31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/16


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 63/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 1047/2012 av den 8 november 2012 om ändring av förordning (EG) nr 1924/2006 vad gäller förteckningen över näringspåståenden (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EU) nr 1048/2012 av den 8 november 2012 om godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens förordning (EU) nr 1049/2012 av den 8 november 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av polyglycitolsirap i flera livsmedelskategorier (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Kommissionens förordning (EU) nr 1050/2012 av den 8 november 2012 om ändring av förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller polyglycitolsirap (4) bör införlivas med EES-avtalet.

(5)

Kommissionens förordning (EU) nr 1056/2012 av den 12 november 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1332/2008 om livsmedelsenzymer med avseende på övergångsbestämmelser (5) bör införlivas med EES-avtalet.

(6)

Kommissionens förordning (EU) nr 1057/2012 av den 12 november 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av dimetylpolysiloxan (E 900) som skumdämpningsmedel i kosttillskott (6) bör införlivas med EES-avtalet.

(7)

Kommissionens förordning (EU) nr 1058/2012 av den 12 november 2012 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för aflatoxiner i torkade fikon (7) bör införlivas med EES-avtalet.

(8)

Kommissionens förordning (EU) nr 1147/2012 av den 4 december 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av bivax (E 901), karnaubavax (E 903), shellack (E 904) och mikrokristallint vax (E 905) på vissa frukter och bär (8) bör införlivas med EES-avtalet.

(9)

Kommissionens förordning (EU) nr 1148/2012 av den 4 december 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av svaveldioxid – sulfiter (E 220–228) och 1,2-propylenglykolalginat (E 405) i jästa drycker baserade på druvmust (9) bör införlivas med EES-avtalet.

(10)

Kommissionens förordning (EU) nr 1149/2012 av den 4 december 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av extrakt av rosmarin (E 392) i fyllningar för fylld torkad pasta (10) bör införlivas med EES-avtalet.

(11)

Kommissionens förordning (EU) nr 1183/2012 av den 30 november 2012 om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (11) bör införlivas med EES-avtalet.

(12)

Det här beslutet avser lagstiftning om livsmedel. I enlighet med inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska lagstiftning om livsmedel inte gälla för Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Det här beslutet bör därför inte gälla för Liechtenstein.

(13)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 54zzzt (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006):

”—

32012 R 1047: Kommissionens förordning (EU) nr 1047/2012 av den 8 november 2012 (EUT L 310, 9.11.2012, s. 36)”.

2.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 54zzzz (kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006):

”—

32012 R 1058: Kommissionens förordning (EU) nr 1058/2012 av den 12 november 2012 (EUT L 313, 13.11.2012, s. 14)”.

3.

Följande ska läggas till i punkt 54zzzzq (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1332/2008):

”, ändrad genom

32012 R 1056: Kommissionens förordning (EU) nr 1056/2012 av den 12 november 2012 (EUT L 313, 13.11.2012, s. 9)”.

4.

Följande strecksatser ska läggas till i punkt 54zzzzr (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008):

”—

32012 R 1049: Kommissionens förordning (EU) nr 1049/2012 av den 8 november 2012 (EUT L 310, 9.11.2012, s. 41),

32012 R 1057: Kommissionens förordning (EU) nr 1057/2012 av den 12 november 2012 (EUT L 313, 13.11.2012, s. 11),

32012 R 1147: Kommissionens förordning (EU) nr 1147/2012 av den 4 december 2012 (EUT L 333, 5.12.2012, s. 34),

32012 R 1148: Kommissionens förordning (EU) nr 1148/2012 av den 4 december 2012 (EUT L 333, 5.12.2012, s. 37),

32012 R 1149: Kommissionens förordning (EU) nr 1149/2012 av den 4 december 2012 (EUT L 333, 5.12.2012, s. 40)”.

5.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 55 (kommissionens förordning (EU) nr 10/2011):

”—

32012 R 1183: Kommissionens förordning (EU) nr 1183/2012 av den 30 november 2012 (EUT L 338, 12.12.2012, s. 11)”.

6.

Följande ska läggas till i punkt 69 (kommissionens förordning (EU) nr 231/2012):

”, ändrad genom

32012 R 1050: Kommissionens förordning (EU) nr 1050/2012 av den 8 november 2012 (EUT L 310, 9.11.2012, s. 45)”.

7.

Följande punkt ska införas efter punkt 72 (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 489/2012):

”73.

32012 R 1048: Kommissionens förordning (EU) nr 1048/2012 av den 8 november 2012 om godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk (EUT L 310, 9.11.2012, s. 38)”.

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EU) nr 1047/2012, (EU) nr 1048/2012, (EU) nr 1049/2012, (EU) nr 1050/2012, (EU) nr 1056/2012, (EU) nr 1057/2012, (EU) nr 1058/2012, (EU) nr 1147/2012, (EU) nr 1148/2012, (EU) nr 1149/2012 och (EU) nr 1183/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (12).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 310, 9.11.2012, s. 36.

(2)  EUT L 310, 9.11.2012, s. 38.

(3)  EUT L 310, 9.11.2012, s. 41.

(4)  EUT L 310, 9.11.2012, s. 45.

(5)  EUT L 313, 13.11.2012, s. 9.

(6)  EUT L 313, 13.11.2012, s. 11.

(7)  EUT L 313, 13.11.2012, s. 14.

(8)  EUT L 333, 5.12.2012, s. 34.

(9)  EUT L 333, 5.12.2012, s. 37.

(10)  EUT L 333, 5.12.2012, s. 40.

(11)  EUT L 338, 12.12.2012, s. 11.

(12)  Inga konstitutionella krav angivna.