18.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 339/115


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 123/2008

av den 7 november 2008

om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XXI till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 108/2008 av den 26 september 2008 (1).

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 av den 11 mars 2008 om statistik över företagsstrukturer (omarbetning) (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Genom förordning (EG) nr 295/2008 upphävdes rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 (3), som är införlivad med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XXI till avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Texten i punkt 1 (rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97) ska ersättas med följande:

32008 R 0295: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 av den 11 mars 2008 om statistik över företagsstrukturer (omarbetning) (EUT L 97, 9.4.2008, s. 13).

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

Liechtenstein ska undantas från insamlandet av de uppgifter som krävs enligt denna förordning, med undantag för en detaljerad modul för företagsstatistik om företagens demografi enligt artikel 3.2 i.

Liechtenstein ska lämna de begärda uppgifterna för första gången år 2009”.

2.

Följande ska läggas till i punkt 20c (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006):

”, ändrad genom

32008 R 0295: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 av den 11 mars 2008 (EUT L 97, 9.4.2008, s. 13)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EG) nr 295/2008 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 8 november 2008 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (4).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 7 november 2008.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Hans furstliga höghet prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Ordförande


(1)  EUT L 309, 20.11.2008, s. 37.

(2)  EUT L 97, 9.4.2008, s. 13.

(3)  EUT L 14, 17.1.1997, s. 1.

(4)  Inga konstitutionella krav angivna.