25.11.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 349/26


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 71/2004

av den 8 juni 2004

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat ”avtalet”), särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 102/2002 av den 12 juli 2002 (1).

(2)

Rådets förordning (EG) nr 2679/98 av den 7 december 1998 om den inre marknadens sätt att fungera i samband med den fria rörligheten för varor mellan medlemsstaterna (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Resolutionen från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 7 december 1998 om den fria rörligheten för varor (3) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XX i bilaga II till avtalet skall ändras på följande sätt:

1.

Följande kapitel och punkt skall läggas till efter kapitel ”XX. VARORS FRIA RÖRLIGHET – ALLMÄNT”:

”RÄTTSAKTER SOM DET HÄNVISAS TILL

1.

398 R 2679: Rådets förordning (EG) nr 2679/98 av den 7 december 1998 om den inre marknadens sätt att fungera i samband med den fria rörligheten för varor mellan medlemsstaterna (EGT L 337, 12.12.1998, s. 8).”

2.

Punkterna 1, 2, 3 och 4 skall betecknas 2, 3, 4 och 5.

3.

Följande punkt skall införas efter punkt 5 (kommissionens rekommendation 2001/893/EG):

”6.

498 X 1212(01): Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 7 december 1998 om den fria rörligheten för varor (EGT L 337, 12.12.1998, s. 10).”

Artikel 2

Texterna till förordning (EG) nr 2679/98 och resolutionen från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 7 december 1998 om den fria rörligheten för varor på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 9 juni 2004, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (4).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 juni 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

S. GILLESPIE

Ordförande


(1)  EGT L 298, 31.10.2002, s. 17.

(2)  EGT L 337, 12.12.1998, s. 8.

(3)  EGT L 337, 12.12.1998, s. 10.

(4)  Konstitutionella krav finns angivna.


BILAGA

FÖRKLARING FRÅN EFTA-STATERNA

beträffande resolutionen från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 7 december 1998 om den fria rörligheten för varor

(införande av en ny punkt 6 i kapitel XX (varors fria rörlighet – allmänt) i bilaga II till EES-avtalet)

Efta-staterna åtar sig att göra allt som står i deras förmåga för att påta sig samma skyldigheter som EU-medlemsstaterna för att genomföra resolutionen från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 7 december 1998 om den fria rörligheten för varor.

GEMENSAM FÖRKLARING

beträffande införlivande i avtalet av rådets förordning (EG) nr 2679/98 av den 7 december 1998 om den inre marknadens sätt att fungera i samband med den fria rörligheten för varor mellan medlemsstaterna

(införande av en ny punkt 1 i kapitel XX (varors fria rörlighet – allmänt) i bilaga II till EES-avtalet)

De kontraktsslutande parterna är ense om att de frågor som behandlas i rådets förordning (EG) nr 2679/98 är viktiga för att fullborda den inre marknaden.

Parterna önskar därför tillämpa förordning (EG) nr 2679/98 såsom den införlivats i EES-avtalet.

Detta påverkar inte överenskommelsen att rättsliga och inrikes frågor som sådana inte omfattas av EES-avtalet.