30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/23


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 18/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) och protokoll 37 (med den förteckning som avses i artikel 101) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artiklarna 98 och 101, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2010/C 326/07 av den 2 november 2010 om inrättande av ett europeiskt flerpartsforum för elektronisk fakturering (e-fakturering) (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

I syfte att EES-avtalet ska fungera på ett tillfredsställande sätt bör förteckningen i protokoll 37 till EES-avtalet utvidgas till att omfatta det europeiska flerpartsforum för elektronisk fakturering (e-fakturering) som inrättas genom kommissionens beslut 2010/C 326/07 och bilaga IX till EES-avtalet ändras för att specificera villkoren för Eftastaternas medverkan i forumet.

(3)

Bilaga IX och protokoll 37 till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska införas efter punkt 31ec (kommissionens beslut 2010/578/EU) i bilaga IX till EES-avtalet:

”31ed.

32010 D 1203(02): Kommissionens beslut 2010/C 326/07 av den 2 november 2010 om inrättande av ett europeiskt flerpartsforum för elektronisk fakturering (e-fakturering) (EUT C 326, 3.12.2010, s. 13).

Villkor för Eftastaternas medverkan enligt artikel 101 i avtalet:

Varje Eftastat får utse en företrädare som får delta som observatör i mötena i det europeiska flerpartsforumet för elektronisk fakturering (e-fakturering).”

Artikel 2

Följande punkt ska införas i protokoll 37 (med den förteckning som avses i artikel 101) till EES-avtalet:

”38.

Det europeiska flerpartsforumet för elektronisk fakturering (e-fakturering) (kommissionens beslut 2010/C 326/07).”

Artikel 3

Texten till beslut 2010/C 326/07 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälningen enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (2).

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT C 326, 3.12.2010, s. 13.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.