27.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 298/25


BESLUT nr 2/2006 AV GEMENSKAPENS OCH SCHWEIZ GEMENSAMMA LUFTFARTSKOMMITTÉ

av den 18 oktober 2006

om ändring av bilagan till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart

(2006/728/EG)

GEMENSKAPENS OCH SCHWEIZ GEMENSAMMA LUFTFARTSKOMMITTÉ HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 23.4.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   I bilagan till avtalet skall följande införas efter punkt 5 (Luftfartsskydd) som infördes genom artikel 1.1 i beslut nr 1/2005 av gemenskapens och Schweiz gemensamma luftfartskommitté av den 12 juli 2005 (1):

”6.   Flygledningstjänst”

2.   Punkt 6 (”Övriga”) i bilagan till avtalet skall betecknas punkt 7.

Artikel 2

1.   Följande skall införas efter den text som anges i artikel 1.1 i det här beslutet:

”Nr 549/2004

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (”ramförordning”)

Kommissionen skall i Schweiz ha de befogenheter som den beviljats enligt artiklarna 6, 8.1 och 10–12.

Trots den horisontella anpassning som avses i första strecksatsen i bilagan till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart skall hänvisningen till medlemsstaterna i artikel 5 i förordning (EG) nr 549/2004 och i beslut 1999/468/EG som nämns i den artikeln inte anses omfatta Schweiz.”

2.   Följande skall införas efter den text som anges i artikel 2.1 i det här beslutet:

”Nr 550/2004

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet (’förordning om tillhandahållande av tjänster’)

Kommissionen skall ha de befogenheter gentemot Schweiz som den beviljats enligt den senast ändrade versionen av artikel 16.

Förordningen skall inom ramen för detta avtal tillämpas med följande anpassningar:

a)

Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

I punkt 2 skall ’och Schweiz’ införas efter ’gemenskapen’.

b)

Artikel 7 skall ändras på följande sätt:

I punkterna 1 och 6 skall ’och Schweiz’ införas efter ’gemenskapen’.

c)

Artikel 8 skall ändras på följande sätt:

I punkt 1 skall ’och Schweiz’ införas efter ’gemenskapen’.

d)

Artikel 10 skall ändras på följande sätt:

I punkt 1 skall ’och Schweiz’ införas efter ’gemenskapen’.

e)

Artikel 16.3 skall ersättas med följande:

’3.   Kommissionen skall rikta sitt beslut till medlemsstaterna och informera tjänsteleverantören, i den mån denne är rättsligt berörd, om sitt beslut.’ ”

3.   Följande skall införas efter den text som anges i artikel 2.2 i det här beslutet:

”Nr 551/2004

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 av den 10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet (’förordning om luftrummet’)

Kommissionen skall i Schweiz ha de befogenheter som den beviljats enligt artiklarna 2, 3.5 och 10.”

4.   Följande skall införas efter den text som anges i artikel 2.3 i det här beslutet:

”Nr 552/2004

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 av den 10 mars 2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst (’förordning om driftskompatibilitet’)

Kommissionen skall i Schweiz ha de befogenheter som den beviljats enligt artiklarna 4, 7 och 10.3.

Förordningen skall inom ramen för detta avtal tillämpas med följande anpassningar:

a)

Artikel 5 skall ändras på följande sätt:

I punkt 2 skall ’eller Schweiz’ införas efter ’gemenskapen’.

b)

Artikel 7 skall ändras på följande sätt:

I punkt 4 skall ’eller Schweiz’ införas efter ’gemenskapen’.

c)

Bilaga III skall ändras på följande sätt:

I punkt 3 andra och sista strecksatsen skall ’eller Schweiz’ införas efter ’gemenskapen’.”

5.   Följande skall införas efter den text som anges i artikel 2.4 i det här beslutet:

”Nr 2096/2005

Kommissionens förordning (EG) nr 2096/2005 av den 20 december 2005 om gemensamma krav i fråga om tillhandahållande av flygtrafiktjänster

Kommissionen skall i Schweiz ha de befogenheter som den beviljats enligt artikel 9.”

6.   Följande skall införas efter den text som anges i artikel 2.5 i det här beslutet:

”Nr 2150/2005

Kommissionens förordning (EG) nr 2150/2005 av den 23 december 2005 om gemensamma regler för en flexibel användning av luftrummet.”

Artikel 3

1.   I punkt 3 (Teknisk harmonisering) i bilagan till avtalet skall följande utgå:

”Nr 93/65

Rådets direktiv 93/65/EEG av den 19 juli 1993 om definition och användning av kompatibla tekniska specifikationer vid upphandling av utrustning och system för ledning av lufttrafiken.

(Artiklarna 1–5, 7–10)

Nr 97/15

Kommissionens direktiv 97/15/EG av den 25 mars 1997 om antagande av Eurocontrol-standarder och om ändring av rådets direktiv 93/65/EEG om definition och användning av kompatibla tekniska specifikationer vid upphandling av utrustning och system för ledning av lufttrafiken.

(Artiklarna 1–4, 6)”.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och den officiella schweiziska federala lagsamlingen. Det träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter antagandet.

Utfärdat i Bryssel den 18 oktober 2006.

På gemensamma kommitténs vägnar

Chefen för gemenskapens delegation

Daniel CALLEJA CRESPO

Chefen för Schweiz delegation

Raymond CRON


(1)  EUT L 210, 12.8.2005, s. 46.