22001D0158

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 158/2001 av den 11 december 2001 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 065 , 07/03/2002 s. 0036 - 0037


Gemensamma EES-kommitténs beslut

nr 158/2001

av den 11 december 2001

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR FATTAT FÖLJANDE BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat avtalet), särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1) Bilaga XIII till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 119/2001 av den 28 september 2001(1).

(2) Kommissionens förordning (EG) nr 997/2001 av den 22 maj 2001 om ändring av förordning (EG) nr 805/1999 om fastställande av vissa tillämpningsåtgärder för rådets förordning (EG) nr 718/1999 om en politik för reglering av gemenskapens flottkapacitet inom inlandssjöfarten för att främja transporter på de inre vattenvägarna(2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande nya strecksats skall läggas till i punkt 45b (kommissionens förordning (EG) nr 805/1999) i bilaga XIII till avtalet:

"- 32001 R 0997: Kommissionens förordning (EG) nr 997/2001 av den 22 maj 2001 (EGT L 142, 29.5.2001, s. 18)."

Artikel 2

Texterna till förordning (EG) nr 997/2001 på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning, skall vara autentiska.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 12 december 2001 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén(3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 11 december 2001.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

B. Grydeland

Ordförande

(1) EGT L 322, 6.12.2001, s. 35.

(2) EGT L 142, 29.5.2001, s. 18.

(3) Inga konstitutionella krav angivna.