22004D0196

2004/196/EG: Beslut nr 3/2004 av den 10 februari 2004 av den kommitté som har inrättats enligt avtalet om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet, om införande av ett organ för bedömning av överensstämmelse i förteckningen enligt det sektoriella kapitlet om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar

Europeiska unionens officiella tidning nr L 063 , 28/02/2004 s. 0067 - 0067


Beslut nr 3/2004

av den 10 februari 2004

av den kommitté som har inrättats enligt avtalet om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet, om införande av ett organ för bedömning av överensstämmelse i förteckningen enligt det sektoriella kapitlet om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar

(2004/196/EG)

KOMMITTÉN HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av det avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse (nedan kallat "avtalet") som undertecknades den 21 juni 1999, särskilt artikel 10.4 a och artikel 11 i detta, och

av följande skäl:

Avtalet trädde i kraft den 1 juni 2002.

Kommittén skall fatta beslut om att lägga till ett eller flera organ för bedömning av överensstämmelse i förteckningen enligt ett sektoriellt kapitel i bilaga 1 till avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

1. Det organ för bedömning av överensstämmelse som anges i bilaga A skall läggas till i förteckningen över schweiziska organ för bedömning av överenstämmelse enligt det sektoriella kapitlet om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar i bilaga 1 till avtalet.

2. Parterna har för de berörda produkterna och förfarandena för bedömning av överensstämmelse kommit överens om att ta upp de organ för bedömning av överensstämmelse som anges i bilaga A i förteckningen och att regelbundet uppdatera denna förteckning.

3. Detta beslut är upprättat i två exemplar och skall undertecknas av de båda ordförandena eller andra som har fullmakt att agera å parternas vägnar. Beslutet skall tillämpas från och med dagen för det sista undertecknandet.

Undertecknat i Bern den 10 februari 2004.

På Schweiziska edsförbundets vägnar

Heinz Hertig

Undertecknat i Bryssel den 2 februari 2004.

På Europeiska gemenskapens vägnar

Joanna Kioussi

BILAGA A

Organ för bedömning av överensstämmelse som lagts till i förteckningen över schweiziska organ för bedömning av överensstämmelse enligt det sektoriella kapitlet 8 om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar i bilaga 1 till avtalet. De berörda produkterna och förfarandena för bedömning av överensstämmelse som utförs av organet för bedömning av överensstämmelse återfinns i den relevanta dossiern om utssende.

QS Zürich AG Wehntalerstrasse Postfach 211 CH - 8057 Zürich