25.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 131/43


BESLUT nr 1/2005 AV DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSKOMMITTÉ SOM INRÄTTAS I AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM HANDEL MED JORDBRUKSPRODUKTER

av den 25 februari 2005

om tillägg 1.B.9 till bilaga 7

(2005/394/EG)

KOMMITTÉN HAR FATTAT FÖLJANDE BESLUT

med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, särskilt artikel 11 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Detta avtal trädde i kraft den 1 juni 2002.

(2)

Syftet med bilaga 7 är att underlätta handeln mellan parterna med vin och vinprodukter.

(3)

Med stöd av artikel 27.1 i bilaga 7 behandlar arbetsgruppen alla frågor som gäller tillämpningen av bilaga 7 och utarbetar särskilt, med stöd av artikel 27.2 i bilaga 7, förslag som den lägger fram för kommittén i syfte att anpassa och uppdatera tilläggen till bilaga 7.

(4)

I tillägg 1.B.9 till bilaga 7 fastställs följedokumentet för vin som importeras från Schweiz enligt bestämmelserna i tillägg 1.B.9 i den ursprungliga versionen av avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I tillägg 1 till bilaga 7 skall punkt B.9 ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 oktober 2004.

Utfärdat i Bryssel den 25 februari 2005.

På Gemensamma jordbrukskommitténs vägnar

Christian HÄBERLI

Ordförande, chef för Schweiz delegation

På Europeiska gemenskapens vägnar

Aldo LONGO

Enhetschef AGRI AI/2

Kommitténs sekretariat

Remigi WINZAP

Sekreterare


BILAGA

Image