10.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/1


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 115/2004

av den 6 augusti 2004

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artiklarna 86 och 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Protokoll 31 till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 90/2004 av den 8 juni 2004 (1),

(2)

Samarbetet mellan parterna i avtalet bör utvidgas till att omfatta vissa pilotprojekt för unga människor,

(3)

Protokoll 31 till avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete kan äga rum med verkan från och med den 1 januari 2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 4 i protokoll 31 till avtalet skall ändras på följande sätt:

1)

Följande punkt skall införas efter punkt 2i:

”2j.

Eftastaterna skall från och med den 1 januari 2004 delta i gemenskapens åtgärder inom ramen för följande budgetpost, som infördes i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2004:

Budgetpost 15 07 03: Pilotprojekt för ungdomsmedverkan.”

2)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.

Eftastaterna skall i enlighet med artikel 82.1 a i avtalet bidra ekonomiskt till de program och åtgärder som avses i punkterna 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i och 2j.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälningen enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén* (2).

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Βryssel den 6 augusti 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan JÓHANNSSON

Ordförande


(1)  EUT L 349, 25.11.2004, s. 52.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.