30.9.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/168


Rättelse till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling och överföring av passageraruppgifter till Bureau of Customs and Border Protection inom Förenta staternas Department of Homeland Security

( Europeiska unionens officiella tidning L 183 av den 20 maj 2004 )

Denna rättelse fick verkan genom ett rättelseprotokoll som undertecknades i Bryssel den 4 augusti 2005 med rådet som depositarie.

På sidan 84 i femte beaktandemeningen i ingressen skall det

i stället för:

”SOM BEAKTAR kommissionens beslut C (2004) 1799 av den 17 maj 2004, som antagits i enlighet med artikel 25.6 i direktiv 95/46/EG, enligt vilket ...”

vara:

”SOM BEAKTAR kommissionens beslut 2004/535/EG av den 14 maj 2004, som antagits i enlighet med artikel 25.6 i direktiv 95/46/EG, enligt vilket ...”