19.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 73/46


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 11/2009

av den 5 februari 2009

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XIII till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 129/2008 av den 5 december 2008 (1).

(2)

Kommissionens beslut 2008/386/EG av den 23 april 2008 om ändring av bilaga A till beslut 2006/679/EG om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg och om ändring av bilaga A till beslut 2006/860/EG om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende delsystemet Trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkterna 37i (kommissionens beslut 2006/679/EG) och 37j (kommissionens beslut 2006/860/EG) i bilaga XIII till avtalet:

”—

32008 D 0386: Kommissionens beslut 2008/386/EG av den 23 april 2008 (EUT L 136, 24.5.2008, s. 11)”.

Artikel 2

Texten till beslut 2008/386/EG på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 6 februari 2009 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 5 februari 2009.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Alan SEATTER

Ordförande


(1)  EUT L 25, 29.1.2009, s. 36.

(2)  EUT L 136, 24.5.2008, s. 11.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.