22004D0017

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 17/2004 av den 19 mars 2004 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

Europeiska unionens officiella tidning nr L 127 , 29/04/2004 s. 0118 - 0119


Gemensamma EES-kommitténs beslut

nr 17/2004

av den 19 mars 2004

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat "avtalet", särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1) Bilaga I till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 169/2003 av den 5 december 2003(1).

(2) Rådets direktiv 2003/61/EG av den 18 juni 2003 om ändring av direktiven 66/401/EEG om saluföring av utsäde av foderväxter, 66/402/EEG om saluföring av utsäde av stråsäd, 68/193/EEG om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar, 92/33/EEG om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde, 92/34/EEG om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, 98/56/EG om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter, 2002/54/EG om saluföring av betutsäde, 2002/55/EG om saluföring av utsäde av köksväxter, 2002/56/EG om saluföring av utsädespotatis och 2002/57/EG om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter vad gäller gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser(2) bör införlivas med avtalet.

(3) Kommissionens beslut 2003/765/EG av den 23 oktober 2003 om tillfällig saluföring av visst utsäde av Secale cereale och Triticum durum som inte uppfyller kraven i rådets direktiv 66/402/EEG(3) bör införlivas med avtalet.

(4) Kommissionens beslut 2003/795/EG av den 10 november 2003 om tillfällig saluföring av visst utsäde av arten Vicia faba L. som inte uppfyller kraven i rådets direktiv 66/401/EEG(4) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Följande strecksats skall läggas till i kapitel III del 1 punkterna 2 (rådets direktiv 66/401/EEG), 3 (rådets direktiv 66/402/EEG) och 13 (rådets direktiv 2002/57/EG) i bilaga I till avtalet:

"- 32003 L 0061: Rådets direktiv 2003/61/EG av den 18 juni 2003 (EUT L 165, 3.7.2003, s. 23)"

2. Följande skall läggas till i kapitel III del 1 punkterna 11 (rådets direktiv 2002/54/EG) och 12 (rådets direktiv 2002/55/EG) i bilaga I till avtalet:

", ändrat genom:

- 32003 L 0061: Rådets direktiv 2003/61/EG av den 18 juni 2003 (EUT L 165, 3.7.2003, s. 23)"

3. Följande punkter skall införas i kapitel III del 2 efter punkt 25 (kommissionens beslut 2003/307/EG) i bilaga I till avtalet:

"26. 32003 D 0765: Kommissionens beslut 2003/765/EG av den 23 oktober 2003 om tillfällig saluföring av visst utsäde av Secale cereale och Triticum durum som inte uppfyller kraven i rådets direktiv 66/402/EEG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 47).

27. 32003 D 0795: Kommissionens beslut 2003/795/EG av den 10 november 2003 om tillfällig saluföring av visst utsäde av arten Vicia faba L. som inte uppfyller kraven i rådets direktiv 66/401/EEG (EUT L 296, 14.11.2003, s. 32)"

Artikel 2

Texterna till direktiv 2003/61/EG och till besluten 2003/765/EG och 2003/795/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 20 mars 2004, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén(5).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 19 mars 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

P. Westerlund

Ordförande

(1) EUT L 88, 25.3.2004, s. 39.

(2) EUT L 165, 3.7.2003, s. 23.

(3) EUT L 275, 25.10.2003, s. 47.

(4) EUT L 296, 14.11.2003, s. 32.

(5) Inga konstitutionella krav angivna.