30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/20


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 15/2013

av den 1 februari 2013

om ändring av bilaga VI (Social trygghet) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 1244/2010 (1) ändras Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 (2). Båda förordningarna har införlivats med EES-avtalet. En hänvisning till förordning (EU) nr 1244/2010 bör läggas till i punkt 2 i bilaga VI till EES-avtalet.

(2)

Bilaga VI till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkt 2 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009) i bilaga VI till EES-avtalet:

”—

32010 R 1244: Kommissionens förordning (EU) nr 1244/2010 av den 9 december 2010 (EUT L 338, 22.12.2010, s. 35)”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 2 februari 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (3).

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 februari 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 338, 22.12.2010, s. 35.

(2)  EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.