11.1.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 8/10


Europeiska unionens skrivelse om anmälan till Furstendömet Andorra av en teknisk ändring, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning den 1 januari 2007 och Kroatiens anslutning den 1 juli 2013, av bilaga I till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

Jag hänvisar till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra om åtgärder som är likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar.

Med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning den 1 januari 2007 och Kroatiens anslutning den 1 juli 2013 krävs en teknisk ändring i enlighet med artikel 18.2 första stycket i bilaga I till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar.

Enligt artikel 18.2 första stycket i avtalet får förteckningen över behöriga myndigheter i bilaga I ändras genom en enkel anmälan från Furstendömet Andorra till den andra fördragsslutande parten när det gäller den myndighet som avses i led a i bilagan och från Europeiska gemenskapen när det gäller de andra myndigheterna.

Härmed underrättar jag er på unionens vägnar om att de behöriga myndigheterna för Bulgarien, Rumänien och Kroatien är

i Bulgarien: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите eller en befullmäktigad företrädare,

i Rumänien: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală eller en befullmäktigad företrädare,

i Kroatien: Ministar financija eller en befullmäktigad företrädare,

och att dessa uppgifter ska läggas till i bilaga I till avtalet som led aa, ab respektive ac efter de behöriga myndigheter som anges i led z.

Högaktningsfullt

För Europeiska unionen

Heinz ZOUREK

Generaldirektör för generaldirektoratet för skatter och tullar