22005A0517(02)

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd - Förklaringar

Europeiska unionens officiella tidning nr L 124 , 17/05/2005 s. 0022 - 0040


Avtal

mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad "gemenskapen", och

REPUBLIKEN ALBANIEN, nedan kallad "Albanien",

SOM ÄR FAST BESLUTNA att förstärka sitt samarbete i syfte att effektivare bekämpa illegal invandring,

SOM ÖNSKAR att genom detta avtal och på grundval av ömsesidighet fastställa snabba och effektiva förfaranden för identifiering och återsändande under säkra och ordnade förhållanden av personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller villkoren för inresa till eller vistelse eller bosättning på Albaniens eller en av Europeiska unionens medlemsstaters territorium, och som i en anda av samarbete önskar underlätta dessa personers transitering,

SOM UNDERSTRYKER att detta avtal inte skall påverka gemenskapens, Europeiska unionens medlemsstaters och Albaniens rättigheter, skyldigheter och ansvar enligt folkrätten, särskilt Europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna, konventionen av den 28 juli 1951 och protokollet av den 31 januari 1967 angående flyktingars rättsliga ställning samt internationella konventioner om utlämning,

SOM BEAKTAR att de bestämmelser i detta avtal som omfattas av tillämpningsområdet för avdelning IV i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen inte gäller för Konungariket Danmark enligt det protokoll om Danmarks ställning som är fogat till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta avtal används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) medlemsstat: alla medlemsstater i Europeiska unionen, med undantag av Danmark.

b) medborgare i en medlemsstat: alla personer som enligt gemenskapens definition innehar medborgarskap i en medlemsstat.

c) albansk medborgare: alla personer som innehar albanskt medborgarskap.

d) medborgare i tredjeland: alla personer som innehar medborgarskap i ett annat land än Albanien eller än i en av EU: s medlemsstater.

e) statslös person: alla personer som inte innehar medborgarskap i något land.

f) uppehållstillstånd: alla typer av tillstånd utfärdade av Albanien eller av en av medlemsstaterna, som ger en person rätt att uppehålla sig på dess territorium. Detta skall inte inbegripa tillfälliga tillstånd att stanna på dess territorium i samband med behandlingen av en asylansökan eller en ansökan om uppehållstillstånd.

g) visering: ett tillstånd utfärdat eller ett beslut fattat av Albanien eller av en av medlemsstaterna, och som krävs för inresa till eller transitering genom dess territorium. Detta tillstånd skall inte inbegripa transitvisering för flygplatser.

AVSNITT I

ALBANIENS ÅTERTAGANDESKYLDIGHETER

Artikel 2

Återtagande av egna medborgare

1. Albanien skall, på begäran av en medlemsstat och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta alla personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning på den begärande medlemsstatens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer är albanska medborgare.

Detsamma skall gälla för personer som efter inresan till en medlemsstats territorium har fråntagits eller avsagt sig medborgarskap i Albanien, såvida inte dessa personer åtminstone har utlovats medborgarskap av denna medlemsstat.

2. Albanien skall, vid behov och utan dröjsmål, för den person vars återtagande har godtagits utfärda det resedokument som är nödvändigt för hans eller hennes återresa; dokumentet skall ha en giltighetstid av minst sex månader. Om den berörda personen av rättsliga eller faktiska skäl inte kan överföras inom giltighetstiden för det ursprungligen utfärdade resedokumentet, skall Albanien inom 14 kalenderdagar förlänga resedokumentets giltighetstid eller, vid behov, utfärda ett nytt resedokument med samma giltighetstid. Om Albanien inte har utfärdat resedokumentet, förlängt dess giltighetstid eller, vid behov, förnyat det inom 14 kalenderdagar, skall landet anses ha godtagit att EU:s enhetligt utformade resedokument används för utvisning [1].

Artikel 3

Återtagande av medborgare i tredjeland och statslösa personer

1. Albanien skall, på begäran av en medlemsstat och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta alla medborgare i tredjeland eller statslösa personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning på den begärande medlemsstatens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer

a) innehar eller vid tidpunkten för inresan innehade en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av Albanien, eller

b) inrest till medlemsstaternas territorium efter att ha vistats på eller transiterat genom Albaniens territorium.

2. Återtagandeskyldigheten i punkt 1 skall inte gälla om

a) medborgaren i tredjeland eller den statslösa personen endast har transiterat genom en internationell flygplats i Albanien, eller

b) den begärande medlemsstaten för medborgaren i tredjeland eller den statslösa personen före eller efter inresan till dess territorium har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd, såvida inte

- denna person innehar en visering eller ett uppehållstillstånd med en längre giltighetstid som utfärdats av Albanien, eller

- den visering eller det uppehållstillstånd som utfärdats av den begärande medlemsstaten erhållits med hjälp av falska eller förfalskade handlingar.

3. Albanien skall, vid behov och utan dröjsmål, för den person vars återtagande har godtagits utfärda det resedokument som är nödvändigt för hans eller hennes återresa; dokumentet skall ha en giltighetstid av minst sex månader. Om den berörda personen av rättsliga eller faktiska skäl inte kan överföras inom giltighetstiden för det ursprungligen utfärdade resedokumentet, skall Albanien inom 14 kalenderdagar förlänga resedokumentets giltighetstid eller, vid behov, utfärda ett nytt resedokument med samma giltighetstid. Om Albanien inte har utfärdat resedokumentet, förlängt dess giltighetstid eller, vid behov, förnyat det inom 14 kalenderdagar, skall landet anses ha godtagit att EU:s enhetligt utformade resedokument används för utvisning.

AVSNITT II

GEMENSKAPENS ÅTERTAGANDESKYLDIGHETER

Artikel 4

Återtagande av egna medborgare

1. En medlemsstat skall, på begäran av Albanien och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta alla personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning på Albaniens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer är medborgare i den medlemsstaten.

Detsamma skall gälla för personer som efter inresan till Albaniens territorium har fråntagits eller avsagt sig medborgarskap i en medlemsstat, såvida inte dessa personer åtminstone har utlovats medborgarskap av Albanien.

2. En medlemsstat skall, vid behov och utan dröjsmål, för den person vars återtagande har godtagits utfärda det resedokument som är nödvändigt för hans eller hennes återresa; dokumentet skall ha en giltighetstid av minst sex månader. Om den berörda personen av rättsliga eller faktiska skäl inte kan överföras inom giltighetstiden för det ursprungligen utfärdade resedokumentet, skall den berörda medlemsstaten inom 14 kalenderdagar förlänga resedokumentets giltighetstid eller, vid behov, utfärda ett nytt resedokument med samma giltighetstid. Om den berörda medlemsstaten inte har utfärdat resedokumentet, förlängt dess giltighetstid eller, vid behov, förnyat det inom 14 kalenderdagar, skall den anses ha godtagit att ett albanskt tillstånd används för utvisning [2].

Artikel 5

Återtagande av medborgare i tredjeland och statslösa personer

1. En medlemsstat skall, på begäran av Albanien och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta alla medborgare i tredjeland och statslösa personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning på Albaniens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer

a) innehar eller vid tidpunkten för inresan innehade en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av den anmodade medlemsstaten, eller

b) inrest till Albaniens territorium efter att ha vistats på eller transiterat genom den anmodade medlemsstatens territorium.

2. Återtagandeskyldigheten i punkt 1 skall inte gälla om

a) medborgaren i tredjeland eller den statslösa personen endast har transiterat genom en internationell flygplats i den anmodade medlemsstaten, eller

b) Albanien för medborgaren i tredjeland eller den statslösa personen före eller efter inresan till dess territorium har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd, såvida inte

- denna person innehar en visering eller ett uppehållstillstånd med en längre giltighetstid som utfärdats av den anmodade medlemsstaten, eller

- den visering eller det uppehållstillstånd som utfärdats av Albanien erhållits med hjälp av falska eller förfalskade handlingar.

3. Återtagandeskyldigheten i punkt 1 skall avse den medlemsstat som utfärdat viseringen eller uppehållstillståndet. Om två eller flera medlemsstater har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd skall återtagandeskyldigheten i punkt 1 avse den medlemsstat som utfärdade dokumentet med en längre giltighetstid, eller, om ett eller flera av dem redan har upphört att gälla, det dokument som fortfarande är giltigt. Om samtliga dokument redan har upphört att gälla skall återtagandeskyldigheten i punkt 1 avse den medlemsstat som utfärdade dokumentet med den senaste förfallodagen. Om det inte finns några sådana dokument skall återtagandeskyldigheten i punkt 1 avse den medlemsstat från vilken den senaste utresan skedde.

4. En medlemsstat skall, vid behov och utan dröjsmål, för den person vars återtagande har godtagits utfärda det resedokument som är nödvändigt för hans eller hennes återresa; dokumentet skall ha en giltighetstid av minst sex månader. Om den berörda personen av rättsliga eller faktiska skäl inte kan överföras inom giltighetstiden för det ursprungligen utfärdade resedokumentet, skall den berörda medlemsstaten inom 14 kalenderdagar förlänga resedokumentets giltighetstid eller, vid behov, utfärda ett nytt resedokument med samma giltighetstid. Om den berörda medlemsstaten inte har utfärdat resedokumentet, förlängt dess giltighetstid eller, vid behov, förnyat det inom 14 kalenderdagar, skall den anses ha godtagit att ett albanskt tillstånd används för utvisning.

AVSNITT III

ÅTERTAGANDEFÖRFARANDE

Artikel 6

Princip

1. Om inte annat följer av punkt 2 skall för överföring av en person som skall återtas på grundval av någon av de skyldigheter som anges i artiklarna 2–5 erfordras att en begäran om återtagande inges till den behöriga myndigheten i den anmodade staten.

2. Begäran om återtagande får ersättas med ett skriftligt meddelande till den behöriga myndigheten i den anmodade staten inom en rimlig tid före den berörda personens återsändande, förutsatt att den person som skall återtas innehar ett giltigt resedokument och, i tillämpliga fall, en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av den anmodade staten.

Artikel 7

Begäran om återtagande

1. Begäran om återtagande skall om möjligt innehålla följande upplysningar:

a) Uppgifter om den person som skall återtas (t.ex. förnamn, efternamn, födelsedatum och, om möjligt, födelseort, faderns och moderns namn samt senaste bostadsadress).

b) Angivande av på vilket sätt bevis eller tillräcklig bevisning för medborgarskap, transitering, villkoren för återtagande av medborgare i tredjeland och statslösa personer samt olovlig inresa och olovligt uppehälle kommer att tillhandahållas.

2. Begäran om återtagande skall om möjligt också innehålla följande upplysningar:

a) Uppgift om att den person som skall överföras kan vara i behov av hjälp eller vård, förutsatt att den berörda personen uttryckligen har gett sitt samtycke till uppgiften.

b) Alla andra skydds‐ eller säkerhetsåtgärder som kan bli nödvändiga i samband med det enskilda överföringsfallet.

3. Ett gemensamt formulär som skall användas för begäran om återtagande åtföljer som bilaga 5 till detta avtal.

Artikel 8

Bevisning beträffande medborgarskap

1. Bevis för medborgarskap enligt artiklarna 2.1 och 4.1 kan särskilt lämnas med hjälp av något av de dokument som förtecknas i bilaga 1 till detta avtal, även om deras giltighetstid har löpt ut. Om sådana dokument uppvisas skall medlemsstaterna och Albanien ömsesidigt erkänna medborgarskapet utan att kräva ytterligare undersökning. Bevis för medborgarskap kan inte lämnas med hjälp av falska dokument.

2. Tillräcklig bevisning för medborgarskap enligt artiklarna 2.1 och 4.1 kan särskilt lämnas med hjälp av något av de dokument som förtecknas i bilaga 2 till detta avtal, även om deras giltighetstid har löpt ut. Om sådana dokument uppvisas skall medlemsstaterna och Albanien anse att medborgarskapet är fastställt, såvida de inte kan bevisa annat. Tillräcklig bevisning för medborgarskap kan inte lämnas med hjälp av falska dokument.

3. Om inget av de dokument som förtecknas i bilagorna 1 och 2 kan uppvisas skall Albaniens eller den berörda medlemsstatens behöriga diplomatiska och konsulära representationer på begäran vidta åtgärder för att utan onödigt dröjsmål intervjua den person som skall återtas i syfte att fastställa hans eller hennes medborgarskap.

Artikel 9

Bevismedel beträffande medborgare i tredjeland och statslösa personer

1. Bevis för uppfyllande av villkoren för återtagande av medborgare i tredjeland och statslösa personer enligt artiklarna 3.1 och 5.1 skall särskilt lämnas med hjälp av något av de bevismedel som anges i bilaga 3 till detta avtal; det kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. Medlemsstaterna och Albanien skall ömsesidigt erkänna sådana bevis utan att kräva ytterligare undersökning.

2. Tillräcklig bevisning för uppfyllande av villkoren för återtagande av medborgare i tredjeland och statslösa personer enligt artiklarna 3.1 och 5.1 skall lämnas med hjälp av något av de bevismedel som anges i bilaga 4 till detta avtal; de kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. När sådan tillräcklig bevisning uppvisas skall medlemsstaterna och Albanien anse att villkoren är uppfyllda, såvida de inte kan bevisa annat.

3. Olovlig inresa, vistelse eller bosättning skall fastställas med hjälp av den berörda personens resedokument, i vilka nödvändig visering eller annat uppehållstillstånd för den begärande statens territorium saknas. En förklaring av den begärande staten om att den berörda personen befunnits sakna nödvändiga resedokument eller nödvändigt visum eller uppehållstillstånd skall också utgöra tillräcklig bevisning för olovlig inresa, vistelse eller bosättning.

Artikel 10

Tidsfrister

1. Begäran om återtagande skall inges till den anmodade statens behöriga myndighet inom högst ett år efter det att den begärande statens behöriga myndighet har fått kännedom om att en medborgare i tredjeland eller en statslös person inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa, vistelse eller bosättning. I de fall där det finns rättsliga eller faktiska hinder för att begäran skall kunna inges i tid skall tidsfristen på den begärande statens begäran förlängas, men endast till dess att hindren har upphört att existera.

2. En begäran om återtagande skall besvaras utan onödigt dröjsmål, och i alla händelser inom högst 14 kalenderdagar; skäl för avslag av en begäran om återtagande skall anges. Den angivna tidsfristen skall börja löpa samma dag som begäran om återtagande mottas. Om inget svar erhållits inom denna tidsfrist, skall samtycke till överföringen anses vara lämnat.

3. Sedan samtycke lämnats eller, i förekommande fall, efter det att tidsfristen på 14 kalenderdagar har löpt ut, skall den berörda personen överföras utan onödigt dröjsmål, dock inom högst tre månader. Denna tidsfrist kan på den begärande statens begäran förlängas med den tid som krävs för att handlägga rättsliga eller praktiska hinder.

Artikel 11

Överföringsvillkor och transportsätt

1. Innan en person återsänds skall de behöriga myndigheterna i Albanien och den berörda medlemsstaten i förväg skriftligen komma överens om dag för överföring, ort för inresa, eventuell eskort och andra uppgifter av betydelse för överföringen.

2. Alla transportmedel, inbegripet flygtransport, landtransport eller sjötransport, skall vara tillåtna. Återsändande med flyg skall inte begränsas till Albaniens eller medlemsstaternas nationella flygbolag utan kan ske med utnyttjande av reguljärt flyg eller charterflyg. Vid återsändande med eskort skall eskorten inte begränsas till personer bemyndigade av den begärande staten, förutsatt att de är bemyndigade av Albanien eller en medlemsstat.

Artikel 12

Återtagande av misstag

Albanien skall utan dröjsmål ta tillbaka en person som återtagits av en medlemsstat, och en medlemsstat skall utan dröjsmål ta tillbaka en person som återtagits av Albanien, om det inom tre månader efter den berörda personens överföring konstateras att villkoren i artiklarna 2–5 i detta avtal inte var uppfyllda. I sådana fall skall de behöriga myndigheterna i Albanien och den berörda medlemsstaten även utbyta all tillgänglig information om den berörda personens faktiska identitet, medborgarskap och transiteringsväg.

AVSNITT IV

TRANSITERINGAR

Artikel 13

Principer

1. Medlemsstaterna och Albanien bör begränsa transiteringen av medborgare i tredjeland eller statslösa personer till de fall där dessa personer inte kan återsändas direkt till bestämmelsestaten.

2. Albanien skall tillåta transitering av medborgare i tredjeland och statslösa personer om en medlemsstat begär detta, och en medlemsstat skall tillåta transitering av medborgare i tredjeland och statslösa personer om Albanien begär detta, om den fortsatta resan i eventuella andra transiteringsstater och återtagandet av bestämmelsestaten garanteras.

3. Albanien eller en medlemsstat kan vägra transitering

a) om medborgaren i tredjeland eller den statslösa personen löper verklig risk för att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, dödsstraff eller förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet i en viss samhällsgrupp eller politisk övertygelse i bestämmelsestaten eller någon annan transiteringsstat, eller

b) om medborgaren i tredjeland eller den statslösa personen är föremål för straffrättslig lagföring eller straffrättsliga påföljder i den anmodade staten eller i någon annan transiteringsstat, eller

c) av folkhälsoskäl eller av skäl som rör inre säkerhet, allmän ordning eller andra nationella intressen i den anmodade staten.

4. Albanien eller en medlemsstat kan återkalla ett utfärdat tillstånd, om det senare uppkommer eller uppdagas sådana omständigheter som avses i punkt 3, vilka lägger hinder i vägen för transiteringen, eller om den fortsatta resan i eventuella transiteringsstater eller återtagandet från bestämmelsestatens sida inte längre garanteras. I sådana fall skall den begärande staten, vid behov och utan dröjsmål, ta tillbaka medborgaren i tredjeland eller den statslösa personen.

Artikel 14

Transiteringsförfarande

1. En begäran om transitering skall inges skriftligen till den behöriga myndigheten i den anmodade staten och skall innehålla följande upplysningar:

a) Typ av transitering (med flyg eller till lands eller sjöss), eventuella andra transiteringsstater och avsedd slutlig bestämmelse.

b) Närmare uppgifter beträffande den berörda personen (t.ex. förnamn, efternamn, flicknamn, andra namn eller pseudonymer, födelsedatum, kön och, om möjligt, födelseort, medborgarskap, språk, typ av och nummer på resedokument).

c) Avsedd ort för inresa, tid för överföring och eventuell eskort.

d) En förklaring om att villkoren enligt artikel 13.2 är uppfyllda ur den begärande statens synvinkel, och att det inte finns några kända skäl för en vägran enligt artikel 13.3.

Ett gemensamt formulär som skall användas för begäran om transitering åtföljer som bilaga 6 till detta avtal.

2. Den anmodade staten skall inom fem kalenderdagar skriftligen underrätta den begärande staten om inresetillståndet och bekräfta ort och beräknad tidpunkt för inresan eller underrätta den om avslag på begäran om inresetillstånd och om skälen för detta.

3. Om transiteringen görs med flyg skall den person som skall återtas jämte eventuell eskort undantas från kravet på att skaffa transitvisering för flygplats.

4. Den anmodade statens behöriga myndigheter skall efter ömsesidigt samråd understödja transiteringen, framför allt genom att övervaka de berörda personerna och genom att tillhandahålla lämpliga anordningar för detta.

AVSNITT V

KOSTNADER

Artikel 15

Transport‐ och transiteringskostnader

Utan att det påverkar de behöriga myndigheternas rätt att från den person som skall återtas eller av tredje part kräva återbetalning av de kostnader som är förbundna med återtagandet skall alla transportkostnader som uppkommer i samband med återtagande och transitering enligt detta avtal fram till den slutliga bestämmelsestatens gräns bäras av den begärande staten.

AVSNITT VI

UPPGIFTSSKYDD OCH ICKE-PÅVERKANSKLAUSUL

Artikel 16

Uppgiftsskydd

Överlämnande av personuppgifter skall endast äga rum om detta är nödvändigt för genomförandet av detta avtal och skall göras av de behöriga myndigheterna i Albanien eller en medlemsstat, beroende på omständigheterna. Bearbetning och behandling av personuppgifter i ett särskilt fall skall vara underställda den nationella lagstiftningen i Albanien och, i de fall där kontrollenheten är en behörig myndighet i en medlemsstat, bestämmelserna i direktiv 95/46/EG [3] och i den nationella lagstiftning i den berörda medlemsstaten som antagits till följd av det direktivet. Dessutom skall följande principer gälla:

a) Personuppgifter skall behandlas på ett korrekt och lagenligt sätt.

b) Personuppgifter skall insamlas i det specifika, uttryckliga och legitima syftet att genomföra detta avtal och får inte vidare bearbetas av den underrättande eller mottagande myndigheten på ett sätt som är oförenligt med detta syfte.

c) Personuppgifter skall vara adekvata, relevanta och inte överdrivet omfattande i förhållande till det syfte för vilket de insamlas eller bearbetas ytterligare; meddelade personuppgifter får endast röra följande:

- Uppgifter om den person som skall överföras (t.ex. förnamn, efternamn, eventuella tidigare namn, andra namn eller pseudonymer, kön, civilstånd, födelsedatum och födelseort, samt nuvarande och eventuellt tidigare medborgarskap).

- Pass, identitetskort eller körkort (nummer, giltighetstid, datum för utfärdande, utfärdande myndighet, ort för utfärdande).

- Anhalter och resvägar.

- Andra upplysningar som är nödvändiga för att identifiera den person som skall överföras eller för att undersöka villkoren för återtagande enligt detta avtal.

d) Personuppgifter skall vara exakta och, vid behov, uppdaterade.

e) Personuppgifter skall bevaras på ett sätt som gör det möjligt att identifiera personerna i fråga under en period som inte är längre än vad som är nödvändigt för det syfte för vilket uppgifterna insamlades eller för vilket de bearbetas ytterligare.

f) Både den underrättande myndigheten och den mottagande myndigheten skall vidta alla åtgärder som är rimliga för att vid behov säkerställa rättelse, utplåning eller blockering av personuppgifter, när behandlingen inte överensstämmer med bestämmelserna i denna artikel, framför allt om dessa uppgifter inte är adekvata, relevanta, exakta eller om de är överdrivet omfattande i förhållande till bearbetningens syfte. Detta skall inbegripa anmälan till den andra parten av eventuell rättelse, utplåning eller blockering.

g) Den mottagande myndigheten skall på begäran meddela den underrättande myndigheten hur meddelade uppgifter har använts och om de resultat som uppnåtts av detta.

h) Personuppgifter får endast meddelas de behöriga myndigheterna. För vidarebefordran av uppgifterna till andra organ krävs att den underrättande myndigheten i förväg ger sitt samtycke.

i) De underrättande och de mottagande myndigheterna skall skriftligen registrera meddelandet och mottagandet av personuppgifter.

Artikel 17

Icke‐påverkansklausul

1. Detta avtal skall inte påverka gemenskapens, Europeiska unionens medlemsstaters och Albaniens rättigheter, skyldigheter och ansvar enligt folkrätten, särskilt Europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna, konventionen av den 28 juli 1951 och protokollet av den 31 januari 1967 angående flyktingars rättsliga ställning samt internationella konventioner om utlämning.

2. Inget i detta avtal skall förhindra att en person återsänds inom ramen för andra formella eller informella arrangemang.

AVSNITT VII

GENOMFÖRANDE OCH TILLÄMPNING

Artikel 18

Gemensam kommitté för återtagande

1. De avtalsslutande parterna skall bistå varandra vid tillämpningen och tolkningen av detta avtal. För detta ändamål skall de inrätta en gemensam kommitté för återtagande (nedan kallad "kommittén") som bland annat skall ha till uppgift

a) att övervaka tillämpningen av detta avtal,

b) att besluta om genomförandearrangemang som är nödvändiga för en enhetlig tillämpning av avtalet,

c) att ha regelbundna informationsutbyten om alla genomförandeprotokoll som i enlighet med artikel 19 upprättas av enskilda medlemsstater och Albanien,

d) att besluta om ändringar av bilagorna till detta avtal, och

e) att rekommendera ändringar av detta avtal.

2. Kommitténs beslut skall vara bindande för de avtalsslutande parterna.

3. Kommittén skall vara sammansatt av företrädare för gemenskapen och Albanien; gemenskapen skall företrädas av kommissionen, som skall biträdas av experter från medlemsstaterna.

4. Kommittén skall sammanträda när så är nödvändigt på begäran av en av de avtalsslutande parterna.

5. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 19

Genomförandeprotokoll

1. Albanien och en medlemsstat får upprätta genomförandeprotokoll som skall innefatta bestämmelser om

a) utseende av behöriga myndigheter, gränspasseringsställen och utbyte av information om kontaktställen,

b) villkor för återsändande med eskort, inbegripet transitering av medborgare i tredjeland och statslösa personer under eskort, och

c) andra bevismedel och dokument än de som anges i bilagorna 1–4 till detta avtal.

2. De genomförandeprotokoll som avses i punkt 1 skall träda i kraft först efter det att den gemensamma kommitté som avses i artikel 18 har underrättats.

3. Albanien samtycker till att tillämpa alla bestämmelser i ett genomförandeprotokoll som upprättas med en medlemsstat även i dess förbindelser med en annan medlemsstat, på denna medlemsstats begäran.

Artikel 20

Förhållande till medlemsstaternas bilaterala avtal eller ordningar om återtagande

Bestämmelserna i detta avtal skall ha företräde framför bestämmelserna i alla de bilaterala avtal eller ordningar om återtagande av personer utan uppehållstillstånd som enligt artikel 19 har ingåtts eller kan komma att ingås mellan enskilda medlemsstater och Albanien.

AVSNITT VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 21

Territoriell tillämpning

1. Om inte annat följer av punkt 2 skall detta avtal vara tillämpligt på det territorium där Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt och på Albaniens territorium.

2. Detta avtal skall inte vara tillämpligt på Danmarks territorium.

Artikel 22

Ikraftträdande, giltighetstid och upphörande

1. Detta avtal skall ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras respektive förfaranden.

2. Om inte annat följer av punkt 3 träder avtalet i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då de avtalsslutande parterna till varandra anmält att de förfaranden som avses i punkt 1 har avslutats.

3. Artiklarna 3 och 5 i detta avtal skall träda i kraft två år efter den dag som avses i punkt 2.

4. Detta avtal skall ingås på obestämd tid.

5. Var och en av de avtalsslutande parterna kan säga upp detta avtal genom att officiellt underrätta den andra avtalsslutande parten. Avtalet skall upphöra att gälla sex månader efter dagen för en sådan underrättelse.

Artikel 23

Bilagor

Bilagorna 1–6 skall utgöra en integrerad del av detta avtal.

Utfärdat i Luxemburg den fjortonde april tjugohundrafem i två exemplar på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och albanska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Për Komunitetin Evropian

+++++ TIFF +++++

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā -

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërisë

+++++ TIFF +++++

[1] Rådets rekommendation av den 30 november 1994 om antagande av ett enhetligt utformat resedokument för avlägsnande av medborgare i tredje land (EGT C 274, 19.9.1996, s. 18).

[2] Godkänt genom tillförordnade utrikesministerns kungörelse nr 553 av den 19 november 2003 beträffande albanska representationers utfärdande av identitetshandlingar för återsändande till Albanien.

[3] Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31). Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

--------------------------------------------------

BILAGA 1

Gemensam förteckning över dokument vilkas uppvisande anses vara bevis för medborgarskap

(Artiklarna 2.1, 3.1, 4.1. och 5.1)

- Pass av alla slag (nationella pass, diplomatpass, tjänstepass, kollektiva pass och ersättningspass, inbegripet pass för barn).

- Identitetskort av alla slag (inbegripet tillfälliga och provisoriska).

- Tjänsteböcker och militära identitetshandlingar.

- Sjöfartsböcker och tjänstgöringsbevis för skeppare.

- Intyg om medborgarskap eller andra officiella dokument i vilka medborgarskap nämns eller anges.

--------------------------------------------------

BILAGA 2

Gemensam förteckning över dokument vilkas uppvisande anses vara tillräcklig bevisning för medborgarskap

(Artiklarna 2.1, 3.1, 4.1. och 5.1)

- Fotokopior av vart och ett av de dokument som anges i bilaga 1 till detta avtal.

- Körkort eller fotokopior av körkort.

- Födelseattester eller fotokopior av födelseattester.

- Tjänstekort från företag eller fotokopior av sådana tjänstekort.

- Vittnesutsagor.

- Förklaringar av den berörda personen samt det språk som han eller hon talar, även fastställt genom ett officiellt testresultat.

- Alla övriga dokument som kan hjälpa till att fastställa den berörda personens medborgarskap.

--------------------------------------------------

BILAGA 3

Gemensam förteckning över dokument vilka anses utgöra bevisning för uppfyllande av villkoren för återtagande av medborgare i tredjeland och statslösa personer

(Artiklarna 3.1 och 5.1)

- Inrese- och avresestämplar eller liknande påteckning i den berörda personens resedokument eller annan bevisning för inresa/avresa (t.ex. fotografi).

- Dokument, intyg och räkningar av alla slag (t.ex. hotellräkningar, besökskort hos läkare och sjukhus, inträdeskort till offentliga och privata inrättningar, biluthyrningskontrakt, kreditkortkvitton osv.) som klart utvisar att den berörda personen vistats på den anmodade statens territorium.

- Flyg-, tåg-, buss- eller båtbiljetter eller passagerarlistor som visar att den berörda personen vistats på den anmodade statens territorium och den berörda personens resväg.

- Upplysningar som visar att den berörda personen har använt sig av en researrangörs eller resebyrås tjänster.

- Officiella förklaringar, särskilt av gränsmyndighetens personal och av andra vittnen som kan intyga den berörda personens gränspassage.

- Officiella förklaringar av den berörda personen i rättsliga eller administrativa förfaranden.

--------------------------------------------------

BILAGA 4

Gemensam förteckning över dokument vilka anses utgöra tillräcklig bevisning för uppfyllande av villkoren för återtagande av medborgare i tredjeland och statslösa personer

(Artiklarna 3.1. och 5.1)

- Beskrivning av den plats där och de omständigheter under vilka den berörda personen stoppades efter inresan till den begärande statens territorium, författad av de behöriga myndigheterna i den staten.

- Upplysningar beträffande en persons identitet eller vistelse som lämnats av en internationell organisation.

- Rapporter, eller bekräftelse av upplysningar, som lämnats av familjemedlemmar, medresenärer, etc.

- Förklaring av den berörda personen.

--------------------------------------------------

BILAGA 5

[Albaniens emblem]

..................................................................

..................................................................

...................................................

(Ort och datum)

(Den begärande myndighetens namn)

Referens:

...........................................................

Till

..................................................................

..................................................................

..................................................................

(Den mottagande myndighetens namn)

BEGÄRAN OM ÅTERTAGANDE

enligt artikel 7 i avtalet av den 14 april 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Albanien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

A. Personens identitet och andra upplysningar:

1. Fullständigt namn (stryk under efternamnet):

.............................................................

2. Flicknamn:

.............................................................

3. Födelsedatum och födelseort:

.............................................................

Foto

4. Faderns och moderns namn:

.................................................................................................................................

5. Kön och fysisk beskrivning (längd, ögonfärg, särskilda kännetecken, etc.):

.................................................................................................

6. Även känd som (tidigare namn, tilltalsnamn eller pseudonymer):

..............................................................................................................................

7. Nationalitet och språk:

..............................................................................................................................

8. Civilstånd: gift ogift skild änka/änkling

makes/makas namn....................................................................................................................

Namn och ålder på eventuella barn:

...........................................................................................

..................................................................................

9. Senaste adress i den begärande staten:

..............................................................................................................................

+++++ TIFF +++++

B. Särskilda omständigheter beträffande den person som skall överföras

1. Hälsotillstånd

(t.ex. hänvisning till särskild medicinsk vård; smittsam sjukdoms latinska namn):

.................................................................................................................................

2. Uppgift om särskilt farlig person

(t.ex. misstänkt för allvarligt brott, aggressivt beteende):

.................................................................................................................................

C. Bifogade bevismedel

1. ...................................................................

(typ av dokument)

......................................................................

(serienummer, datum och ort för utfärdande)

....................................................................

(utfärdande myndighet)

......................................................................

(sista giltighetsdag)

2. ...................................................................

(typ av dokument)

......................................................................

(serienummer, datum och ort för utfärdande)

....................................................................

(utfärdande myndighet)

......................................................................

(sista giltighetsdag)

3. ...................................................................

(typ av dokument)

......................................................................

(serienummer, datum och ort för utfärdande)

....................................................................

(utfärdande myndighet)

......................................................................

(sista giltighetsdag)

4. ...................................................................

(typ av dokument)

......................................................................

(serienummer, datum och ort för utfärdande)

....................................................................

(utfärdande myndighet)

........................................................................

(sista giltighetsdag)

D. Anmärkningar

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..................................................................

(Underskrift av den begärande myndigheten) (Sigill/stämpel)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

BILAGA 6

Albaniens emblem

..................................................................

..................................................................

...................................................

(Ort och datum)

(Den begärande myndighetens namn)

Referens:

................................................................

Till

..................................................................

..................................................................

..................................................................

(Den mottagande myndighetens namn)

BEGÄRAN OM TRANSITERING

enligt artikel 14 i avtalet av den 14 april 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Albanien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

A. Personens identitet och andra upplysningar:

1. Fullständigt namn (stryk under efternamnet):

.............................................................

2. Flicknamn:

.............................................................

3. Födelsedatum och födelseort:

.............................................................

Foto

4. Kön och fysisk beskrivning (längd, ögonfärg, särskilda kännetecken, etc.):

..............................................................................................................................................

5. Även känd som (tidigare namn, tilltalsnamn eller pseudonymer):

...............................................................................................................................................

6. Nationalitet och språk:

...............................................................................................................................................

7. Typ av och nummer på resedokument:

...............................................................................................................................................

+++++ TIFF +++++

B. Transiteringar

1. Typ av transitering

med flyg

med båt

landvägen

2. Slutlig bestämmelsestat

..................................................................................................................................

3. Eventuella andra transiteringsstater

..................................................................................................................................

4. Föreslaget gränspasseringsställe, datum, tidpunkt för överföring och eventuell eskort

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

5. Inresetillstånd garanterat i annan transiteringsstat och i den slutliga bestämmelsestaten

(Artikel 13.2)

Ja

Nej

6. Kännedom om eventuellt skäl för vägran till transitering

(artikel 13.3)

Ja

Nej

C. Anmärkningar

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...................................................

(Underskrift av den begärande myndigheten) (Sigill/stämpel)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------