15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 186/41


Information om datum för ikraftträdande av interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, om handel och handelsrelaterade frågor

Interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, om handel och handelsrelaterade frågor, undertecknades den 16 juni 2008 i Luxemburg. Avtalet har för EU:s del offentliggjorts i EUT L 169, s. 9, av den 30 juni 2008 och för Bosnien och Hercegovinas del i den internationella Gazette des Accords nummer 5 av den 20 juni 2008. I enlighet med artikel 58 i interimsavtalet där det föreskrivs att avtalet träder i kraft ”den första dagen i den första månad som följer på den dag då det sista ratificerings- eller godkännandeinstrumentet har deponerats”, trädde avtalet i kraft den 1 juli 2008.