5.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 60/21


BESLUT nr 1/2011 AV AVS–EU-AMBASSADÖRSKOMMITTÉN

av den 17 februari 2011

om Republiken Ekvatorialguineas status i förhållande till det ändrade AVS–EU-partnerskapsavtalet

(2011/145/EU)

AVS–EU-AMBASSADÖRSKOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (1), ändrat för första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 (2) (nedan kallat AVS–EU-partnerskapsavtalet) och ändrat för andra gången i Ouagadougou den 22 juni 2010 (3) (nedan kallat det ändrade AVS–EU-partnerskapsavtalet), särskilt artikel 15.3 och 15.4,

med beaktande av AVS–EG-ministerrådets beslut av den 8 mars 2005 om antagande av AVS–EG-ministerrådets arbetsordning (4), särskilt artikel 8.3, och

av följande skäl:

(1)

AVS–EU-partnerskapsavtalet trädde i kraft den 1 juli 2008 i enlighet med artikel 93.3 i det avtalet. Det ändrade AVS–EU-partnerskapsavtalet har tillämpats provisoriskt sedan den 31 oktober 2010.

(2)

Ekvatorialguinea, som undertecknade det AVS–EU-partnerskapsavtalet den 25 juni 2005, har deponerat ratificeringsinstrumentet för avtalet med en reservation som förkastades av unionen och dess medlemsstater genom en skrivelse av den 19 december 2008. I enlighet med artikel 93.4 i det ändrade AVS–EU-partnerskapsavtalet är ratificeringen följaktligen inte giltig.

(3)

Enligt artikel 94 i det ändrade AVS–EU-partnerskapsavtalet ska varje ansökan om anslutning från en stat inges till och godkännas av ministerrådet.

(4)

I maj 2010 ingav Ekvatorialguinea en ansökan om anslutning enligt artikel 94 i AVS–EU-partnerskapsavtalet och en begäran om att få observatörsstatus för att kunna delta i de gemensamma institutioner som inrättats genom AVS–EU-partnerskapsavtalet i avvaktan på att anslutningsförfarandet ska avslutas.

(5)

Observatörsstatusen skulle gälla till och med den 30 april 2011. Ekvatorialguinea bör deponera anslutningsakten hos det ändrade AVS–EU-partnerskapsavtalets depositarier, det vill säga Europeiska unionens råds generalsekretariat och AVS-staternas sekretariat senast den dagen.

(6)

I enlighet med artikel 15.4 i AVS–EU-partnerskapsavtalet kom ministerrådet den 21 juni 2010 i Ouagadougou överens om att ge ambassadörskommittén mandat att fatta ett beslut i dess namn.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande av begäran om anslutning och observatörsstatus

Ekvatorialguineas begäran om att ansluta sig till partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000, ändrat för första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 och ändrat för andra gången i Ouagadougou den 22 juni 2010 (nedan kallat det ändrade AVS–EU-partnerskapsavtalet) godkänns härmed.

Ekvatorialguinea ska beviljas observatörsstatus till och med den 30 april 2011 i förhållande till det ändrade AVS–EU-partnerskapsavtalet.

Ekvatorialguinea ska deponera anslutningsakten hos det ändrade AVS–EU-partnerskapsavtalets depositarier, det vill säga generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd och AVS-staternas sekretariat, senast den dagen.

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har antagits.

Utfärdat i Bryssel den 17 februari 2011.

På AVS–EU-ministerrådets vägnar av AVS–EU-ambassadörskommittén

GYÖRKÖS P.

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Avtal om ändring av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (EUT L 209, 11.8.2005, s. 27).

(3)  Avtal om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 (EUT L 287, 4.11.2010, s. 3).

(4)  EUT L 95, 14.4.2005, s. 44.