22004X0203(01)

Information om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokoll nr 1 och 2 till associeringsavtalet EG–Israel

Europeiska unionens officiella tidning nr L 029 , 03/02/2004 s. 0014 - 0014


Information om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokoll nr 1 och 2 till associeringsavtalet EG-Israel

Det avtal genom skriftväxling som undertecknades av gemenskapen och Israel i Bryssel den 23 december 2003 trädde i kraft den 23 december 2003. Bestämmelserna i avtalet skall tillämpas från och med den 1 januari 2004. Avtalet offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning L 346 av den 31 december 2003, sid. 65.