråd för rengöring av utrymmen mellan tänderna (tandtråd), i detaljhandelsförpackningar:

3306 20 00

Tråd för rengöring av utrymmen mellan tänderna (tandtråd)

3306 90 00

Andra slag

3307

Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning, deodoranter för personligt bruk, badpreparat, hårborttagningsmedel samt andra parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; beredda rumsdesodoriseringsmedel, även oparfymerade och även med desinficerande egenskaper:

3307 10 00

Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning

3307 30 00

Parfymerat badsalt och andra badpreparat

 

Rumsparfymerings- och rumsdesodoriseringsmedel, inbegripet luktgivande preparat som används vid religiösa ceremonier:

3307 41 00

– –

”Agarbatti” och andra luktgivande preparat som verkar genom bränning

3307 49 00

– –

Andra

3307 90 00

Andra slag

3401

Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat avsedda att användas som tvål, i form av stänger, kakor eller gjutna stycken, även innehållande tvål; organiska ytaktiva produkter och preparat för rengöring av huden, i form av vätska eller kräm i detaljhandelsförpackningar, även innehållande tvål; papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade, överdragna eller belagda med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel:

 

Tvål och organiska ytaktiva produkter och preparat, i form av stänger, kakor eller gjutna stycken samt papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade, överdragna eller belagda med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel:

3401 19 00

– –

För annat ändamål

3401 20

Tvål och såpa i annan form:

3402

Organiska ytaktiva ämnen (andra än tvål och såpa); ytaktiva preparat, tvättmedel(inbegripet tvätthjälpmedel) och rengöringsmedel, även innehållande tvål eller såpa, andra än sådana som omfattas av nr 3401:

3402 20

Ytaktiva preparat, tvättmedel och rengöringsmedel, i detaljhandelsförpackningar:

3402 20 20

– –

Ytaktiva preparat

3402 90

Andra slag:

3402 90 10

– –

Ytaktiva preparat

3404

Konstgjorda vaxer och beredda vaxer:

3404 90

Andra slag:

3404 90 10

– –

Beredda vaxer, inbegripet förseglingsvax

3404 90 80

– –

Andra:

ex 3404 90 80

– – –

Andra än kemiskt modifierad lignit

3405

Puts- och polermedel för skodon, möbler, golv, karosserier, glas eller metall, skurpasta, skurpulver och liknande preparat (även i form av papper, vadd, filt, bondad duk, porös plast eller poröst gummi som impregnerats, överdragits eller belagts med sådana preparat), med undantag av vaxer enligt nr 3404:

3405 10 00

Puts- och polermedel och liknande preparat för skodon eller läder

3405 20 00

Puts- och polermedel och liknande preparat för trägolv, trämöbler eller andra trävaror

3405 30 00

Polermedel och liknande preparat för karosserier, andra än metallpolermedel

3405 90

Andra slag:

3405 90 90

– –

Andra

3406 00

Stearinljus, paraffinljus, vaxljus o.d.:

3407 00 00

Modelleringspastor, inbegripet sådana som är avsedda för barn; så kallad dentalvax samt avtrycksmassor för dentalt bruk, föreliggande i satser, i detaljhandelsförpackningar eller i form av plattor, hästskoformade stycken, stänger e.d.; andra preparat för dentalt bruk, på basis av gips

3601 00 00

Krut

3602 00 00

Beredda sprängämnen, andra än krut

3603 00

Stubin; tändhattar; ivtändare, sprängkapslar och liknande tändmedel (även elektriska):

3604

Fyrverkeripjäser, signalraketer, regnraketer, knallsignaler och andra pyrotekniska artiklar:

3604 10 00

Fyrverkeripjäser

3604 90 00

Andra slag:

ex 3604 90 00

– –

Andra än regnraketer

3605 00 00

Tändstickor, andra än pyrotekniska artiklar enligt nr 3604

3606

Järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora legeringar i alla former; varor av brännbara ämnen enligt anmärkning 2 till detta kapitel

3701

Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade, av annat material än papper, papp eller textilvara; bladfilm, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning, även i form av filmpaket:

3701 10

Röntgenplåtar och röntgenfilm

3701 20 00

Film avsedd för omedelbar bildframställning

 

Andra slag:

3701 91 00

– –

För färgfotografering (polykrom)

3701 99 00

– –

Andra

3702

Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av annat material än papper, papp eller textilvara; film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning

3703

Fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, strålningskänsliga, oexponerade

3704 00

Fotografiska plåtar, fotografisk film, fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, exponerade men inte framkallade

3705

Fotografiska plåtar och fotografisk film, exponerade och framkallade, med undantag av kinofilm:

3705 10 00

Film för offsetreproduktion

3705 90

Andra slag:

3705 90 10

– –

Mikrofilm:

ex 3705 90 10

– – –

Innehållande text för vetenskapliga eller yrkesmässiga ändamål

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

Andra slag:

3809 91 00

– –

Av sådana slag som används inom textilindustrin eller inom liknande industrier

3809 92 00

– –

Av sådana slag som används inom pappersindustrin eller inom liknande industrier:

ex 3809 92 00

– – –

Andra än ofullständiga preparat

3809 93 00

– –

Av sådana slag som används inom läderindustrin eller inom liknande industrier:

ex 3809 93 00

– – –

Andra än ofullständiga preparat

3810

Betmedel för metaller; flussmedel och andra preparat, utgörande hjälpmedel vidlödning eller svetsning; pulver och pastor för lödning eller svetsning, bestående av metall och andra ämnen; preparat av sådana slag som används för fyllning eller beläggning av svetselektroder eller svetstråd

3811

Preparat för motverkande av knackning, oxidation, korrosion eller hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat och andra beredda tillsatsmedel för mineraloljor(inbegripet bensin) eller för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor:

 

Preparat för motverkande av knackning:

3811 11

– –

På basis av blyföreningar

 

Tillsatsmedel för smörjoljor:

3811 29 00

– –

Andra

3811 90 00

Andra slag

3813 00 00

Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; brandsläckningsbomber

3814 00

Sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; beredda färg- eller lackborttagningsmedel

3815

Reaktionsinitiatorer, reaktionsacceleratorer samt beredda katalysatorer, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

Katalysatorer utfällda på en bärsubstans:

3815 11 00

– –

Med nickel eller nickelföreningar som aktiv beståndsdel

3815 12 00

– –

Med ädel metall eller föreningar av ädel metall som aktiv beståndsdel

3817 00

Blandningar av alkylbensener och blandningar av alkylnaftalener, andra än sådana som omfattas av nr 2707 eller 2902:

3819 00 00

Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda vätskor för hydraulisk kraftöverföring, inte innehållande, eller innehållande mindre än 70 viktprocent, oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

3820 00 00

Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel

3821 00 00

Beredda närsubstrat för odling eller bevarande av mikroorganismer (inbegripet virus och likartade organismer) eller av växtceller, mänskliga celler eller djurceller

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3824 10 00

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor

3824 30 00

Osintrade metallkarbider, blandade med varandra eller med metalliska bindemedel

3824 40 00

Beredda tillsatsmedel för cement, murbruk eller betong

3824 50

Murbruk och betong, inte eldfasta:

3824 90

Andra:

3824 90 15

– –

Jonbytare

3824 90 20

– –

Getter för vakuumrör

3824 90 25

– –

Salter av träsyra (t.ex. kalciumsalter); rått kalciumtartrat; rått kalciumcitrat

3824 90 35

– –

Rostskyddsmedel innehållande aminer som aktiv beståndsdel

 

– –

Andra:

3824 90 50

– – –

Preparat för galvanoteknik

3824 90 55

– – –

Blandningar av mono-, di- och trifettsyraestrar av glycerol (emulgatorer för fetter)

 

– – –

Produkter och preparat för farmaceutiskt och kirurgiskt bruk:

3824 90 61

– – – –

Mellanprodukter från framställning av antibiotika, erhållna genom fermentering av Streptomyces tenebrarius, även torkade, avsedda att användas för tillverkning av för människor avsedda medikamenter enligt nr 3004

3824 90 62

– – – –

Mellanprodukter från framställningen av monesinsalter

3824 90 64

– – – –

Andra

3824 90 65

– – –

Hjälpmedel för gjuterier (andra än sådana som omfattas av nr 3824 10 00)

3825

Restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; kommunalt avfall; avloppsslam; andra avfall specificerade i anmärkning 6 till detta kapitel

3901

Polymerer av eten, i obearbetad form:

3901 20

Polyeten med en specifik vikt av minst 0,94 (HD):

3901 20 90

– –

Annat

3901 90

Andra slag:

3901 90 10

– –

Jonomerplast bestående av ett salt av en terpolymer av eten, isobutylakrylat och metakrylsyra

3901 90 20

– –

A-B-A-segmentpolymer av polystyren, etenbutensampolymer och polystyren, innehållande högst 35 viktprocent styren, i någon av de former som är nämnda i anmärkning 6 b till detta kapitel

3902

Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form:

3902 10 00

Polypropen

3902 20 00

Polyisobuten

3902 90

Andra slag:

3902 90 10

– –

A-B-A-segmentpolymer av polystyren, etenbutensampolymer och polystyren, innehållande högst 35 viktprocent styren, i någon av de former som är nämnda i anmärkning 6 b till detta kapitel

3902 90 20

– –

Polybuten-(1), en sampolymer av buten-(1) och eten, innehållande högst 10 viktprocent eten, eller en blandning av polybuten-(1) med polyeten och/eller polypropen, innehållande högst 10 viktprocent polyeten och/eller högst 25 viktprocent polypropen, i någon av de former som är nämnda i anmärkning 6 b till detta kapitel

3904

Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, i obearbetad form:

 

Annan polyvinylklorid:

3904 21 00

– –

Inte mjukgjord

3904 22 00

– –

Mjukgjord

3904 50

Polymerer av vinylidenklorid

3904 90 00

Andra slag

3906

Akrylpolymerer i obearbetad form:

3906 90

Andra slag:

3906 90 10

– –

Poly[N-(3-hydroxiimino-1,1-dimetylbutyl)akrylamid]

3906 90 20

– –

Sampolymer av 2-diisopropylaminoetylmetakrylat och dekylmetakrylat, lösta i N, Ndimetylacetamid, med en sampolymerhalt av minst 55 viktprocent

3906 90 30

– –

Sampolymer av akrylsyra och 2-etylhexylakrylat, innehållande minst 10 men högst 11 viktprocent 2-etylhexylakrylat

3906 90 40

– –

Sampolymer av akrylnitril och metylakrylat modifierad med polybutadienakrylnitril (NBR)

3906 90 50

– –

Polymerisationsprodukter av akrylsyra, alkylmetakrylat och liten mängd andra monomerer, avsedda att användas som förtjockningsmedel vid framställning av pastor för textiltryckning

3906 90 60

– –

Sampolymer av metylakrylat, etylen och en monomer som innehåller en ändlös karboxigrupp som ersättningsprodukt, med minst 50 viktprocents halt av metylakrylat, även blandad med kiseldioxid

3907

Polyacetaler, andra polyetrar samt epoxihartser, i obearbetad form; polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar och andra polyestrar, i obearbetad form:

3907 30 00

Epoxihartser

3907 50 00

Alkydhartser

 

Andra polyestrar:

3907 91

– –

Omättade:

3909

Aminoplaster, fenoplaster och polyuretaner, i obearbetad form:

3909 30 00

Andra aminoplaster

3909 50

Polyuretaner:

3909 50 10

– –

Polyuretan av 2,2'-(tert-butylimino)dietanol och 4,4'-metylendicyklohexyldiisocyanat,i form av en lösning i N, N-dimetylacetamid innehållande minst 50 viktprocentpolymer

3912

Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form:

 

Cellulosaacetater:

3912 12 00

– –

Mjukgjorda

 

Cellulosaetrar:

3912 39

– –

Andra:

3912 39 20

– – –

Hydroxipropylcellulosa

3912 90

Andra slag:

3912 90 10

– –

Cellulosaestrar

3913

Naturliga polymerer (t.ex. alginsyra) och modifierade naturliga polymerer (t.ex. härdade proteiner och kemiska derivat av naturgummi), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form:

3913 10 00

Alginsyra samt salter och estrar av alginsyra

3913 90 00

Andra slag:

ex 3913 90 00

– –

Kasein eller gelatin

3915

Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot:

3916

Enfibertråd med ett största tvärmått av mer än 1 mm samt stavar, stänger och strängar (inbegripet profilerade stänger och strängar), även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt, av plast

3917

Rör och slangar samt rördelar (t.ex. skarvrör, knärör och flänsar) och andra tillbehör till rör eller slangar, av plast:

 

Styva rör:

3917 21

– –

Av polymerer av eten:

3917 21 10

– – –

Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåttet, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt

3917 22

– –

Av polymerer av propen:

3917 22 10

– – –

Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåttet, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt

3917 22 90

– – –

Andra:

ex 3917 22 90

– – – –

Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg

3917 23

– –

Av polymerer av vinylklorid:

3917 23 10

– – –

Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåttet, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt

3917 23 90

– – –

Andra:

ex 3917 23 90

– – – –

Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg

3917 29

– –

Av annan plast:

 

– – –

Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåttet, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt:

3917 29 12

– – – –

Av kondensations-, polykondensations- eller polyadditionsprodukter, även kemiskt modifierade

3917 29 15

– – – –

Av additionspolymerisationsprodukter

3917 29 19

– – – –

Andra

3917 29 90

– – –

Andra:

ex 3917 29 90

– – – –

Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg

 

Andra rör samt slangar:

3917 32

– –

Andra, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat material, inte försedda med kopplingsanordningar e.d.:

 

– – –

Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåttet, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt:

3917 32 10

– – – –

Av kondensations-, polykondensations- eller polyadditionsprodukter, även kemiskt modifierade

 

– – – –

Av additionspolymerisationsprodukter:

3917 32 31

– – – – –

Av polymerer av eten

3917 32 35

– – – – –

Av polymerer av vinylklorid

3917 32 39

– – – – –

Andra

3917 32 51

– – – –

Andra

 

– – –

Andra:

3917 32 99

– – – –

Andra

3917 33 00

– –

Andra, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat material, försedda med kopplingsanordningar e.d.

ex 3917 33 00

– – –

Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg

3917 39

– –

Andra:

 

– – –

Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåttet, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt:

3917 39 12

– – – –

Av kondensations-, polykondensations- eller polyadditionsprodukter, även kemiskt modifierade

3917 39 15

– – – –

Av additionspolymerisationsprodukter

3917 39 19

– – – –

Andra

3917 39 90

– – –

Andra:

ex 3917 39 90

– – – –

Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg

3917 40 00

Rördelar och andra tillbehör till rör eller slangar:

ex 3917 40 00

– –

Andra än försedda med kopplingsanordningar avsedda att användas i civila luftfartyg

3918

Golvbeläggningsmaterial av plast, även självhäftande, i rullar eller i form av plattor; vägg- eller takbeklädnad av plast enligt definition i anmärkning 9 till detta kapitel:

3919

Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta produkter av plast, självhäftande, även i rullar:

3919 10

I rullar med en bredd av högst 20 cm:

 

– –

Remsor, som överdragits med ovulkat naturgummi eller syntetgummi:

3919 10 11

– – –

Av mjukgjord polyvinylklorid eller av polyeten

3919 10 13

– – –

Av inte mjukgjord polyvinylklorid

3919 10 19

– – –

Andra

 

– –

Andra:

 

– – –

Av kondensations-, polykondensations- eller polyadditionsprodukter, även kemiskt modifierade:

3919 10 31

– – – –

Av polyestrar

3919 10 38

– – – –

Andra

 

– – –

Av additionspolymerisationsprodukter:

3919 10 61

– – – –

Av mjukgjord polyvinylklorid eller av polyeten

3919 10 69

– – – –

Andra

3919 10 90

– – –

Andra

3919 90

Andra slag:

3919 90 10

– –

Vidare bearbetade än ytbehandlade eller nedskurna till annan än kvadratisk eller rektangulär form

 

– –

Andra:

3919 90 90

– – –

Andra

3920

Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material:

3920 10

Av polymerer av eten:

 

– –

Med en tjocklek av högst 0,125 mm:

 

– – –

Av polyeten med en specifik vikt av:

 

– – – –

Mindre än 0,94:

3920 10 23

– – – – –

Polyetylenfilm, med en tjocklek av minst 20 mikrometer men högst 40 mikrometer, avsedd för framställning av fotoresistfilm som används vid tillverkning av halvledare eller tryckta kretsar

 

– – – – –

Andra:

 

– – – – – –

Inte tryckta:

3920 10 24

– – – – – – –

Sträckt film

3920 10 26

– – – – – – –

Andra

3920 10 27

– – – – – –

Tryckta

3920 10 28

– – – –

Minst 0,94

3920 20

Av polymerer av propen

 

Av polymerer av vinylklorid:

3920 43

– –

Innehållande minst 6 viktprocent mjukningsmedel

3920 49

– –

Andra

 

Av akrylpolymerer:

3920 51 00

– –

Av polymetylmetakrylat

3920 59

– –

Andra

 

Av polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar eller andra polyestrar:

3920 61 00

– –

Av polykarbonater

3920 62

– –

Av polyetentereftalat

3920 63 00

– –

Av omättade polyestrar

3920 69 00

– –

Av andra polyestrar

 

Av cellulosa eller kemiska cellulosaderivat:

3920 71

– –

Av cellulosaregenerat

3920 73

– –

Av cellulosaacetat

3920 79

– –

Av andra cellulosaderivat

 

Av annan plast:

3920 91 00

– –

Av polyvinylbutyral

3920 92 00

– –

Av polyamider

3920 93 00

– –

Av aminoplaster

3920 94 00

– –

Av fenoplaster

3920 99

– –

Av annan plast

3921

Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor av plast:

 

Porösa produkter:

3921 11 00

– –

Av polymerer av styren

3921 12 00

– –

Av polymerer av vinylklorid

3921 14 00

– –

Av cellulosaregenerat

3921 19 00

– –

Av annan plast

3921 90

Andra produkter

3922

Badkar, duschkar, diskhoar, tvättställ, bidéer, toalettstolar, sitsar och lock till toalettstolar, spolcisterner och liknande sanitetsartiklar, av plast

3923

Artiklar för transport eller förpackning av varor, av plast; proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar av plast: proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar av plast:

3924

Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt hygien- och toalettartiklar, av plast:

3925

Byggvaror av plast, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3926

Andra plastvaror samt varor av andra material enligt nr 3901–3914:

3926 10 00

Kontors- och skolartiklar

3926 20 00

Kläder och tillbehör till kläder (inbegripet handskar, halvhandskar och vantar)

3926 30 00

Beslag till möbler, karosserier o.d.

3926 40 00

Statyetter och andra prydnadsartiklar

3926 90

Andra slag:

3926 90 50

– –

Perforerade silar och andra kärl för filtrering av vatten till avloppsledningar

 

– –

Andra:

3926 90 92

– – –

Tillverkade av duk

4002

Syntetgummi samt faktis framställd av oljor, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor; blandningar av produkter enligt nr 4001 med produkter enligt nr 4002, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor:

 

Styren-butadiengummi (SBR); karboxylstyren-butadiengummi (XSBR):

4002 19

– –

I annan form

4005

Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor:

4005 20 00

Lösningar; dispersioner, andra än dispersioner enligt nr 4005 10

4011

Nya däck, andra än massivdäck, av gummi:

4011 10 00

Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet stationsvagnar och tävlingsbilar

4011 30 00

Av sådana slag som används på luftfartyg:

ex 4011 30 00

– –

Andra än sådana som är avsedda att användas i civila luftfartyg

4014

Hygieniska och farmaceutiska artiklar (inbegripet dinappar), av mjukgummi, även med delar av hårdgummi:

4014 10 00

Kondomer

4016

Andra varor av mjukgummi:

 

Andra slag:

4016 92 00

– –

Radergummin

4016 94 00

– –

Fendrar för fartyg eller kajer, även uppblåsbara

4016 99

– –

Andra:

 

– – –

Andra:

 

– – – –

För motorfordon enligt nr 8701–8705:

4016 99 52

– – – – –

Delar av gummi förenat med metall

4016 99 58

– – – – –

Andra

 

– – – –

Andra:

4016 99 91

– – – – –

Delar av gummi förenat med metall:

ex 4016 99 91

– – – – – –

Andra än för tekniskt bruk, avsedda att användas i civila luftfartyg

4016 99 99

– – – – –

Andra:

ex 4016 99 99

– – – – – –

Andra än för tekniskt bruk, avsedda att användas i civila luftfartyg

4104

Hudar och skinn, garvade eller som crust, av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvarsittande hår, även spaltade men inte vidare beredda

4105

Skinn av får och lamm, garvade eller som crust, utan kvarsittande ull, även spaltade men inte vidare beredda

4106

Hudar och skinn av andra djur, garvade eller som crust, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltade men inte vidare beredda

4107

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, även berett till pergament, av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvarsittande hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114

4112 00 00

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, inbegripet läder berett till pergament, av får och lamm, utan kvarsittande ull, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114

4113

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, inbegripet läder berett till pergament, av andra djur, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114

4114

Sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder); lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder

4115

Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, skivor eller remsor, även i rullar; avklipp och annat avfall av läder eller konstläder, olämpligt för tillverkning av lädervaror; läderpulver:

4115 10 00

Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, skivor eller remsor, även i rullar

4205 00

Andra varor av läder eller konstläder:

 

Av sådana slag som används i maskiner, apparater eller mekaniska redskap eller för annat tekniskt ändamål:

4205 00 11

– –

Transportband

4205 00 19

– –

Andra

4402

Träkol (inbegripet kol av nötter eller nötskal), även agglomererat

4403

Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor:

4403 10 00

Målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel

4406

Järnvägs- och spårvägssliprar av trä

4407

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm:

 

Andra slag:

4407 91

– –

Av ek (Quercus spp.)

4407 92 00

– –

Av bok (Fagus spp.)

4407 93

– –

Av lönn (Acer spp.)

4407 94

– –

Av körsbärsträ (Prunus spp.)

4407 95

– –

Av ask (Fraxinus spp.)

4407 99

– –

Annat:

4407 99 20

– – –

Längdskarvat, även hyvlat eller slipat

 

– – –

Annat:

4407 99 25

– – – –

Hyvlat

4407 99 40

– – – –

Slipat

 

– – – –

Andra:

4407 99 91

– – – – –

Av poppel

4407 99 98

– – – – –

Annat

4408

Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke), skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat, kantskarvat eller längdskarvat, med en tjocklek av högst 6 mm:

4408 90

Andra slag

4409

Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat

4415

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av trä; kabeltrummor av trä; lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar av trä

4416 00 00

Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav

4417 00 00

Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, av trä; skoläster och skoblock, av trä

4418

Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inbegripet cellplattor, sammansatta golvskivor samt vissa takspån (”shingles” och ”shakes”):

4418 60 00

Stolpar och bjälkar

4418 90

Andra slag

4419 00

Bords- och köksartiklar av trä

4420

Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar, av trä; statyetter och andra prydnadsföremål, av trä; rumsinventarier av trä, inte inbegripna i kapitel 94

4421

Andra varor av trä

4503

Varor av naturkork:

4503 90 00

Andra slag

4601

Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även sammanfogade till band; flätningsmaterial, flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, hopbundna i parallella parter eller vävda till platta produkter, även utgörande färdiga artiklar(t.ex. mattor och gallerverk)

4602

Korgmakeriarbeten och andra artiklar, formade direkt av flätningsmaterial eller tillverkade av varor enligt nr 4601; artiklar av luffa:

4602 90 00

Andra slag

4707

Papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor):

4707 20 00

Annat papper eller annan papp, tillverkade huvudsakligen av blekt kemisk massa, inte färgade i mälden

4802

Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, samt icke-perforerat papper och papp till hålkort och hålremsor, i rullar eller kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek, med undantag av papper enligt nr 4801 eller 4803; papper och papp, handgjorda:

4802 10 00

Papper och papp, handgjorda

4802 20 00

Papper och papp av sådana slag som används för tillverkning av papper och papp som är ljuskänsliga, värmekänsliga eller elektrokänsliga

ex 4802 20 00

– –

Grundpapp för foto

4802 40

Tapetråpapper

 

Annat papper och annan papp, inte innehållande fibrer som erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk process eller vars innehåll av sådana fibrer utgör 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet:

4802 56

– –

Vägande minst 40 g/m2 men högst 150 g/m2, i ark hos vilka i ovikt skick den ena sidan inte är längre än 435 mm och den andra sidan inte längre än 297 mm:

4802 56 20

– – –

Hos vilka den ena sidan är 297 mm och den andra sidan är 210 mm (A4 format)

ex 4802 56 20

– – – –

Annat än karbonråpapper

4802 56 80

– – –

Annan:

ex 4802 56 80

– – – –

Annat än träfritt tryckt eller mekaniskt skrivpapper eller taperåpapper, annat än karbonråpapper

4804

Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark, med undantag av varor enligt nr 4802 eller 4803:

 

Kraftliner:

4804 11

– –

Oblekt

4804 19

– –

Annan

 

Kraftsäckspapper:

4804 29

– –

Annat

 

Annat kraftpapper, vägande högst 150 g/m2:

4804 39

– –

Annat

 

Annat kraftpapper, vägande mer än 150 g/m2 men mindre än 225 g/m2:

4804 49

– –

Annat

 

Annan kraftpapp, vägande minst 225 g/m2:

4804 52

– –

Likformigt blekt i hela mälden och med en halt av kemisk massa av mer än95 viktprocent av det totala fiberinnehållet

4804 59

– –

Annan

4805

Annat papper eller papp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark, inte vidare bearbetade eller behandlade än vad som anges i anmärkning 3 till detta kapitel:

 

Vågningspapper:

4805 11 00

– –

Halvkemiskt vågningspapper

4805 12 00

– –

Vågningspapper av halmmassa

4805 19

– –

Annat

 

Testliner:

4805 24 00

– –

Vägande högst 150 g/m2

4805 25 00

– –

Vägande mer än 150 g/m2

4805 30

Omslagspapper av sulfitmassa

 

Annat:

4805 91 00

– –

Vägande högst 150 g/m2

4805 92 00

– –

Vägande mer än 150 g/m2 men mindre än 225 g/m2

4805 93

– –

Vägande minst 225 g/m2

4808

Papper och papp, vågade (med eller utan fastlimmade plana ytskikt), kräppade, plisserade, präglade eller perforerade, i rullar eller ark, med undantag av varor enligt nr 4803

4809

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper (inbegripet belagt, bestruket eller impregnerat papper för stenciler eller offsetplåtar), även tryckta, i rullar eller ark

4810

Papper och papp, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen med eller utan bindemedel, men utan annan beläggning, även ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek:

 

Kraftpapper och kraftpapp, andra än sådana som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål:

4810 39 00

– –

Andra

 

Annat papper och annan papp:

4810 92

– –

Flerskiktade

4810 99

– –

Andra

4811

Papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, belagda, bestrukna, impregnerade, överdragna, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek, med undantag av varor enligt nr 4803, 4809 och 4810:

4811 10 00

Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med tjära, bitumen eller asfalt

 

Papper och papp, gummerade eller försedda med annan klistrande beläggning:

4811 41

– –

Självhäftande

4811 49 00

– –

Andra

 

Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med plast (med undantag av klister):

4811 51 00

– –

Blekta, vägande mer än 150 g/m2

4811 59 00

– –

Andra:

ex 4811 59 00

– – –

Andra än tryckta tapetpapper för framställning av laminat, försköning av träplankor, impregnering, etc.

4813

Cigarettpapper, även tillskuret eller i häften; cigaretthylsor:

4813 10 00

Cigarettpapper i häften; cigaretthylsor

4813 20 00

Cigarettpapper i rullar med en bredd av högst 5 cm

4813 90

Andra slag:

4813 90 90

– –

Andra slag:

ex 4813 90 90

– – –

Inte impregnerade, i rullar med en bredd av mer än 15 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark, där ena sedan är mer än 36 cm

4816

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper (med undantag av papper enligt nr 4809), pappersstenciler och offsetplåtar av papper, även förpackade i askar:

4816 20 00

Självkopierande papper

4822

Bobiner, spolar, cops och liknande artiklar av pappersmassa, papper eller papp (även perforerade eller härdade)

4823

Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, tillskurna till bestämd storlek eller form; andra varor av pappersmassa, papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer:

4823 20 00

Filtrerpapper och filtrerpapp

4823 40 00

Tryckt papper i rullar, ark eller rondeller, avsett för registrerande apparater

4823 90

Andra slag:

4823 90 40

– –

Papper och annan papp av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål

4823 90 85

– –

Andra:

ex 4823 90 85

– – –

Andra än packningar, tätningar o.d. för civila luftfartyg

4901

Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster, även i form av enstaka blad:

 

Andra slag:

4901 91 00

– –

Lexikon och uppslagsböcker samt periodiskt utkommande häften till sådana:

ex 4901 91 00

– – –

Andra lexikon

4908

Dekalkomanier:

4908 90 00

Andra slag

5007

Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke:

5007 10 00

Vävnader av bourettesilke

5106

Kardgarn av ull, inte i detaljhandelsuppläggningar:

5106 10

Innehållande minst 85 viktprocent ull

5106 20

Innehållande mindre än 85 viktprocent ull:

5106 20 10

– –

Innehållande minst 85 viktprocent ull och fina djurhår

5108

Garn (kardgarn eller kamgarn) av fina djurhår, inte i detaljhandelsuppläggningar

5109

Garn av ull eller fina djurhår, i detaljhandelsuppläggningar

5112

Kamgarnsvävnader av ull eller fina djurhår:

5112 30

Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med konststapelfibrer:

5112 30 10

– –

Vägande högst 200 g/m2

5112 90

Andra kamgarnsvävnader:

5112 90 10

– –

Innehållande sammanlagt mer än 10 viktprocent textilmaterial enligt kapitel 50

 

– –

Andra:

5112 90 91

– – –

Vägande högst 200 g/m2

5211

Vävnader av bomull, innehållande mindre än 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer och vägande mer än 200 g/m2:

 

Av olikfärgade garner:

5211 42 00

– –

Denim

5306

Garn av lin

5307

Garn av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

5308

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn:

5308 20

Garn av mjukhampa:

5308 90

Andra slag:

 

– –

Ramigarn, med en längdvikt av:

5308 90 12

– – –

Minst 277,8 decitex (högst nr 36)

5308 90 19

– – –

Mindre än 277,8 decitex (över nr 36)

5308 90 90

– –

Andra

5501

Fiberkabel av syntetfilament:

5501 30 00

Av akryl eller modakryl

5502 00

Fiberkabel av regenatfilament:

5502 00 80

Annan

5601

Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial:

5601 10

Sanitetsbindor och sanitetstamponger, blöjor till spädbarn och liknande sanitetsartiklar, av vadd

 

Vadd; andra varor av vadd:

5601 21

– –

Av bomull

5601 22

– –

Av konstfibrer:

 

– – –

Andra:

5601 22 91

– – – –

Av syntetiska fibrer

5601 22 99

– – – –

Av regenatfibrer

5601 29 00

– –

Andra

5601 30 00

Textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial

5602

Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:

5602 10

Nålfilt och fibermaskbondad duk:

 

Annan filt, inte impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:

5602 29 00

– –

Av annat textilmaterial

5602 90 00

Andra slag

5603

Bondad duk, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:

 

Av konstfilament:

5603 11

– –

Med en vikt av högst 25 g/m2:

5603 11 10

– – –

Överdragen eller belagd

5603 12

– –

Med en vikt av mer än 25 g/m2, men högst 70 g/m2:

5603 12 10

– – –

Överdragen eller belagd

5603 13

– –

Med en vikt av mer än 70 g/m2, men högst 150 g/m2:

5603 13 10

– – –

Överdragen eller belagd

5603 14

– –

Med en vikt av mer än 150 g/m2:

5603 14 10

– – –

Överdragen eller belagd

 

Annat:

5603 91

– –

Med en vikt av högst 25 g/m2

5603 93

– –

Med en vikt av mer än 70 g/m2, men högst 150 g/m2

5604

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast:

5604 90

Andra slag

5605 00 00

Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, i förening med metall i form av tråd, remsa eller pulver eller överdragna med metall

5606 00

Överspunnet garn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, överspunna (dock inte garn enligt nr 5605 och överspunnet tagelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock); chainettegarn:

5608

Knutna nät av surrningsgarn eller tågvirke, som längdvara eller i avpassade stycken; avpassade fisknät och andra fiskredskap av nät samt andra konfektionerade varor av nät, av textilmaterial:

 

Av syntet- eller regenatmaterial:

5608 11

– –

Konfektionerade fisknät

5608 19

– –

Andra

5609 00 00

Varor av garn, av remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 eller av surrningsgarn eller tågvirke, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

5809 00 00

Vävnader av metalltråd och vävnader av metalliserat garn enligt nr 5605, av sådana slag som används i kläder, som inredningsvävnader eller för liknande ändamål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

5905 00

Textiltapeter

5909 00

Brandslangar och liknande slangar av textilmaterial, även med invändig beläggning, armering eller tillbehör av annat material

5910 00 00

Drivremmar eller transportband av textilmaterial, även impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, eller förstärkta med metall eller annat material

5911

Produkter och artiklar av textilmaterial, för tekniskt bruk, specificerade i anmärkning 7 till detta kapitel:

5911 10 00

Textilvävnader, filt och filtbelagda vävnader, överdragna, belagda eller laminerade med gummi, läder eller annat material, av sådana slag som används till kardbeslag samt liknande varor av sådana slag som används för annat tekniskt bruk, inbegripet band av sammet impregnerat med gummi för överdragning av vävspolar (vävbommar)

 

Textilvävnader och filt, ändlösa eller försedda med hopfästningsanordningar, av sådana slag som används i pappersmaskiner eller liknande maskiner (t.ex. för massa eller asbestcement):

5911 31

– –

Vägande mindre än 650 g/m2

5911 32

– –

Vägande minst 650 g/m2

5911 40 00

Filterdukar av sådana slag som används i oljepressar e.d., inbegripet filterdukar av människohår

6801 00 00

Gatsten, kantsten och trottoarsten av naturlig sten (utom skiffer)

6802

Bearbetad monument- eller byggnadssten (utom skiffer) samt varor av sådan sten, andra än varor enligt nr 6801; mosaikbitar o.d. av naturlig sten (inbegripet skiffer),även på underlag; konstfärgade korn, skärvor och pulver av naturlig sten(inbegripet skiffer):

 

Annan monument- eller byggnadssten samt varor av sådan sten, enkelt huggna eller sågade, med plan eller jämn yta:

6802 23 00

– –

Granit

6802 29 00

– –

Annan sten

ex 6802 29 00

– – –

Annan sten än kalksten (med undantag av marmor, travertin och alabaster)

 

Andra slag:

6802 91

– –

Marmor, travertin och alabaster

6802 92

– –

Annan kalksten

6802 93

– –

Granit

6802 99

– –

Annan sten

6806

Slaggull, stenull och liknande mineralull; expanderad vermikulit, expanderade leror, skumslagg och liknande expanderade mineraliska material; blandningar och varor av värmeisolerande, ljudisolerande eller ljudadsorberande mineraliska material, andra än sådana som omfattas av nr 6811 eller 6812 eller kapitel 69

6807

Varor av asfalt eller liknande material (t.ex. petroleumbitumen eller stenkolstjärbeck)

6808 00 00

Plattor, skivor, block och liknande varor av vegetabiliska fibrer, av halm eller av spån, flis eller annat avfall av trä, agglomererade med cement, gips eller annat mineraliskt bindemedel

6809

Varor av gips eller av blandningar på basis av gips

6810

Varor av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade:

 

Takpannor, golvplattor, väggplattor, trädgårdsplattor, murstenar och liknande varor:

6810 11

– –

Block och murstenar för byggnader

 

Andra varor:

6810 99 00

– –

Andra

6813

Friktionsmaterial och varor av sådant material (t.ex. skivor, rullar, remsor, segment, rondeller, brickor och klossar), omonterade, för bromsar, kopplingar e.d., på basis av asbest, andra mineraliska ämnen eller cellulosa, även i förening med textilmaterial eller annat material

6813 20 00

Innehållande asbest:

ex 6813 20 00

– –

Andra än på basis av asbest eller andra mineraliska ämnen, för civila luftfartyg

 

Inte innehållande asbest:

6813 81 00

– –

Bromsbelägg och bromsklossar:

ex 6813 81 00

– – –

Andra än på basis av asbest eller andra mineraliska ämnen, för civila luftfartyg

6813 89 00

– –

Andra slag:

ex 6813 89 00

– – –

Andra än på basis av asbest eller andra mineraliska ämnen, för civila luftfartyg

6814

Bearbetad glimmer och varor av glimmer, inbegripet agglomererad eller rekonstruerad glimmer, även på underlag av papper, papp eller annat material

6815

Varor av sten eller andra mineraliska ämnen (inbegripet kolfibrer, varor av kolfibrer och varor av torv), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

6815 10

Icke elektriska artiklar av grafit eller annat kol

6815 20 00

Varor av torv

 

Andra varor:

6815 91 00

– –

Innehållande magnesit, dolomit eller kromit:

ex 6815 91 00

– – –

Andra varor än sådana som framställts av simultansinter eller genom elektrisk amalgamering

6815 99

– –

Andra

6902

Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, andra än sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter:

6902 10 00

Innehållande, var för sig eller tillsammans, mer än 50 viktprocent av grundämnena Mg, Ca eller Cr, uttryckt som MgO, CaO respektive Cr2O3

6905

Takpannor, skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder, byggnadsornament och andra byggvaror, av keramiskt material

6906 00 00

Ledningsrör, rännor och rördelar, av keramiskt material

6908

Glaserade ”gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material; glaserade mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag:

6908 90

Andra slag:

 

– –

Andra:

 

– – –

Andra:

 

– – – –

Andra:

6908 90 99

– – – – –

Andra

6909

Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av keramiskt material; hoar, kar och liknande behållare av keramiskt material, av sådana slag som används inom lantbruket; krukor, burkar och liknande artiklar av keramisktmaterial, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor:

 

Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av keramiskt material:

6909 11 00

– –

Av porslin

6909 19 00

– –

Andra

6909 90 00

Andra slag

7002

Glas i form av kulor (andra än mikropärlor o.d. enligt nr 7018), stänger, stavar eller rör, obearbetat:

7002 10 00

Kulor

7002 20

Stänger och stavar:

7002 20 10

– –

Av optiskt glas

7002 20 90

– –

Andra:

ex 7002 20 90

– – –

Andra än av glasyr- och emaljmassa

 

Rör:

7002 31 00

– –

Av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid

7002 32 00

– –

Av annat glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 5 × 10–6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 °C–300 °C

7002 39 00

– –

Andra:

ex 7002 39 00

– – –

Andra än av neutralglas

7004

Draget eller blåst planglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt:

7004 20

Glas, genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt:

7004 20 10

– –

Optiskt glas

 

– –

Annat:

7004 20 91

– – –

Med ett icke-reflekterande skikt

7004 20 99

– – –

Annat

7004 90

Annat planglas:

 

– –

Andra, med en tjocklek av:

7004 90 92

– – –

Högst 2,5 mm

7004 90 98

– – –

Mer än 2,5 mm

7005

Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt

7006 00

Glas enligt nr 7003, 7004 eller 7005, böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat, emaljerat eller på annat sätt bearbetat, men inte inramat och inte i förening med annat material:

7006 00 10

Optiskt glas

7011

Öppna glashöljen (inbegripet kolvar och rör) till elektriska lampor, katodstrålerör e.d. samt delar av glas till sådana höljen, inte försedda med påmonterade detaljer:

7011 10 00

Till elektriska lampor

7011 90 00

Andra slag

7015

Urglas och liknande glas, glas för icke synkorrigerande eller synkorrigerande glasögon, böjda, kupiga eller formade på liknande sätt, inte optiskt bearbetade; ihåliga glasglober och segment av glasglober för tillverkning av sådana glas:

7015 10 00

Glas för synkorrigerande glasögon

7016

Block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat eller formgjutet glas, även med trådinlägg, av sådana slag som används i byggnader eller andra konstruktioner; glastärningar och andra små glasbitar, även på underlag, för mosaikarbeten eller liknande dekorativa ändamål; så kallade blyinfattade rutor o.d., av glas; cellglas i form av block, plattor, skivor, isolermantlar e.d.:

7016 10 00

Glastärningar och andra små glasbitar, även på underlag, för mosaikarbeten eller liknande dekorativa ändamål

7016 90

Andra slag:

7016 90 80

– –

Andra:

ex 7016 90 80

– – –

Block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat eller formgjutet glas; skumglas

7017

Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas, även graderade eller kalibrerade:

7017 90 00

Andra slag

7018

Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädelstenar eller halvädelstenar och liknande smärre artiklar av glas samt varor tillverkade av sådana artiklar, andra än oäkta smycken; ögon av glas, andra än proteser; statyetter och andraprydnadsartiklar av glas, framställda genom så kallade lamparbete, andra än oäkta smycken; mikropärlor o.d. av glas med en diameter av högst 1 mm:

7018 10

Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädelstenar eller halvädelstenar och liknande smärre artiklar av glas:

 

– –

Glaspärlor:

7018 10 11

– – –

Slipade och mekaniskt polerade:

ex 7018 10 11

– – – –

Sintrade glaspärlor avsedda för elindustrin

7018 90

Andra slag:

7018 90 10

– –

Ögon av glas; smärre artiklar av glas

7019

Glasfibrer (inbegripet glasull) och varor av glasfibrer (t.ex. garn och vävnader):

 

Förgarn (slivers), roving och andra fiberknippen, även huggna; garn:

7019 11 00

– –

Huggna fibrer i längder om högst 50 mm

7019 12 00

– –

Roving

7019 19

– –

Andra

7104

Syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar, även bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller infattade; osorterade syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar, temporärt uppträdda för att underlätta transporten:

7104 20 00

Andra ädelstenar eller halvädelstenar, obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade:

ex 7104 20 00

– –

För industriella ändamål

7106

Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver:

7107 00 00

Oädel metall med plätering av silver, obearbetade eller i form av halvfabrikat

7109 00 00

Oädel metall eller silver, med plätering av guld, obearbetade eller i form av halvfabrikat

7111 00 00

Oädel metall, silver eller guld, med plätering av platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat

7115

Andra varor av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall:

7115 10 00

Katalysatorer i form av trådduk eller trådnät av platina

7115 90

Andra slag:

7115 90 10

– –

Av ädel metall:

ex 7115 90 10

– – –

För laboratorier

7115 90 90

– –

Av metall med plätering av ädel metall:

ex 7115 90 90

– – –

För laboratorier

7201

Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former:

7201 20 00

Olegerat tackjärn innehållande mer än 0,5 viktprocent fosfor

7201 50

Legerat tackjärn; spegeljärn:

7201 50 10

– –

Legerat tackjärn innehållande minst 0,3 men högst 1 viktprocent titan och minst 0,5 men högst 1 viktprocent vanadin

7207

Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål:

 

Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:

7207 11

– –

Med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken:

 

– – –

Varmvalsade eller stränggjutna:

7207 11 11

– – – –

Av automatstål

7207 11 90

– – –

Smidda

7207 12

– –

Andra, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt:

7207 12 10

– – –

Varmvalsade eller stränggjutna:

ex 7207 12 10

– – – –

Med en tjocklek av mindre än 50 mm

7207 12 90

– – –

Smidda

7207 19

– –

Andra:

7207 20

Innehållande minst 0,25 viktprocent kol:

 

– –

Med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken:

 

– – –

Varmvalsade eller stränggjutna:

7207 20 11

– – – –

Av automatstål

 

– – – –

Andra:

7207 20 15

– – – – –

Innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol

7207 20 17

– – – – –

Innehållande minst 0,6 viktprocent kol

7207 20 19

– – –

Smidda

 

– –

Andra, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt:

7207 20 39

– – –

Smidda

 

– –

Med runt eller månghörnigt tvärsnitt:

7207 20 52

– – –

Valsade eller stränggjutna

7207 20 59

– – –

Smidda

7207 20 80

– –

Andra

7212

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag:

7212 10

Överdragna med tenn, dock inte pläterade

7212 30 00

Överdragna med zink på annat sätt, dock inte pläterade

7212 40

Målade, lackerade eller plastöverdragna

7212 60 00

Pläterade

7213

Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar

7214

Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad:

 

Annan:

7214 91

– –

Med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt:

7214 91 10

– – –

Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol

7214 99

– –

Annan:

 

– – –

Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol

 

– – – –

Med runt tvärsnitt med en diameter av:

7214 99 31

– – – – –

Minst 80 mm

7214 99 39

– – – – –

Mindre än 80 mm

7214 99 50

– – – –

Annan

7217

Tråd av järn eller olegerat stål:

7217 10

Inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad:

7217 10 90

– –

Innehållande minst 0,6 viktprocent kol

7221 00

Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar

7222

Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål

7223 00

Tråd av rostfritt stål:

7224

Annat legerat stål i form av göt eller i andra obearbetade former; halvfärdiga produkter av annat legerat stål:

7224 10

I form av göt eller i andra obearbetade former

7224 90

Andra slag:

7224 90 02

– –

Av verktygsstål

 

– –

Annat: