23.10.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 279/15


BESLUT nr 1/2007 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU–MEXIKO

av den 14 juni 2007

beträffande bilaga III till beslut nr 2/2000 av den 23 mars 2000 av Gemensamma rådet EG–Mexiko rörande definition av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete

(2007/676/EG)

GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av beslut nr 2/2000 av den 23 mars 2000 av Gemensamma rådet EG–Mexiko (1) (nedan kallat ”beslut nr 2/2000”), särskilt dess bilaga III om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga III till beslut nr 2/2000 fastställs ursprungsregler för produkter med ursprung i parternas territorier.

(2)

Enligt gemensam förklaring V till beslut nr 2/2000 ska Gemensamma kommittén se över behovet av att låta de regler som fastställs i anmärkningarna 2 och 3 i tillägg II a gälla efter den 30 juni 2003, om de ekonomiska villkor som låg till grund för reglerna i dessa anmärkningar fortfarande skulle gälla. Den 22 mars 2004 antog Gemensamma kommittén beslut nr 1/2004 (2), som förlängde tillämpningen av ursprungsreglerna i anmärkningarna 2 och 3 i tillägg II a till bilaga III till beslut nr 2/2000 till och med den 30 juni 2006.

(3)

Tillämpningen av ursprungsreglerna i anmärkningarna 2 och 3 i tillägg II a till bilaga III till beslut nr 2/2000 bör återigen förlängas temporärt, så att de ömsesidiga fördelarna av det beslutet kan fortsätta att åtnjutas.

(4)

Enligt Gemensam förklaring VI till beslut nr 2/2000 ska Gemensamma kommittén låta de ursprungsregler som fastställs i anmärkning 4 i tillägg II a till bilaga III till beslut nr 2/2000 gälla efter den 31 december 2002, tills den pågående rundan av multilaterala förhandlingar inom Världshandelsorganisationen (WTO) har slutförts.

(5)

Den 20 december 2002 antog Gemensamma kommittén beslut nr 1/2002 (3), som förlängde tillämpningen av ursprungsreglerna i anmärkning 4 i tillägg II a till bilaga III till beslut nr 2/2000 till och med den 31 december 2004. WTO-förhandlingarna har ännu inte slutförts, varför tillämpningen av dessa ursprungsregler återigen måste förlängas så att de ömsesidiga fördelarna av beslut nr 2/2000 kan fortsätta att åtnjutas.

(6)

Den metod som nu används för att fördela de årliga kvoterna enligt tillägg II till bilaga III till beslut nr 2/2000 för produkter som klassificeras enligt HS-nummer 5208–5212, 5407, 5408, 5512–5516, 5801, 5806 och 5811 och som exporteras från gemenskapen till Mexiko bör ändras från det nuvarande auktionssystemet till ett system enligt ”först till kvarn”-principen, i syfte att förenkla tillgången till dessa kvoter och få en högre utnyttjandegrad.

(7)

Den metod som nu används för att fördela de årliga kvoterna enligt anmärkning 9 i tillägg II a till bilaga III till beslut nr 2/2000 för produkter som klassificeras enligt HS-nummer 6402–6404 och som exporteras från gemenskapen till Mexiko bör ändras från det nuvarande auktionssystemet till ett system enligt ”först till kvarn”-principen, i syfte att förenkla tillgången till dessa kvoter och få en högre utnyttjandegrad.

(8)

Ursprungsregeln i tillägg II till bilaga III till beslut nr 2/2000 för produkter som klassificeras enligt HS-nummer 1904 bör ändras för att medge att majs av arten Zea indurata som inte har ursprungsstatus används i framställningen av produkter enligt detta nummer.

(9)

Ursprungsregeln i tillägg II till bilaga III till beslut nr 2/2000 för produkter som klassificeras enligt HS-nummer 7601 bör ändras för att medge att ursprungsstatus förvärvas genom olika tillverkningsprocesser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ursprungsregler som fastställs i anmärkningarna 2 och 3 i tillägg II a till bilaga III till beslut nr 2/2000 ska tillämpas till och med den 30 juni 2009 i stället för de ursprungsregler som fastställs i tillägg II till bilaga III till det beslutet.

Artikel 2

De ursprungsregler som fastställs i anmärkning 4 i tillägg II a till bilaga III till beslut nr 2/2000 ska tillämpas tills den pågående rundan av WTO-förhandlingar slutförs i stället för de ursprungsregler som fastställs i tillägg II till bilaga III till det beslutet.

Artikel 3

1.   Texten i de fotnoter i tillägg II till bilaga III till beslut nr 2/2000 som avser produkter som klassificeras enligt HS-nummer 5208–5212, 5407, 5408, 5512–5516, 5801, 5806 och 5811 ska ersättas med texterna i bilaga I till det här beslutet.

2.   En ny anmärkning 13, vars text återges i bilaga I till det här beslutet, ska läggas till i tillägg II a till bilaga III till beslut nr 2/2000.

Artikel 4

Texten i anmärkning 9 i tillägg II a till bilaga III till beslut nr 2/2000 ska ersättas med texten i bilaga II till det här beslutet.

Artikel 5

Ursprungsregeln i tillägg II till bilaga III till beslut nr 2/2000 för produkter som klassificeras enligt HS-nummer 1904 ska ersättas med texten i bilaga III till det här beslutet.

Artikel 6

Ursprungsregeln i tillägg II till bilaga III till beslut nr 2/2000 för produkter som klassificeras enligt HS-nummer 7601 ska ersättas med texten i bilaga IV till det här beslutet.

Artikel 7

Detta beslut träder i kraft den dag parterna utbyter skriftliga anmälningar som intygar att deras respektive rättsliga förfaranden har slutförts.

Artikel 1 ska tillämpas från och med den 1 juli 2006.

Artikel 2 ska tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Utfärdat i Bryssel den 14 juni 2007.

På Gemensamma kommitténs vägnar

Tomás DUPLÁ DEL MORAL


(1)  EGT L 157, 30.6.2000, s. 10, och EGT L 245, 29.9.2000, s. 1 (bilagor). Beslutet senast ändrat genom beslut nr 3/2004 av Gemensamma kommittén EU–Mexiko (EUT L 293, 16.9.2004, s. 15).

(2)  EUT L 113, 20.4.2004, s. 60.

(3)  EUT L 44, 18.2.2003, s. 97.


BILAGA I

(som avses i artikel 3)

Texten i de fotnoter i tillägg II till bilaga III till beslut nr 2/2000 som avser produkter som klassificeras enligt HS-nummer 5208–5212, 5407, 5408, 5512–5516, 5801, 5806 och 5811

Fotnot till HS-nummer 5208–5212

Regeln om tryckning ska endast tillämpas på export från EG till Mexiko inom ramen för en sammanlagd årlig kvot på 2 000 000 m2. Denna kvot kommer att fördelas av Mexiko enligt ”först till kvarn”-principen. Se anmärkning 13 i tillägg II a.

Fotnot till HS-nummer 5407 och 5408

Regeln om tryckning ska endast tillämpas på export från EG till Mexiko inom ramen för en sammanlagd årlig kvot på 3 500 000 m2. Denna kvot kommer att fördelas av Mexiko enligt ”först till kvarn”-principen. Se anmärkning 13 i tillägg II a.

Fotnot till HS-nummer 5512–5516

Regeln om tryckning ska endast tillämpas på export från EG till Mexiko inom ramen för en sammanlagd årlig kvot på 2 000 000 m2. Denna kvot kommer att fördelas av Mexiko enligt ”först till kvarn”-principen. Se anmärkning 13 i tillägg II a.

Fotnot till HS-nummer 5801, 5806 och 5811

I fråga om nr 5801, 5806 och 5811 ska regeln om tryckning endast tillämpas på export från EG till Mexiko inom ramen för en sammanlagd årlig kvot på 500 000 m2. Denna kvot kommer att fördelas av Mexiko enligt ”först till kvarn”-principen. Se anmärkning 13 i tillägg II a.

Anmärkning 13 i tillägg II a till bilaga III till beslut nr 2/2000

Anmärkning 13

Mexiko ska fördela de årliga kvoterna i tillägg II för de produkter som klassificeras enligt HS-nummer 5208–5212, 5407, 5408, 5512–5516, 5801, 5806 och 5811 enligt ”först till kvarn”-principen.

Gemensamma kommittén ska under 2009 se över de årliga kvoterna för att anpassa dem mot bakgrund av erfarenheterna av att förvalta dem och de bilaterala handelsflödena.


BILAGA II

(som avses i artikel 4)

Anmärkning 9 i tillägg II a till bilaga III till beslut nr 2/2000

Anmärkning 9

För HS-nummer 6402, 6403 och 6404 gäller följande:

HS-nummer

Varubeskrivning

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

(1)

(2)

(3) eller (4)

6402–6404

Skodon av plast, läder eller textilmaterial

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, med undantag av överdelar hopfogade med innersulor eller med andra delar av sulan enligt nr 6406

 

Denna regel ska medföra ursprungsstatus endast för de varor som exporteras från EG till Mexiko inom ramen för följande årliga kvoter för respektive tulltaxenummer:

6402

120 000 par

6403, endast för par med ett tullvärde på över 20 US-dollar

250 000 (par i fråga om skodon för kvinnor)

250 000 (par i fråga om skodon för män)

125 000 (par i fråga om skodon för barn)

6404

120 000 par

Mexiko ska fördela dessa årliga kvoter enligt ”först till kvarn”-principen.

Gemensamma kommittén ska under 2009 se över villkoren i denna anmärkning för att anpassa den mot bakgrund av erfarenheterna av kvotförvaltningen med syfte att möjliggöra ett effektivt utnyttjande av erbjudna handelsmöjligheter.


BILAGA III

(som avses i artikel 5)

Ursprungsregel i tillägg II till bilaga III till beslut nr 2/2000 för produkter som klassificeras enligt HS-nummer 1904

HS-nummer

Varubeskrivning

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

(1)

(2)

(3) eller (4)

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans

Tillverkning

utgående från material som inte klassificeras enligt nr 1806,

vid vilken all använd spannmål och allt använt mjöl (utom durumvete och majs av arten Zea indurata och produkter därav) ska vara helt framställda, och

vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 


BILAGA IV

(som avses i artikel 6)

Ursprungsregel i tillägg II till bilaga III till beslut nr 2/2000 för produkter som klassificeras enligt HS-nummer 7601

HS-nummer

Varubeskrivning

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

(1)

(2)

(3) eller (4)

7601

Aluminium i obearbetad form

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom produktens material, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

eller

tillverkning genom termisk eller elektrolytisk behandling av olegerat aluminium eller av avfall eller skrot av aluminium