22003D0478

2003/478/EG: Beslut nr 2/2003 av associeringsrådet EU-Slovakien av den 30 april 2003 om förlängning av giltighetstiden för det dubbelkontrollsystem som inrättats genom associeringsrådets beslut nr 3/97 till att omfatta perioden från och med dagen för det här beslutets ikraftträdande fram till dagen för Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

Europeiska unionens officiella tidning nr L 160 , 28/06/2003 s. 0070 - 0071


Beslut nr 2/2003 av associeringsrådet EU-Slovakien

av den 30 april 2003

om förlängning av giltighetstiden för det dubbelkontrollsystem som inrättats genom associeringsrådets beslut nr 3/97 till att omfatta perioden från och med dagen för det här beslutets ikraftträdande fram till dagen för Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

(2003/478/EG)

ASSOCIERINGSRÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

av följande skäl:

(1) Den kontaktgrupp som avses i artikel 10 i protokoll nr 2 till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Slovakien, å andra sidan(1), vilket trädde i kraft den 1 februari 1995, sammanträdde den 28 oktober 2002 och enades om att rekommendera det associeringsråd som inrättats enligt artikel 104 i avtalet att förlänga giltighetstiden för det dubbelkontrollsystem som infördes 1998 genom associeringsrådets beslut nr 3/97(2) till att omfatta perioden från och med dagen för det här beslutets ikraftträdande fram till dagen för Slovakiens anslutning till Europeiska unionen; giltighetstiden för systemet har tidigare förlängts genom associeringsrådets beslut nr 1/1999(3) till att omfatta perioden 1 januari-31 december 1999, genom associeringsrådets beslut nr 1/2000(4) till att omfatta perioden 1 januari-31 december 2000, genom associeringsrådets beslut nr 1/2001(5) till att omfatta perioden 1 januari-31 december 2001 och genom associeringsrådets beslut nr 3/2002(6) till att omfatta perioden 1 januari-31 december 2002.

(2) Associeringsrådet har tagit del av alla relevanta uppgifter och instämmer i denna rekommendation.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det dubbelkontrollsystem som inrättats genom associeringsrådets beslut nr 3/97 skall även fortsättningsvis tillämpas från och med dagen för det här beslutets ikraftträdande fram till dagen för Slovakiens anslutning till Europeiska unionen. I ingressen samt i artikel 1.1 och 1.3 i beslutet skall "1 januari-31 december 2002" ersättas med "8 juli 2003 fram till dagen för Slovakiens anslutning till Europeiska unionen".

Artikel 2

Varor som avsänds till gemenskapen från och med den 1 januari 2003 fram till den dag då detta beslut träder i kraft skall inte omfattas av detta beslut.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den tionde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 april 2003.

På associeringsrådets vägnar

G. Papandreou

Ordförande

(1) EGT L 359, 31.12.1994, s. 2.

(2) EGT L 13, 19.1.1998, s. 71.

(3) EGT L 36, 10.2.1999, s. 18.

(4) EGT L 67, 15.3.2000, s. 36.

(5) EGT L 35, 6.2.2002, s. 38.

(6) EGT L 166, 25.6.2002, s. 22.