22004A0430(02)

Protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Lettland, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden

Europeiska unionens officiella tidning nr L 162 , 30/04/2004 s. 0083 - 0112


Protokoll

om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Lettland, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad "gemenskapen",

å ena sidan, och

REPUBLIKEN LETTLAND,

å andra sidan,

HAR INGÅTT DETTA PROTOKOLL MED BEAKTANDE AV FÖLJANDE.

(1) Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Republiken Lettland å andra sidan, (nedan kallat "Europaavtalet"), undertecknades i Luxemburg den 12 juni 1995 och trädde i kraft den 1 februari 1998(1).

(2) I artikel 20.4 i Europaavtalet föreskrivs att gemenskapen och Lettland i associeringsrådet skall undersöka möjligheterna, produkt för produkt och på en ordnad och ömsesidig grundval, att bevilja varandra ytterligare jordbrukskoncessioner. På denna grund inleddes och avslutades förhandlingarna mellan parterna.

(3) Förbättringar av Europaavtalets förmånsordning för jordbruksprodukter infördes för första gången genom protokollet om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet(2) för att beakta gemenskapens senaste utvidgning samt resultaten av jordbruksförhandlingarna inom ramen för GATTs Uruguayrunda.

(4) Två ytterligare förhandlingsrundor om förbättrade medgivanden inom jordbrukshandeln avslutades den 8 maj 2000 respektive den 4 april 2002.

(5) Å ena sidan beslutade rådet, genom förordning (EG) nr 1362/2002 av den 22 juli 2002 om fastställande av medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Lettland(3), att som en övergångsåtgärd från och med den 1 juli 2002 tillämpa de gemenskapsmedgivanden som avtalats inom ramen för förhandlingsrundorna år 2000 och 2002, och Lettlands regering vidtog, å sin sida, genom "Lagen om importtullar (tullsatser), tullkvoter och bestämmelser om ytterligare importkontroll och upplysningar gällande jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen"(4), lagstiftande åtgärder för att från och med samma datum den 1 juli 2002 tillämpa motsvarande lettiska medgivanden.

(6) Den dag då det här protokollet träder i kraft kommer nämnda medgivanden att ersättas med de medgivanden som föreskrivs i protokollet.

HÄRIGENOM AVTALAS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ordningar för import till gemenskapen som gäller för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Lettland som anges i bilaga A.a och A.b och de ordningar för import till Lettland som gäller för vissa jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen som anges i bilaga B.a och B.b till detta protokoll skall ersätta de ordningar som anges i bilagorna Va, X och XI, enligt artikel 20.2, i dess ändrade lydelse, i Europaavtalet.

Artikel 2

Detta protokoll skall utgöra en integrerad del av Europaavtalet.

Bilagorna till detta protokoll skall utgöra en integrerad del av protokollet.

Artikel 3

Detta protokoll skall godkännas av gemenskapen och Republiken Lettland i enlighet med deras respektive förfaranden. De avtalsslutande parterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta protokoll.

Artikel 4

Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den första månaden efter den dag då de avtalsslutande parterna anmäler att förfarandena enligt artikel 3 har avslutats.

De kvantiteter varor som omfattas av tullkvoter och övergår till fri omsättning från och med den 1 juli 2002 enligt de medgivanden som föreskrivs i bilaga C.b till förordning (EG) nr 1362/2002 och bilaga 2 till den lettiska "Lagen om importtullar (tullsatser), tullkvoter och bestämmelser om ytterligare importkontroll och upplysningar gällande jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen" skall till fullo räknas av mot de kvantiteter som föreskrivs i bilagorna A.b och B.b till detta protokoll, utom när det gäller kvantiteter för vilka importlicens utfärdades före den 1 juli 2002.

Artikel 5

Detta protokoll är upprättat i två exemplar på de danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska, tyska och lettiska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de abril de dos mil cuatro./Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende april to tusind og fire./Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten April zweitausendundvier./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα./Done at Brussels on the twenty-first day of April in the year two thousand and four./Fait à Bruxelles, le vingt et un avril deux mille quatre./Fatto a Bruxelles, addì ventuno aprile duemilaquattro./Gedaan te Brussel, de eenentwintigste april tweeduizendvier./Feito em Bruxelas, em vinte e um de Abril de dois mil e quatro./Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä./Som skedde i Bryssel den tjugoförsta april tjugohundrafyra./Parakstits Brisele, divi tukstosi ceturta gada divdesmit pirmaja aprili

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2004162SV.008501.TIF">

Latvijas Republikas varda

>PIC FILE= "L_2004162SV.008502.TIF">

(1) EGT L 26, 2.2.1998, s. 3.

(2) EGT L 317, 10.12.1999, s. 1.

(3) EGT L 198, 27.7.2002, s. 13.

(4) Latvijas Vestnesis (Lettlands officiella tidning) nr 97, 28.6.2002.

BILAGA A.a

Vid import till gemenskapen skall förmånstullsatsen noll gälla för obegränsade kvantiteter av följande produkter med ursprung i Lettland (tillämplig tullsats 0 % av MGN)

KN-nr(1)

0101 10 90

0101 90 19

0101 90 30

0101 90 90

0104 20 10

0106 19 10

0106 39 10

0205

0206 80 91

0206 90 91

0207 13 91

0207 14 91

0207 26 91

0207 27 91

0207 35 91

0207 36 89

0208 10 11

0208 10 19

0208 20 00

0208 30 00

0208 40 10

0208 40 90

0208 50 00

0208 90 10

0208 90 55

0208 90 60

0208 90 95

0210 91 00

0210 92 00

0210 93 00

0210 99 10

0210 99 31

0210 99 39

0210 99 59

0210 99 79

0210 99 80

0407 00 90

0410 00 00

0601 10

0601 20

0602

0603

0604

0701 10 00

0701 90 10

0703 10

0703 90 00

0707 00 90

0708 10 00

0708 90 00

0709 10 00

0709 20 00

0709 30 00

0709 40 00

0709 52 00

0709 59

0709 60

0709 70 00

0709 90 10

0709 90 20

0709 90 50

0709 90 70

0709 90 90

0710 29 00

0710 30 00

0710 80 51

0710 80 59

0710 80 69

0710 80 80

0710 80 85

0711 40 00

0711 59 00

0711 90 10

0711 90 50

0711 90 80

0711 90 90

0712 20 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

0713 50 00

0713 90 10

0713 90 90

0802 11 90

0802 12 90

0802 21 00

0802 22 00

0802 31 00

0802 32 00

0802 40 00

0802 90 50

0802 90 85

0806 20 11

0806 20 12

0806 20 91

0806 20 92

0806 20 98

0808 20 90

0809 40 90

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

0811 90 39

0811 90 50

0811 90 75

0811 90 80

0811 90 85

0811 90 95

0812 10 00

0812 90 40

0812 90 50

0812 90 60

0812 90 99

0813 10 00

0813 20 00

0813 30 00

0813 40 10

0813 40 30

0813 40 95

0813 50 15

0813 50 19

0813 50 91

0813 50 99

0901 12 00

0901 21 00

0901 22 00

0901 90 90

0902 10 00

0904 12 00

0904 20 10

0904 20 90

0907 00 00

0910 40 13

0910 40 19

0910 40 90

0910 91 90

0910 99 99

1106 10 00

1106 30

1208 10 00

1209

1210

1211 90 30

1212 10 10

1212 10 99

1214 90 10

1502 00 90

1503 00 19

1503 00 90

1504

1507

1508

1511

1512

1513

1514

1515

1516 10 10

1516 10 90

1516 20 91

1516 20 95

1516 20 96

1516 20 98

1518 00 31

1518 00 39

1522 00 91

1602 31

1602 90 10

1602 90 31

1602 90 41

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

1603 00 10

1704 90 10

2001 90 20

2001 90 70

2001 90 75

2001 90 85

2003 20 00

2003 90 00

2004 90 50

2004 90 91

2004 90 98

2005 10 00

2005 60 00

2005 90 10

2005 90 50

2006 00 99

2007 10 91

2007 10 99

2008 11 92

2008 11 94

2008 11 96

2008 11 98

2008 19 19

2008 19 93

2008 19 95

2008 19 99

2008 40 11

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 39

2008 40 51

2008 40 59

2008 40 71

2008 40 79

2008 40 91

2008 40 99

2008 50 11

2008 60 11

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 51

2008 60 59

2008 60 61

2008 60 69

2008 60 71

2008 60 79

2008 60 91

2008 60 99

2008 80 11

2008 80 31

2008 80 39

2008 92 12

2008 92 14

2008 92 34

2008 92 38

2008 92 51

2008 92 59

2008 92 74

2008 92 78

2008 92 93

2008 92 96

2008 92 98

2008 99 28

2008 99 37

2008 99 40

2008 99 45

2008 99 49

2008 99 55

2008 99 68

2008 99 72

2008 99 78

2008 99 99

2009 31 11

2009 39 31

2009 41 10

2009 49 30

2009 50 10

2009 50 90

2009 80 19

2009 80 38

2009 80 50

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 79

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 99

2009 90 19

2009 90 29

2009 90 39

2009 90 51

2009 90 59

2009 90 96

2009 90 97

2009 90 98

2204 30 10

2302 50 00

2306 90 19

2308 00 90

2309 10 51

2309 10 90

2309 90 10

2309 90 31

2309 90 41

2309 90 51

(1) Enligt kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 279, 23.10.2001, s. 1).

BILAGA A.b

För import till gemenskapen av följande produkter med ursprung i Lettland skall följande medgivanden gälla (MGN = tull för mest gynnad nation)

>Plats för tabell>

BILAGA TILL BILAGA A.b

Minimiprisbestämmelser vid import av vissa bär avsedda för bearbetning

1. Följande minimipriser fastställs för import av nedanstående produkter med ursprung i Lettland avsedda för bearbetning:

>Plats för tabell>

2. De minimipriser vid import som fastställs i punkt 1 skall iakttas för varje försändelse. Om tulldeklarationsvärdet är lägre än minimipriset vid import skall en utjämningstull motsvarande skillnaden mellan minimipriset och tulldeklarationsvärdet tas ut.

3. Om importpriserna för en produkt som omfattas av denna bilaga visar tecken på att inom den närmaste framtiden kunna falla under minimipriserna vid import, skall Europeiska kommissionen underrätta de lettiska myndigheterna om detta, så att dessa kan åtgärda situationen.

4. På begäran av gemenskapen eller Lettland skall associeringsrådet undersöka hur systemet fungerar eller se över nivån för minimipriserna vid import. Associeringsrådet skall vid behov fatta de beslut som är nödvändiga.

5. För att uppmuntra och främja handelsutvecklingen och för de berörda parternas ömsesidiga nytta får ett samrådsmöte hållas tre månader före början av varje regleringsår inom gemenskapen. Detta samrådsmöte skall äga rum mellan deltagare från Europeiska kommissionen och de europeiska producentorganisationerna för de berörda produkterna å ena sidan, och företrädare för myndigheter och producent- och exportorganisationer i alla de associerade exportländerna, å andra sidan.

Vid detta möte skall situationen på marknaden för bär diskuteras, särskilt produktionsprognoser, lagersituationen, prisutvecklingen och den tänkbara marknadsutvecklingen samt möjligheterna att anpassa utbudet till efterfrågan.

BILAGA B.a

Vid import till Lettland skall förmånstullsatsen noll gälla för obegränsade kvantiteter av följande produkter med ursprung i gemenskapen (tillämplig tullsats 0 % av MGN)

KN-nr

0101 10

0101 90

0102 10

0102 90 90

0103 10 00

0104 10 10

0104 20 10

0104 20 90

0105

0106

0205

0206 80 10

0206 80 91

0206 80 99

0206 90 10

0206 90 91

0206 90 99

0208 20 00

0208 90 10

0208 90 20

0208 90 40

0208 90 55

0208 90 60

0208 90 95

0210 91 00

0210 92 00

0210 93 00

0210 99 31

0210 99 39

0210 99 59

0210 99 71

0210 99 79

0210 99 80

0210 99 90

0402 29 11

0408 11 20

0408 19 20

0408 91 20

0408 99 20

0410 00 00

0501 00 00

0502

0503 00 00

0504 00 00

0505

0506

0507

0508 00 00

0509 00

0510 00 00

0511

0601

0602 10 10

0602 10 90

0602 20 10

0602 20 90

0602 40 90

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 49

0602 90 51

0602 90 59

0602 90 70

0602 90 99

0603 10 30

0603 10 40

0603 90 00

0604 10

0604 91

0604 99

0703 10

0707 00 90

0708 10 00

0708 90 00

0709 10 00

0709 20 00

0709 30 00

0709 40 00

0709 52 00

0709 59

0709 60

0709 70 00

0709 90 10

0709 90 20

0709 90 31

0709 90 40

0709 90 50

0709 90 70

0709 90 90

0710 29 00

0710 30 00

0710 80 10

0710 80 51

0710 80 59

0710 80 69

0710 80 80

0710 80 85

0711 20 10

0711 20 90

0711 30 00

0711 40 00

0711 90 10

0711 90 50

0711 90 80

0711 90 90

0712 20 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

0712 90 11

0713

0714 20 10

0714 20 90

0714 90 90

0801

0802

0803 00

0804

0805

0806

0807

0808 20 50

0808 20 90

0809 10 00

0809 20 05

0809 20 95

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

0810 20 10

0810 20 90

0810 40

0810 50 00

0810 90

0811

0812

0813

0814 00 00

0901

0902

0903 00 00

0904

0905 00 00

0906

0907 00 00

0908

0909

0910

1005

1006

1007 00

1008 30 00

1102 20

1102 30

1103 13

1103 19 50

1103 20 40

1103 20 50

1104 19 50

1104 19 91

1104 23 10

1106 10 00

1106 30 10

1106 30 90

1107

1201 00

1202

1203 00 00

1204 00

1205

1206 00

1207

1208

1209 10 00

1209 21 00

1209 29 50

1209 29 60

1209 30 00

1209 91

1209 99

1210

1211

1212

1213 00 00

1214

1301 10 00

1301 20 00

1301 90 10

1301 90 90

1302 11 00

1302 19 05

1302 19 98

1302 32 90

1302 39 00

1503 00

1504

1507

1508

1509

1510 00

1511

1512 11 10

1512 21 10

1512 21 90

1512 29 10

1512 29 90

1513

1514

1515

1516

1518 00 31

1518 00 39

1522 00 31

1522 00 39

1522 00 91

1522 00 99

1602 90 10

1602 90 31

1602 90 41

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

1603 00 10

1603 00 80

1702 11

1702 20

1702 30

1702 40

1702 60

1702 90 30

1702 90 50

1702 90 60

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

1702 90 80

1702 90 99

1801 00 00

1802 00 00

2001 90 10

2001 90 20

2001 90 65

2001 90 70

2001 90 75

2001 90 85

2001 90 91

2003 20 00

2003 90 00

2004 90 50

2004 90 91

2004 90 98

2005 10 00

2005 60 00

2005 70 10

2005 70 90

2005 90 10

2005 90 50

2006 00 10

2006 00 91

2006 00 99

2007 10 91

2007 10 99

2007 91 90

2007 99 93

2008 11 92

2008 11 94

2008 11 96

2008 11 98

2008 19

2008 20 19

2008 20 39

2008 20 51

2008 20 59

2008 20 71

2008 20 79

2008 20 91

2008 20 99

2008 30 11

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 51

2008 30 55

2008 30 59

2008 30 71

2008 30 75

2008 30 79

2008 30 90

2008 40 11

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 39

2008 40 51

2008 40 59

2008 40 71

2008 40 79

2008 40 91

2008 40 99

2008 50 11

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 59

2008 50 61

2008 50 69

2008 50 71

2008 50 79

2008 50 92

2008 50 94

2008 50 99

2008 60 11

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 51

2008 60 59

2008 60 61

2008 60 69

2008 60 71

2008 60 79

2008 60 91

2008 60 99

2008 70 11

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 59

2008 70 61

2008 70 69

2008 70 71

2008 70 79

2008 70 92

2008 70 94

2008 70 99

2008 80 11

2008 80 31

2008 80 39

2008 92

2008 99

2009 31 11

2009 39 31

2009 41 10

2009 49 30

2009 50 10

2009 50 90

2009 80 19

2009 80 38

2009 80 50

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 79

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 99

2009 90 19

2009 90 29

2009 90 39

2009 90 51

2009 90 59

2009 90 96

2009 90 97

2009 90 98

2204 21

2204 29

2204 30 10

2301 10 00

2301 20 00

2304 00 00

2305 00 00

2306 10 00

2306 20 00

2306 30 00

2306 41 00

2306 49 00

2306 50 00

2306 60 00

2306 70 00

2306 90 11

2306 90 19

2306 90 90

2307 00 11

2307 00 90

2308 00 11

2308 00 40

2308 00 90

2309 10 11

2309 10 31

2309 10 51

2309 10 90

2309 90 10

2309 90 31

2309 90 41

2309 90 51

2401

BILAGA B.b

För import till Lettland av följande produkter med ursprung i gemenskapen skall följande medgivanden gälla (MGN = tull för mest gynnad nation)

>Plats för tabell>