5.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 56/36


Reviderade förklarande anmärkningar till bilaga III – definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och metoder för administrativt samarbete – till avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan

(2005/C 56/05)

Artikel 17 – Tekniska skäl

Ett varucertifikat EUR.1 kan avvisas av ”tekniska skäl” om det inte upprättats på det föreskrivna sättet. I sådana fall kan ett certifikat som påtecknats i efterhand läggas fram. Följande är exempel på sådana situationer:

Varucertifikatet EUR.1 har upprättats på ett annat formulär än det som föreskrivs (t.ex. ingen guillochering som bakgrund, avsevärda skillnader jämfört med förlagan vad gäller storlek och färg, inget löpnummer, formuläret är tryckt på något annat språk än de som officiellt föreskrivs).

Något av de obligatoriska fälten (t.ex. fält 4) har inte fyllts i (gäller inte fält 8).

Varucertifikatet EUR.1 har inte stämplats och undertecknats (dvs. i fält 11).

Varucertifikatet EUR.1 är påtecknat av en icke-behörig myndighet.

Varucertifikatet EUR.1 har påtecknats med hjälp av en ny stämpel som ännu inte meddelats de övriga myndigheterna.

Det varucertifikat EUR.1 som uppvisas är en kopia eller en fotokopia och inte originalet.

Uppgiften i fält 5 avser ett land som inte är part i avtalet (t.ex. Israel eller Kuba).

Åtgärder:

Varucertifikatet skall märkas ”Ej godtaget dokument” och förses med uppgift om skälen och skall sedan återlämnas till importören så att denne kan ansöka om att få ett nytt certifikat utfärdat i efterhand. Tullmyndigheterna får emellertid behålla en fotokopia av det avvisade dokumentet för kontroll i efterhand eller om det finns anledning att misstänka bedrägeri.

Artikel 31 – Avslag, utan kontroll, av begäran om förmånsbehandling

Detta täcker fall då ursprungsintyget anses vara oanvändbart. I denna kategori ingår bl.a. följande situationer:

Fältet för varubeskrivning (fält 8 på EUR.1) har inte fyllts i eller avser andra varor än de som visas upp.

Ursprungsintyget har utfärdats av ett land som inte är part i avtalet, även om de varor för vilka ursprungsintyget gäller har ursprung i gemenskapen eller Chile (t.ex. EUR.1 utfärdat i Israel för varor med ursprung i Chile).

Ett av de obligatoriska fälten på varucertifikatet EUR.1 bär spår av icke-bestyrkta raderingar eller ändringar (t.ex. i fälten för varubeskrivning, antal kollin, bestämmelseland eller ursprungsland).

Giltighetsiden för varucertifikatet EUR.1 har löpt ut av andra skäl än de som täcks av lagstiftningen (t.ex. exceptionella omständigheter), med undantag för de fall då varorna visas upp innan giltighetstiden löpt ut.

Ursprungsintyget visas upp i efterhand för varor som ursprungligen importerats på ett bedrägligt sätt.

I fält 4 på varucertifikatet EUR.1 anges ett land som inte är part i det avtal som åberopas för beviljande av förmånsbehandling.

Åtgärder:

Ursprungsintyget skall märkas med frasen ”Oanvändbart” och skall, i syfte att förhindra ytterligare försök att använda det, behållas av den tullförvaltning för vilken det visades upp. Utan att det inverkar på de rättsliga åtgärder som inleds i enlighet med nationell lagstiftning skall importlandets tullmyndigheter närhelst så är lämpligt och utan dröjsmål underrätta tullmyndigheterna eller de behöriga statliga myndigheterna i exportlandet om detta avslag.

Uppgifter som anges i de förklarande anmärkningarna till artiklarna 17 och 31

CZ

DOKUMENT NEAKCEPTOVÁN

NEPOUŽITELNÝ

DA

AFVIST DOKUMENT

UANVENDELIGT

DE

DOKUMENT NICHT ANGENOMMEN

NICHT ANWENDBAR

EE

DOKUMENTI EI AKTSEPTEERITUD

AKTSEPTEERIMATA

EL

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

EN

DOCUMENT NOT ACCEPTED

INAPPLICABLE

ES

DOCUMENTO RECHAZADO

INAPLICABLE

HU

NEM ELFOGADOTT OKMÁNY

ALKALMATLAN

FI

ASIAKIRJA HYLÄTTY

EI VOIDA KÄYTTÄÄ

FR

DOCUMENT REFUSÉ

INAPPLICABLE

IT

DOCUMENTO RESPINTO

INAPPLICABILE

NL

DOCUMENT GEWEIGERD

NIET VAN TOEPASSING

LT

DOKUMENTAS NEPRIIMTAS

NETINKAMAS

LV

DOKUMENTS NAV AKCEPTÉTS

NEDERIGS

MT

DOKUMENT MHUX AĊĊETTAT

MHUX APPLIKABBLI

PL

DOKUMENT NIEZAAKCEPTOWANY

NIESTOSOWANY

PT

DOCUMENTO RECUSADO

NÃO APLICÁVEL

SE

EJ GODTAGET DOKUMENT

OANVÄNDBART

SI

DOKUMENT NI SPREJET

NEUSTREZNO

SK

DOKUMENT NEPRIJATÝ

NEPOUŽITEĽNÝ