22003A0429(01)

Avtal mellan Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) och länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen om dessa länders deltagande i gemenskapens system för snabbt utbyte av information i radiologiska nödsituationer (Ecurie)

Europeiska unionens officiella tidning nr C 102 , 29/04/2003 s. 0002 - 0005


Avtal

mellan Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) och länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen om dessa länders deltagande i gemenskapens system för snabbt utbyte av information i radiologiska nödsituationer (Ecurie)

(2003/C 102/02)

PARTERNA HAR INGÅTT DETTA AVTAL AV FÖLJANDE SKÄL:

Genom rådets beslut 87/600/Euratom inrättades ramar, i form av Ecurie-systemet, för snabbt utbyte av information i radiologiska nödsituationer.

Ecurie-systemet kommer att bli mer effektivt om tredje land deltar och särskilt de länder som gränsar till Europeiska unionen.

Bulgarien, Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Schweiz, Tjeckien, Turkiet och Ungern, i det följande kallade "de deltagande länderna", bör inbjudas att bli parter i detta avtal.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och räckvidd

Avtalet gäller system för underrättelse och utbyte av information i de fall då ett av de deltagande länderna eller en medlemsstat i Euratom beslutar att vidta omfattande åtgärder för att skydda allmänheten i händelse av risk för strålning på grund av

a) en olycka inom dess territorium i anslutning till någon av följande anläggningar eller i samband med något av följande verksamhetsområden:

- Kärnreaktorer, oavsett var de är belägna.

- Alla andra anläggningar inom kärnbränslecykeln.

- Alla anläggningar för hantering av radioaktivt avfall.

- Transport och lagring av kärnbränsle och radioaktivt avfall.

- Framställning, användning, lagring, deponering och transport av radioisotoper för användning inom jordbruk, industri, medicin och därmed förbunden vetenskap och forskning.

- Användning av radioisotoper för kraftgenerering i rymdfarkoster,

eller

b) alla andra olyckor som medför eller troligen kommer att medföra ett betydande utsläpp av radioaktiva ämnen,

eller

c) påvisandet av onormala radioaktivitetsnivåer inom eller utanför landets eget territorium som kan vara till skada för befolkningens hälsa.

Artikel 2

Utbyte av information när åtgärder enligt artikel 1 vidtas inom ett deltagande lands territorium eller i en av Euratoms medlemsstater

1. Om ett av de deltagande länderna beslutar att vidta en av de åtgärder som avses i artikel 1, skall det landet utan dröjsmål förse Europeiska gemenskapernas kommission (nedan kallad "kommissionen") med relevant information för att begränsa alla förväntade radiologiska följder till ett minimum. Kommissionen skall omgående informera Euratoms medlemsstater och övriga deltagande länder.

2. När en av Euratoms medlemsstater har beslutat att vidta en sådan åtgärd och informerat kommissionen om det, skall kommissionen omgående informera de deltagande länderna.

Artikel 3

Information som avses i artikel 2

Den information som skall tillhandahållas enligt artikel 2 skall, när det är praktiskt möjligt och lämpligt, omfatta följande:

a) Typ av händelse och tidpunkten för den, ett noggrant angivande av plats och vilken anläggning eller verksamhet det rör sig om.

b) Den förmodade eller fastställda orsaken eller det förlopp som olyckan förväntas få vad avser utsläpp av radioaktiva ämnen.

c) Det radioaktiva utsläppets allmänna egenskaper, inklusive typ, trolig fysisk eller kemisk form och dess storlek och sammansättning samt den effektiva utsläppsnivån.

d) Upplysningar om nuvarande och förväntade meteorologiska och hydrologiska förhållanden som behövs för att kunna förutsäga det radioaktiva utsläppets spridning.

e) Resultaten av mätningar i miljön.

f) Resultaten av mätningar som har gjorts på livsmedel, foder och dricksvatten.

g) Skyddsåtgärder som har vidtagits eller planeras.

h) Åtgärder som har vidtagits eller planeras för att informera allmänheten.

i) Vad som förväntas hända med det radioaktiva utsläppet under den följande tiden.

Med lämpliga mellanrum därefter skall de deltagande länderna förse kommissionen med ytterligare information som kan vara till nytta, särskilt när det gäller situationens vidare förlopp och hur den förväntas upphöra eller faktiskt har upphört.

Artikel 4

Villkor för utbyte av information

1. Efter mottagandet av den information som avses i artiklarna 2 och 3 skall kommissionen med beaktande av den information den fått från Euratoms medlemsstater

a) omedelbart meddela de deltagande länderna om de åtgärder som vidtagits och de rekommendationer som utfärdats på grund av att sådan information har mottagits,

b) informera de deltagande länderna med lämpliga mellanrum om de radioaktivitetsnivåer som med hjälp av kontrollanordningarna i Euratoms medlemsstater och i de deltagande länderna har uppmätts i livsmedel, foder, dricksvatten och miljön.

2. Efter mottagandet av den information som avses i artiklarna 2 och 3 skall de deltagande länderna

a) omedelbart informera kommissionen om de åtgärder som har vidtagits och de rekommendationer som har utfärdats på grund av att sådan information har mottagits,

b) informera kommissionen med lämpliga mellanrum om de radioaktivitetsnivåer som de med hjälp av sina kontrollanordningar uppmätt i livsmedel, foder, dricksvatten och miljön.

Artikel 5

Begränsningar

De deltagande länderna är inte tvungna att förse kommissionen med information som skulle kunna äventyra nationell säkerhet, och kommissionen skall inte vidarebefordra till de deltagande länderna information som tillhandahållits av en medlemsstat eller av en part i avtalet om informationen anges vara konfidentiell.

Artikel 6

Tekniska föreskrifter

1. Det befintliga detaljerade Ecurie-systemet för utbyte av den information som avses i artiklarna 2, 3 och 4 skall genomföras av de deltagande länderna inom tre månader efter det att de har undertecknat avtalet.

2. Därefter skall detaljerade föreskrifter för utbyte av den information som avses i artiklarna 2, 3 och 4 fastställas i ett gemensamt avtal mellan de deltagande länderna, kommissionen och medlemsstaterna i Euratom och revideras med jämna mellanrum. Varje part skall bära sina egna kostnader när det gäller genomförandet av dessa föreskrifter.

Artikel 7

Behöriga myndigheter och kontaktorgan

1. De deltagande länderna skall till kommissionen meddela den behöriga myndighet och det kontaktorgan som skall vidarebefordra och motta såväl den information som avses i artiklarna 2, 3 och 4 som deras kontaktuppgifter. Kommissionen skall informera de deltagande länderna om vilken av dess avdelningar som är behörig myndighet eller kontaktorgan.

2. Kontaktorganen i de deltagande länderna och kommissionens ansvariga avdelning skall vara tillgängliga dygnet runt.

Artikel 8

Möten

1. De deltagande länderna skall inbjudas att delta i möten i den grupp som kommissionen inrättat för administrationen av Ecurie.

2. Gruppen kan besluta att inbjuda företrädare från de deltagande länderna att delta i olika arbetsgruppers möten.

3. Företrädarna från de deltagande länderna skall ha observatörsstatus, och alla kostnader som uppkommer i detta sammanhang skall bäras av deras nationella myndigheter.

Artikel 9

Ecurie-systemet och andra internationella konventioner inom samma område

Avtalet skall inte påverka de deltagande ländernas och Euratoms rättigheter och skyldigheter som härrör från bilaterala eller multilaterala överenskommelser eller konventioner som för närvarande är i kraft eller som skall slutas på de områden som omfattas av detta avtal och som överensstämmer med dess mål.

Artikel 10

Ikraftträdande(1)

1. När Euratom har undertecknat detta avtal skall det vara öppet för ratificering av Bulgarien, Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Schweiz, Tjeckien, Turkiet och Ungern. Euratom skall därför sända bestyrkta kopior av avtalet till dessa länder för undertecknande. Euratom kan uppmana andra länder att tillträda avtalet.

2. Kommissionen skall vara depositarie för detta avtal.

3. Avtalet skall träda i kraft tre månader efter det att minst ett av länderna ovan har tillträtt det. För varje land som tillträder avtalet efter det att det trätt i kraft, skall avtalet träda i kraft tre månader senare.

4. Varje land som tillträder avtalet skall informera kommissionen om avslutandet av landets interna förfaranden när det gäller slutandet av detta avtal. Kommissionen skall informera de övriga parterna i detta avtal om att en ny part har tillträtt, inbegripet den dag då avtalet får full effekt för den parten.

5. Varje land som tillträder avtalet skall preliminärt delta som medlem i Ecurie-systemet från den dag kommissionen får en bestyrkt kopia av detta avtal, vederbörligen undertecknat av den nationella myndigheten med de befogenheter som krävs, samt de kontaktuppgifter som krävs enligt artikel 7 för att genomföra systemet i dess helhet.

Artikel 11

Upphävande

1. Om en part beslutar att säga upp avtalet skall denne meddela det skriftligt till de övriga parterna. Vid utgången av en tremånadersperiod från uppsägelsedagen skall avtalet upphöra att ha laga kraft mellan den part som beslutar att säga upp det och de övriga parterna i avtalet. Dagen för upphävandet av avtalet beror på det datum då beslutet meddelas till kommissionen. Kommissionen skall informera de övriga parterna i avtalet om den korrekta dagen.

2. Om ett deltagande land blir medlem i Europeiska unionen, skall beslut 87/600/Euratom tillämpas och detta avtal skall inte längre gälla för det landet.

3. Avtalet skall upphävas om Euratom beslutar att frånträda avtalet i enlighet med de villkor som fastställs i punkt 1.

Artikel 12

Bestämmelser som gäller Schweiz

Det avtal som ingåtts i form av en brevväxling mellan Euratom och Schweiz den 21 juni 1995 (EGT C 335, 13.12.1995, s. 4) skall upphävas från och med den dag då detta avtal för Schweiz träder i kraft efter det att landet tillträtt avtalet.

Utfärdat i Bryssel den 29 januari 2003.

För Europeiska atomenergigemenskapens kommission

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) Så snart alla ratifikationer har anmälts till kommissionen kommer ett meddelande att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.