22003D0464

2003/464/EG: Beslut nr 1/2003 av associeringsrådet, associeringen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Republiken Estland å andra sidan av den 28 februari 2003 om ändring av beslut nr 1/98 rörande antagande av associeringsrådets arbetsordning, genom inrättande av en gemensam rådgivande kommitté mellan Regionkommittén och den estniska sambandskommittén för samarbete med Regionkommittén

Europeiska unionens officiella tidning nr L 156 , 25/06/2003 s. 0046 - 0047


Beslut nr 1/2003 av associeringsrådet, associeringen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Republiken Estland å andra sidan

av den 28 februari 2003

om ändring av beslut nr 1/98 rörande antagande av associeringsrådets arbetsordning, genom inrättande av en gemensam rådgivande kommitté mellan Regionkommittén och den estniska sambandskommittén för samarbete med Regionkommittén

(2003/464/EG)

ASSOCIERINGSRÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Republiken Estland å andra sidan(1), särskilt artikel 114 i detta, och

av följande skäl:

(1) Dialog och samarbete mellan regionala och lokala myndigheter i Europeiska gemenskapen och i Republiken Estland kan bidra väsentligt till utvecklingen av förbindelserna dem emellan och till den europeiska integrationen.

(2) Detta samarbete bör organiseras mellan Regionkommittén å ena sidan och den estniska sambandskommittén för samarbetet med Regionkommittén å andra sidan, och möjliggöras genom inrättandet av en gemensam rådgivande kommitté.

(3) Detta innebär att associeringsrådets arbetsordning, som antogs genom beslut nr 1/98, bör ändras i enlighet härmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande artiklar skall läggas till i associeringsrådets arbetsordning:

"Artikel 18

Härmed inrättas en gemensam rådgivande kommitté (nedan kallad 'kommittén') med uppgift att bistå associeringsrådet i syfte att främja dialog och samarbete mellan de regionala och lokala myndigheterna i Europeiska gemenskapen och i Republiken Estland. Dialogen och samarbetet skall särskilt inriktas på att

1. förbereda de estniska regionerna och lokala myndigheterna för verksamheten inom ramen för ett framtida medlemskap i Europeiska unionen,

2. förbereda de estniska regionerna och lokala myndigheterna för deltagande i Regionkommitténs arbete efter Estlands anslutning,

3. utbyta information om aktuella frågor av ömsesidigt intresse, särskilt om det aktuella läget beträffande EU:s regionalpolitik och anslutningsprocessen, samt förbereda de estniska regionerna och lokala myndigheterna för dessa politikområden,

4. främja en multilateral strukturerad dialog mellan a) de estniska regionerna och lokala myndigheterna och b) regioner och lokala myndigheter i EU:s medlemsstater, även genom nätverkssamarbete på särskilda områden där direkta kontakter och direkt samarbete mellan regioner och kommuner i Republiken Estland respektive i EU:s medlemsstater kan vara det effektivaste sättet att lösa särskilda problem,

5. möjliggöra regelbundet informationsutbyte om interregionalt samarbete mellan regionala och lokala myndigheter i Republiken Estland och i medlemsstaterna,

6. främja erfarenhets- och kunskapsutbyte om regionalpolitik och strukturåtgärder mellan a) estniska regioner och lokala myndigheter och b) regioner och lokala myndigheter i EU:s medlemsstater, särskilt know-how och tekniker som gäller utarbetande av regionala och lokala planer eller utvecklingsstrategier och den mest effektiva användningen av strukturfonderna,

7. genom informationsutbyte bistå estniska regionala och lokala myndigheter i det praktiska genomförandet av subsidiaritetsprincipen på alla områden på regional och lokal nivå, och

8. diskutera andra relevanta frågor som tas upp av någon av parterna, allt eftersom dessa uppkommer i samband med genomförandet av Europaavtalet och inom ramen för strategin inför anslutningen.

Artikel 19

Kommittén skall bestå av åtta företrädare för Regionkommittén och åtta företrädare för den estniska sambandskommittén för samarbete med Regionkommittén. Ett lika stort antal suppleanter skall utses.

Kommitténs verksamhet skall grunda sig på associeringsrådets framställningar om samråd eller, när det gäller att främja dialogen mellan regionala och lokala myndigheter, på kommitténs egna initiativ.

Kommittén får utfärda rekommendationer till associeringsrådet.

Ledamöterna skall utses så att kommittén i så hög grad som möjligt återspeglar de olika nivåerna av regionala och lokala myndigheter i både Europeiska gemenskapen och Republiken Estland.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Kommittén skall i sin arbetsordning fastställa hur ofta den skall sammanträda.

Ordförandeskapet i kommittén skall innehas gemensamt av en ledamot av Regionkommittén och en ledamot av den estniska sambandskommittén för samarbete med Regionkommittén.

Artikel 20

Regionkommittén å ena sidan och den estniska sambandskommittén för samarbete med Regionkommittén å andra sidan, skall var för sig stå för sina kostnader i samband med deltagandet i kommitténs sammanträden när det gäller personal, resor och uppehälle liksom för porto- och telekostnader.

Regionkommittén skall stå för kostnaderna för tolkning vid sammanträdena och för översättning och mångfaldigande av handlingar, med undantag för kostnaderna för tolkning eller översättning till eller från estniska, vilka den estniska sambandskommittén för samarbetet med Regionkommittén skall stå för.

Övriga kostnader för de praktiska arrangemangen i samband med ett sammanträde skall den part som är värd för sammanträdet stå för."

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att det har antagits.

Utfärdat i Bryssel den 28 februari 2003.

På associeringsrådets vägnar

K. Ojuland

Ordförande

(1) EGT L 68, 9.3.1998, s. 3.