17.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/27


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om förenklat utfärdande av viseringar till medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen

PARTERNA,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

nedan kallad ”gemenskapen”, och

RYSKA FEDERATIONEN,

SOM ÖNSKAR underlätta de mellanfolkliga kontakterna som en viktig förutsättning för en stabil utveckling av ekonomiska, humanitära, kulturella, vetenskapliga och andra band, genom att på grundval av ömsesidighet förenkla utfärdandet av viseringar till medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen,

SOM BEAKTAR det gemensamma uttalande vid toppmötet i S:t Petersburg den 31 maj 2003, vari fastslås att Europeiska unionen och Ryska federationen enats om att undersöka förutsättningarna för viseringsfria resor som ett mål i ett längre perspektiv,

SOM BEKRÄFTAR avsikten att införa viseringsfria resor mellan Ryska federationen och Europeiska unionen,

SOM BEAKTAR partnerskaps- och samarbetsavtalet av den 24 juni 1994 om upprättandet av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan,

SOM BEAKTAR det gemensamma uttalande om utvidgningen av EU och förbindelserna mellan EU och Ryssland som man enades om den 27 april 2004, vari det bekräftas att Europeiska unionen och Ryska federationen avser att på grundval av ömsesidighet förenkla utfärdandet av viseringar till medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen och att inleda förhandlingar i syfte att ingå ett avtal,

SOM ÄR MEDVETNA OM att denna förenkling inte bör medföra olaglig invandring och som särskilt uppmärksammar säkerhet och återtagande,

SOM BEAKTAR protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionen, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen av den 7 februari 1992 och fördraget om upprättandet av Euroepiska gemenskapen av den 25 mars 1957 och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och Irland,

SOM TAR HÄNSYN till protokollet om Danmarks ställning som fogats till fördraget om Europeiska unionen av den 7 februari 1992 och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen av den 25 mars 1957 och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Konungariket Danmark,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Syftet med detta avtal är att på grundval av ömsesidighet förenkla utfärdandet av viseringar för vistelser på högst 90 dagar per 180-dagarsperiod för medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen.

Artikel 2

Generalklausul

1.   De förenklingar i viseringsförfarandena som föreskrivs i detta avtal skall vara tillämpliga endast på medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen i den mån dessa inte är undantagna från viseringsplikt genom lagar och förordningar i Ryska federationen, gemenskapen eller medlemsstaterna, detta avtal eller andra internationella avtal.

2.   Inhemsk lagstiftning i Ryska federationen eller medlemsstaterna eller gemenskapslagstiftning skall vara tillämplig på frågor som inte omfattas av bestämmelserna i detta avtal, som exempelvis vägran att utfärda visering, erkännande av resedokument, bevis på tillräckliga medel för uppehälle och avvisnings- och utvisningsåtgärder.

Artikel 3

Definitioner

I detta avtal avses med

a)   medlemsstat: samtliga medlemsstater i Europeiska unionen, med undantag för Konungariket Danmark, Irland samt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

b)   medborgare i Europeiska unionen: en medborgare i en medlemsstat enligt definitionen i led a.

c)   medborgare i Ryska federationen: en person som innehar eller har förvärvat medborgarskap i Ryska federationen i enlighet med detta lands lagstiftning.

d)   visering: tillstånd som utfärdats eller ett beslut som fattats av en medlemsstat eller av Ryska federationen och som krävs för

inresa för en planerad vistelse i sammanlagt högst 90 dagar i den medlemsstaten eller i flera medlemsstater eller i Ryska federationen,

inresa för transitering genom denna medlemsstats eller flera medlemsstaters eller Ryska federationens territorium.

e)   lagligen bosatt:

för Ryska federationen, en medborgare i Europeiska unionen som förvärvat ett tillfälligt uppehållstillstånd, ett uppehållstillstånd eller en student- eller arbetsvisering för längre än 90 dagar i Ryska federationen.

för Europeiska unionen, en medborgare i Ryska federationen som fått tillstånd eller som är berättigad att vistas längre än 90 dagar inom en medlemsstats territorium, på grundval av gemenskapens eller nationell lagstiftning.

Artikel 4

Dokument som styrker syftet med resan

1.   För följande kategorier av medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen är nedanstående dokument tillräckliga för att motivera syftet med resan till den andra partens territorium:

a)

För medlemmar i officiella delegationer som, efter en offentlig inbjudan riktad till medlemsstaterna, Europeiska unionen eller Ryska federationen, skall delta i möten, konsultationer, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som av mellanstatliga organisationer anordnas inom Ryska federationens eller en av medlemsstaternas territorium

ett brev utfärdat av en behörig myndighet i en medlemsstat eller i Ryska federationen, eller av en EU-institution som bekräftar att sökanden är medlem i en delegation som skall resa till den andra partens territorium för att delta vid ovannämnda evenemang, åtföljt av en kopia av den officiella inbjudan.

b)

För affärsfolk och företrädare för företagsorganisationer

en skriftlig anmodan från en som värd agerande juridisk person eller företag, organisation, kontor eller deras filialer eller en statlig eller lokal myndighet i Ryska federationen och medlemsstaterna eller en kommitté som anordnar handels- och industriutställningar eller konferenser och symposier som hålls inom Ryska federationens eller en av medlemsstaternas territorium.

c)

För chaufförer som sköter internationella gods- och passagerartransporter mellan Ryska federationens och medlemsstaternas territorier i fordon registrerade i medlemsstaterna eller i Ryska federationen

en skriftlig anmodan från den nationella sammanslutningen för transportföretag i Ryska federationen eller de nationella sammanslutningarna för transportföretag i medlemsstaterna som ansvarar för internationella vägtransporter med angivelse av resornas syfte, längd och frekvens.

d)

För medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar i internationella tåg som reser mellan medlemsstaternas och Ryska federationens territorier

en skriftlig anmodan från behörigt järnvägsföretag i Ryska federationen eller medlemsstaterna med angivelse av resornas syfte, längd och frekvens.

e)

För journalister

ett intyg eller annat dokument som utfärdats av en yrkesorganisation som styrker att den berörda personen är en kvalificerad journalist och ett dokument utfärdat av dennes arbetsgivare som anger att syftet med resan är att utföra journalistiskt arbete.

f)

För personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra

en skriftlig anmodan från värdorganisationen om deltagande i dessa verksamheter.

g)

För elever, studenter, forskarstuderande och åtföljande lärare som företar resor i studie- eller utbildningssyfte, och även inom ramen för utbytesprogram samt annan skolrelaterad verksamhet

en skriftlig anmodan eller ett intyg om inskrivning från universitetet, akademin, institutet, högskolan eller skolan som agerar värd eller studentkort eller intyg för de kurser som skall bevistas.

h)

För deltagare i internationella idrottsevenemang och personer som medföljer dessa å yrkets vägnar

en skriftlig anmodan från värdorganisationen: behöriga myndigheter, nationella idrottsförbund i medlemsstaterna eller Ryska federationen och nationella olympiska kommittén i Ryska federationen eller de nationella olympiska kommittéerna i medlemsstaterna.

i)

För deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter

en skriftlig anmodan från förvaltningschefen/borgmästaren i dessa orter.

j)

För nära anhöriga – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar samt barnbarn – som besöker medborgare i Europeiska unionen eller Ryska federationen som är lagligen bosatta inom federationens eller medlemsstaternas territorium

en skriftlig anmodan från värdpersonen.

k)

För besök på militära och civila begravningsplatser

ett officiellt dokument som bekräftar att graven finns och bevaras samt sökandens släktband eller annan relation till den gravsatte.

2.   Den skriftliga anmodan som nämns i punkt 1 i denna artikel skall innehålla följande punkter:

a)

För den inbjudna personen – för- och efternamn, födelsedatum, kön, medborgarskap, nummer på identitetshandling, resans tidpunkt och syfte, antal inresor och namn på minderåriga barn som medföljer den inbjudna personen.

b)

För den person som gör inbjudan – för- och efternamn samt adress eller

c)

för juridiska personer, företag eller organisationer som utfärdar inbjudan – fullständiga namn- och adressuppgifter och

om anmodan utfärdats av en organisation, namn och befattning för den person som undertecknar anmodan,

om den person som utfärdar inbjudan är en juridisk person eller ett företag eller ett kontor eller en filial till dessa, som etablerats inom en medlemsstats territorium, registreringsnummer i enlighet med vad som krävs i nationell lagstiftning i den berörda medlemsstaten,

om den person som utfärdar inbjudan är en juridisk person eller ett företag eller ett kontor eller en filial till dessa, som etablerats inom Ryska federationens territorium, skatteregistreringsnumret.

3.   För de kategorier av medborgare som nämns i punkt 1 i denna artikel skall alla typer av viseringar utfärdas i enlighet med det förenklade förfarandet utan krav på annan motivering, inbjudan eller validering gällande resans syfte som finns föreskriven i parternas lagstiftning.

Artikel 5

Utfärdande av viseringar för flera inresor

1.   Medlemsstaternas och Ryska federationens diplomatiska eller konsulära ombud skall utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på upp till fem år till följande kategorier av medborgare:

a)

Ledamöter i nationella och regionala regeringar och parlament, konstitutionsdomstolar och högsta domstolar, om dessa inte är undantagna från viseringsplikt genom detta avtal, när de utövar sina ämbeten, med en giltighetstid som inskränker sig till deras ämbetsperiod om denna är kortare än fem år.

b)

Makar och barn (även adopterade), som är under 21 år gamla eller som är beroende av föräldrarna för sin försörjning, vilka besöker medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen som är lagligen bosatta inom Ryska federationens eller medlemsstaternas territorium, med en giltighetstid som inskränker sig till längden på giltigheten hos deras uppehållstillstånd.

2.   Medlemsstaternas och Ryska federationens diplomatiska och konsulära ombud skall utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på upp till ett år till följande kategorier av medborgare, under förutsättning att de under det föregående året har erhållit minst en visering, som de har använt sig av i enlighet med lagstiftning om inresa på och vistelse inom den besökta statens territorium och att det finns skäl för att ansöka om en visering för flera inresor:

a)

För medlemmar i officiella delegationer som, efter en offentlig inbjudan riktad till medlemsstaterna, Europeiska unionen eller Ryska federationen, skall delta i officiella möten, konsultationer, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som av mellanstatliga organisationer anordnas inom Ryska federationens eller en av medlemsstaternas territorium.

b)

Affärsfolk och företrädare för företagsorganisationer som regelbundet reser till Ryska federationen eller medlemsstaterna.

c)

Chaufförer som sköter internationella gods- och passagerartransporter mellan Ryska federationens och medlemsstaternas territorier med fordon som är registrerade i medlemsstaterna eller Ryska federationen.

d)

Medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar i internationella tåg som reser mellan Ryska federationens och medlemsstaternas territorier.

e)

Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra, som regelbundet reser till Ryska federationen eller medlemsstaterna.

f)

Deltagare i internationella idrottsevenemang och personer som medföljer dessa å yrkets vägnar.

g)

Journalister.

h)

Deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter.

3.   Medlemsstaternas och Ryska federationens diplomatiska och konsulära ombud skall utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på minst två år och högst fem år till de kategorier av medborgare som nämns i punkt 2 i denna artikel, under förutsättning att de under de senaste två åren har använt sig av ettåriga viseringar för flera inresor i enlighet med lagstiftning om inresa på och vistelse inom den besökta statens territorium och att skälen för att ansöka om en visering för flera inresor fortfarande är giltiga.

4.   Den sammanlagda vistelsen för de personer, som nämns i punkterna 1–3 i denna artikel, får inte överstiga 90 dagar per 180-dagarsperiod på medlemsstaternas eller Ryska federationens territorium.

Artikel 6

Avgifter för handläggning av viseringsansökningar

1.   Avgiften för handläggningen av viseringsansökningar skall uppgå till 35 euro.

Ovannämnda belopp får ses över i enlighet med det förfarande som anges i artikel 15.4.

2.   Parterna skall ta ut en avgift på 70 euro för handläggningen av viseringar när den viseringssökande lämnat in viseringsansökan och styrkande handlingar tre eller färre dagar före den planerade avresedagen. Detta skall inte tillämpas på fall som anges i artikel 6.3 b, e och f och i artikel 7.3.

3.   Några avgifter för handläggning av viseringsansökan uttas inte för följande kategorier av personer:

a)

För nära anhöriga – makar, barn (även adopterade) föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar och barnbarn till medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen som lagligen är bosatt inom Ryska federationens eller medlemsstaternas territorium.

b)

För medlemmar i officiella delegationer som, efter en offentlig inbjudan riktad till medlemsstaterna, Europeiska unionen eller Ryska federationen, skall delta i möten, konsultationer, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som av mellanstatliga organisationer anordnas inom Ryska federationens eller en av medlemsstaternas territorium.

c)

Ledamöter i nationella och regionala regeringar och parlament, konstitutionsdomstolar och högsta domstolar, om dessa inte genom detta avtal är undantagna från viseringsplikt.

d)

Elever, studenter, forskarstuderande och åtföljande lärare som företar resor i studie- eller utbildningssyfte.

e)

Rörelsehindrade personer med eventuell medföljande person.

f)

Personer som företett dokument som styrker att de måste företa sin resa av humanitära skäl, vilket inbegriper brådskande medicinsk behandling samt en medföljande person, eller för att närvara vid en nära anhörigs begravning eller för att besöka en nära anhörig som är allvarligt sjuk.

g)

Deltagare i internationella idrottsevenemang för ungdomar med medföljande personer.

h)

Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra.

i)

Deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter.

Artikel 7

Längd på handläggningen av viseringsansökningar

1.   Medlemsstaternas och Ryska federationens diplomatiska och konsulära ombud skall fatta beslut om begäran om utfärdande av en visering inom tio kalenderdagar från dagen för mottagandet av ansökan jämte de dokument som krävs för utfärdande av viseringen.

2.   Tidsfristen för att fatta beslut om en viseringsansökan får förlängas upp till 30 kalenderdagar i enskilda fall, särskilt när ytterligare prövning av ansökan är av nöden.

3.   Tidsfristen för att fatta beslut om en viseringsansökan får förkortas till tre arbetsdagar eller mindre i brådskande fall.

Artikel 8

Avresa vid fall av förlorade eller stulna dokument

Medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen som har förlorat eller bestulits på sina identitetshandlingar under vistelsen på Ryska federationens eller medlemsstaternas territorium får lämna detta territorium på grundval av giltiga identitetshandlingar, som berättigar till gränspassage, som utfärdats av medlemsstaternas eller Ryska federationens diplomatiska eller konsulära ombud utan någon visering eller annat tillstånd.

Artikel 9

Förlängning av visering vid exceptionella omständigheter

Medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen som inte kan lämna Ryska federationen och medlemsstaternas territorium senast vid den tidpunkt som anges på deras viseringar på grund av force majeure skall få villkoren för sina viseringar förlängda utan kostnad i enlighet med den lagstiftning som tillämpas av den mottagande staten för den tidsperiod som behövs för att de skall kunna återvända till den stat där de har sin hemvist.

Artikel 10

Registreringsförfarande

Parterna är eniga om att snarast vidta åtgärder för att förenkla registreringsförfarandena i syfte att berättiga medborgarna i Ryska federationen och medborgarna i Europeiska unionen till lika behandling vad gäller registreringsförfaranden under sin vistelse på Ryska federationens eller medlemsstaternas respektive territorium.

Artikel 11

Diplomatpass

1.   Medborgare i Ryska federationen eller medlemsstaterna som innehar ett giltigt diplomatpass kan resa in på, lämna och transitera genom medlemsstaternas eller Ryska federationens territorium utan viseringar.

2.   Medborgare som nämns i punkt 1 i denna artikel får vistas på Ryska federationens eller medlemsstaternas territorium under en tidsperiod som inte överstiger 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 12

Viseringars territoriella giltighet

Om inte annat följer av Ryska federationens och medlemsstaternas nationella lagar och andra föreskrifter gällande nationell säkerhet och om inte annat följer av EU:s regler för viseringar med begränsad territoriell giltighet skall medborgare i Ryska federationen och Europeiska unionen vara berättigade att resa inom medlemsstaternas och Ryska federationens territorium på lika villkor som Europeiska unionens och ryska medborgare.

Artikel 13

Gemensam kommitté för handhavande av avtalet

1.   Parterna skall inrätta en gemensam kommitté för handhavande av avtalet (nedan kallad ”kommittén”), sammansatt av företrädare för Europeiska gemenskapen och Ryska federationen. Gemenskapen skall företrädas av Europeiska kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna.

2.   Kommittén skall i synnerhet ha följande uppgifter:

a)

Att övervaka genomförandet av detta avtal.

b)

Att föreslå ändringar av eller tillägg till detta avtal.

c)

Att undersöka, och vid behov, föreslå ändringar av detta avtal i det fall nya länder blir medlemmar i Europeiska unionen.

3.   Kommittén skall sammanträda närhelst detta är nödvändigt på begäran av en av parterna, dock minst en gång om året.

4.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 14

Detta avtals förhållande till avtal mellan medlemsstaterna och Ryska federationen

Från och med sitt ikraftträdande skall detta avtal ha företräde framför bestämmelser i samtliga bilaterala eller multilaterala avtal eller arrangemang som ingåtts mellan medlemsstaterna och Ryska federationen, i den mån bestämmelserna i de sistnämnda avtalen eller arrangemangen omfattar frågor som tas upp i detta avtal.

Artikel 15

Slutklausuler

1.   Detta avtal skall ratificeras eller godkännas av parterna i enlighet med deras respektive förfaranden och skall träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då de avtalsslutande parterna till varandra anmält att de förfaranden som anges ovan är avslutade.

2.   Genom undantag från punkt 1 i denna artikel skall detta avtal träda i kraft på dagen för ikraftträdandet av avtalet mellan Ryska federationen och Europeiska gemenskapen om återtagande, om denna dag infaller efter det datum som anges i punkt 1 i denna artikel.

3.   Detta avtal har ingåtts på obestämd tid, såvida det inte sägs upp i enlighet med punkt 6 i denna artikel.

4.   Detta avtal får ändras genom en skriftlig överenskommelse mellan parterna. Ändringar skall träda i kraft efter det att parterna till varandra har anmält att de interna förfaranden som är nödvändiga för detta har slutförts.

5.   Var och en av parterna får helt eller delvis upphäva detta avtal av skäl som rör den allmänna ordningen, skyddet av nationell säkerhet eller skyddet av folkhälsan. Beslutet om upphävande skall anmälas till den andra parten senast 48 timmar innan det träder i kraft. Den part som har upphävt tillämpningen av detta avtal skall omedelbart underrätta den andra parten när skälen för upphävandet inte längre föreligger.

6.   Var och en av parterna kan säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten. Detta avtal skall upphöra att gälla 90 dagar efter dagen för mottagandet av en sådan anmälan.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex i två exemplar på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och ryska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 1

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 2