22004A0210(01)

Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko

Europeiska unionens officiella tidning nr L 037 , 10/02/2004 s. 0009 - 0015


Avtal

om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko

Europeiska gemenskapen (nedan kallad "gemenskapen"), å ena sidan,

och

Konungariket Marocko (nedan kallat "Marocko"), å andra sidan,

nedan kallade "parterna",

SOM BEAKTAR Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 170 jämförd med artikel 300.2 första meningen och artikel 300.3 första stycket i detta,

SOM BEAKTAR Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002-2006)(1),

SOM KONSTATERAR teknikens och vetenskapens betydelse för sin ekonomiska och sociala utveckling samt hänvisningen till detta i artikel 47 i Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan(2), som trädde i kraft den 1 mars 2000,

SOM KONSTATERAR att gemenskapen och Marocko bedriver forskning och teknisk utveckling inom flera områden av gemensamt intresse, samt att båda parterna gagnas om de deltar i varandras forsknings- och utvecklingsverksamhet på ömsesidig grund,

SOM ÖNSKAR skapa en fast form för samarbete inom vetenskaplig och teknisk forskning i syfte att utvidga och intensifiera denna verksamhet inom områden av gemensamt intresse och främja utnyttjande av resultaten till gagn för båda parterna, både ekonomiskt och socialt,

SOM KONSTATERAR önskan om att göra det europeiska området för forskningsverksamhet tillgängligt för tredje land och inte minst partnerländerna i Medelhavsområdet,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och principer

1. Parterna skall främja, utveckla och underlätta vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan gemenskapen och Marocko inom områden av gemensamt intresse där de bedriver vetenskaplig forskning och teknisk utveckling.

2. Samarbetet skall bedrivas enligt följande grundläggande principer:

a) Främjande av kunskapssamhället till gagn för båda parternas ekonomiska och sociala utveckling.

b) Ömsesidig nytta fördelad jämnt på båda parterna.

c) Ömsesidig tillgång till de programverksamheter och projekt för vetenskaplig forskning och teknisk utveckling (nedan kallad "forskning") som båda parterna bedriver på de områden som omfattas av avtalet.

d) Meddelande utan dröjsmål av information som kan påverka samarbetsprojekt.

e) Effektivt skydd av immateriella rättigheter.

Artikel 2

Arrangemang för samarbetet

1. Marockanska institutioner, offentliga som privata, skall delta i indirekt verksamhet i Europeiska gemenskapens ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet (nedan kallat "ramprogrammet") på samma villkor som institutioner från Europeiska unionens medlemsstater, med förbehåll för de arrangemang och villkor som fastställs eller nämns i bilagorna I och II.

2. Institutioner från gemenskapen skall delta i Marockos forskningsprogram och forskningsprojekt på områden motsvarande dem i ramprogrammet på samma villkor som marockanska institutioner, med förbehåll för de arrangemang och villkor som fastställs eller nämns i bilagorna I och II.

3. Samarbetet kan också utvecklas i följande riktning och med följande medel:

a) Gemensamma möten.

b) Regelbundna diskussioner om grundprinciper och politiska prioriteringar för samt planeringen av forskningen i Marocko och gemenskapen.

c) Meningsutbyte och samråd om utsikterna för samarbete och utveckling.

d) Underrättelse utan dröjsmål om genomförandet av och resultaten från Marockos och gemenskapens gemensamma forskningsprogram och forskningsprojekt inom ramen för avtalet.

e) Besök och utbyten av vetenskapsmän, ingenjörer och tekniker, bland annat för utbildning genom forskning.

f) Utbyte och gemensamt utnyttjande av utrustning och vetenskaplig materiel.

g) Regelbundna kontakter mellan de ansvariga för Marockos och gemenskapens forskningsprogram och forskningsprojekt.

h) Experters deltagande i temainriktade seminarier, symposier och workshops.

i) Utbyte av information om vedertagna arbetsmetoder, om lagar och andra bestämmelser, samt om program för samarbete enligt avtalet.

j) Ömsesidig tillgång till sådana vetenskapliga och tekniska uppgifter som berörs av samarbetet.

k) Alla andra arrangemang som antas av den gemensamma kommittén för vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan gemenskapen och Marocko, såsom den definieras i artikel 4, i enlighet med båda parternas tillämpliga grundprinciper och förfaranden.

Artikel 3

Stärkning av samarbetet

1. Parterna åtar sig att, inom ramen för respektive parts gällande lagstiftning, göra allt som krävs för att underlätta fri rörlighet för och etablering av de forskare som deltar i avtalsenlig verksamhet, samt att underlätta in- och utförsel mellan sina territorier av materiel, information och utrustning för sådan verksamhet.

2. Om Europeiska gemenskapen i enlighet med sina regler beviljar en i Marocko etablerad institution gemenskapsfinansiering enligt avtalet för att institutionen skall kunna delta i en indirekt gemenskapsåtgärd, och det inte rör sig om ett återbetalningspliktigt lån, skall Marockos regering inom ramen för landets gällande lagstiftning se till att den finansierade verksamheten varken belastas med skattepålagor, skatteuttag eller tull.

Artikel 4

Förvaltning av avtalet

1. Marockos statliga myndighet med ansvar för vetenskaplig forskning skall på Marockos vägnar samordna och främja verksamheten enligt avtalet, och på gemenskapens vägnar skall samma uppgifter utföras av de avdelningar vid Europeiska kommissionen som ansvarar för ramprogrammet, varvid respektive parts organisationer skall uppträda som verkställande organ (nedan kallade "verkställande organ").

2. De verkställande organen skall inrätta en gemensam kommitté för vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Marocko som skall

a) övervaka detta avtals genomförande och utvärdera dess resultat, samt vid behov föreslå eventuella ändringar i avtalet, med förbehåll för att båda parterna har slutfört de förfaranden som krävs för detta,

b) föreslå lämpliga åtgärder för att förbättra och utveckla det vetenskapliga och tekniska samarbetet enligt detta avtal,

c) regelbundet granska grundprinciperna och prioriteringarna för och planeringen av forskningspolitiken i Marocko och gemenskapen, samt utsikterna för framtida samarbete enligt detta avtal.

3. Den gemensamma kommittén för vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Marocko skall bestå av lika antal officiella företrädare för vardera parts verkställande organ. Den skall själv fastställa sin arbetsordning.

4. Den gemensamma kommittén för vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Marocko skall sammanträda minst en gång om året, varannan gång i gemenskapen och varannan gång i Marocko. Extra sammanträden kan hållas på begäran av endera parten. Kommitténs slutsatser och rekommendationer skall meddelas den associeringskommitté som har inrättats enligt Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska unionen och Marocko.

Artikel 5

Arrangemang och villkor för samarbetet

Ömsesidigt deltagande i forskningsverksamhet enligt detta avtal skall ske enligt villkoren i bilaga I och enligt de lagar, förordningar, grundprinciper och villkor för programmens genomförande som gäller inom respektive parts territorium.

Artikel 6

Spridning och utnyttjande av resultat och information

Spridning och utnyttjande av förvärvade eller utväxlade resultat och uppgifter, samt administration, tilldelning och utövande av immateriella rättigheter, som härrör från gemensam forskningsverksamhet enligt detta avtal, skall ske enligt villkoren i bilaga II till avtalet.

Artikel 7

Slutbestämmelser

1. Bilagorna I och II utgör en integrerad del av detta avtal.

Alla frågor eller tvister om detta avtals tolkning eller genomförande skall lösas genom överenskommelse mellan parterna.

2. Detta avtal träder i kraft den dag då parterna skriftligen har underrättat varandra om att de avslutat de förfaranden som krävs för att avtalet skall träda i kraft.

Vart fjärde år skall parterna utvärdera hur detta avtal påverkar intensiteten hos deras vetenskapliga och tekniska samarbete.

Detta avtal kan ändras eller utvidgas genom överenskommelse mellan parterna. Ändringarna eller tilläggen skall träda i kraft den dag parterna skriftligen har underrättat varandra om att de avslutat de förfaranden som krävs för att ändra eller utvidga avtalet.

Detta avtal får när som helst sägas upp av endera parten med sex månaders skriftligt varsel.

Projekt och verksamhet som eventuellt pågår då detta avtal hävs skall fortsätta tills de slutförts i enlighet med villkoren i avtalet, om inget annat överenskommits mellan parterna.

3. Om endera parten beslutar att ändra något av sina forskningsprogram eller forskningsprojekt enligt artikel 1.1, skall den partens verkställande organ underrätta den andra partens verkställande organ om det exakta innehållet i ändringarna.

Utan hinder av andra stycket i punkt 2 kan detta avtal i så fall hävas på gemensamt överenskomna villkor, genom att den ena parten inom en månad underrättar den andra om sin avsikt att häva avtalet till följd av ändringar enligt första stycket.

4. Detta avtalet skall tillämpas på dels de territorier på vilka Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt, på de villkor som fastställs i fördraget, dels Marockos territorium. Detta hindrar inte att samarbete bedrivs på öppna havet, i yttre rymden eller inom tredje lands territorium, i enlighet med internationell rätt.

5. Detta avtal är upprättat i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska, tyska och arabiska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Hecho en Salónica el veintiséis de junio de dos mil tres./Udfærdiget i Thessaloniki, den seksogtyvende juni to tusind og tre./Geschehen zu Thessaloniki am sechsundzwanzigsten Juni zweitausenddrei./Έγινε στη Θεσσαλονίκη, στις είκοσι έξι Ιουνίου δύο χιλιάδες τρία./Done at Thessaloniki, twenty-sixth day of June, in the year two thousand and three./Fait à Thessalonique, le vingt-six juin deux mille trois./Fatto a Salonicco, addì ventisei giugno duemilatre./Gedaan te Thessaloniki, de zesentwintigste juni tweeduizenddrie./Feito em Salónica, em vinte e seis de Junho de dois mil e três./Tehty Thessalonikissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolme./Som skedde i Thessaloniki den tjugosjätte juni tjugohundratre.

>PIC FILE= "L_2004037SV.001101.TIF">

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2004037SV.001201.TIF">

>PIC FILE= "L_2004037SV.001202.TIF">

>PIC FILE= "L_2004037SV.001203.TIF">

>PIC FILE= "L_2004037SV.001204.TIF">

(1) EGT L 232, 29.8.2002, s. 1.

(2) EGT L 70, 18.3.2000, s. 2.

BILAGA I

ARRANGEMANG OCH VILLKOR FÖR DELTAGANDE AV INSTITUTIONER FRÅN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OCH FRÅN KONUNGARIKET MAROCKO

I detta avtal avses med "institution" en fysisk person eller en juridisk person inrättad enligt nationell lagstiftning på den ort där personen är etablerad, eller enligt gemenskapsrätten, med egen rättskapacitet och med behörighet att ha egna rättigheter och skyldigheter av alla slag.

I. Arrangemang och villkor för marockanska institutioners deltagande i indirekt verksamhet inom EG:s ramprogram för forskning

1. Institutioner etablerade i Marocko skall delta i ramprogrammets indirekta verksamhet i enlighet med de regler för deltagande som fastställts för ramprogrammets genomförande enligt artikel 167 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen(1).

Institutioner etablerade i Marocko får dessutom delta i indirekt verksamhet enligt artikel 164 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

2. Institutioner etablerade i Marocko som deltar i verksamhet enligt punkt 1 kan av gemenskapen beviljas finansiering i enlighet med arrangemangen och villkoren i de regler för deltagande som avses i punkt 1, och som antagits av Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 167 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, i enlighet med Europeiska gemenskapens finansieringsregler eller i enlighet med annan tillämplig gemenskapslagstiftning.

3. När gemenskapen ingår ett kontrakt med en institution som är etablerad i Marocko och som deltar i en indirekt verksamhet, skall detta kontrakt innehålla bestämmelser om kontroller och granskningar genomförda av kommissionen eller Europeiska revisionsrätten eller under deras överinseende.

I sann samarbetsanda och med det ömsesidiga intresset som målsättning skall Marockos behöriga myndigheter ge all den hjälp de rimligen kan som krävs för dessa kontroller och granskningar eller som underlättar desamma.

II. Arrangemang och villkor för deltagande av institutioner från Europeiska unionens medlemsstater i Konungariket Marockos forskningsprogram och forskningsprojekt

1. Alla institutioner etablerade i gemenskapen som inrättats enligt nationell lagstiftning i en av Europeiska unionens medlemsstater eller enligt gemenskapsrätten får delta i Marockos forskningsprogram och forskningsprojekt i samarbete med institutioner etablerade i Marocko.

2. Med förbehåll för punkt 1 och bilaga II skall marockansk lag och den marockanska regeringens förordningar och riktlinjer för forsknings- och utvecklingsprogram tillämpas när det gäller de rättigheter och skyldigheter som gäller för de gemenskapsinstitutioner som deltar i Marockos program och projekt för forskning och utveckling, liksom för arrangemangen och villkoren för inlämnande och bedömning av förslag samt beviljande och slutande av kontrakt - på de villkor som gäller för marockanska institutioner och med hänsyn till karaktären på samarbetet mellan Marocko och gemenskapen på området.

Marockansk lag och den marockanska regeringens förordningar och riktlinjer för forsknings- och utvecklingsprogram skall gälla för finansieringen av de gemenskapsinstitutioner som deltar i Marockos program och projekt för forskning och utveckling - på de villkor som gäller för institutioner från tredje land som deltar i Marockos program och projekt för forskning och utveckling.

3. Marocko skall regelbundet underrätta gemenskapen och sina institutioner om möjligheterna för institutioner etablerade i gemenskapen att delta i Marockos program och projekt för forskning och utveckling.

(1) För sjätte ramprogrammet (2002-2006), se artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2321/2002 (EGT L 355, 30.12.2002, s. 23).

BILAGA II

PRINCIPER FÖR FÖRDELNING AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

I. Tillämpningsområde

I detta avtal avses med "immateriella rättigheter" intellektuell äganderätt i den betydelse som ges i artikel 2 i konventionen om upprättande av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, upprättad i Stockholm den 14 juli 1967.

I detta avtal avses med "kunskap" resultaten, inbegripet information, oavsett om de kan skyddas eller ej, samt upphovsrätter och rättigheter kopplade till resultaten på grund av ansökan om eller beviljande av patent, mönsterskydd, växtförädlarrätt, kompletterande skyddsintyg och andra liknande former av skydd.

II. Immateriella rättigheter tillhörande parternas institutioner

1. Varje part skall se till att immateriella rättigheter tillhörande den andra partens institutioner, som deltar i verksamhet enligt detta avtal, liksom de rättigheter och skyldigheter som är kopplade till deltagandet, stämmer överens med de internationella konventioner som är tillämpliga på parterna, bland annat TRIPs-avtalet (avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter förvaltade av Världshandelsorganisationen) samt Bernkonventionen (Parisakten från 1971) och Pariskonventionen (Stockholmsakten från 1967).

2. Institutioner som är etablerade i Marocko och som deltar i en indirekt verksamhet inom ramprogrammet skall ha samma rättigheter och skyldigheter avseende immateriella rättigheter som de gemenskapsinstitutioner som deltar i verksamheten i fråga. För rättigheterna och skyldigheterna avseende immateriella rättigheter gäller de regler för spridning av forskningsresultat som fastställts enligt artikel 167 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen(1) och genom det avtal som slutits med gemenskapen för genomförandet av den indirekta verksamheten i fråga, varvid dessa rättigheter och skyldigheter skall vara förenliga med bestämmelserna i punkt 1.

3. De gemenskapsinstitutioner som deltar i marockanska forskningsprogram eller forskningsprojekt skall ha samma rättigheter och skyldigheter avseende immateriella rättigheter som de marockanska institutioner som deltar i samma program eller projekt, varvid dessa rättigheter och skyldigheter skall vara förenliga med bestämmelserna i punkt 1.

4. Varje part skall se till att de egna institutionerna gör allt som krävs för att definiera och skydda sina immateriella rättigheter.

III. Parternas immateriella rättigheter

1. Om inget annat överenskommits mellan parterna, skall följande regler gälla för kunskap som parterna tar fram inom ramen för verksamhet enligt artikel 2.3 i detta avtal:

a) Den part som tar fram kunskapen skall också äga den. Om kunskapen tagits fram gemensamt och det inte går att fastställa vilken del respektive part har haft i arbetet, skall parterna vara gemensamma ägare till kunskapen.

b) Den part som äger kunskapen skall ge den andra parten tillträdesrätter för genomförandet av den verksamhet som avses i artikel 2.3 i detta avtal. Tillträdesrätterna skall beviljas utan royalty.

2. Om inget annat överenskommits mellan parterna, skall följande regler gälla för parternas vetenskapliga publikationer:

a) Om någon part med hjälp av ett lämpligt medium, såsom tidskrifter, artiklar, rapporter, böcker, videofilmer eller datorprogram, publicerar sådana vetenskapliga eller tekniska data eller sådana uppgifter eller resultat som förvärvats inom ramen för verksamhet enligt avtalet, skall den andra parten tilldelas ett världsomfattande, icke-exklusivt, oåterkalleligt och royaltyfritt tillstånd att översätta, mångfaldiga, anpassa, förmedla och till allmänheten sprida sådana verk.

b) Samtliga exemplar av ett upphovsrättsskyddat verk med uppgifter som tas fram inom denna ram och som skall spridas till allmänheten skall innehålla författarens eller författarnas namn, såvida inte någon författare uttryckligen avböjer omnämnande. På exemplaren skall även parternas stöd och samarbete tydligt anges.

3. Om inget annat överenskommits mellan parterna, skall följande regler gälla för parternas konfidentiella uppgifter:

a) När parterna till varandra lämnar uppgifter som krävs för genomförandet av verksamhet enligt detta avtal, skall de ange vilka uppgifter som är konfidentiella och inte bör spridas.

b) Den part som får uppgifterna får på eget ansvar vidarebefordra konfidentiella uppgifter till underlydande organ och personer för specifika ändamål i samband med detta avtals genomförande.

c) Med skriftligt förhandssamtycke från den part som har lämnat konfidentiella uppgifter får den andra parten sprida de ifrågavarande uppgifterna i vidare kretsar än vad som medges i punkt 3 b. Parterna skall tillsammans ta fram lämpliga förfaranden för ansökan om och beviljande av skriftligt förhandssamtycke till sådan vidare spridning, varvid parterna skall ge detta samtycke i den mån de egna grundprinciperna, förordningarna och lagarna tillåter detta.

d) Även sådana konfidentiella uppgifter eller andra hemliga uppgifter som inte är skriftliga och som lämnas vid seminarier och andra möten mellan parternas företrädare inom ramen för avtalet, eller information som lämnas av anlitad personal eller härrör från användningen av utrustning eller genomförandet av indirekt verksamhet, skall behandlas som konfidentiella, förutsatt att mottagaren av sådana konfidentiella uppgifter eller av annan hemlig eller sekretessbelagd information vid överlämnandet av uppgifterna i fråga i enlighet med punkt 3 a uppmärksammats på att de är konfidentiella.

e) Varje part skall efter bästa förmåga se till att de konfidentiella uppgifter som mottagits enligt punkt 3 a eller 3 d övervakas på ovannämnda sätt. Om någon av parterna inser att den inte kommer att kunna följa bestämmelserna om icke-spridning i punkterna 3 a och b, eller att det finns anledning att tro att den inte kommer att kunna följa dessa bestämmelser, skall denna part omedelbart underrätta den andra parten om detta. Parterna skall därefter samråda för att bestämma vilka åtgärder som skall vidtas.

(1) För sjätte ramprogrammet (2002-2006), se artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2321/2002 (EGT L 355, 30.12.2002, s. 23).