7.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/2


PROTOKOLL

mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko


Artikel 1

Allmänna Principer

Protokollet och dess bilagor och tillägg utgör en integrerad del av avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko av den 28 februari 2007 (nedan kallat avtalet om fiskepartnerskap) som ingår i Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko av den 26 februari 1996 (nedan kallat associeringsavtalet). Protokollet bidrar till att de allmänna mål som anges i associeringsavtalet kan uppnås och till hållbara fiskeresurser ur ekologisk, ekonomisk och social synvinkel.

Föreliggande protokoll genomförs i enlighet med artikel 1 i associeringsavtalet vad gäller förbättrad dialog och samarbete parterna emellan och i enlighet med artikel 2 i samma avtal vad gäller respekt för de demokratiska principerna och de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Artikel 2

Tillämpningsperiod, giltighetstid och fiskemöjligheter

Från och med den dag då protokollet börjar tillämpas och fyra år framåt ska de fiskemöjligheter som medges enligt artikel 5 i avtalet vara de som anges i den tabell som bifogas detta protokoll.

Punkt 1 ska tillämpas om inte annat följer av artiklarna 4 och 5 i detta protokoll.

Enligt artikel 6 i avtalet om fiskepartnerskap får fartyg som för en EU-medlemsstats flagg endast bedriva fiske i Marockos fiskezon om de har en fiskelicens som har utfärdats inom ramen för detta protokoll och enligt bestämmelserna i bilagan till detta protokoll.

Artikel 3

Ekonomisk ersättning

1.   Protokollets årliga värde under den period som avses i artikel 2 beräknas till 40 miljoner EUR. Beloppet ska fördelas enligt följande:

a)

30 miljoner EUR i ekonomisk ersättning enligt artikel 7 i avtalet om fiskepartnerskap, vilka fördelas enligt följande:

i)

16 miljoner EUR som ekonomisk ersättning för tillträdet till fiskeresurserna.

ii)

14 miljoner EUR till stöd till Marockos sektorspolitik för fisket.

b)

10 miljoner EUR i form av de avgifter som fartygsägarna ska erlägga för fiskelicenser som utfärdats med tillämpning av artikel 6 i avtalet och enligt de föreskrifter som anges i kapitel I avsnitt D och E i bilagan till detta protokoll.

2.   Punkt 1 ska tillämpas om inte annat följer av artiklarna 4, 5, 6 och 8 i detta protokoll.

3.   Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 6.9 ska Europeiska unionen erlägga den ekonomiska ersättningen enligt punkt 1 a, för det första året, senast tre månader efter den dag då detta protokoll börjar tillämpas, och under de efterföljande åren, på detta protokolls årsdag.

4.   Den ekonomiska ersättningen enligt punkt 1 a ska betalas till Konungariket Marockos statskassa på ett konto som öppnats för statskassans räkning och för vilket Konungariket Marockos myndigheter ska lämna de nödvändiga bankuppgifterna.

5.   Om inte annat följer av artikel 6 i detta protokoll ska de marockanska myndigheterna ha ensam behörighet att besluta hur ersättningen ska användas.

Artikel 4

Samordning av vetenskapliga åtgärder och experimentellt fiske

1.   I enlighet med artikel 4.1 i avtalet ska parterna, både regelbundet återkommande och vid behov, hålla vetenskapliga möten för att granska de vetenskapliga frågor som tas upp av den gemensamma kommittén med ansvar för förvaltning och uppföljning av detta protokoll. Den gemensamma kommitté som inrättas genom artikel 10 i avtalet ska fastställa vilka frågor som ska avhandlas vid de vetenskapliga mötena, vilken sammansättning mötena ska ha och hur de ska genomföras.

2.   Båda parterna ska förbinda sig att främja ansvarsfullt fiske i Marockos fiskezon enligt principen om icke-diskriminering mellan de olika fiskeflottor som är närvarande i dessa vatten.

3.   I enlighet med artikel 4.2 i avtalet om fiskepartnerskap ska båda parterna på grundval av slutsatserna från kommitténs möten, samråda i den gemensamma kommitté som avses i artikel 10 i avtalet, för att, vid behov, gemensamt besluta om åtgärder för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna.

4.   För forskningsändamål och för att utvidga den vetenskapliga kunskapsbasen får experimentellt fiske bedrivas i Marockos fiskezon på begäran av den gemensamma kommittén. Genomförandebestämmelser för det experimentella fisket ska antas i enlighet med bestämmelserna i kapitel IV i bilagan till detta protokoll.

Artikel 5

Översyn av fiskemöjligheter

1.   Fiskemöjligheterna enligt artikel 2 får ses över av den gemensamma kommittén, efter en överenskommelse mellan parterna. på villkor att översynen tar hänsyn till de marockanska fiskeresursernas hållbarhet.

2.   Vid en ökning av fiskemöjligheterna ska den ekonomiska ersättning som avses i artikel 3.1 a i ökas tidsproportionellt och i förhållande till fiskemöjligheterna. Ökningen ska göras på ett sådant sätt att den totala ekonomiska ersättning som betalas av Europeiska unionen inte överstiger ett belopp som är dubbelt så stort som det belopp som anges i artikel 3.1 a i. Om parterna kommer överens om att minska de fiskemöjligheter som anges i artikel 2, ska den ekonomiska ersättningen minskas tidsproportionellt och i förhållande till fiskemöjligheterna.

3.   Parterna kan också i samförstånd omfördela fiskemöjligheterna mellan olika kategorier av fartyg, dock under förutsättning att omfördelningen tar hänsyn till hållbarheten för de bestånd som kan påverkas av en sådan omfördelning. Parterna ska enas om en motsvarande justering av den ekonomiska ersättningen om omfördelningen av fiskemöjligheterna motiverar detta.

Artikel 6

Stöd till Marockos sektorspolitik för fisket

1.   Den ekonomiska ersättning som avses i artikel 3.1 a ii i detta protokoll ska användas för att bidra till utveckling och genomförande av Marockos fiskeripolitik i enlighet med Halieutis-strategin för utveckling av fiskerisektorn.

2.   Marocko ska anslå och förvalta detta bidrag på grundval av de mål och den årliga och fleråriga programplanering för hur målen ska uppnås som fastställs i samförstånd av parterna i den gemensamma kommittén i enlighet med Halieutis-strategin för utveckling av fiskerisektorn och på grundval av en uppskattning av de förväntade resultaten av de åtgärder som ska genomföras.

3.   Så snart riktlinjerna, målen samt kriterierna och indikatorerna för utvärdering har godkänts i den gemensamma kommittén ska Europeiska unionen meddelas hur Marocko avser att använda den ekonomiska ersättningen under protokollets första giltighetsår. Marocko ska varje år underrätta Europeiska unionen om hur ersättningen kommer att användas och detta ska göras senast den 30 september året före.

4.   Varje ändring av dessa riktlinjer, mål, kriterier och indikatorer för utvärdering ska godkännas i den gemensamma kommittén av båda parterna.

5.   Marocko ska lägga fram en rapport om hur de projekt som genomförs inom ramen för sektorsstödet enligt detta protokoll fortskrider och rapporten ska läggas fram för den gemensamma kommittén som ska granska den.

6.   Beroende på vilken typ av projekt det är fråga om och projektens varaktighet, ska Marocko för den gemensamma kommittén lägga fram en rapport om genomförandet av avslutade projekt inom ramen för sektorsstödet enligt detta protokoll, och rapporten ska inbegripa uppgifter om väntade ekonomiska och sociala effekter, särskilt de effekter som projekten väntats få för sysselsättnings- och investeringsnivån, om alla andra kvantifierbara effekter samt om den geografiska fördelningen. Uppgifterna kommer att bedömas utifrån ett antal indikatorer som ska tas fram av den gemensamma kommittén.

7.   Marocko ska dessutom, innan protokollet löper, ut lägga fram en slutrapport med uppgifter om hur det sektorsstöd som föreskrivs i detta protokoll har använts och om de faktorer som anges i föregående stycken.

8.   Parterna ska fortsätta uppföljningen av sektorsstödet, vid behov även efter protokollets giltighetstid och under eventuella avbrott i tillämpningen enligt vad som anges i detta protokoll.

9.   Den ekonomiska ersättning som avses i artikel 3.1 a ii i detta protokoll ska betalas ut i delbelopp vars storlek ska baseras på en bedömning av sektorsstödets resultat och de behov som identifierats i programplaneringen.

10.   Ramar för det faktiska genomförandet ska antas i den gemensamma kommittén.

Artikel 7

Ekonomisk integration av Europeiska unionens aktörer i Marockos fiskerinäring

Parterna ska, i enlighet med gällande lagstiftning och andra föreskrifter, uppmuntra till kontakter och samarbete mellan ekonomiska aktörer på följande områden:

Utveckling av binäringar till fiskerisektorn, som fartygsbyggnation och fartygsreparation, och tillverkning av fiskemateriel och fiskeredskap.

Utveckling av utbyten av yrkesskunskaper och utbildning för ledningspersonal inom havsfisket.

Saluföring av fiskeriprodukter.

Marknadsföring.

Vattenbruk.

Artikel 8

Avbrott i protokollets tillämpning på grund av tvister beträffande tolkningen eller tillämpningen av protokollet

1.   Alla tvister mellan parterna när det gäller tolkningen av bestämmelserna i detta protokoll och deras tillämpning ska bli föremål för samråd mellan parterna i den gemensamma kommitté som avses i artikel 10 i avtalet, om så krävs i ett extrainkallat möte.

2.   Protokollets tillämpning kan avbrytas tillfälligt på initiativ av endera parten om tvisten mellan parterna betraktas som allvarlig och om samråd i den gemensamma kommittén i enlighet med punkt 1 inte har lett till att tvisten har kunnat lösas i godo.

3.   Den part som vill avbryta protokollets tillämpning ska skriftligen underrätta den andra parten om detta minst tre månader före den dag då avbrottet kommer att träda i kraft.

4.   Vid avbrott ska parterna fortsätta att samråda för att försöka lösa tvisten i godo. Protokollet ska åter börja tillämpas så snart tvisten har lösts. Ersättningen ska minskas tidsproportionellt i förhållande till hur länge protokollets tillämpning har varit avbruten.

Artikel 9

Bristande efterlevnad av de tekniska skyldigheter som följer av protokollet

I enlighet med bestämmelserna i detta protokoll och i enlighet med gällande lagstiftning förbehåller Marocko sig rätten att tillämpa påföljder i enlighet med vad som anges i bilagorna vid bristande efterlevnad av de bestämmelser som anges i detta protokoll och av de skyldigheter som följer av protokollet.

Artikel 10

Utbyte av uppgifter på elektronisk väg

Marocko och EU förbinder sig att utan dröjsmål införa de system som krävs för elektroniskt utbyte av alla uppgifter och dokument som rör den praktiska förvaltningen av avtalet, som fångstuppgifter, positionsangivelser inom VMS-systemet och meddelanden om inträde och utträde ur Marockos fiskezon.

Artikel 11

Tillämplig nationell lagstiftning

Fartygs verksamhet enligt detta protokoll och dess bilaga, särskilt omlastning, användning av hamntjänster, proviantering, m.m. ska omfattas av nationella lagar och andra författningar i Marocko.

Artikel 12

Ikraftträdande

Detta protokoll och dess bilaga träder i kraft den dag då parterna underrättar varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet har slutförts.

Fiskemöjligheter

Småskaligt fiske

Demersalt fiske

Industriellt pelagiskt fiske

Industriellt pelagiskt fiske utan frysanläggning

Pelagiskt fiske i norra delen: Notfartyg

Småskaligt fiske i södra delen: Spön och linor

Småskaligt fiske i norra delen: Bottenlångrev

Småskaligt tonfiskfiske: Spön

Bottenlångrevsfartyg och bottentrålar

Pelagiska trålar eller semipelagiska trålar

Pelagiska trålar eller semipelagiska trålar

 

 

 

 

 

Bestånd C

Kvot:

80 000 ton

20 fartyg

10 fartyg

35 fartyg

27 fartyg

16 fartyg

18 fartyg

Съставено в Брюксел на осемнадесети ноември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého listopadu dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta novembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog studenoga dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų lapkričio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év november havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego listopada roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de novembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece noiembrie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho novembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne osemnajstega novembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratretton.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για τo Βασιλείου του Μαρόκου

For the Kingdom of Marocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno de Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké král'ovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


BILAGA

VILLKOR FÖR EU-FARTYGS FISKE I MAROCKOS FISKEZON

KAPITEL I

BESTÄMMELSER FÖR ANSÖKAN OM OCH UTFÄRDANDE AV LICENSER

A.   Ansökan om licens

1.

Endast godkända fartyg kan beviljas licens för att fiska i Marockos fiskezon.

2.

För att ett fartyg ska vara godkänt får inte fartygsägaren, befälhavaren eller själva fartyget vara förbjudna att fiska i Marocko och får inte finnas upptagna i någon förteckning över IUU-fiske.

3.

Deras mellanhavanden med Marockos administration ska vara ordnade, i den bemärkelsen att de ska ha fullgjort alla tidigare skyldigheter som uppstått genom deras fiskeverksamhet i Marocko inom ramen för fiskeavtal som ingåtts med Europeiska unionen.

4.

Europeiska unionens behöriga myndigheter (nedan kallade kommissionen) ska till ministeriet för jordbruk och havsfiske, avdelningen för havsfiske, lämna in förteckningar över de fartyg som önskar bedriva fiske på de villkor som anges i de tekniska specifikationer som bifogas protokollet, minst 20 dagar före den begärda giltighetstidens början. Förteckningarna ska översändas på elektronisk väg i ett format som är kompatibelt med de program som avdelningen för havsfiske använder.

Förteckningarna ska innehålla uppgifter om antal fartyg per fiskekategori och per område samt uppgifter för varje fartyg om dess huvudsakliga egenskaper, vilka avgifter som erlagts, redovisade per rubrik och vilka redskap som kommer att användas under den aktuella perioden.

När det gäller kategorin industrialiserat pelagiskt fiske ska förteckningen också innehålla uppgifter för varje fartyg om ansökt kvot, uttryckt i ton och månatliga prognoser. Om fångsterna under en viss månad når upp till fartygets preliminära kvot före månadens slut ska fartygsägaren ha möjlighet att via kommissionen lämna in en ansökan om ändring av prognosen och om ökning av den preliminära kvoten för den aktuella månaden.

Om fångsterna under en viss månad inte når upp till fartygets preliminära kvot ska återstoden av kvoten eller motsvarande andel av avgiften föras över till nästa månad.

5.

De enskilda licensansökningarna, grupperade efter fiskekategori, ska lämnas in till avdelningen för havsfiske samtidigt som de förteckningar som avses i punkterna 4 och 5 skickas in i enlighet med förlagan i tillägg 1.

6.

Varje licensansökan ska åtföljas av följande handlingar:

En kopia av mätbrevet, bestyrkt av flaggmedlemsstaten.

Ett nytaget bestyrkt färgfoto av fartyget i dess nuvarande skick, taget från sidan. Fotot ska minst ha måtten 15 × 10 cm.

Bevis för att fiskelicensavgiften, andra avgifter och kostnaderna för observatörer är betalda. Inom kategorin industrialiserat pelagiskt fiske ska bevis för att avgiften erlagts skickas in före den första dagen i den månad då fiske planeras i en godkänd fiskezon enligt de tekniska specifikationerna.

Alla andra handlingar eller intyg som krävs enligt särskilda bestämmelser för den aktuella fartygstypen enligt detta protokoll.

7.

Vid förnyelse av en licens inom ramen för detta protokoll för ett fartyg vars tekniska specifikationer inte har ändrats ska ansökan om förlängning endast åtföljas av bevis på att fiskelicensavgiften, andra avgifter och kostnaderna för observatörer är betalda.

8.

Licensansökan och alla de handlingar som avses i punkt 6 och som ska innehålla alla de uppgifter som krävs för att utfärda fiskelicenserna, kan skickas in elektroniskt på villkor att det görs i ett format som är kompatibelt med den programvara som avdelningen för havsfiske använder.

B.   Utfärdande av licenser

1.

Fiskelicenser ska utfärdas av avdelningen för havsfiske till kommissionen via Europeiska unionens delegation i Marocko (nedan kallad delegationen) för alla fartyg inom 15 dagar efter det att de dokument som anges i punkt 6 ovan har inkommit till avdelningen. Vid behov ska avdelningen för havsfiske meddela kommissionen skälen till att en licensansökan avslagits.

2.

Fiskelicenserna ska utfärdas i enlighet med uppgifterna i de tekniska specifikationer som bifogas protokollet och ska bland annat innehålla uppgifter om fiskezon, avstånd från kusten, systemet för automatisk och kontinuerlig positionsrapportering (VMS-sändarens serienummer), tillåtna redskap, huvudsakliga arter, tillåtna maskstorlekar, tillåtna bifångster samt preliminära månatliga fångstkvoter inom kategorin industrialiserat pelagiskt fiske. En ökning av ett fartygs preliminära månatliga fångstkvot kan beviljas inom ramen för de fångstbegränsningar som anges i aktuell teknisk specifikation.

3.

Fiskelicenser får endast utfärdas för fartyg som uppfyller alla administrativa formkrav.

4.

Parterna är ense om att främja införandet av ett elektroniskt licenssystem.

C.   Giltighet och användning av licenserna

1.

Fiskelicenserna ska ha en giltighetstid som motsvarar ett kalenderår, med undantag för den första perioden som ska inledas på ikraftträdandedagen och avslutas den 31 december och den sista perioden som ska inledas den 1 januari och avslutas på protokollets sista giltighetsdag.

2.

En fiskelicens ska endast gälla för den period som det betalats avgift för och för den fiskezon, de fiskeredskap och den fiskekategori som anges i licensen.

3.

En fiskelicens ska utfärdas för ett visst fartyg och kan inte överlåtas. På Europeiska unionens begäran ska, i händelse av force majeure, dvs. bevisad förlust av ett fartyg eller att ett fartyg tvingats till långvarigt stillaliggande på grund av ett allvarligt tekniskt fel, som vederbörligen konstaterats av de behöriga myndigheterna i flaggstaten, licensen för ett fartyg så snart som möjligt ersättas med en licens för ett annat fartyg i samma fiskekategori på villkor att den tillåtna dräktigheten för den aktuella kategorin inte överskrids.

4.

Ägaren till det drabbade fartyget eller dennas ombud, ska lämna tillbaka den annullerade licensen till avdelningen för havsfiske.

5.

Fiskelicensen ska alltid förvaras ombord på fartyget och vid alla kontroller visas upp för de myndigheter som utför kontrollerna.

6.

Fiskelicenserna ska ha en giltighetstid på ett kalenderår, ett halvår eller ett kvartal. Ett halvår motsvarar en sexmånadersperiod som börjar antingen den 1 januari eller den 1 juli, med undantag för protokollets första och sista period. Ett kvartal motsvarar en tremånadersperiod som börjar antingen den 1 januari, den 1 april, den 1 juli eller den 1 oktober, med undantag för protokollets första och sista period.

D.   Fiskelicensavgifter och andra avgifter

1.

Årsavgiften för fiskelicenser ska fastställas enligt gällande marockansk lagstiftning.

2.

Licensavgiften ska gälla det kalenderår under vilket licensen utfärdas och ska betalas samtidigt med att den första ansökan om licens för det innevarande året lämnas in. Licensavgiften ska omfatta alla andra därmed förbundna skatter eller avgifter, utom hamn- och serviceavgifter.

3.

Utöver fiskelicensavgifterna ska det betalas avgifter för varje fartyg, vilka ska beräknas enligt de satser som anges i de tekniska specifikationer som bifogas protokollet.

4.

Avgifterna ska beräknas i förhållande till fiskelicensens faktiska giltighetstid, och hänsyn ska tas till eventuella fredningsperioder.

5.

Alla ändringar av lagar och andra författningar om fiskelicenser ska meddelas kommissionen senast två månader innan de börjar tillämpas.

E.   Betalningsvillkor

Fiskelicensavgifter, andra avgifter och observatörskostnader ska betalas in innan fiskelicenserna utfärdas, till jordbruks- och havsfiskeministeriet (Trésorier Ministériel auprès du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime) på bankkonto nr 0018100078000 20110750201 i Bank Al Maghrib i Marocko.

Betalningen av avgiften för de kvoter som tilldelas trålare inom kategorin industrialiserat pelagiskt fiske ska göras enligt följande:

Avgiften för den preliminära månatliga kvot som fartygsägaren ansökt om ska erläggas innan fiskeverksamheten inleds, dvs. den första dagen i månaden.

Om den preliminära månatliga kvoten ökas på det sätt som avses i kapitel I avsnitt A punkt 4 ska avgiften för ökningen betalas in till de marockanska myndigheterna innan fiskeverksamheten kan fortsätta.

Om den preliminära månatliga kvoten och den eventuella ökningen av denna överskrids ska en avgift erläggas för överskridandet och denna ska multipliceras med 3. Månadssaldot ska beräknas på grundval av de faktiska fångsterna och resterande avgift ska betalas in inom två månader efter den månad då fångsterna gjordes.

KAPITEL II

BESTÄMMELSER FÖR TONFISKFARTYG

1.

Avgiften ska vara 35 EUR per ton som fångas i Marockos fiskezon.

2.

Licenserna ska utfärdas för ett kalenderår efter det att ett schablonbelopp på 7 000 EUR har förskotterats för varje fartyg.

3.

Förskottet ska beräknas i förhållande till licensens giltighetstid.

4.

Befälhavare på de fartyg som innehar licens för långvandrande arter ska föra en fiskeloggbok enligt förlagan i tillägg 6 till bilagan.

5.

De ska också skicka en kopia av fiskeloggboken till sina behöriga myndigheter senast femton dagar efter att fångsterna har landats. De behöriga myndigheterna ska utan dröjsmål vidarebefordra kopian till kommissionen, som i sin tur ska vidarebefordra den till avdelningen för havsfiske.

6.

Kommissionen ska, på grundval av de fångstdeklarationer som varje fartygsägare lämnat och som bestyrkts av vetenskapliga institut i medlemsstaterna och i Marocko, exempelvis IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografía), IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) och INRH (Institut National de Recherche Halieutique), före den 30 april varje år förse avdelningen för havsfiske med en avräkning av de avgifter som ska betalas för det föregående fiskeåret.

7.

När det gäller det sista giltighetsåret ska avräkningen för avgifterna för det föregående fiskeåret lämnas in senast fyra månader efter det att avtalet har löpt ut.

8.

Den slutgiltiga avräkningen ska skickas till berörda fartygsägare; dessa har 30 dagar på sig från den dag då avdelningen för havsfiske meddelar att de har godkänt siffrorna att fullgöra sina ekonomiska skyldigheter hos de behöriga myndigheterna. Bevis för att fartygsägaren har betalt avgiften till Marockos statskassa på det konto som anges i kapitel I avsnitt E, ska senast en och en halv månad efter meddelandet skickas av kommissionen till avdelningen för havsfiske.

9.

Om beloppet i den slutliga avräkningen är lägre än förskottsinbetalningen kan det mellanskillnaden inte återbetalas.

10.

Fartygsägarna ska vidta alla de åtgärder som krävs för att säkra att kopiorna av loggboken skickas in och eventuella kompletterande betalningar görs inom de tidsfrister som anges i punkterna 5 och 8.

11.

Om bestämmelserna i punkterna 5 och 8 inte följs ska fiskelicensen automatiskt dras in till dess att fartygsägaren har fullgjort sina skyldigheter.

KAPITEL III

FISKEZONER

Marocko ska, innan protokollet börjar tillämpas, meddela EU de geografiska koordinaterna för landets baslinjer, för landets fiskezon och för alla områden i vilka det råder fiskeförbud inom landets fiskezon, med undantag för Marockos Medelhavszon, som ligger öster om 35°47′18″N – 5°55′33″V (Cap Spartel) och som inte omfattas av detta protokoll.

Fiskezonerna för varje typ av fiske i Marockos Atlantzon anges i de tekniska specifikationerna (tillägg 2).

KAPITEL IV

BESTÄMMELSER OM GENOMFÖRANDE AV EXPERIMENTELLT FISKE

De båda parterna ska gemensamt besluta i) vilka aktörer från Europeiska unionen som ska genomföra experimentellt fiske, ii) den mest lämpliga tidpunkten och iii) villkoren för sådant fiske. För att underlätta fartygens undersökande arbete ska avdelningen för havsfiske tillhandahålla tillgänglig vetenskaplig information och andra grundläggande uppgifter. De båda parterna ska enas om vilket vetenskapligt protokoll som ska användas som stöd för det experimentella fisket och som ska vidarebefordras till de berörda aktörerna.

Den marockanska fiskerinäringen ska vara nära delaktig i denna verksamhet (samordning och dialog om villkoren för experimentellt fiske).

Försöksperiodernas längd ska vara minst tre månader och högst sex månader, om inte parterna kommer överens om ändringar.

Europeiska kommissionen ska informera de marockanska myndigheterna om de ansökningar om licenser för experimentellt fiske som inkommer. Europeiska kommissionen ska till de marockanska myndigheterna lämna teknisk dokumentation med specifikationer av

fartygets tekniska egenskaper,

fartygsbefälens sakkunskap om fisket,

föreslagna tekniska parametrar för säsongen för experimentellt fiske (längd, redskap, försöksområden m.m.), och

finansieringssätt.

Vid behov ska avdelningen för havsfiske organisera en dialog kring de tekniska och ekonomiska aspekterna med kommissionen, och eventuellt med berörda fartygsägare.

Innan en säsong för experimentellt fiske inleds ska EU-fartyg infinna sig i en marockansk hamn för att genomgå de kontroller som anges i punkterna 1.1 och 1.2 i kapitel IX i denna bilaga.

Innan säsongen för experimentellt fiske inleds ska fartygsägarna lämna in följande till avdelningen för havsfiske och till kommissionen:

En deklaration av de fångster som redan finns ombord.

Tekniska egenskaper hos de fiskeredskap som kommer att användas under säsongen för experimentellt fiske.

En försäkran om att de iakttar de marockanska fiskebestämmelserna.

Under säsongen för experimentellt fiske till havs ska ägarna till de berörda fartygen göra följande:

Förse avdelningen för havsfiske och kommissionen med en veckorapport om fångster per dag och per drag, inbegripet en beskrivning av tekniska parametrar för säsongen för experimentellt fiske (position, djup, datum, tidpunkt, fångster och andra observationer och kommentarer).

Meddela fartygets position, hastighet och kurs med hjälp av VMS.

Se till att en marockansk vetenskaplig observatör eller en observatör som valts av de marockanska myndigheterna finns ombord. Observatörens roll kommer att vara att samla in vetenskaplig information från fångsterna och att ta prover på fångsterna. Observatören ska behandlas som ett fartygsbefäl och fartygsägaren ska stå för observatörens levnadsomkostnader under vistelsen på fartyget. Beslut om observatörens tid ombord, vistelsens längd, hamn för ombord- och avstigning ska fattas i samförstånd med de marockanska myndigheterna. Om parterna inte har kommit överens om annat är fartyget inte skyldigt att gå till hamn mer än en gång varannan månad.

Låta fartygen genomgå besiktning innan de lämnar Marockos fiskezon om de marockanska myndigheterna kräver detta.

Se till att de iakttar Marockos fiskeribestämmelser.

De fångster, inbegripet bifångster, som görs under säsongen för experimentellt fiske ska vara fartygsägarens egendom, om inte annat följer av bestämmelser som antagits på detta område i den gemensamma kommittén eller bestämmelserna i det vetenskapliga protokollet.

Avdelningen för havsfiske ska utse en kontaktperson med ansvar för att behandla oförutsedda problem som kan hindra det experimentella fiskets utveckling.

KAPITEL V

BESTÄMMELSER OM SATELLITÖVERVAKNING AV EUROPEISKA UNIONENS FISKEFARTYG SOM FISKAR I MAROCKOS FISKEZON ENLIGT DETTA AVTAL

Allmänna bestämmelser

1.

Marockos bestämmelser om användningen av system för automatisk positionsrapportering ska gälla för de EU-fartyg som bedriver eller har för avsikt att bedriva fiskeverksamhet i Marockos fiskezon inom ramen för detta protokoll. Varje flaggstat ska se till att de fartyg som för dess flagg efterlever de bestämmelserna.

2.

När det gäller satellitövervakning ska de marockanska myndigheterna meddela Europeiska unionen koordinaterna (latitud och longitud) för Marockos fiskezon och för de zoner där det råder fiskeförbud.

i)

Avdelningen för havsfiske ska överföra informationen till kommissionen före den dag då detta protokoll börjar tillämpas.

ii)

Uppgifterna ska överföras i elektroniskt format, uttryckta i grader och minuter N/S DD.ddd (WGS-84).

iii)

Varje ändring av uppgifterna ska meddelas utan dröjsmål.

3.

Flaggstaten och Marocko ska utse varsin VMS-ansvarig som ska fungera som kontaktperson.

i)

Flaggstatens och Marockos respektive fiskeövervakningscenter ska före den dag då detta protokoll börjar tillämpas meddela varandra kontaktuppgifter för de VMS-ansvariga (namn, adress, telefonnummer, telexnummer och e-postadress).

ii)

Varje ändring av kontaktuppgifterna för en VMS-ansvarig ska meddelas utan dröjsmål.

VMS-data

4.

Fartygens position ska fastställas med en felmarginal på under 100 m och med ett konfidensintervall på 99 %.

5.

När ett fartyg som fiskar inom ramen för avtalet och som omfattas av satellitövervakning i enlighet med detta protokoll seglar in i Marockos fiskezon ska flaggstatens centrum för fiskeövervakning utan dröjsmål översända positionsrapporter för fartyget till Marockos centrum för fiskeövervakning. Positionsrapporterna ska översändas enligt följande:

i)

På elektronisk väg med hjälp av ett säkert protokoll.

ii)

Med intervall på högst två timmar.

iii)

I det format som anges i tillägg 3.

iv)

Som positionsrapporter.

6.

Positionsangivelserna ska göras enligt följande:

i)

Den första position som registreras efter inträdet i Marockos fiskezon ska identifieras med koden ”ENT”.

ii)

Alla efterföljande positioner ska identifieras med koden ”POS”.

iii)

Den första position som registreras efter utträdet ur Marockos fiskezon ska identifieras med koden ”EXI”.

iv)

De positionsangivelser som överförs manuellt, enligt punkt 13, ska identifieras med koden ”MAN”.

7.

Maskin- och programvaran för ett fartygs satellitövervakningssystem måste uppfylla följande krav:

i)

Den ska vara tillförlitlig och får inte gå att manipulera, dvs. felaktiga positioner ska inte kunna läggas in och uppgifterna får inte kunna ändras manuellt.

ii)

Systemet ska vara helautomatiskt och fungera under alla miljö- och väderförhållanden.

8.

Systemet för kontinuerlig satellitövervakning ombord på ett fartyg får inte flyttas, stängas av, förstöras, skadas, göras obrukbart och det är också förbjudet att avsiktligt ändra eller förfalska de uppgifter som systemet skickar och registrerar.

9.

Befälhavarna på fartygen ska se till att

i)

uppgifterna inte ändras på något sätt,

ii)

antenner som är kopplade till satellitföljaren inte blockeras på något sätt,

iii)

strömtillförseln till satellitföljaren inte avbryts, och att

iv)

satellitföljaren inte demonteras.

10.

Parterna är överens om att på begäran utbyta information om den utrustning som används för satellitövervakning, i syfte att säkerställa att all utrustning är fullt kompatibel med var och en av parternas krav för tillämpningen av dessa bestämmelser och för att upprätta eventuella protokoll om uppgiftsutbyte ifall det införs funktioner som möjliggör överföring av fångstuppgifter.

Tekniska problem och icke-fungerande satellitföljare

11.

Om ett tekniskt fel eller annat problem uppstår i satellitföljaren ombord på ett fartyg ska flaggstaten utan dröjsmål underrätta avdelningen för havsfiske och kommissionen om detta.

12.

Den felaktiga utrustningen ska ersättas inom tio arbetsdagar efter det att felet har bekräftats. Efter denna tidsfrist måste fartyget i fråga lämna Marockos fiskezon eller anlöpa en marockansk hamn för reparation.

13.

Så länge utrustningen inte har ersatts ska befälhavaren manuellt, antingen på elektronisk väg, via radio eller via fax, översända en övergripande positionsrapport var fjärde timme, vilken ska inbegripa de positionsrapporter som befälhavaren registrerar i enlighet med punkt 5.

14.

Uppgifterna ska sändas till flaggstatens centrum för fiskeövervakning som utan dröjsmål ska vidarebefordra dem till Marockos centrum för fiskeövervakning.

Utebliven rapportering av VMS-uppgifter till Marockos centrum för fiskeövervakning

15.

Om Marockos fiskeövervakningscentrum upptäcker att flaggstaten inte överför information enligt punkt 5 ska kommissionen och flaggstaten omedelbart underrättas om detta.

16.

Flaggstatens centrum för fiskeövervakning och/eller Marockos centrum för fiskeövervakning ska utan dröjsmål rapportera varje anomali när det gäller överföring och mottagning av positionsrapporter mellan centrumen för fiskeövervakning så att man kan få till stånd en teknisk lösning så fort som möjligt. Kommissionen ska informeras om den tekniska lösning som centrumen för fiskeövervakning kommer överens om.

17.

Samtliga positionsrapporter som inte överförts under avbrottet ska sändas på nytt så snart kommunikationen har återupptagits mellan flaggstatens centrum för fiskeövervakning och Marockos centrum för fiskeövervakning.

18.

Flaggstatens centrum för fiskeövervakning och Marockos centrum för fiskeövervakning ska gemensamt, och innan detta protokoll träder i kraft, komma överens om vilka alternativa elektroniska överföringsmetoder som ska användas för överföring av VMS-data om det uppstår fel vid centrumen för fiskeövervakning och ska också omedelbart underrätta varandra om eventuella förändringar.

19.

Eventuella problem i kommunikationen mellan flaggstaternas centrum för fiskeövervakning och Marockos centrum för fiskeövervakning får inte påverka fartygens fiskeverksamhet. Emellertid ska de överföringsmetoder som avses i punkt 18 omedelbart tillämpas i sådana fall.

20.

Marocko ska underrätta sina behöriga myndigheter för att säkra att dessa inte vidtar åtgärder mot EU-fartyg på grund av att de inte har överfört VMS-data till följd av problem vid centrumet för fiskeövervakning eller på grund av fel på överföringssystemet enligt punkt 18.

Skydd av VMS-uppgifter

21.

De övervakningsuppgifter som parterna meddelar varandra inom ramen för dessa bestämmelser får endast användas för de marockanska myndigheternas tillsyn, kontroll och övervakning av EU-fartyg som fiskar inom ramen för detta avtal och för de studier som Marocko bedriver inom ramen för fiskeriförvaltningen.

22.

Uppgifterna får på inga villkor vidarebefordras till tredje part.

23.

Alla tvister mellan parterna när det gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser ska bli föremål för samråd mellan parterna i den gemensamma kommitté som avses i artikel 10 i avtalet.

24.

Parterna är överens om att revidera dessa bestämmelser när det är nödvändigt inom den gemensamma kommitté som avses i artikel 10 i avtalet.

KAPITEL VI

FÅNGSTDEKLARATION

1)   Fiskeloggbok

1.

Fartygens befälhavare är skyldiga att föra den loggbok som särskilt utformats för fiske i Marockos fiskezon i enlighet med förlagan i tillägg 7 till bilagan och ska fortlöpande uppdatera loggboken enligt bestämmelserna i den förklarande noten till loggboken.

2.

De ska också skicka en kopia av fiskeloggboken till sina behöriga myndigheter senast femton dagar efter att fångsterna har landats. De behöriga myndigheterna ska utan dröjsmål vidarebefordra kopian till kommissionen, som i sin tur ska vidarebefordra den till avdelningen för havsfiske.

3.

Om fartygsägaren inte följer bestämmelserna i punkterna 1 och 2 ska fiskelicensen automatiskt dras in till dess att fartygsägaren har fullgjort sina skyldigheter. Varje sådant beslut ska meddelas kommissionen utan dröjsmål.

2)   Kvartalsmässiga fångstrapporter

1.

Kommissionen ska före utgången av den tredje månaden i varje kvartal till avdelningen för havsfiske rapportera vilka kvantiteter som har fångats av EU-fartyg under det gångna kvartalet och ska för detta använda de förlagor som återfinns i tillägg 8 och 9 till denna bilaga.

2.

Uppgifterna ska redovisas per månad och per typ av fiske för varje fartyg och för alla arter som anges i fiskeloggboken.

3.

Uppgifterna ska även sändas till avdelningen för havsfiske på elektronisk väg i ett format som är kompatibelt med den programvara som ministeriet använder.

3)   Uppgifternas trovärdighet

De uppgifter som lämnas i de handlingar som avses i punkterna 1 och 2 måste stämma överens med det faktiska fisket för att kunna utgöra en av grunderna för övervakningen av beståndens utveckling.

4)   Övergång till ett elektroniskt system

De båda parterna har enats om ett protokoll för elektroniskt utbyte av samtliga uppgifter om fångster och fångstdeklarationer (Electronic Reporting System, nedan kallat ERS-systemet), vilket definieras i tillägg 11. De båda parterna ska sörja för att protokollet genomförs och att systemet med fångstdeklarationer på papper ersätts med ERS-systemet så snart Marocko har infört nödvändig utrustning och programvara.

5)   Landning utanför Marocko

Fartygsägarna är skyldiga att skicka in landningsdeklarationer till sina behöriga myndigheter för de fångster som de tar inom ramen för detta protokoll inom femton dagar efter landningen. De behöriga myndigheterna ska utan dröjsmål vidarebefordra en kopia av deklarationerna till delegationen, som i sin tur skickar vidare.

KAPITEL VII

PÅMÖNSTRING AV MAROCKANSKA SJÖMÄN

1.

Fartygsägare med fiskelicens enligt detta avtal ska under hela den period som de befinner sig i marockanska vatten mönstra på marockanska sjömän enligt vad som anges i de tekniska specifikationer som anges i tillägg 2.

2.

Fartygsägarna ska välja ut de sjömän som de ska mönstra på från en officiell förteckning över utexaminerade sjömän som genomgått sjöfartsutbildning, vilken ska översändas av avdelningen för havsfiske till kommissionen och som kommissionen ska översända till flaggstaterna. Förteckningen ska uppdateras den februari varje år. Bland de utexaminerade sjömännen får fartygsägarna välja ut de sjömän som de anser har den lämpligaste kompetensen och erfarenheten.

3.

De marockanska sjömännens anställningsavtal, varav undertecknarna ska ha varsin kopia, ska upprättas mellan fartygsägarnas ombud och sjömännen och/eller deras fackförening eller företrädare i samråd med den behöriga marockanska myndigheten. Avtalen ska säkerställa att sjömännen omfattas av det tillämpliga sociala trygghetssystemet och att detta omfattar liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.

4.

Fartygsägaren eller dennas ombud ska, så snart som de behöriga myndigheterna i medlemsstaten har bestyrkt avtalet, via delegationen översända en kopia av avtalet till avdelningen för havsfiske.

5.

Fartygsägaren eller dennas ombud ska meddela avdelningen för havsfiske namnen på de marockanska sjömän som mönstrar på fartyget, med uppgift om deras befattning i besättningen.

6.

Delegationen ska, senast den 1 februari respektive den 1 augusti, till avdelningen för havsfiske översända en sexmånaders sammanfattning över de marockanska sjömän som mönstrat på EU-fartyg, med uppgift om deras registreringsnummer.

7.

Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet ska gälla fullt ut för de sjömän som mönstras på på Europeiska unionens fartyg. Detta gäller särskilt föreningsfriheten och den kollektiva förhandlingsrätten samt icke-diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

8.

De marockanska sjömännens lön ska betalas av fartygsägarna. Innan licenserna utfärdas ska lönen fastställas i samförstånd mellan fartygsägarna eller deras ombud och de berörda marockanska sjömännen eller deras företrädare. De marockanska sjömännens lönevillkor får dock inte vara sämre än de som gäller för andra marockanska besättningar och under inga förhållanden sämre än ILO:s normer.

9.

Om en eller flera sjömän som anställts ombord inte infinner sig vid det klockslag som fastställts för fartygets avresa ska fartyget få börja sin planerade resa efter att ha informerat de behöriga myndigheterna i påmönstringshamnen om underskottet i det antal sjömän som krävs och efter att ha uppdaterat sin besättningslista. Myndigheterna ska underrätta avdelningen för havsfiske om detta.

10.

Fartygsägaren ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att hans fartyg senast vid nästa fiskeresa mönstrar på det antal sjömän som krävs enligt detta avtal.

11.

Om skälen till att inga marockanska sjömän mönstrar på är andra skäl än de som anges i punkt 9, ska ägarna till de berörda EU-fartygen inom tre månader betala ett schablonbelopp på 20 EUR per icke-påmönstrad sjöman för varje fiskedag i den marockanska fiskezonen.

12.

Medlen ska användas för utbildning av marockanska sjömän/fiskare och ska sättas in på bankkonto nr 0018100078000 20110750201 i Bank Al Maghrib i Marocko.

13.

Om fartygsägarna vid upprepade tillfällen inte följer bestämmelserna om antalet marockanska sjömän som ska mönstras på, ska fiskelicensen automatiskt dras in till dess att fartygsägaren har fullgjort denna skyldighet, utom i det fall som anges i punkt 9. Varje sådant beslut ska meddelas delegationen utan dröjsmål.

KAPITEL VIII

ÖVERVAKNING OCH OBSERVATION AV FISKET

A.   Observation av fisket

1.

Fartyg som har rätt att fiska i Marockos fiskezon enligt detta protokoll ska ta ombord observatörer som utses av Marocko på nedanstående villkor.

1.1

Varje kvartal ska 25 % av samtliga fartyg med tillstånd och med en dräktighet på mer än 100 GT ta ombord observatörer.

1.2

Fartyg för industrialiserat pelagiskt fiske ska ta ombord en vetenskaplig observatör under hela den period som fartygen bedriver fiske i Marockos vatten.

1.3

Övriga EU-fiskefartyg på högst 100 GT ska observeras under högst tio fiskeresor per år och per fiskekategori.

1.4

Avdelningen för havsfiske ska upprätta en förteckning över de fartyg som ska ta ombord en observatör samt en förteckning över de observatörer som utsetts för ändamålet. Förteckningarna ska lämnas till delegationen så snart de har upprättats.

1.5

Avdelningen för havsfiske ska i samband med att licensen utfärdas, eller senast 15 dagar före det datum som planerats för ombordtagande av en observatör, meddela de berörda fartygsägarna, via delegationen, namnet på den observatör som är utsedd att placeras ombord på fartyget.

2.

Trålare ska alltid ha en observatör ombord. För övriga fiskekategorier ska observatör finnas ombord en resa per fartyg.

3.

Villkoren för observatörens ombordstigning ska bestämmas i samråd mellan fartygsägaren eller dennas ombud och de marockanska myndigheterna.

4.

När fartygsägaren meddelats listan över utvalda fartyg ska observatören tas ombord i den hamn som fartygsägaren väljer och vid början av den första fiskeresan i Marockos fiskezon.

5.

De berörda fartygsägarna ska med två veckors varsel meddela de datum och hamnar i Marocko som planerats för ombordtagande av observatörer.

6.

Om observatören tas ombord i en utländsk hamn, ska observatörens resekostnader betalas av fartygsägaren. Om ett fartyg med en marockansk observatör ombord lämnar Marockos fiskezon ska alla åtgärder vidtas för att se till att observatören kan återvända till Marocko så snart som möjligt, på fartygsägarens bekostnad.

7.

Om den vetenskapliga observatören måste göra en resa i onödan på grund av att fartygsägaren inte har fullgjort sina skyldigheter, ska fartygsägaren för de dagar som observatören inte har kunnat arbeta betala lika stor ersättning för resor och traktamente som marockanska tjänstemän i motsvarande grad får. På samma sätt ska fartygsägaren, vid en försening av ombordstigningen som beror på fartygsägaren, betala den vetenskapliga observatören ovan nämnda traktamente.

Alla ändringar av lagar och andra författningar om traktamente ska meddelas delegationen senast två månader innan de börjar tillämpas.

8.

Om observatören inte inom tolv timmar efter överenskommen tid fortfarande inte infunnit sig på överenskommen plats, ska fartygsägaren automatiskt befrias från sin skyldighet att ta ombord observatören.

9.

Observatören ska behandlas som en befälsperson ombord. Observatören ska ha följande uppgifter:

9.1

Observera fartygens fiskeverksamhet.

9.2

Kontrollera fartygens position vid fiske.

9.3

Göra biologisk provtagning inom ramen för vetenskapliga program.

9.4

Upprätta en förteckning över de fiskeredskap som används.

9.5

Kontrollera fångstuppgifterna i fiskeloggboken i fråga om Marockos fiskezon.

9.6

Kontrollera bifångsternas procentandel och göra en uppskattning av hur stora mängder av säljbara arter av fisk, kräftdjur och bläckfisk som kastas överbord.

9.7

Via fax eller radiosändare rapportera fiskeuppgifter, inklusive mängden fångst och bifångst ombord.

10.

Befälhavaren ska vidta alla åtgärder inom sitt ansvarsområde för att garantera observatörens fysiska och psykiska välbefinnande när denne utövar sina uppgifter.

11.

Observatörerna ska ha tillgång till de hjälpmedel som behövs för deras tjänsteutövning. Befälhavaren ska ge observatören tillgång till de kommunikationsmedel som är nödvändiga för hans/hennes arbete, de handlingar som är direkt förbundna med fartygets fiskeverksamhet, i synnerhet fiskeloggbok och skeppsdagbok, samt till de delar av fartyget som är nödvändiga för att underlätta fullgörandet av observationsuppgifterna.

12.

Observatören ska under sin vistelse på fartyget

1.

vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att hans eller hennes ombordstigning och närvaro ombord på fartyget inte avbryter eller hindrar fisket,

2.

respektera egendom och utrustning ombord samt sekretessen för samtliga handlingar som tillhör fartyget.

13.

När observationsperioden är avslutad och innan fartyget lämnas ska observatören upprätta en aktivitetsrapport som ska skickas till Marockos behöriga myndigheter med kopia till Europeiska unionens delegation. Observatören ska underteckna rapporten i närvaro av befälhavaren som får lägga till, eller låta lägga till, de synpunkter som han eller hon anser relevanta och signera dessa. En kopia av rapporten ska lämnas till fartygets befälhavare när observatören går i land.

14.

Fartygsägaren ska stå för observatörens kost och logi, vilka ska hålla samma standard som för befälspersoner, inom ramen för vad som är praktiskt möjligt ombord på fartyget.

15.

Observatörens lön och sociala avgifter ska betalas av Marockos behöriga myndigheter.

16.

För att kompensera Marocko för kostnaderna i samband med observatörer ombord på fartyg ska det, utöver den avgift som fartygsägarna ska betala, betalas ersättning för ”kostnader för observatörer” med ett belopp på 5,5 EUR/GT/kvartal per fartyg som bedriver fiske i Marockos fiskezon.

Dessa kostnader ska betalas på det sätt som anges i kapitel I avsnitt E i denna bilaga.

17.

Om bestämmelserna i punkt 4 inte följs ska fiskelicensen automatiskt dras in till dess att fartygsägaren har fullgjort sina skyldigheter. Varje sådant beslut ska meddelas delegationen utan dröjsmål.

B.   Gemensamt system för övervakning av fisket

1.

De avtalsslutande parterna ska införa ett gemensamt system för övervakning och observation av landningskontroller för att effektivisera kontrollen och se till att bestämmelserna i detta protokoll följs.

2.

Parterna ska utarbeta en årlig övervakningsplan, vilken ska omfatta samtliga fiskekategorier i detta protokoll.

3.

För detta ändamål ska varje avtalsslutande parts behöriga myndigheter utse en representant som närvarar vid landningskontrollerna och observerar hur de genomförs, och meddela denna persons namn till den andra avtalsslutande parten.

4.

Den marockanska myndighetens representant ska närvara som observatör vid de landningskontroller som medlemsstaternas nationella kontrollmyndigheter gör av fartyg som har fiskat i Marockos fiskezon.

5.

Representanten ska följa med nationella kontrolltjänstemän vid deras besök i hamnar, ombord på fartyg, vid kaj, i auktionshallar, hos grossister, i kyllager och andra lokaler där fisk landas och lagras innan den bjuds ut till försäljning och ha tillgång till de handlingar som kontrollerna avser.

6.

Den marockanska myndighetens representant ska upprätta och lämna in en rapport om den eller de kontroller som han/hon har deltagit i. En kopia av rapporten ska översändas till delegationen.

7.

Avdelningen för havsfiske ska med en månads varsel erbjuda delegationen att delta i planerade kontrollbesök i landningshamnarna.

8.

På kommissionens begäran ska Europeiska unionens fiskeinspektörer få delta som observatörer vid de kontroller som de marockanska myndigheterna gör av EU-fartygens landningar i Marockos hamnar.

9.

De rutiner som ska följas vid detta arbete ska fastställas gemensamt av de båda parternas behöriga myndigheter.

KAPITEL IX

KONTROLL

1.   Besiktning

1.1

En gång om året, vid ändring av de tekniska egenskaperna och om det lämnas i en ansökan om annan fiskekategori som innebär andra redskap, ska de EU-fartyg som innehar en fiskelicens i enlighet med detta protokoll gå in i en marockansk hamn för att genomgå besiktning i enlighet med gällande bestämmelser. Besiktningarna ska utföras inom 48 timmar efter det att ett fartyg har anlöpt hamn.

1.2

Efter besiktningen ska det till befälhavaren på fartyget utfärdas ett intyg med lika lång giltighet som licensen och som i praktiken förlängs utan kostnad för de fartyg som förnyar sin licens under året. Giltighetstiden får inte vara mer än ett år. Intyget ska alltid förvaras ombord.

1.3

Avsikten med besiktningen är att kontrollera att de tekniska egenskaperna och redskapen ombord är förenliga med bestämmelserna, att satellitföljaren fungerar och att bestämmelserna om marockanska besättningsmän efterlevs.

1.4

Fartygsägaren ska stå för besiktningskostnaderna i enlighet med den taxa som fastställs i marockansk lagstiftning. Kostnaderna får inte överstiga de belopp som normalt betalas av andra fartyg för samma typ av tjänst.

1.5

Om bestämmelserna i punkterna 1.1 och 1.2 inte följs ska fiskelicensen automatiskt dras in till dess att fartygsägaren har fullgjort sina skyldigheter. Varje sådant beslut ska meddelas delegationen utan dröjsmål.

2.   Inträde i och utträde ur fiskezonen

2.1

EU-fiskefartyg som innehar en fiskelicens i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll ska, minst sex timmar i förväg, till avdelningen för havsfiske anmäla sin avsikt att segla in i eller ut ur Marockos fiskezon, samt därvid meddela följande:

2.1.1

Datum och tidpunkt för meddelandet.

2.1.2

Fartygets position i enlighet med kapitel V punkt 5.

2.1.3

Kvantiteter fångst ombord (kg) och arter ombord, angivna med treställig alfabetisk kod.

2.1.4

Meddelandena ”fångst vid inträde” (COE) och ”fångst vid utträde” (COX).

2.2

Meddelandena ska helst skickas per fax, och via radiosändare enligt specifikationerna i tillägg 10 för de fartyg som inte har fax.

2.3

Fartyg som bedriver industrialiserat pelagiskt fiske ska ha beviljats förhandstillstånd från avdelningen för havsfiske innan de kan lämna Marockos fiskezon definitivt. Tillstånd att lämna Marockos fiskezon lämnas inom 24 timmar efter det att befälhavaren eller ombudet har lämnat in en skriftlig begäran, med undantag för tillfällen då begäran kommer in på kvällen före en helg, i vilket fall tillståndet lämnas på efterföljande måndag. Om tillstånd att lämna Marockos fiskezon inte ges ska avdelningen för havsfiske utan dröjsmål underrätta fartygsägaren och kommissionen om detta och ange skälen för nekandet.

2.4

Fartyg som bedriver fiske utan att ha informerat avdelningen för havsfiske ska anses bedriva fiske utan licens.

2.5

Fartygsägaren ska ange fax- och telefonnummer till fartyget och befälhavarens epost-adress i ansökan om fiskelicens.

3.   Kontrollrutiner

3.1

Befälhavare på EU-fartyg som innehar en fiskelicens i enlighet med detta protokoll ska tillåta marockanska tjänstemän som kontrollerar och inspekterar fisket att komma ombord, och underlätta utförandet av deras uppgifter.

3.2

Dessa tjänstemäns närvaro ombord ska inte överstiga den tid som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter.

3.3

Efter varje kontroll i hamn ska ett intyg utfärdas till fartygets befälhavare.

4.   Bordning

4.1

Avdelningen för havsfiske ska utan dröjsmål och senast inom 48 timmar underrätta delegationen om varje bordning och varje påföljd som utdöms för EU-fartyg i Marockos fiskezon.

4.2

Samtidigt ska en kortfattad rapport om omständigheterna kring och orsakerna till bordningen överlämnas till Europeiska kommissionen.

5.   Bordningsprotokoll

5.1

När de marockanska kontrollmyndigheterna har upprättat ett bordningsprotokoll ska detta undertecknas av fartygets befälhavare.

5.2

Underskriften ska inte påverka befälhavarens rättigheter eller möjligheter att försvara sig mot en anklagelse om överträdelse.

5.3

Befälhavaren ska föra sitt fartyg till den hamn som de marockanska kontrollmyndigheterna anvisar. Det fartyg som bryter mot gällande marockansk havsfiskelagstiftning ska hållas i hamn till dess att de administrativa formkrav som vanligtvis ställs när det gäller bordning har uppfyllts.

6.   Överträdelseregler

6.1

Innan ett rättsligt förfarande inleds ska ett försök göras att lösa frågan om den förmodade överträdelsen genom ett förlikningsförfarande. Förlikningen ska avslutas senast tre arbetsdagar efter bordningen.

6.2

Vid förlikning ska bötesbeloppet fastställas i enlighet med marockansk fiskelagstiftning.

6.3

Om ärendet inte kan regleras genom förlikning och det förs vidare till en behörig juridisk instans, ska fartygsägaren i den bank som anges av de behöriga marockanska myndigheterna ställa en bankgaranti, vars storlek ska fastställas med hänsyn till de kostnader som har uppstått genom bordningen samt storleken på de böter och skadestånd som kan åläggas dem som begått överträdelsen.

6.4

Bankgarantin ska vara oåterkallelig tills det rättsliga förfarandet har avslutats. Den ska frisläppas så snart förfarandet avslutas utan fällande dom. Vid en fällande dom som innebär lägre böter än den deponerade garantin, ska det resterande beloppet frisläppas av de behöriga marockanska myndigheterna.

6.5

Fartyget ska tillåtas lämna hamnen

så snart de förpliktelser som följer av förlikningen har fullgjorts, eller

så snart en bankgaranti har ställts i enlighet med punkt 6.3 och den har godkänts av de behöriga marockanska myndigheterna, i väntan på att det rättsliga förfarandet slutförs.

7.   Omlastning

7.1

Varje omlastning av fångst till havs är förbjuden i Marockos fiskezon. Flyttrålare från Europeiska unionen som innehar en licens i enlighet med detta protokoll och som önskar omlasta fångster i Marockos fiskezon ska göra detta i en marockansk hamn eller på en annan plats som de behöriga marockanska myndigheterna har utsett, efter att ha fått tillstånd från avdelningen för havsfiske. Omlastningen ska göras under överinseende av observatören eller en representant från havsfiskedelegationen och kontrollmyndigheterna. Den som överträder denna bestämmelse ska bestraffas enligt gällande marockansk lagstiftning.

7.2

Fartygens ägare ska minst 24 timmar före varje omlastning meddela avdelningen för havsfiske följande uppgifter:

De omlastande fiskefartygens namn.

Namnet på lastfartyget, dess flagg, registreringsnummer och anropssignal.

Vikt i ton för varje art som ska omlastas.

Fångsternas destination.

Datum och veckodag för omlastningen.

7.3

Den marockanska parten förbehåller sig rätten att neka omlastning om det transporterande fartyget har bedrivit olagligt, odeklarerat eller oreglerat fiske inom eller utanför Marockos fiskezon.

7.4

Omlastningen ska betraktas som ett utträde ur Marockos fiskezon. Fartygen måste därför lämna sina fångstdeklarationer till avdelningen för havsfiske och meddela om de avser att fortsätta fisket eller lämna Marockos fiskezon.

7.5

Befälhavare på flyttrålare från Europeiska unionen som innehar en fiskelicens i enlighet med detta protokoll och som deltar i landning eller omlastning i en marockansk hamn ska tillåta och underlätta marockanska inspektörers kontroll av dessa operationer. Efter inspektion och kontroll ska ett intyg utfärdas till fartygets befälhavare.

KAPITEL X

LANDNING AV FÅNGSTER

De avtalsslutande parterna, som är medvetna om fördelarna med ökad integration för att tillsammans utveckla sina respektive fiskerisektorer, har enats om att anta följande bestämmelser om landning av en del av de fångster som görs i Marockos fiskezon av EU-fartyg som innehar en fiskelicens i enlighet med detta protokoll i marockanska hamnar.

Landningskraven ska vara de som anges i de tekniska specifikationer som bifogas detta protokoll.

Ekonomiska incitament:

1.

Landningar

EU-fartyg av typen notfartyg för tonfiskfiske och RSW-fartyg (som fiskar efter C-bestånd av små pelagiska arter) som innehar fiskelicens i enlighet med detta protokoll och som i en marockansk hamn landar mer än de 25 % av fångsten som krävs i de tekniska specifikationerna 5 och 6 ska beviljas en nedsättning av avgiften på 5 % för varje ton som landas utöver landningskravet.

2.

Genomförandebestämmelser

Vid landning ska fiskauktionshallen fylla i en viktsedel för landningarna, som ska ligga till grund för produktspårbarheten.

En avräkningsnota ska utfärdas för produkter som säljs i fiskauktionshallen.

Kopior av viktsedlar och avräkningsnotor ska skickas till havsfiskeavdelningen i landningshamnen. Efter avdelningens godkännande ska de berörda fartygsägarna informeras om de belopp som de kommer att få tillbaka. Dessa belopp kommer att dras av från avgifterna för följande licensansökningar.

3.

Utvärdering

Nivån på det ekonomiska incitamentet ska justeras inom den gemensamma kommittén i förhållande till landningarnas sociala och ekonomiska inverkan.

4.

Påföljder vid bristande efterlevnad av landningskraven

För fartyg i de kategorier som omfattas av landningskrav enligt respektive teknisk specifikation och som inte iakttar landningskravet ska en höjning på 5 % av avgiften tas ut vid nästa avgift. Om fartyget underlåter att iaktta landningskravet vid flera tillfällen ska påföljden ses över i den gemensamma kommittén.

Tillägg

1.

Blankett för licensansökan

2.

Tekniska specifikationer

3.

Överföring av VMS-meddelanden till Marocko, positionsrapport

4.

Gränser för Marockos fiskezon

5.

Uppgifter om Marockos centrum för fiskeövervakning

6.

Iccats fiskeloggbok för tonfiskfiske

7.

Fiskeloggbok för andra fisken

8.

Formulär för fångstdeklaration (industrialiserat pelagiskt fiske)

9.

Formulär för fångstdeklaration (annat fiske än industrialiserat pelagiskt fiske)

10.

Närmare upplysningar om Marockos havsfiskeavdelnings radiostation.

11.

ERS-protokoll

Tillägg 1

FISKEAVTAL MAROCKO–EUROPEISKA UNIONEN

ANSÖKAN OM FISKELICENS

FISKEKATEGORI (nr)

Image

Tillägg 2

Villkoren för fisket inom varje kategori ska fastställas gemensamt varje år innan fiskelicenser utfärdas.

Teknisk specifikation nr 1

Småskaligt fiske i norra delen: Pelagiskt fiske

Antal godkända fartyg

20

Godkänt redskap

Not

Högsta tillåtna dimensioner i enlighet med de villkor som gäller i zonen: 500 m × 90 m.

Förbud mot fiske med lamparanät.

Fartygstyp

< 100 GT

Avgift

75 EUR per GT och kvartal

Den tillåtna zonens avgränsning

Norr om 34°18′00″.

Zonen kan utvidgas till breddgrad 33°25′00″ för fem fartyg åt gången. Fartygen ska fiska i ett rotationssystem och ska stå under vetenskaplig övervakning.

Mer än två nautiska mil

Målarter

Sardiner, ansjovis och andra mindre pelagiska arter

Landningkrav i Marocko

30 % av deklarerade fångster

Fredningstid

Två månader: februari och mars

Mönstringskrav

Tre marockanska sjömän per fartyg

Anmärkningar

Utvidgningen söderut mot breddgrad 34°18′00N för fem fartyg ska utvärderas efter ett år så att man kan bedöma eventuell interaktion med Marockos flotta och vilka effekter utvidgningen har fått för resurserna.

Teknisk specifikation nr 2

Småskaligt fiske i norra delen

Antal godkända fartyg

35

Godkänt redskap

Bottenlångrev.

Kategori a) < 40 GT - Högsta tillåtna antal krokar per bottenlångrev: 10 000 monterade och användningsklara krokar, högst fem bottenlångrevar.

Kategori b) ≥ 40 GT och < 150 GT - 15 000 monterade och användningsklara krokar, högst åtta bottenlångrevar.

Fartygstyp

a)

< 40 GT: 32 licenser

b)

≥ 40 GT och < 150 GT: 3 licenser

Avgift

67 EUR per GT och kvartal

Den tillåtna zonens avgränsning

Norr om 34°18′00″ N.

Zonen kan utvidgas till breddgrad 33°25′00″ för fyra fartyg åt gången (1). Fartygen ska fiska i ett rotationssystem och ska stå under vetenskaplig övervakning.

Mer än sex nautiska mil.

Målarter

Hårstjärtfiskar, havsrudefiskar och andra demersala arter

Landningkrav i Marocko

Frivillig landning

Fredningstid

Från den 15 mars till den 15 maj

Bifångster

0 % svärdfisk och ytlevande hajar

Mönstringskrav

< 100 GT: frivilligt

≥ 100 GT: En marockansk sjöman

Anmärkningar

Utvidgningen söderut mot breddgrad 34°18′00N för fyra fartyg med bottenlångrev ska utvärderas efter ett år så att man kan bedöma eventuell interaktion med Marockos flotta och vilka effekter utvidgningen har fått för resurserna.

Teknisk specifikation nr 3

Småskaligt fiske i södra delen

Antal godkända fartyg

10

Godkända redskap

Ligne et canne

Fartygstyp

< 80 GT

Avgift

67 EUR per GT och kvartal

Den tillåtna zonens avgränsning

Söder om 30°40′00″N

Mer än tre nautiska mil

Målarter

Havsgös, havsrudefiskar

Landningkrav i Marocko

Frivillig landning

Fredningstid

Not får användas för fångst av levande bete

Maskor på 8 mm för fångst av levande bete

Not får användas från och med 3 nautiska mil

Bifångster

0 % bläckfisk och kräftdjur

5 % andra demersala arter

Mönstringskrav

Två marockanska sjömän per fartyg

Teknisk specifikation nr 4

Demersalt fiske

Antal godkända fartyg

16 fartyg: Fem trålare och 11 bottenlångrevar

Godkänt redskap

För trålare:

Bottentrål

Maskstorlek i lyftet: 70 mm

Dubblering av trålsäcken är förbjuden.

Dubblering av de garn som trålsäcken består av är förbjuden.

För långrevar:

Bottenlångrev

Högst 20 000 krokar per fartyg.

Fartygstyp:

 

Trålare:

Högsta tillåtna tonnage är 600 GT per fartyg.

 

Långrevsfartyg:

Högsta tillåtna tonnage är 150 GT per fartyg.

Avgift

60 EUR per GT och kvartal

Den tillåtna zonens avgränsning

Söder om 29°N

200 meter utanför isobaten för trålare.

Utanför tolv nautiska mil för långrevar.

Målarter

Senegalkummel, hårstjärt, snegelfisk/blank pelamid

Landningkrav i Marocko

30 % av fångsterna per fiskeresa

Fredningstid

Bifångster

0 % bläckfiskar och kräftdjur och 5 % ytlevande hajar

Mönstringskrav

Fyra marockanska sjömän för långrevar

Sju marockanska sjömän för trålare

Teknisk specifikation nr 5

Tonfiskfiske

Antal godkända fartyg

27

Godkända redskap

Spön och dörjlinor

Den tillåtna zonens avgränsning

Utanför tre nautiska mil

Hela Marockos atlantzon, utom det skyddsområde som är beläget öster om en linje mellan punkterna 33°30′N/7°35′V och 35°48′N/6°20′V

Målart

Tonfiskar

Landningkrav i Marocko

25 % av deklarerade fångster av bonit (Katsuwonus pelamis), ryggstrimmig pelamid (Sarda sarda) och fregattmakrill (Auxis thazard) per fiskeresa.

Fredningstid

Not får användas för fångst av levande bete

Maskor på 8 mm för fångst av levande bete. Not får användas från och med tre nautiska mil.

Avgifter

35 EUR per ton fångst

Förskott

Ett förskott på 7 000 EUR ska betalas i samband med att den årliga licensansökan lämnas in

Mönstringskrav

Tre marockanska sjömän per fartyg

Teknisk specifikation nr 6

Industriellt pelagiskt fiske

Antal godkända fartyg

18

Godkända redskap

Pelagisk eller semipelagisk trål

Kvot

80 000 ton per år,

varav högst 10 000 ton per månad för hela flottan,

utom under augusti–oktober då högst 15 000 ton per månad får fiskas.

Fartygstyp

Trålare för industrialiserat pelagiskt fiske

Antal godkända fartyg

Typ av godkänt fartyg

10 fartyg på mer än 3 000 GT

3 fartyg på mellan 150 och 3 000 GT

5 fartyg på mindre än 150 GT

Högsta tillåtna tonnage per fartyg

7 765 GT. Hänsyn bör också tas till hur EU-flottan är strukturerad.

Den tillåtna zonens avgränsning

Söder om 29°N

Utanför 15 nautiska mil för trålare med frysanläggning

Utanför 8 nautiska mil för trålare med RSW

Målarter

Sardiner, sardineller, makrill, taggmakrill och ansjovis.

Fångstens sammansättning (per artgrupp)

taggmakrill/makrill/ansjovis: 65 %.

Sardiner/sardineller: 33 %.

Bifångster: 2 %.

Sammansättningsreglerna kan ses över av den gemensamma kommittén.

Landningkrav i Marocko

25 % av fångsterna per fiskeresa

Fredningstid

De godkända fartygen ska respektera de fredningsperioder som införs av avdelningen för havsfiske i fiskezonen och upphöra med all fiskeverksamhet där (2).

Godkända nät

En sträckt maska i en pelagisk eller semipelagisk trål ska vara minst 40 mm.

Trålsäcken på en pelagisk eller semipelagisk trål får vara förstärkt med ett nätstycke med minst 400 mm sträckta maskor och med stroppar med minst 1,5 meters mellanrum, utom stroppen längst bak i trålen som inte får vara placerad mindre än 2 meter från säckens fönster.

Det är förbjudet att förstärka eller dubblera säcken på något som helst annat sätt och trålen får inte i något fall användas för riktat fiske efter andra arter än de små pelagiska arter som är tillåtna.

Bifångster

Högst 2 % andra arter.

De arter som får ingå i bifångsterna anges i Marockos lagstiftning beträffande fiske efter mindre pelagiska arter i Sydatlanten (pêcherie des petits pélagiques de l’Atlantique Sud).

Industriell bearbetning

Det är strängeligen förbjudet att använda fångsterna för industriell bearbetning till fiskmjöl och fiskolja.

Fisk som skadats eller försämrats till följd av hanteringen får bearbetas till fiskmjöl och fiskolja, men detta får endast avse högst 5 % av de sammanlagda tillåtna fångsterna.

Avgifter

För trålare med frysanläggning som bedriver industrialiserat pelagiskt fiske med frysanläggning:

100 EUR/ton. Avgiften ska betalas i form av månatliga förskott.

För trålare som bedriver industrialiserat pelagiskt fiske utan frysanläggning:

35 EUR/ton. Avgiften ska betalas i form av månatliga förskott.

Avgiften ska multipliceras med 3 om de tillåtna fångsterna överskrids.

Mönstringskrav

Fartygstonnage < 150 GT:

2 marockanska sjömän

150 GT ≤ Fartygstonnage< 1 500 GT:

4 marockanska sjömän

1 500 GT ≤ Fartygstonnage < 5 000 GT:

8 marockanska sjömän

5 000 GT ≤ Fartygstonnage < 7 765 GT:

16 marockanska sjömän


(1)  Efter ett år, och om situation visar sig vara gynnsam och om den gemensamma kommittén instämmer i bedömningen, kan antalet fartyg som får fiska i den utvidgade zonen ändras.

(2)  Avdelningen för havsfiske ska förhandsanmäla beslutet till kommissionen och ange under vilken eller vilka perioder fiske ska upphöra samt vilka områden som berörs.

Tillägg 3

ÖVERFÖRING AV VMS-MEDDELANDEN TILL MAROCKO

POSITIONSRAPPORT

Uppgift

Kod

Obligatorisk (O)/frivillig (F)

Innehåll

Ny rapport

SR

O

Systemuppgift – visar att rapporten påbörjas

Mottagare

AD

O

Meddelandeuppgift – Mottagare - Landets treställiga alfabetiska ISO-kod (ISO-3166)

Avsändare

FR

O

Meddelandeuppgift – Avsändare – Landets treställiga alfabetiska ISO-kod (ISO-3166)

Flaggstat

FS

O

Meddelandeuppgift – Flagg – Treställig alfabetisk kod (ISO-3166)

Typ av meddelande

TM

O

Meddelandeuppgift – Typ av meddelande (ENT, POS,EXI)

Radioanropssignal (IRCS)

RC

O

Fartygsuppgift – fartygets internationella radioanropssignal (IRCS)

Avtalspartens interna referensnummer

IR

F

Fartygsuppgift – avtalspartens unika nummer – treställig alfabetisk ISO-kod (ISO-3166) åtföljd av ett nummer

Distriktsbeteckning

XR

O

Fartygsuppgift – numret på fartygets sida (ISO 8859.1)

Latitud

LT

O

Uppgift om fartygets position – i grader och minuter N/S DD.ddd (WGS-84)

Longitud

LG

O

Uppgift om fartygets position – i grader och minuter E/V DD.ddd (WGS-84)

Kurs

CO

O

Fartygets kurs - skala 360 grader

Hastighet

SP

O

Fartygets hastighet angiven i knop med en decimal

Datum

DA

O

Uppgift om fartygets position – datum och klockslag för positionsregistreringen, UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Tid

TI

O

Uppgift om fartygets position – datum och klockslag för positionsregistreringen, UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Slut på rapporten

ER

O

Systemuppgift – visar att rapporten avslutas

Följande uppgifter måste anges vid översändningen för att Marockos fiskeövervakningscentrum ska kunna identifiera det fiskeövervakningscentrum som gör överföringen:

IP-adress för fiskeövervakningscentrumets server och/eller DNS-uppgifter.

SSL-certifikat (hela verifieringskedjan)

En dataöverföring struktureras på följande sätt:

1.

Tecknen ska överensstämma med standarden ISO 8859.1.

2.

Ett dubbelt snedstreck (//) och koden ”SR” anger överföringens början.

3.

Varje dataelement identifieras med hjälp av sin kod och skiljs från andra dataelement av ett dubbelt snedstreck (//)

4.

Ett enkelt snedstreck (/) avdelar koden och datatypen.

5.

”ER”-koden följd av ett dubbelt snedstreck (//) anger slutet på meddelandet.

6.

Frivilliga dataelement ska införas mellan meddelandets början och slut.

Tillägg 4

GRÄNSER FÖR MAROCKOS FISKEZONER

Teknisk specifikation

Kategori

Fiskezon (latitud)

Avstånd från kusten

1

Småskaligt fiske i norra delen: pelagiskt fiske

34°18′00″N– 35°48′00″N (utvidgning till breddgrad 33°25′00″N, i enlighet med de villkor som anges i teknisk specifikation nr 1)

mer än 2 nautiska mil

2

Småskaligt fiske i norra delen: långrev

34°18′00″N– 35°48′00″N (utvidgning till breddgrad 33°25′00″N, i enlighet med de villkor som anges i teknisk specifikation nr 2)

mer än 6 nautiska mil

3

Småskaligt fiske i södra delen

Söder om 30°40′00″

mer än 3 nautiska mil

4

Demersalt fiske

Söder om 29°00′00″

Långrevsfartyg: mer än 12 nautiska mil

Trålare: 200 meter utanför isobaten

5

Tonfiskfiske

Hela Atlanten utom ett område som avgränsas av följande punkter: 35°48′N; 6°20′W/33°30′N; 7°35′W

Mer än tre nautiska mil och tre nautiska mil för bete

6

Industriellt pelagiskt fiske

Söder om 29°00′00″N

Mer än 15 nautiska mil (frysfartyg)

Mer än 8 nautiska mil (frysfartyg)

Marockos behöriga myndigheter ska, innan detta protokoll träder ikraft, meddela EU de geografiska koordinaterna för landets baslinjer, för landets fiskezon och för alla områden i vilka det råder sjöfarts- eller fiskeförbud. Marockos myndigheter ska åta sig att minst en månad i förväg meddela eventuella ändringar av de geografiska koordinaterna.

Tillägg 5

UPPGIFTER OM MAROCKOS FISKEÖVERVAKNINGSCENTRUM

Namn: CNSNP (Centre National de Surveillance des Navires de Pêche)

Tfn +212 5 37 68 81 45/46

Fax +212 5 37 68 83 29/82

E-post:

 

cnsnp@mpm.gov.ma

 

cnsnp.radio@mpm.gov.ma

Radioanropssignal:

Anropssignal: CNM

Band

Fartygets sändningsfrekvens

Fartygets mottagningsfrekvens

8

8 285 khz

8 809 khz

12

12 245 khz

13 092 khz

16

16 393 khz

17 275 khz

E-postadresser till VMS-ansvariga:

 

boukhanfra@mpm.gov.ma

 

belhad@mpm.gov.ma

 

abida@mpm.gov.ma

Tillägg 6

ICCAT:S LOGGBOK FÖR TONFISKFISKE

Image

Tillägg 7

FISKELOGGBOK (EJ TONFISKFISKE)

Formatet för fiskeloggböcker för annat fiske än tonfiskfiske ska fastställas gemensamt av parterna innan detta protokoll träder i kraft.

Image

Tillägg 8

Image

Tillägg 9

Image

Tillägg 10

NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM MAROCKOS HAVSFISKEAVDELNINGS RADIOSTATION

MMSI:

242 069 000

Radioanropssignal:

CNM

Placering:

Rabat

Frekvens:

1,6 – 30 mHz

Sändningsklass:

SSB-AIA-J2B

Sändareffekt:

800 W


Arbetsfrekvenser

Band

Kanal

Sändning

Mottagning

Band 8

831

8 285 KHz

8 809 KHz

Band 12

1206

12 245 KHz

13 092 KHz

Band 16

1612

16 393 KHz

17 275 KHz


Stationens öppettider

Period

Tider

Vardagar

8.30–16.30

Lördagar, söndagar och helgdagar

9.30–14.00


VHF:

Kanal 16

Kanal 70 ASN

Radio telex

 

 

 

Typ:

DP-5

 

Sändningsklass:

ARQ-FEC

 

Nummer

31356

Fax

 

 

 

Nummer

212 5 37 68 8329

Tillägg 11

PROTOKOLL FÖR FÖRVALTNINGEN OCH GENOMFÖRANDET AV DET ELEKTRONISKA REGISTRERINGS- OCH RAPPORTERINGSSYSTEMET (ERS-SYSTEMET)

Allmänna bestämmelser

1.

Varje EU-fiskefartyg ska vara utrustat med ett elektroniskt registrerings- och rapporteringssystem, nedan kallat ERS-system, som ska kunna registrera och överföra uppgifter rörande fartygets fiskeverksamhet, nedan kallade ERS-data, under hela den tid då fartyget befinner sig i Marockos fiskezon.

2.

Ett EU-fiskefartyg som inte är utrustat med ERS-system, eller vars ERS-system inte fungerar, får inte segla in i Marockos fiskezon för att fiska.

3.

ERS-data ska översändas i enlighet med de förfaranden som gäller i fartygets flaggstat till flaggstatens centrum för fiskeövervakning.

4.

Flaggstatens centrum för fiskeövervakning ska automatiskt och utan dröjsmål överföra uppgifter i kategorierna COE, COX, PNO till Marockos centrum för fiskeövervakning. De dagliga fångstdeklarationerna (FAR) ska automatiskt och utan dröjsmål överföras till Marockos centrum för fiskeriövervakning.

5.

Flaggstaten och Marocko ska försäkra sig om att deras respektive nationella centrum för fiskeövervakning har datorutrustning samt förfogar över den programvara som krävs för automatisk överföring av ERS-data i XML-format (finns tillgänglig på generaldirektoratet för havsfrågor och fiskes hemsida) och för att kunna spara ERS-data elektroniskt under minst tre år.

6.

Varje ändring eller uppdatering av formatet måste förses med identifikation och dateras och ska vara funktionell sex månader efter genomförandet.

7.

Överföringen av ERS-data ska ske med den elektroniska kommunikationsutrustning som förvaltas av Europeiska kommissionen på EU:s vägnar, dvs. DEH (Data Exchange Highway).

8.

Flaggstaten och Marocko ska utse varsin ERS-ansvarig som ska fungera som kontaktperson.

9.

De ERS-ansvariga ska utses för perioder på minst sex månader.

10.

Flaggstatens och Marockos respektive fiskeövervakningscentrum ska meddela varandra kontaktuppgifter för de ERS-ansvariga (namn, adress, telefonnummer, telexnummer och e-postadress) så snart ERS-systemet är driftsklart. Varje ändring av kontaktuppgifterna för en ERS-ansvarig ska meddelas utan dröjsmål.

Registrering och överföring av ERS-data

11.

EU-fiskefartygen ska göra följande:

a)

Dagligen skicka in ERS-data för varje dag som fartyget befinner sig i Marockos fiskezon.

b)

För varje fiskeinsats registrera vilka kvantiteter som fångats och hålls ombord av varje art, ange om det är fråga om målarter eller bifångster samt ange vilka kvantiteter som kastats över bord.

c)

Ange utebliven fångst för de arter som anges i den fiskelicens som utfärdats av Marocko.

d)

Identifiera varje art med treställig alfabetisk FAO-kod.

e)

Ange kvantiteterna i kilogram levande vikt, och vid behov, i antal individer.

f)

Registrera uppgifter om vilka kvantiteter som omlastats och/eller landats, som ERS-data för varje art.

g)

Registrera uppgifter som ERS-data om varje inträde (COE) och utträde (COX) i och ur Marockos fiskezon; för varje art som anges i den fiskelicens som utfärdats av Marocko ska det anges vilka kvantiteter som finns ombord vid inträdet respektive utträdet.

h)

Dagligen överföra ERS-data till flaggstatens centrum för fiskeövervakning, senast kl. 23:59 UTC och i det format som anges i punkt 4 ovan.

12.

Befälhavaren är ansvarig för att registrerade och överförda ERS-data är riktiga.

13.

Flaggstatens centrum för fiskeövervakning ska automatiskt och utan dröjsmål ställa ERS-data till förfogande för Marockos centrum för fiskeövervakning, i xml-format i enlighet med punkt 5.

14.

Marockos centrum för fiskeövervakning ska bekräfta att det tagit emot ERS-data genom ett returmeddelande (RET).

15.

Marockos centrum för fiskeövervakning ska behandla all ERS-data konfidentiellt.

Fel i ERS-systemet ombord på fartyget och/eller på överföringen av ERS-data mellan fartyget och flaggstatens centrum för fiskeövervakning

16.

Flaggstatens ska se till att befälhavaren, fartygsägaren eller dennas ombud utan dröjsmål underrättas om varje tekniskt fel i ERS-systemet på ett fartyg som för dess flagg eller i överföringen av ERS-data mellan fartyget och flaggstatens centrum för fiskeövervakning.

17.

Flaggstaten ska underrätta Marocko om de fel som upptäckts och om de åtgärder som vidtagits.

18.

Om ett tekniskt fel uppstår i ERS-systemet ombord ska befälhavaren och/eller fartygsägaren se till att ERS-systemet repareras eller ersätts inom tio dagar efter det att felet uppstod. Om fartyget går i hamn under tiodagarsfristen får fartyget inte återuppta fiskeverksamheten i Marockos vatten förrän ERS-systemet har gjorts helt driftsdugligt, utom om Marocko ger särskilt tillstånd till detta.

19.

Ett fiskefartyg med ett defekt ERS-system får inte lämna en hamn förrän följande villkor har uppfyllts:

a)

ERS-systemet är ånyo fullt driftsdugligt och detta har godkänts av flaggstaten, eller

b)

flaggstaten har gett tillstånd för fartyget att lämna hamnen dessförinnan. I det senare fallet ska flaggstaten underrätta Marocko om sitt beslut innan fartyget lämnar hamnen.

20.

Varje EU-fartyg som fiskar i Marockos fiskezon med ett defekt ERS-system ska varje dag före kl. 23:59 UTC överföra ERS-data till sin flaggstats centrum för fiskeövervakning med hjälp av annan elektronisk kommunikationsutrustning som finns tillgänglig.

21.

ERS-data enligt artikel 11 som inte kunnat överföras till Marocko på grund av ett fel ska överföras av flaggstatens centrum för fiskeövervakning till Marockos centrum för fiskeövervakning på ett alternativt elektroniskt sätt, enligt överenskommelse parterna emellan. Denna alternativa överföring ska betraktas som prioriterad med tanke på att de vanliga tidsfristerna för överföring inte kan iakttas.

22.

Om Marockos centrum för fiskeövervakning inte får några ERS-data från ett fartyg under tre dagar i följd får Marocko uppmana fartyget att omedelbart segla till den hamn som Marocko anger, för undersökning.

Fel vid centrum för fiskeövervakning - Marockos centrum för fiskeövervakning får inte ERS-data

23.

Om ett centrum för fiskeövervakning inte får ERS-data ska den ERS-ansvariga utan dröjsmål underrätta den ERS-ansvariga vid motsvarande centrum för fiskeövervakning och dessa ska samarbeta för att finna en lösning på problemet.

24.

Flaggstatens centrum för fiskeövervakning och Marockos centrum för fiskeövervakning ska gemensamt komma överens om vilka alternativa elektroniska överföringsmetoder som ska användas för överföring av ERS-data om det uppstår fel vid centrumen för fiskeövervakning och ska också omedelbart underrätta varandra om eventuella förändringar.

25.

Om Marockos centrum för fiskeövervakning signalerar att ERS-data inte har tagits emot ska flaggstatens centrum för fiskeövervakning identifiera felet och vidta lämpliga åtgärder för att lösa problemet. Flaggstatens centrum för fiskeövervakning ska inom ett dygn underrätta Marockos centrum för fiskeövervakning om sina undersökningsresultat och om de åtgärder som har vidtagits.

26.

Om det tar mer än 24 timmar att åtgärda ett fel ska flaggstatens centrum för fiskeövervakning utan dröjsmål överföra saknade ERS-data till Marockos centrum för fiskeövervakning med en av de alternativa överföringsmetoder som avses i punkt 24.

27.

Marocko ska underrätta sina behöriga myndigheter för att säkra att dessa inte vidtar åtgärder mot EU-fartyg på grund av att de inte har överfört ERS-data till följd av problem vid ett centrum för fiskeövervakning.

Underhåll vid centrumen för fiskeövervakning

28.

Det underhåll som planeras vid centrumen för fiskeövervakning (underhållsprogram) och som kan komma att påverka överföringen och mottagningen av ERS-data ska meddelas det andra centrumet för fiskeövervakning minst 72 timmar i förväg och om möjligt ska det anges datum för underhållet och varaktighet. När det gäller icke-planerade underhållsåtgärder ska information om dessa skickas till det andra centrumet för fiskeövervakning så snart som möjligt.

29.

Under tiden som underhållet pågår kan överföringen av ERS-data tillfälligt stoppas tills att systemet ånyo är helt driftsdugligt. Berörda ERS-data ska i sådan fall överföras omedelbart efter avslutat underhåll.

30.

Om underhållet pågår under mer än 24 timmar ska ERS-data överföras till det andra centrumet för fiskeövervakning med en av de alternativa överföringsmetoder som avses i punkt 24.

31.

Marocko ska underrätta sina behöriga myndigheter för att säkra att dessa inte vidtar åtgärder mot EU-fartyg på grund av att de inte har överfört ERS-data till följd av att det görs underhåll vid ett centrum för fiskeövervakning.