31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/38


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 79/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga IV (Energi) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 547/2012 av den 25 juni 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för vattenpumpar (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EU) nr 622/2012 av den 11 juli 2012 om ändring av förordning (EG) nr 641/2009 vad gäller krav på ekodesign för fristående cirkulationspumpar utan axeltätning och produktintegrerade cirkulationspumpar utan axeltätning (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Bilagorna II och IV till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel IV i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande punkt ska införas efter punkt 6e (kommissionens förordning (EU) nr 932/2012):

”6f.

32012 R 0547: Kommissionens förordning (EU) nr 547/2012 av den 25 juni 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för vattenpumpar (EUT L 165, 26.6.2012, s. 28).”

2.

Följande ska läggas till i punkt 14 (kommissionens förordning (EG) nr 641/2009):

”, ändrad genom

32012 R 0622: Kommissionens förordning (EU) nr 622/2012 av den 11 juli 2012 (EUT L 180, 12.7.2012, s. 4)”.

Artikel 2

Bilaga IV till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande punkt ska införas efter punkt 26f (kommissionens förordning (EU) nr 932/2012):

”26g.

32012 R 0547: Kommissionens förordning (EU) nr 547/2012 av den 25 juni 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för vattenpumpar (EUT L 165, 26.6.2012, s. 28).”

2.

Följande ska läggas till i punkt 37 (kommissionens förordning (EG) nr 641/2009):

”, ändrad genom

32012 R 0622: Kommissionens förordning (EU) nr 622/2012 av den 11 juli 2012 (EUT L 180, 12.7.2012, s. 4)”.

Artikel 3

Texterna till förordningarna (EU) nr 547/2012 och (EU) nr 622/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 165, 26.6.2012, s. 28.

(2)  EUT L 180, 12.7.2012, s. 4.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.