19.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 73/44


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 9/2009

av den 5 februari 2009

om ändring av bilaga VI (Social trygghet) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga VI till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 113/2008 av den 7 november 2008 (1).

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 592/2008 av den 17 juni 2008 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkt 1 (rådets förordning (EEG) nr 1408/71) i bilaga VI till avtalet:

”—

32008 R 0592: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 592/2008 av den 17 juni 2008 (EUT L 177, 4.7.2008, s. 1).”

Artikel 2

Texten till förordning (EG) nr 592/2008 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 6 februari 2009, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel 5 februari 2009.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Alan SEATTER

Ordförande


(1)  EUT L 339, 18.12.2008, s. 102.

(2)  EUT L 177, 4.7.2008, s. 1.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.