10.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/21


Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om delgivning av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Enligt artikel 3.2 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om delgivning av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (1) (nedan kallat avtalet), vilket ingicks genom rådets beslut 2006/326/EG (2), ska Danmark meddela kommissionen om man avser att genomföra ändringar i rådets förordning (EG) nr 1348/2000 (3) när sådana antas.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 (4) om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000, antogs den 13 november 2007.

I enlighet med artikel 3.2 i avtalet har Danmark genom en skrivelse av den 20 november 2007 meddelat kommissionen om sitt beslut att genomföra förordning (EG) nr 1393/2007. I enlighet med artikel 3.6 i avtalet skapar Danmarks meddelande om genomförandet av förordning (EG) nr 1393/2007 ömsesidiga förpliktelser mellan Danmark och gemenskapen. Förordning (EG) nr 1393/2007 utgör således en ändring av avtalet och ska därför anses fogad till detta.

Enligt artikel 3.4 i avtalet ska nödvändiga administrativa åtgärder få verkan den dag förordning (EG) nr 1393/2007 träder i kraft.


(1)  EUT L 300, 17.11.2005, s. 55.

(2)  EUT L 120, 5.5.2006, s. 23.

(3)  EGT L 160, 30.6.2000, s. 37.

(4)  EUT L 324, 10.12.2007, s. 79.