21.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/4


Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

I enlighet med artikel 3.2 i avtalet av den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (1) (nedan kallat avtalet) som slutits genom rådets beslut 2006/325/EG (2) ska Danmark vid ändringar av rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (3) meddela kommissionen om huruvida landet har för avsikt att genomföra ändringarna eller inte.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (4) antogs den 12 december 2012.

I enlighet med artikel 3.2 i avtalet har Danmark genom en skrivelse av den 20 december 2012 meddelat kommissionen sitt beslut att genomföra förordning (EU) nr 1215/2012. Detta innebär att förordning (EU) nr 1215/2012 kommer att tillämpas på förbindelserna mellan unionen och Danmark.

I enlighet med artikel 3.6 i avtalet skapar Danmarks meddelande en rad ömsesidiga förpliktelser mellan Danmark och gemenskapen. Förordning (EU) nr 1215/2012 utgör således en ändring av avtalet och ska därför anses fogad till detta.

Med avseende på artiklarna 3.3 och 3.4 i avtalet kan genomförandet i Danmark av förordning (EU) nr 1215/2012 ske genom att den gällande lagstiftningen ändras genom beslut av Danmarks parlament. I enlighet med artikel 3.5 b i avtalet ska Danmark meddela kommissionen vilken dag genomförandeåtgärderna träder i kraft.


(1)  EUT L 299, 16.11.2005, s. 62.

(2)  EUT L 120, 5.5.2006, s. 22.

(3)  EUT L 12, 16.1.2001, s. 1.

(4)  EUT L 351, 20.12.2012, s. 1.