22003A0306(01)

Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel

Europeiska unionens officiella tidning nr L 063 , 06/03/2003 s. 0029 - 0047


ÖVERSÄTTNING

ROTTERDAMKONVENTIONEN OM FÖRFARANDET MED FÖRHANDSGODKÄNNANDE SEDAN INFORMATION LÄMNATS FÖR VISSA FARLIGA KEMIKALIER OCH BEKÄMPNINGSMEDEL I INTERNATIONELL HANDEL

Parterna i denna konvention

som är medvetna om den skadliga påverkan som vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel har på människors hälsa och på miljön,

som erinrar sig de relevanta bestämmelserna i Rio-deklarationen om miljö och utveckling, och kapitel 19 i Agenda 21 om "Miljöanpassad hantering av giftiga kemikalier och åtgärder mot den olagliga internationella handeln med giftiga och farliga produkter",

som är uppmärksamma på det arbete som utförts av Förenta nationernas miljöprogram (UNEP) och Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) i handhavandet av det frivilliga förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats (Prior Informed Consent, PIC) enligt UNEP:s Amended London Guidelines for the Exchange of Information on Chemicals in International Trade (nedan kallade "de ändrade London-riktlinjerna") och FAO:s International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides (nedan kallad "de internationella förhållningsreglerna"),

som tar hänsyn till de omständigheter och särskilda krav som råder för utvecklingsländer och länder med övergångsekonomi, i synnerhet behovet av att stärka den nationella kapaciteten och förmågan att hantera kemikalier, inbegripet tekniköverföring, tillhandahållande av finansiellt och tekniskt bistånd och främjande av samarbete mellan parterna,

som noterar vissa länders särskilda behov av information om transiteringar,

som inser att goda rutiner för hantering av kemikalier bör främjas i alla länder, med beaktande av bland annat de frivilliga normera i de internationella förhållningsreglerna och i UNEP:s Code of Ethics on the International Trade in Chemicals,

som önskar säkerställa att farliga kemikalier som exporteras från deras territorium förpackas och märks på ett sätt som i tillräcklig grad skyddar människors hälsa och miljön, och som överensstämmer med principerna i de ändrade London-riktlinjerna och de internationella förhållningsreglerna,

som inser att handels- och miljöpolitik bör samverka om en hållbar utveckling skall kunna uppnås,

som understryker att inget i denna konvention skall tolkas som en ändring av en parts rättigheter och skyldigheter enligt något befintligt internationellt avtal som gäller kemikalier i internationell handel eller miljöskydd,

som förstår att vad som sägs ovan inte är avsett att skapa någon hierarki mellan denna konvention och andra internationella avtal,

som är fast beslutna att skydda människors hälsa, inbegripet konsumenters och arbetstagares hälsa, och miljön mot potentiellt skadlig påverkan från vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel,

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

Mål

Målet med denna konvention är att främja delat ansvar och gemensamma ansträngningar mellan parter i den internationella handeln med vissa farliga kemikalier i syfte att skydda människors hälsa och miljön från potentiell skada och för att bidra till en miljövänlig användning av sådana kemikalier; detta skall uppnås genom att informationsutbytet angående sådana kemikaliers egenskaper underlättas, genom att ett nationellt beslutsförfarande för import och export av sådana kemikalier inrättas, samt genom att de sålunda fattade besluten sprids till parterna.

Artikel 2

Definitioner

I denna konvention används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) kemikalie: ett ämne, för sig eller i blandning eller preparat, tillverkat eller utvunnet från naturen, med undantag för levande organismer. Definitionen omfattar följande kategorier: bekämpningsmedel (inbegripet mycket farliga beredningar av bekämpningsmedel) och industriella kemikalier.

b) förbjuden kemikalie: en kemikalie vars användning inom en eller flera kategorier har förbjudits genom en slutgiltig lag eller författning i syfte att skydda människors hälsa eller miljön. Detta inbegriper kemikalier som inte godkänts för första användning eller som dragits tillbaka av industrin, antingen från den inhemska marknaden eller från vidare behandling i det inhemska godkännandeförfarandet, och där det tydligt visats att åtgärden har vidtagits för att skydda människors hälsa eller miljön.

c) kemikalie som är underkastad stränga restriktioner: en kemikalie vars användning inom en eller flera kategorier så gott som helt har förbjudits genom en slutgiltig lag eller författning i syfte att skydda människors hälsa eller miljön, men som fortfarande får användas för bestämda ändamål. Detta inbegriper kemikalier för vilka godkännande nekats för så gott som all användning, eller som dragits tillbaka av industrin, antingen från den inhemska marknaden eller från vidare behandling i det inhemska godkännandeförfarandet, och där det tydligt visats att åtgärden har vidtagits för att skydda människors hälsa eller miljön.

d) mycket farlig beredning av bekämpningsmedel: en kemikalie som beretts för användning som bekämpningsmedel och som vid användning ger upphov till allvarliga hälso- eller miljöeffekter som kan konstateras inom kort tid efter en enstaka eller mångfaldig exponering.

e) slutgiltig lag eller författning: en bestämmelse som införts av en part och som inte kräver att parten inför ytterligare lagar eller andra författningar, och vars syfte är att förbjuda en kemikalie eller underkasta den stränga restriktioner.

f) export och import: förflyttning av en kemikalie från en part till en annan, dock ej rena transiteringar.

g) part: stat eller regional organisation för ekonomisk integration som har förbundit sig att efterleva denna konvention och för vilken konventionen har trätt i kraft.

h) regional organisation för ekonomisk integration: en organisation bestående av oberoende stater i en viss region och till vilken dess medlemsstater har överfört behörighet med avseende på sådant som omfattas av denna konvention och som vederbörligen har bemyndigats i enlighet med dess interna förfaranden att underteckna, ratificera, godta, godkänna eller ansluta sig till denna konvention.

i) undersökningskommittén för kemikalier: det biträdande organ som avses i artikel 18.6.

Artikel 3

Konventionens tillämpningsområde

1. Denna konvention gäller

a) kemikalier som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner, och

b) mycket farliga beredningar av bekämpningsmedel.

2. Denna konvention gäller inte

a) narkotiska droger eller psykotropiska preparat,

b) radioaktivt material,

c) avfall,

d) kemiska vapen,

e) läkemedel för människor och djur,

f) kemikalier som används som tillsatser i livsmedel,

g) livsmedel,

h) kemikalier i kvantiteter som sannolikt inte påverkar människors hälsa eller miljön och som importerats

i) i forsknings- eller analyssyfte, eller

ii) i rimliga kvantiteter av en enskild individ för dennes personliga bruk.

Artikel 4

Utsedda nationella myndigheter

1. Varje part skall utse en eller fler nationella myndigheter som skall ha befogenhet att på partens vägnar delta i de administrativa uppgifter som föreskrivs i denna konvention.

2. Varje part skall sträva efter att dessa myndigheter skall ha tillräckliga resurser för att kunna utföra sina uppgifter effektivt.

3. Varje part skall senast den dag denna konvention träder i kraft för den anmäla dessa myndigheters namn och adress till sekretariatet. Den skall omgående meddela sekretariatet om dessa uppgifter ändras.

4. Sekretariatet skall omgående informerna parterna om de anmälningar sekretariatet erhåller i enlighet med punkt 3.

Artikel 5

Förfaranden för kemikalier som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner

1. När en part har antagit en slutgiltig lag eller författning skall detta anmälas skriftligen till sekretariatet. Anmälan skall göras så snart som möjligt, dock senast nittio dagar efter det att den slutgiltiga lagen eller författningen trätt i kraft, och skall innehålla den information som krävs enligt bilaga I, om informationen finns tillgänglig.

2. Den dag denna konvention träder i kraft för en part skall parten skriftligen anmäla till sekretariatet vilka slutgiltiga lagar eller andra författningar som är i kraft vid den tidpunkten; parter som redan har anmält slutgiltiga lagar eller andra författningar enligt bestämmelserna i de ändrade Londonriktlinjerna eller de internationella förhållningsreglerna behöver dock inte upprepa anmälningarna.

3. Sekretariatet skall så snart som möjligt, dock senast sex månader efter det att en sådan anmälan som avses i punkterna 1 och 2 mottagits, kontrollera om anmälan innehåller den information som krävs enligt bilaga I. Om så är fallet skall sekretariatet omgående skicka en sammanfattning av informationen till alla parter. Om anmälan inte innehåller denna information skall sekretariatet informera den part som skickat anmälan om detta.

4. Sekretariatet skall var sjätte månad skicka parterna en kort sammanfattning av den information som mottagits i enlighet med punkterna 1 och 2, inbegripet information om de anmälningar som inte innehåller all den information som krävs enligt bilaga I.

5. Om sekretariatet har mottagit minst en anmälan från var och en av två PIC-regioner om någon kemikalie som har konstaterats uppfylla kraven i bilaga I, skall sekretariatet vidarebefordra anmälningarna till undersökningskommittén för kemikalier. PIC-regionernas sammansättning skall anges i ett beslut som skall antas enhälligt vid partskonferensens första möte.

6. Undersökningskommittén för kemikalier skall undersöka informationen i anmälningarna och i enlighet med de kriterier som anges i bilaga II utfärda rekommendationer till partskonferensen om huruvida kemikalien bör underkastas PIC-förfarandet och följaktligen förtecknas i bilaga III.

Artikel 6

Förfarande för mycket farliga beredningar av bekämpningsmedel

1. Part som är ett utvecklingsland eller ett land med övergångsekonomi och som har problem i landet orsakade av användningen av en mycket farlig beredning av bekämpningsmedel, får föreslå sekretariatet att beredningen förtecknas i bilaga III. Vid utarbetandet av förslaget får parten använda sig av kompetent teknisk expertis. Förslaget skall innehålla den information som krävs enligt del 1 i bilaga IV.

2. Sekretariatet skall så snart som möjligt, dock senast sex månader efter det att ett sådant förslag som avses i punkt 1 mottagits, kontrollera om förslaget innehåller den information som krävs enligt del 1 i bilaga IV. Om så är fallet skall sekretariatet omgående skicka en sammanfattning av informationen till alla parter. Om förslaget inte innehåller den information som krävs skall sekretariatet meddela den part som skickat förslaget om detta.

3. Sekretariatet skall samla in den övriga information som anges i del 2 i bilaga IV beträffande de förslag som lagts fram i enlighet med punkt 2.

4. När punkterna 2 och 3 är uppfyllda beträffande en mycket farlig beredning av bekämpningsmedel skall sekretariatet vidarebefordra förslaget med tillhörande information till undersökningskommittén för kemikalier.

5. Undersökningskommittén för kemikalier skall undersöka informationen i förslaget och övrig insamlad information och, på grundval av de kriterier som anges i del 3 i bilaga IV, utfärda rekommendationer till partskonferensen om huruvida den mycket farliga beredningen av bekämpningsmedel bör underkastas PIC-förfarandet och följaktligen förtecknas i bilaga III.

Artikel 7

Förteckning av kemikalier i bilaga III

1. Undersökningskommittén för kemikalier skall utarbeta ett utkast till riktlinjer för beslut beträffande var och en av de kemikalier som kommittén beslutat rekommendera för förteckning i bilaga III. Riktlinjerna för beslut skall minst bygga på den information som anges i bilaga I eller bilaga IV, och innehålla information om användning av kemikalien i en annan kategori än den kategori den slutgiltiga lagen eller författningen gäller.

2. Den rekommendation som avses i punkt 1 och utkastet till riktlinjer för beslut skall vidarebefordras till partskonferensen. Partskonferensen skall besluta om huruvida kemikalien bör underkastas PIC-förfarandet och följaktligen förtecknas i bilaga III, och godkänna utkastet till riktlinjer för beslut.

3. Sekretariatet skall omgående underrätta alla parter när partskonferensen beslutat att förteckna en kemikalie i bilaga III och godkänt tillhörande riktlinjer för beslut.

Artikel 8

Kemikalier i det frivilliga PIC-förfarandet

När det gäller kemikalier som omfattas av det frivilliga PIC-förfarandet men inte förtecknats i bilaga III före partskonferensens första möte skall partskonferensen vid sitt första mötet besluta om att förteckna kemikalien i bilaga III om kraven för sådan förteckning är uppfyllda.

Artikel 9

Borttagande av kemikalier från bilaga III

1. Om en part ger sekretariatet information som inte fanns tillgänglig vid beslutet om att förteckna en kemikalie i bilaga III, och som visar att kemikalien eventuellt inte längre bör finnas upptagen i bilagan enligt kriterierna i bilaga II eller bilaga IV, skall sekretariatet vidarebefordra informationen till undersökningskommittén för kemikalier.

2. Undersökningskommittén för kemikalier skall undersöka den information som den mottar i enlighet med punkt 1. Undersökningskommittén för kemikalier skall utarbeta ett reviderat utkast till riktlinjer för beslut för var och en av de kemikalier för vilka kommittén på grundval av kriterierna i bilaga II eller IV beslutat att rekommendera att kemikalien tas bort från bilaga III.

3. Den rekommendation som avses i punkt 2 skall vidarebefordras till partskonferensen åtföljd av ett reviderat utkast till riktlinjer för beslut. Partskonferensen skall besluta om kemikalien skall tas bort från bilaga III och om det reviderade utkastet till riktlinjer för beslut skall godkännas.

4. Sekretariatet skall omgående underrätta alla parter när partskonferensen beslutat att ta bort en kemikalie från bilaga III och godkänt det reviderade utkastet till riktlinjer för beslut.

Artikel 10

Skyldigheter vid import av kemikalier som finns upptagna i bilaga III

1. Alla parter skall anta de lagar och administrativa bestämmelser som behövs för att beslut om import av de kemikalier som anges i bilaga III skall fattas i tid.

2. Alla parter skall så snart som möjligt, dock senast nio månader efter det att de riktlinjer för beslut som avses i artikel 7.3 skickats, ge sekretariatet svar beträffande framtida import av den berörda kemikalien. Part som ändrar svaret skall omgående tillhandahålla sekretariatet det ändrade svaret.

3. När tidsfristen i punkt 2 löper ut skall sekretariatet omgående och skriftligen begära av parter som inte har lämnat något svar att göra detta. Om en part inte kan lämna ett svar skall sekretariatet om så är lämpligt hjälpa parten att lämna ett svar inom den tid som anges i sista meningen i artikel 11.2.

4. Det svar som avses i punkt 2 skall bestå av antingen

a) ett slutgiltigt beslut enligt lag eller administrativa bestämmelser om att

i) medge import,

ii) inte medge import, eller

iii) medge import på särskilda villkor, eller

b) ett interimssvar, som får inbegripa

i) ett interimsbeslut om att medge import på eller utan särskilda villkor, eller om att inte medge import under interimsperioden,

ii) en förklaring om att ett slutgiltigt beslut är under prövning,

iii) en begäran till sekretariatet eller den part som anmälde den slutgiltiga lagen eller författningen om ytterligare information, eller

iv) en begäran till sekretariatet om hjälp med att utvärdera kemikalien.

5. Ett svar enligt punkt 4 a eller b skall avse den eller de kategorier som anges för kemikalien i bilaga III.

6. Ett slutgiltigt beslut skall åtföljas av en beskrivning av de lagar eller administrativa bestämmelser som ligger till grund för det.

7. Alla parter skall senast den dag denna konvention träder i kraft för dem inlämna svar till sekretariatet beträffande var och en av de kemikalier som finns förtecknade i bilaga III. Parter som redan har lämnat sådana svar enligt bestämmelserna i de ändrade Londonriktlinjerna eller de internationella förhållningsreglerna behöver dock inte upprepa svaren.

8. Varje part skall göra sina svar enligt denna artikel tillgängliga för alla berörda inom dess jurisdiktion, i enlighet med dess lagar och administrativa bestämmelser.

9. En part som i enlighet med punkterna 2 och 4 ovan och artikel 11.2 beslutar att inte medge import av en kemikalie eller att medge import av kemikalien endast på särskilda villkor skall, om den inte redan har gjort det, samtidigt förbjuda eller föreskriva samma villkor för

a) import av kemikalien, oavsett källa, och

b) inhemsk produktion av kemikalien för inhemsk användning.

10. Sekretariatet skall var sjätte månad informera samtliga parter om inkomna svar. Denna information skall inbegripa en beskrivning av de lagar och administrativa bestämmelser som ligger till grund för besluten, om dessa finns tillgängliga. Sekretariatet skall dessutom informera parterna om de fall där något svar inte har lämnats in.

Artikel 11

Skyldigheter vid export av kemikalier som förtecknas i bilaga III

1. Varje exporterande part skall

a) vidta de rättsliga och administrativa åtgärder som behövs för att de svar som vidarebefordras av sekretariatet i enlighet med artikel 10.10 meddelas berörda inom dess jurisdiktion,

b) vidta de rättsliga eller administrativa åtgärder som behövs för att se till att exportörerna inom dess jurisdiktion följer besluten i svaren senast sex månader efter det att sekretariatet i enlighet med artikel 10.10 först informerat parterna om svaret,

c) på begäran och på lämpligt sätt ge råd till och hjälpa importerande parter

i) att skaffa ytterligare information som kan hjälpa dem att vidta åtgärder i enlighet med artikel 10.4 och punkt 2 c nedan, och

ii) att öka deras kapacitet och förmåga att handha kemikalier på ett säkert sätt under kemikaliens hela livscykel.

2. Parterna skall se till att kemikalier som förtecknas i bilaga III inte exporteras från dess territorium till någon importerande part som, på grund av exceptionella omständigheter, inte har lämnat något svar eller har lämnat ett interimssvar som inte innehåller något interimsbeslut, utom om

a) det är fråga om en kemikalie som vid importtillfället är registrerad som en kemikalie hos den importerande parten, eller

b) det är fråga om en kemikalie som bevisligen redan har använts hos eller importerats till den importerande parten och vars användning inte är förbjuden i lag eller författning, eller

c) exportören har sökt och erhållit ett uttryckligt medgivande för importen genom en utsedd nationell myndighet hos den importerande parten. Den importerande parten skall svara på en sådan begäran inom sextio dagar och skall omgående anmäla sitt beslut till sekretariatet.

De exporterande parternas skyldigheter enligt denna punkt börjar gälla sex månader efter det att sekretariatet i enlighet med artikel 10.10 först meddelat parterna att en part inte har lämnat in något svar eller har lämnat in ett interimssvar som inte innehåller något interimsbeslut, och gäller i ett år.

Artikel 12

Exportanmälan

1. Om en kemikalie som är förbjuden eller underkastad stränga restriktioner av en part exporteras från dess territorium, skall den parten skicka en exportanmälan till den importerande parten. Exportanmälan skall innehålla den information som anges i bilaga V.

2. Exportanmälan skall skickas före det första exporttillfälle som infaller efter det att en motsvarande slutgiltig lag eller författning antagits. Därefter skall exportanmälan skickas före det första exporttillfället varje kalenderår. Den importerande partens utsedda nationella myndighet får medge undantag från kravet att anmäla före export.

3. En exporterande part skall skicka en uppdaterad exportanmälan när den har antagit en slutgiltig lag eller författning som resulterar i betydande förändringar beträffande förbudet eller de stränga restriktionerna för kemikalien.

4. Den importerande parten skall bekräfta att den mottagit den första exportanmälan som mottas efter det att den slutgiltiga lagen eller författningen antagits. Om den exporterande parten inte får en sådan bekräftelse inom trettio dagar efter det att exportanmälan avsänts skall en andra anmälan skickas. Den exporterande parten skall göra rimliga ansträngningar för att se till att denna andra anmälan når den importerande parten.

5. En parts skyldigheter enligt punkt 1 upphör när

a) kemikalien har förtecknats i bilaga III,

b) den importerande parten i enlighet med artikel 10.2 har svarat sekretariatet beträffande kemikalien, och

c) sekretariatet har vidarebefordrat svaret till parterna i enlighet med artikel 10.10.

Artikel 13

Information som skall åtfölja exporterade kemikalier

1. Partskonferensen skall uppmuntra Världstullorganisationen att anvisa särskilda tullkoder i Harmoniserade systemet för de enskilda kemikalier och grupper av kemikalier som förtecknas i bilaga III. När en sådan kod har anvisats skall parterna kräva att koden vid export anges i transportdokumenten för kemikalien.

2. Under förutsättning att det inte påverkar villkor uppställda av den importerande parten skall parterna kräva att kemikalier, som förtecknas i bilaga III eller som är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner på dess territorium, vid export omfattas av märkningskrav som innebär att tillräcklig information om risker och faror för människors hälsa eller miljön tillhandahålls, varvid relevanta internationella normer skall beaktas.

3. Under förutsättning att det inte påverkar villkor uppställda av den importerande parten får en part kräva att kemikalier, som på dess territorium omfattas av krav på märkning i miljö- eller hälsohänseende, vid export omfattas av märkningskrav som innebär att tillräcklig information om risker och faror för människors hälsa eller miljön tillhandahålls, varvid relevanta internationella normer skall beaktas.

4. När det gäller kemikalier som avses i punkt 2 som skall användas för yrkesbruk skall den exporterande parten begära att ett säkerhetsdatablad, i ett internationellt erkänt format och med den mest aktuella information som finns tillgänglig, sänds till varje importör.

5. Informationen i märkningen och databladet bör i möjligaste mån vara på ett eller fler av den importerande partens officiella språk.

Artikel 14

Informationsutbyte

1. Varje part skall på lämpligt sätt och i överensstämmelse med konventionens syfte underlätta

a) utbyte av vetenskaplig, teknisk, ekonomisk och juridisk information om de kemikalier som omfattas av denna konvention, inbegripet information om toxikologi, ekotoxikologi och säkerhet,

b) tillhandahållande av offentlig information om inhemska lagar och andra författningar som berör denna konvention, och

c) tillhandahållande av information till andra parter, direkt eller via sekretariatet, om inhemska lagar och andra författningar som avsevärt begränsar en eller flera användningar av kemikalien.

2. Parter som utbyter information i enlighet med denna konvention skall skydda konfidentiell information enligt överenskommelse parterna emellan.

3. Följande information skall inte betraktas som konfidentiell vid tillämpning av denna konvention:

a) Den information som avses i bilagorna I och IV och som inlämnats i enlighet med artiklarna 5 och 6.

b) Den information som ges på de säkerhetsdatablad som avses i artikel 13.4.

c) Sista förbrukningsdag för kemikalien.

d) Information om säkerhetsåtgärder, inbegripet riskklassificering, risktyp och säkerhetsråd.

e) En sammanfattning av resultaten från de toxikologiska och ekotoxikologiska testerna.

4. Kemikaliens produktionsdag skall i allmänhet inte anses som konfidentiell vid tillämpning av denna konvention.

5. Parter som behöver information om transitering av kemikalier som anges i bilaga III genom dess territorium får anmäla detta till sekretariatet, som skall informera alla parter om detta.

Artikel 15

Konventionens tillämpning

1. Alla parter skall vidta de åtgärder som krävs för att upprätta och förstärka sin nationella infrastruktur och sina institutioner för att denna konvention skall kunna tillämpas effektivt. Åtgärderna kan vid behov inbegripa antagande eller ändring av nationella lagar eller administrativa bestämmelser, och kan även inbegripa

a) upprättande av nationella register och databaser som innehåller säkerhetsinformation om kemikalier,

b) uppmuntran av initiativ som tas av industrin för att främja kemikaliesäkerhet, och

c) främjande av frivilliga avtal, varvid artikel 16 skall beaktas.

2. Varje part skall i möjligaste mån se till att allmänheten har tillgång till information om kemikaliehantering, olyckshantering och alternativ som är säkrare för människors hälsa eller miljön än de kemikalier som anges i bilaga III.

3. Parterna är överens om att samarbeta direkt eller genom behöriga internationella organisationer i tillämpningen av denna konvention på delregional, regional och global nivå.

4. Ingenting i denna konvention skall tolkas som en begränsning av parternas rätt att vidta strängare åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön än vad som föreskrivs i denna konvention, under förutsättning att åtgärderna inte strider mot denna konvention eller internationell rätt.

Artikel 16

Tekniskt bistånd

Parterna skall, med särskild hänsyn till de behov som utvecklingsländer och länder med övergångsekonomi har, samarbeta för att främja tekniskt bistånd till utvecklingen av den infrastruktur och kapacitet som krävs för att hantera kemikalier för att konventionen skall kunna genomföras. Parter med en mera avancerad kemikaliereglering bör ge tekniskt bistånd, inbegripet utbildning, till andra parter i deras arbete med att utveckla sin infrastruktur och kapacitet för hantering av kemikalier under hela livscykeln.

Artikel 17

Brott mot konventionens bestämmelser

Partskonferensen skall så snart som möjligt utarbeta och godkänna förfaranden och institutionella mekanismer för att fastställa brott mot konventionens bestämmelser och för åtgärder mot parter som bryter mot bestämmelserna.

Artikel 18

Partskonferensen

1. En partskonferens inrättas härmed.

2. Partskonferensens första möte skall, senast ett år efter det att denna konvention trätt i kraft, sammankallas gemensamt av verkställande direktören för Förenta nationernas miljöprogram och generaldirektören för Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation. Partskonferensen skall därefter hålla ordinarie möten med jämna mellanrum som skall bestämmas av konferensen.

3. Partskonferensen skall hålla extraordinarie möten vid andra tillfällen när konferensen anser det nödvändigt eller efter skriftlig begäran av någon part med stöd av minst en tredjedel av parterna.

4. Vid sitt första möte skall partskonferensen enhälligt komma överens om och anta sin arbetsordning och finansiella regler för konferensen och underordnade organ, samt finansiella bestämmelser för sekretariatets verksamhet.

5. Partskonferensen skall fortlöpande övervaka och utvärdera tillämpningen av denna konvention. Den skall utföra de uppgifter den ålagts genom konventionen och skall i detta syfte

a) inrätta i enlighet med punkt 6 de underställda organ den anser nödvändiga för genomförandet av denna konvention,

b) där så är lämpligt samarbeta med kompetenta internationella organisationer samt mellanstatliga och icke-statliga organ, och

c) överväga och vidta andra åtgärder som kan erfordras för att konventionens syfte skall kunna uppnås.

6. Vid sitt första möte skall partskonferensen inrätta ett underställt organ, kallat undersökningskommittén för kemikalier, som skall utföra de uppgifter som den åläggs genom denna konvention. Därvid gäller följande:

a) Ledamöterna i undersökningskommittén för kemikalier utses av partskonferensen. Kommittén skall bestå av ett begränsat antal experter i kemikaliehantering utsedda av parternas regeringar. Ledamöterna skall utses på grundval av en rättvis geografisk fördelning som garanterar en jämvikt mellan parter som är industriländer och parter som är utvecklingsländer.

b) Partskonferensen skall besluta om kommitténs direktiv, organisation och verksamhet.

c) Kommittén skall göra sitt yttersta för att utfärda sina rekommendationer enhälligt. Om enhällighet inte kan nås trots att kommittén gjort sitt yttersta skall rekommendationen som en sista utväg antas med två tredjedels majoritet bland de ledamöter som är närvarande och röstar.

7. Förenta nationerna, dess fackorgan och Internationella atomenergiorganet och stater som inte är parter i denna konvention får företrädas som observatörer vid partskonferensens möten. Andra organ och institutioner, såväl nationella som internationella, statliga eller icke-statliga, som är kompetenta inom de områden som omfattas av denna konvention och som har informerat sekretariatet om sin önskan att företrädas som observatör vid något av partskonferensens möten får ges tillträde, såvida inte minst en tredjedel av de närvarande parterna motsätter sig detta. Observatörernas tillträde och deltagande skall ske i enlighet med den arbetsordning som partskonferensen antar.

Artikel 19

Sekretariatet

1. Ett sekretariat inrättas härmed.

2. Sekretariatet skall

a) arrangera partskonferensens och de underställda organens möten och tillhandahålla de tjänster som behövs,

b) på begäran bistå parterna, särskilt parter som är utvecklingsländer eller parter med övergångsekonomi, vid tillämpningen av denna konvention,

c) säkerställa nödvändig samordning med sekretariaten för andra kompetenta internationella organ,

d) under partskonferensens överinseende vidta de administrativa och avtalsmässiga åtgärder som krävs för att det skall kunna utföra sina uppgifter, och

e) utföra de sekretariatsuppgifter som anges i denna konvention och andra sådana uppgifter som fastställs av partskonferensen.

3. Sekretariatets uppgifter i enlighet med denna konvention skall utföras gemensamt av den verkställande direktören för Förenta Nationernas miljöprogram och generaldirektören för Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation, med förbehåll för de bestämmelser dessa kommer överens om och som partskonferensen godkänner.

4. Om partskonferensen konstaterar att sekretariatet inte fungerar som avsett, får den med tre fjärdedels majoritet av de parter som är närvarande och röstar anförtro sekretariatets arbetsuppgifter till en eller flera andra kompetenta internationella organisationer.

Artikel 20

Tvistlösning

1. Tvister parter emellan om tolkning eller tillämpning av denna konvention skall lösas genom förhandlingar eller andra fredliga medel som parterna bestämmer.

2. En part som inte är en regional organisation för ekonomisk integration får när den ratificerar, godtar, godkänner eller ansluter sig till denna konvention, eller när som helst därefter, lämna en skriftlig förklaring till depositarien om att parten godtar att en eller båda av följande metoder skall vara obligatorisk för lösning av tvister om konventionens tolkning eller tillämpning med parter som gjort motsvarande åtagande:

a) Skiljedom i enlighet med förfaranden som skall antas så snart som möjligt av partskonferensen i en bilaga.

b) Hänskjutande av tvisten till Internationella domstolen.

3. En part som är en regional organisation för ekonomisk integration får lämna en förklaring i samma syfte avseende skiljedom i enlighet med det förfarande som anges i punkt 2 a.

4. En förklaring som gjorts i enlighet med punkt 2 skall förbli i kraft tills den upphör att gälla i enlighet med dess villkor eller i tre månader efter det att en skriftlig återkallelse av förklaringen har deponerats hos depositarien.

5. Det faktum att en förklaring upphört att gälla eller återkallats eller att en ny förklaring lämnats skall inte på något sätt påverka pågående förfaranden i skiljedomstol eller i Internationella domstolen, såvida inte de tvistande parterna kommer överens om annat.

6. Om de tvistande parterna inte har accepterat samma förfarande eller något av de förfaranden som anges punkt 2, och om de inte har kunnat lösa tvisten inom 12 månader efter det att en part anmält till en annan att en tvist föreligger mellan dem, skall tvisten på begäran av någon av de tvistande parterna hänskjutas till en förlikningskommission. Förlikningskommissionen skall lämna en rapport med rekommendationer. Ytterligare förfaranden rörande förlikningskommissionen skall anges i en bilaga som skall antas av partskonferensen senast vid dess andra möte.

Artikel 21

Ändring av konventionen

1. Varje part får föreslå ändringar av denna konvention.

2. Ändringar av konventionen skall antas vid partskonferensens möten. Sekretariatet skall vidarebefordra ändringsförslagen till parterna minst sex månader före det möte där ändringen skall läggas fram för antagande. Sekretariatet skall också vidarebefordra ändringsförslagen till signatärerna till denna konvention och i informationssyfte till depositarien.

3. Parterna skall göra sitt yttersta för att nå enhällighet om varje föreslagen ändring av denna konvention. Om enhällighet inte kan nås trots att parterna gjort sitt yttersta skall ändringen som en sista utväg antas med tre fjärdedels majoritet bland de parter som är närvarande och röstar vid mötet.

4. Depositarien skall vidarebefordra ändringen till alla parter för ratificering, godtagande eller godkännande.

5. Ratificering, godtagande eller godkännande av en ändring skall anmälas skriftligen till depositarien. En ändring som antagits i enlighet med punkt 3 skall för de parter som godtagit ändringen träda i kraft den nittionde dagen efter det att minst tre fjärdedelar av parterna deponerat sina ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument. Därefter träder ändringen i kraft för andra parter den nittionde dagen efter det att parten deponerat sitt instrument för ratificering, godtagande eller godkännande av ändringen.

Artikel 22

Antagande och ändring av bilagorna

1. Bilagorna till denna konvention skall utgöra en integrerad del av konventionen, och en hänvisning till konventionen är, om inte annat uttryckligen föreskrivs, samtidigt en hänvisning till bilagorna.

2. Bilagorna skall uteslutande röra procedurfrågor och vetenskapliga, tekniska och administrativa frågor.

3. Följande förfarande skall tillämpas på förslag, antagande och ikraftträdande avseende ytterligare bilagor till denna konvention:

a) Ytterligare bilagor skall föreslås och antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 21.1-artikel 21.3.

b) Parter som inte kan acceptera en ytterligare bilaga skall skriftligen anmäla detta till depositarien inom ett år från den dag då depositarien meddelat att bilagan antagits. Depositarien skall utan dröjsmål underrätta alla parter om mottagna anmälningar. En part kan när som helst dra tillbaka sin anmälan om att en ytterligare bilaga inte accepteras; bilagan skall då träda i kraft för den parten om inte annat följer av punkt c.

c) För parter som inte har inlämnat en sådan anmälan som avses i punkt b skall bilagan träda i kraft ett år efter det att depositarien meddelat att en ytterligare bilaga antagits.

4. Med undantag av bilaga III skall det förfarande som gäller förslag, antagande och ikraftträdande avseende ytterligare bilagor till denna konvention också gälla förslag, antagande och ikraftträdande avseende ändring av bilagor till konventionen.

5. Följande förfarande skall tillämpas på förslag, antagande och ikraftträdande avseende ändringar av bilaga III:

a) Ändringar av bilaga III skall föreslås och antas i enlighet med det förfarande som anges i artiklarna 5-9 och artikel 21.2.

b) Beslut om antagande skall fattas enhälligt av partskonferensen.

c) Depositarien skall omgående meddela parterna om beslut om att ändra bilaga III. Ändringen skall träda i kraft för alla parter den dag som anges i beslutet.

6. Om en ytterligare bilaga eller en ändring av en bilaga hör samman med en ändring av konventionen skall bilagan eller ändringen inte träda i kraft förrän ändringen av konventionen har trätt i kraft.

Artikel 23

Omröstningar

1. Om inte annat följer av punkt 2 skall varje part i denna konvention ha en röst.

2. Regionala organisationer för ekonomisk integration skall, i ärenden inom deras behörighetsområde, utöva sin rösträtt med ett antal röster som är lika med det antal av deras medlemsstater som är parter i denna konvention. En sådan organisation skall inte utöva sin rösträtt om någon av dess medlemsstater utövar sin, och vice versa.

3. I denna konvention avses med parter som är närvarande och röstar: parter som är närvarande och avger en ja- eller nej-röst.

Artikel 24

Undertecknande

Denna konvention skall vara öppen för undertecknande av alla stater och regionala organisationer för ekonomisk integration i Rotterdam den 11 september 1998, och därefter i Förenta nationernas högkvarter i New York från och med den 12 september 1998 till och med den 10 september 1999.

Artikel 25

Ratificering, godtagande, godkännande och anslutning

1. Denna konvention skall ratificeras, godtas eller godkännas av stater och regionala organisationer för ekonomisk integration. Den skall vara öppen för anslutning för stater och regionala organisationer för ekonomisk integration från och med dagen efter sista dagen för undertecknande av konventionen. Ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumenten skall deponeras hos depositarien.

2. En regional organisation för ekonomisk integration som blir part i denna konvention utan att någon av dess medlemsstater är part, är bunden av de förpliktelser som åligger den enligt konventionen. Om en eller flera av organisationens medlemsstater är part i konventionen skall organisationen och dess medlemsstater besluta om deras respektive ansvar vid fullgörandet av de skyldigheter som åligger dem enligt konventionen. I sådana fall får organisationen och medlemsstaterna inte samtidigt utöva sina rättigheter enligt konventionen.

3. Regionala organisationer för ekonomisk integration skall i ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet uppge omfattningen av sin behörighet i frågor som regleras av konventionen. Sådana organisationer skall också underrätta depositarien, som i sin tur skall informera parterna, om relevanta förändringar av behörighetens omfattning.

Artikel 26

Ikraftträdande

1. Denna konvention skall träda i kraft den nittionde dagen efter den dag då det femtionde ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet deponerats.

2. För stat eller regional organisation för ekonomisk integration som ratificerar, godtar eller godkänner konventionen eller ansluter sig till den efter deponering av det femtionde ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet, träder konventionen i kraft den nittionde dagen efter den dag då denna stat eller regionala organisation för ekonomisk integration deponerade sitt ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument.

3. Vid tillämpning av punkterna 1 och 2 skall instrument deponerade av regionala organisationer för ekonomisk utveckling inte räknas som tillägg utöver dem som deponerats av organisationens medlemsstater.

Artikel 27

Reservationer

Inga reservationer får göras avseende denna konvention.

Artikel 28

Frånträde

1. En part kan genom en skriftlig underrättelse till depositarien frånträda konventionen när som helst efter det att tre år har förflutit från det att konventionen trädde i kraft för partens vidkommande.

2. Frånträdet blir gällande ett år efter den dag då depositarien mottog underrättelsen om frånträde eller vid det senare datum som anges i underrättelsen.

Artikel 29

Depositarie

Förenta nationernas generalsekreterare skall vara depositarie för denna konvention.

Artikel 30

Autentiska texter

Originalet till denna konvention, vars arabiska, kinesiska, engelska, franska, ryska och spanska texter äger lika giltighet, skall deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare.

TILL bekräftelse HÄRAV har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat denna konvention.

Utfärdad i Rotterdam den tionde september nittonhundranioåtta.

Bilaga I till bilaga A

INFORMATION SOM SKALL LÄMNAS VID ANMÄLAN ENLIGT ARTIKEL 5

Anmälan skall innehålla följande:

1. Egenskaper, identifiering och användningsområden:

a) Trivialnamn.

b) Namn enligt internationellt erkänd terminologi (t.ex. från International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)), om sådan finns.

c) Handelsnamn och namn på preparat.

d) Kodnummer: Nummer enligt Chemicals Abstract Service (CAS-nummer), tullkod i Harmoniserade systemet och andra nummer.

e) Upplysningar om riskklassificering om kemikalien omfattas av klassificeringskrav.

f) Kemikaliens användningsområden

g) Fysikalisk-kemiska, toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper.

2. Slutgiltig lag eller författning:

a) Information som är specifik för den slutgiltiga lagen eller författningen:

i) Sammanfattning av den slutgiltiga lagen eller författningen.

ii) Hänvisning till den slutgiltiga lagen eller författningen.

iii) Datum då den slutgiltiga lagen eller författningen träder i kraft.

iv) Uppgift om huruvida den slutgiltiga lagen eller författningen infördes på grundval av en risk- eller faroutvärdering och om så är fallet information om utvärderingen med hänvisning till relevanta dokument.

v) Orsaker till införandet av den slutgiltiga lagen eller författningen som gäller människors hälsa, inbegripet konsumenters och arbetstagares hälsa, eller miljön.

vi) Sammanfattning av de faror och risker som kemikalien utgör för människors hälsa, inbegripet konsumenters och arbetstagares hälsa, eller miljön och den slutgiltiga lagens eller författningens förväntade effekt.

b) Kategori eller kategorier som den slutgiltiga lagen eller författningen gäller, samt för varje kategori följande uppgifter:

i) Användningsområden som förbjuds genom den slutgiltiga lagen eller författningen.

ii) Användningsområden som fortfarande tillåts.

iii) Uppskattning, där en sådan finns, av vilka kvantiteter kemikalien som produceras, importeras, exporteras och används.

c) Indikationer, i möjligaste mån, på hur den slutgiltiga lagen eller författningen kan komma att påverka andra stater och regioner.

d) Annan relevant information, t.ex.

i) en bedömning av den slutgiltiga lagens eller författningens socioekonomiska effekter,

ii) information om alternativ och deras relativa risker, där sådan finns tillgänglig, t.ex.

- integrerade sjukdomsbekämpningsstrategier,

- industriella metoder och processer, inbegripet renare teknologi.

Bilaga ii till bilaga A

KRITERIER FÖR FÖRTECKNING AV KEMIKALIER SOM ÄR FÖRBJUDNA ELLER UNDERKASTADE STRÄNGA RESTRIKTIONER I BILAGA III

När undersökningskommittén för kemikalier undersöker de anmälningar som vidarebefordrats av sekretariatet i enlighet med artikel 5.5 skall den

a) bekräfta att den slutgiltiga lagen eller författningen har införts till skydd för människors hälsa eller miljön,

b) fastställa att den slutgiltiga lagen eller författningen har införts till följd av en riskutvärdering; denna utvärdering skall bygga på en analys av vetenskapliga data gjord med beaktande av de förhållanden som råder hos den berörda parten; de inlämnade handlingarna skall i detta syfte visa

i) att uppgifterna har tagits fram i enlighet med vetenskapligt erkända metoder,

ii) att uppgifterna har undersökts och att detta har registrerats i enlighet med allmänt erkända vetenskapliga principer och förfaranden,

iii) att den slutgiltiga lagen eller författningen bygger på en riskutvärdering som inbegriper rådande förhållanden hos den part som vidtagit åtgärden,

c) överväga om den slutgiltiga lagen eller författningen ger en tillräckligt solid grund för att motivera att kemikalien förtecknas i bilaga III, varvid hänsyn skall tas till

i) om den slutgiltiga lagen eller författningen har lett till, eller kan förväntas leda till, en avsevärd minskning av den kvantitet av kemikalien som används eller av antalet användningsområden,

ii) om den slutgiltiga lagen eller författningen har lett till en verklig riskminskning eller kan förväntas leda till en avsevärd minskning av riskerna för människors hälsa eller miljön för den part som lämnat in anmälan,

iii) om de överväganden som utmynnade i den slutgiltiga lagen eller författningen enbart är tillämpliga i ett begränsat geografiskt område eller under andra begränsade omständigheter,

iv) om det visats att det pågår en internationell handel med kemikalien,

d) beakta att internationellt missbruk inte är en tillräcklig anledning i sig att förteckna kemikalien i bilaga III.

Bilaga III till bilaga A

KEMIKALIER SOM OMFATTAS AV FÖRFARANDET MED FÖRHANDSGODKÄNNANDE SEDAN INFORMATION LÄMNATS

>Plats för tabell>

Bilaga IV till bilaga A

INFORMATION OCH KRITERIER FÖR FÖRTECKNING AV MYCKET FARLIGA BEREDNINGAR AV BEKÄMPNINGSMEDEL I BILAGA III

Del 1: Information som skall lämnas av den part som lägger fram ett förslag

Förslag som lämnas in i enlighet med artikel 6.1 skall innehålla följande information:

a) Beredningens namn.

b) Namnet på de aktiva beståndsdelarna i beredningen.

c) Relativ mängd av varje aktiv beståndsdel i beredningen.

d) Typ av beredning.

e) Handelsnamn och tillverkarnas namn, om tillgängliga.

f) Beredningens vanliga och erkända användningsområden inom den part som lägger fram förslaget.

g) En tydlig beskrivning av incidenter som har samband med problemet, inbegripet skadliga effekter och det sätt på vilket beredningen användes.

h) Lagstiftningsåtgärder och administrativa eller andra åtgärder som den part som lägger fram förslaget har vidtagit eller avser att vidta till följd av dessa incidenter.

Del 2: Information som skall samlas in av sekretariatet

Med tillämpning av artikel 6.3 skall sekretariatet samla in bland annat följande relevant information om beredningen:

a) Beredningens fysikalisk-kemiska, toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper.

b) Förekomst av hanterings- eller tillämpningsrestriktioner i andra stater.

c) Information om incidenter som har samband med beredningen i andra stater.

d) Information som lämnats av andra parter, internationella organisationer, icke-statliga organisationer eller andra relevanta nationella eller internationella källor.

e) Tillgängliga risk- och faroutvärderingar.

f) Tillgängliga uppgifter om i vilken omfattning beredningen används, t.ex. antal registreringar eller produktions- eller försäljningskvantitet.

g) Andra beredningar av bekämpningsmedlet, och eventuella incidenter som har samband med dessa.

h) Alternativa sjukdomsbekämpningsrutiner.

i) Annan information som undersökningskommittén för kemikalier anser relevant.

Del 3: Kriterier för förteckning av mycket farliga beredningar av bekämpningsmedel i bilaga III

När undersökningskommittén för kemikalier utreder förslag vidarebefordrade av sekretariatet i enlighet med artikel 6.5 skall följande beaktas:

a) Tillförlitligheten hos den information som visar att användningen av beredningen, i enlighet med vanliga eller erkända rutiner inom den part som lägger fram förslaget, gav upphov till de rapporterade incidenterna.

b) Incidenternas relevans för andra stater med liknande klimat, förhållanden och användningsområden för beredningen.

c) Eventuella hanterings- eller tillämpningsrestriktioner som kräver teknik eller förfaringssätt som inte rimligtvis eller i större utsträckning kan tillämpas i stater utan nödvändig infrastruktur.

d) De rapporterade effekternas betydelse i förhållande till använd kvantitet av beredningen.

e) Att internationellt missbruk inte är tillräcklig anledning i sig att förteckna beredningen i bilaga III.

Bilaga V till bilaga A

INFORMATION SOM SKALL LÄMNAS VID EXPORTANMÄLAN

1. Exportanmälan skall innehålla följande information:

a) Namn på och adress till den exporterande respektive importerande partens berörda utsedda nationella myndigheter.

b) Beräknad dag för export till den importerande parten.

c) Namn på den kemikalie som är förbjuden eller underkastad stränga restriktioner, och en sammanfattning av den information som anges i bilaga I och som enligt artikel 5 skall lämnas till sekretariatet. Om mer än en sådan kemikalie ingår i en blandning eller ett preparat skall sådan information ges för var och en av dessa kemikalier.

d) En förklaring om vilken kategori kemikalien är tänkt att placeras i och hur kemikalien kommer att användas inom den kategorin inom den importerande parten, om detta är känt.

e) Information om försiktighetsåtgärder för att minska exponering för och emission av kemikalien.

f) När det är fråga om en blandning eller ett preparat, koncentrationen av den eller de berörda kemikalierna.

g) Importörens namn och adress.

h) All övrig information som finns lätt tillgänglig för den exporterande partens berörda utsedda nationella myndighet och som kan vara till nytta för den importerande partens utsedda nationella myndighet.

2. Utöver den information som anges i punkt 1 skall den exporterande parten på den importerande partens begäran tillhandahålla även sådan information som anges i bilaga I.

BILAGA B

EUROPEISKA GEMENSKAPENS FÖRKLARING I ENLIGHET MED ARTIKEL 34.3 I KONVENTIONEN OM BIOLOGISK MÅNGFALD

"Europeiska gemenskapen förklarar att den i enlighet med Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta, är behörig att ingå internationella avtal och fullgöra de skyldigheter som följer av avtalen när detta bidrar till att följande mål uppnås:

- Att bevara, skydda och förbättra miljön.

- Att skydda människors hälsa.

- Att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt.

- Att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem.

Europeiska gemenskapen förklarar vidare att den redan har antagit rättsakter, bland annat Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 om export och import av farliga kemikalier, som är bindande för medlemsstaterna i frågor som regleras i denna konvention och skall på lämpligt sätt översända en förteckning över dessa rättsakter till konventionens sekretariat.

Europeiska gemenskapen ansvarar för genomförandet av de skyldigheter som följer av konventionen och som omfattas av gällande gemenskapslagstiftning.

Utövandet av gemenskapens behörighet är till sin natur i ständig utveckling."