22001D0112(02)

Beslut nr 1/2000 av blandade EG-EFTA-kommittén för gemensam transitering av den 20 december 2000 om ändring av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 009 , 12/01/2001 s. 0001 - 0107


Beslut nr 1/2000 av blandade EG-EFTA-kommittén för gemensam transitering

av den 20 december 2000

om ändring av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande

(2001/10/EG)

BLANDADE KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande(1), särskilt artikel 15.3 a, b och c i denna, och

av följande skäl:

(1) Förfarandet för gemensam transitering är huvudsakligen avsett att underlätta varuhandeln mellan de fördragsslutande parterna. Förenkling och förtydligande av reglerna för gemensam transitering är till nytta för såväl de ekonomiska aktörerna som tullmyndigheterna.

(2) De problem som visat sig under senare år inom ramen för transiteringsförfarandena har förorsakat betydande förluster för de fördragsslutande parternas budgetar, och har utgjort ett hot mot de ekonomiska aktörerna i Europa.

(3) Det har därför bedömts nödvändigt att modernisera transiteringsförfarandena, för att bättre tillgodose de ekonomiska aktörernas behov samtidigt som de fördragsslutande parternas allmänintressen effektivt skyddas.

(4) Tydlig åtskillnad bör göras mellan en standardprocedur som är tillämplig för alla aktörer och förenklingar som är tillämpliga enbart för aktörer som uppfyller vissa villkor. Det tillvägagångssätt som införs bör därför vara balanserat och grundat på beaktande av riskerna, så att tillförlitliga ekonomiska aktörer gynnas genom att de ges möjlighet att använda förenklingar med hjälp av ett särskilt tillstånd, samtidigt som principen om fritt tillträde till den grundläggande transiteringsproceduren bibehålls.

(5) Reglerna om ställande av säkerhet - inbegripet om användning av de olika systemen för ställande av säkerhet och om de fall där befrielse från ställande av säkerhet kan medges - i samband med gemensam transitering bör anges tydligare. För att säkerställa ett adekvat skydd för de fördragsslutande parternas ekonomiska intressen, utan att för den skull lägga en oproportionerligt stor börda på dem som använder sig av transiteringsförfarandet, bör såväl den ekonomiske aktörens tillförlitlighet som de risker som är förknippade med varorna beaktas vid ställande av säkerhet och fastställande av beloppet för denna.

(6) För att värna de fördragsslutande parternas intäkter och förhindra bedrägerier inom ramen för transitering bör det införas en ordning med stegvisa åtgärder vad gäller användningen av samlad säkerhet. Sålunda kan till att börja med, när risken för bedrägerier är hög och förlust av inkomster alltså kan befaras, ett förbud mot nedsättning av beloppet för säkerheten tas i beaktande. Ett tillfälligt förbud mot användning av samlad säkerhet bör dock också vara möjligt, när det kan visas att en särskilt allvarlig undantagssituation föreligger, som särskilt kan bero på organiserad brottslig verksamhet på internationell nivå. Om det krävs att individuell säkerhet skall ställas i stället för samlad säkerhet, bör den börda som detta medför för aktörerna lättas genom så stora förenklingar som möjligt. Vid tillämpningen av de stegvisa åtgärderna bör emellertid hänsyn tas till den särskilda situationen för de ekonomiska aktörer som uppfyller vissa särskilda kriterier.

(7) Det bör närmare anges på vilket sätt de behöriga myndigheterna skall avsluta förfarandet, i förhållande till platsen, tidpunkten och omständigheterna för förfarandets avslutande, i syfte att tydligare fastställa räckvidden av och gränserna för förfarandeinnehavarens skyldigheter och att säkerställa att ansvarighet för innehavaren fortsätter att föreligga i full utsträckning om det inte finns uppgifter som gör det möjligt att fastställa att förfarandet har avslutats. För att förbättra säkerheten och effektiviteten inom ramen för procedurerna för transitering bör avslutningen förbättras med hjälp av sådana operationella åtgärder och bestämmelser som tryggar en så snabb avslutning som möjligt av förfarandet från de behöriga myndigheternas sida.

(8) I avvaktan på ett fullständigt genomförande av det datoriserade transiteringssystemet kan den administrativa förvaltningen och kontrollen av procedurerna för gemensam transitering förbättras genom att det i reglerna införs vissa bestämmelser i vilka de procedurer som skall tillämpas och de tidsramar som skall iakttas för att de som använder sig av transiteringsförfarandet skall få god service klart anges.

(9) Det är nödvändigt att komplettera gällande bestämmelser om gemensam transitering för att underlätta uppbörd vid uppkomst av skuld. Omständigheterna för uppkomst av skuld bör anges närmare och gäldenärerna och den för uppbörd behöriga myndigheten bör klart anges.

(10) De särskilda bestämmelser om genomförande med hjälp av datoriserade procedurer av förfarandet för gemensam transitering vilka infördes i konventionen genom beslut nr 1/99(2) och nr 2/99(3) bör anpassas till den nya strukturen för bilagorna.

(11) Införandet av euron den 1 januari 1999 som ersättning för ecun måste beaktas.

(12) Av översiktlighetsskäl och läsbarhetsskäl och med hänsyn till omfattningen av ändringarna av bilagorna I, II och III till konventionen, framstår det som lämpligt att ersätta texten i respektive bilaga med en ny text.

(13) Ändringarna av bilagorna medför att texten i själva konventionen bör anpassas till dessa ändringar genom ett beslut av blandade kommittén, i enlighet med artikel 15.3 c i konventionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande ändras på följande sätt:

1. I artikel 6 skall "bilaga II" ersättas med "bilaga I".

2. I artikel 7.2 första meningen skall "utfärda T1- eller T2-dokument" ersättas med "godta T1- eller T2-deklarationer".

3. I artikel 7.3 skall "på ett enda transportmedel, i den mening som avses i artikel 12, punkt 2, i bilaga I," ersättas med "på ett enda transportmedel".

4. I artikel 8 skall "åtföljda av ett T1- eller T2-dokument" ersättas med "inom ramen för T1 eller T2-proceduren".

5. I artikel 9.4 skall "Varje T2-dokument" ersättas med "Varje godtagen T2-deklaration" och "motsvarande T2-dokument" ersättas med "motsvarande T2-deklaration".

6. I artikel 10 skall punkt 3 utgå.

7. I artikel 12.1 skall "av T1- och T2-dokumenten" ersättas med "i T1- eller T2-deklarationen".

8. I artikel 12.2 skall hänvisningen till "kapitel I avdelning X i bilaga II" ersättas med en hänvisning till "avdelning III kapitel VIII i bilaga I".

9. I artikel 12.3 skall "T1- eller T2-dokument" ersättas med "T1- eller T2-deklarationer".

10. I artikel 13.3 a skall "åtföljda av ett T1- eller T2-dokument eller" ersättas med "inom ramen för T1- eller T2-proceduren eller åtföljda av".

11. I artikel 13.3 b skall "åtföljda av ett T2-dokument eller" ersättas med "inom ramen för T2-proceduren eller åtföljda av".

12. I artikel 15.3 skall led b utgå.

Artikel 2

Bilaga I skall ersättas med den bilaga som finns i tillägg A till detta beslut.

Artikel 3

Bilaga II skall ersättas med den bilaga som finns i tillägg B till detta beslut.

Artikel 4

Bilaga III skall, med undantag av tilläggen I-IV, ersättas med den bilaga som finns i tillägg C till det här beslutet.

Artikel 5

1. Tillägg I till bilaga III skall betecknas tillägg A1 till bilaga III i dess lydelse enligt detta beslut och ha titeln "Förlaga för formulär för transiteringsdeklaration".

2. Tillägg II till bilaga III skall betecknas tillägg A2 till bilaga III i dess lydelse enligt detta beslut och ha titeln "Förlaga för alternativt formulär för transiteringsdeklaration".

3. Tillägg III till bilaga III skall betecknas tillägg A3 till bilaga III i dess lydelse enligt detta beslut och ha titeln "Förlaga för tilläggsblad som används tillsammans med det formulär vars förlaga finns i tillägg A1".

4. Tillägg IV till bilaga III skall betecknas tillägg A4 till bilaga III i dess lydelse enligt detta beslut och ha titeln "Förlaga för tilläggsblad som används tillsammans med det formulär vars förlaga finns i tillägg A2".

Artikel 6

Bilaga IV skall ändras på följande sätt:

1. Artikel 3 a skall ersättas med följande:

"a) alla fordringar vilka hänför sig till en sådan skuld som avses i artikel 3 l i bilaga I och vilka är utkrävbara i förbindelse med en efter ikraftträdandet av denna bilaga inledd transitering enligt förfarandet för gemensam transitering,"

2. Artikel 7.2 c skall ersättas med följande:

"c) fordran överstiger 1500 euro. Motvärdet i nationella valutor till de belopp som i den här bilagan anges i euro skall beräknas i enlighet med artikel 22 i bilaga II."

Artikel 7

1. Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

2. Det skall tillämpas från och med den 1 juli 2001.

Från och med den 1 januari 2001 får dock sådana transiteringar enligt förfarandet för gemensam transitering som gäller de varor som avses i tillägg I till bilaga I genomföras inom ramen för en samlad säkerhet endast om denna beviljats i enlighet med artiklarna 48-61 i bilaga I.

Artikel 71 i bilaga I och punkt 7 b i den här artikeln skall tillämpas från och med den 1 januari 2001.

3. Bestämmelserna i detta beslut skall inte tillämpas med avseende på varor som hänförs till förfarandet för gemensam transitering före den dag då beslutet skall börja tillämpas.

4. Hänvisningar till konventionens bilagor i deras lydelse före detta beslut skall anses som hänvisningar till bilagorna i deras lydelse enligt detta beslut.

5. Artikel 4 första stycket andra mening samt andra stycket i beslut nr 1/99 av blandade EG-Efta-kommittén upphör härmed att gälla.

6. Artikel 30.1 i bilaga I i dess lydelse enligt detta beslut skall gälla för avgångskontoren senast från den tidpunkt då de börjar tillämpa bestämmelserna i avdelning II kapitel VII i bilaga I.

7. Följande bestämmelser skall gälla med avseende på avdelning III i bilaga I i dess lydelse enligt detta beslut:

a) Tillstånd som är giltiga då detta beslut börjar tillämpas kan som längst fortsätta att vara giltiga till och med den 31 december 2001.

b) Varje tillstånd i vilket ställning som godkänd avsändare beviljas måste så snart det berörda avgångskontoret börjat tillämpa bestämmelserna i avdelning II kapitel VII i bilaga I överensstämma med artikel 71 i bilaga I. För tillstånd som började gälla före den 31 mars 1999 gäller dock det att de från och med det datum som fastställs av de behöriga myndigheterna, dock senast den 31 mars 2004, måste bringas i överensstämmelse med artikel 71 i bilaga I.

c) För förenklingarna enligt artikel 48.1 g i och iii i bilaga I skall tillstånd erfordras från den tidpunkt och på de villkor som fastställs av blandade kommittén.

8. De typ av formulär som finns i lager när detta beslut börjar tillämpas och som inte på alla punkter överensstämmer med de motsvarande formulärförlagorna i bilaga III till konventionen i dess lydelse enligt detta beslut får, under förutsättning att nödvändiga anpassningar görs, fortsätta att användas tills lagren tar slut, dock senast till och med den 31 december 2002.

Formuläret "TC 32 - Garantikupong" får på de villkor som anges i föregående stycke användas som intyg om individuell säkerhet, i den mening som avses i artikel 14.2 i bilaga I, i stället för det formulär vars förlaga finns i tillägg B3 till bilaga III. I så fall skall ordet "Garantikupong" på framsidan av formuläret kompletteras med orden "för individuell säkerhet".

9. Före den 1 januari 2003 skall blandade kommittén, på grundval av en i samråd med de berörda ekonomiska aktörernas organisationer upprättad rapport från kommissionen, utvärdera den åtgärd som avser angivande av HS-nummer. Kommittén skall vid behov fastställa i vilka situationer och på vilka villkor skyldigheten att använda detta nummer, och eventuellt andra uppgifter rörande de varor som hänförs till förfarandet för gemensam transitering, kan utvidgas till att omfatta de allra flesta transiteringarna enligt förfarandet för gemensam transitering. Vid utvärderingen skall särskilt datoriseringen av gemensam transitering beaktas.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2000.

På blandade kommitténs vägnar

Michel Vanden Abeele

Ordförande

(1) EGT L 226, 13.8.1987, s. 2.

(2) EGT L 65, 12.3.1999, s. 50.

(3) EGT L 119, 7.5.1999, s. 53.

BILAGA A

Tillägg I

PROCEDURER FÖR GEMENSAM TRANSITERING

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

1. I enlighet med artikel 1.3 i konventionen fastställs i denna bilaga vissa regler för förfarandet för gemensam transitering.

2. Om inte annat anges, skall bestämmelserna i denna bilaga gälla för de transiteringar som genomförs enligt förfarandet för gemensam transitering oavsett om det är T1-proceduren eller T2-proceduren som används.

3. En förteckning över de varor som medför ökad risk för bedrägerier återfinns i tillägg I. När det i en bestämmelse i den här konventionen hänvisas till detta tillägg, är bestämmelserna om de varor som nämns i tillägget tillämpliga endast om kvantiteten av dessa varor överstiger motsvarande minimikvantitet. Tillägg I skall ses över minst en gång om året.

KAPITEL I

Förfarandets räckvidd och definitioner

Förfarandets räckvidd

Artikel 2

1. Förfarandet för gemensam transitering skall inte tillämpas för sändningar med post (inklusive paketpost).

2. En fördragsslutande part får besluta att inte tillämpa förfarandet för gemensam transitering för transporter av varor i rörledning. Ett sådant beslut skall meddelas kommissionen, som skall underrätta de övriga länderna därom.

Definitioner

Artikel 3

I denna konvention används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) behöriga myndigheter: De tullmyndigheter eller andra myndigheter som ansvarar för tillämpningen av denna konvention.

b) transiteringsdeklaration: Den handling genom vilken en person i föreskriven form och på föreskrivet sätt anger ett önskemål om att hänföra varor till förfarandet för gemensam transitering.

c) exemplar i transiteringsdeklaration: Exemplaren i det eller de dokument som används för att upprätta en transiteringsdeklaration.

d) T2-procedur: Den T2-procedur som avses i artikel 2 i konventionen och som i exemplaren i transiteringsdeklarationen anges med koden "T2" eller koden "T2F".

e) huvudansvarig: Person som hänför eller genom befullmäktigat ombud låter hänföra varor till förfarandet för gemensam transitering.

f) avgångskontor: Tullkontor där varor hänförs till förfarandet för gemensam transitering.

g) transitkontor: - Tullkontor för införsel beläget i en annan fördragsslutande part än den för avgång, eller

- tullkontor för utförsel från en fördragsslutande part när en sändning under en transitering lämnar denna fördragsslutande parts tullområde via en gräns mellan den fördragsslutande parten och ett tredje land.

h) bestämmelsekontor: Tullkontor för vilket varor som hänförts till förfarandet för gemensam transitering skall uppvisas så att förfarandet kan avslutas.

i) garantikontor: Kontor vid vilket, i enlighet med beslut av varje lands behöriga myndigheter, en säkerhet ställs genom en borgensman.

j) borgensman: Varje fysisk eller juridisk tredje person som skriftligen åtar sig att solidariskt med en huvudansvarig inom gränserna för det belopp för vilket säkerhet ställs betala den skuld som kan uppstå.

k) HS-nummer: Ett nummer eller undernummer i systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, fastställt genom konventionen av den 14 juni 1983.

l) skuld: De import- eller exporttullar och andra pålagor som avser de varor som hänförts till förfarandet för gemensam transitering.

m) gäldenär: Varje fysisk eller juridisk person som har betalningsansvar för en skuld.

n) kommission: Europeiska gemenskapernas kommission.

o) frigörande av varor: Den handling genom vilken de behöriga myndigheterna gör varor tillgängliga för de ändamål som avses i förfarandet för gemensam transitering.

p) person etablerad i en fördragsslutande part: - Beträffande fysiska personer, varje person som normalt är bosatt där.

- Beträffande juridiska personer och sammanslutningar av personer, varje person som har sitt säte, sitt huvudkontor eller ett fast driftställe där.

q) dataförfaranden: - Utbyte av standardiserade EDI-meddelanden med de behöriga myndigheterna,

eller

- införande i de behöriga myndigheternas datasystem av den information som krävs för fullgörande av de formaliteter det gäller.

r) EDI (Electronic Data Interchange, elektroniskt datautbyte): Överföring på elektronisk väg från ett datasystem till ett annat av data som strukturerats enligt överenskomna meddelandestandarder.

s) standardiserat meddelande: En i förväg fastställd struktur för elektronisk överföring av data.

t) personuppgifter: All information som avser en angiven eller identifierbar fysisk eller juridisk person.

KAPITEL II

Den huvudansvariges skyldigheter

Artikel 4

1. Den huvudansvarige

a) skall vara ansvarig för att varorna i oförändrat skick och de erforderliga dokumenten uppvisas för bestämmelsekontoret inom föreskriven tid och med vederbörlig hänsyn tagen till de identifieringsåtgärder som vidtagits av de behöriga myndigheterna,

b) skall vara skyldig att iaktta de andra bestämmelserna beträffande förfarandet för gemensam transitering, och

c) skall vara skyldig att tillhandahålla de behöriga myndigheter som är ansvariga för kontrollen, på deras begäran och inom eventuellt föreskriven tid, alla nödvändiga dokument och upplysningar, oavsett formen för dessa, samt allt nödvändigt bistånd.

2. Utan att det påverkar den huvudansvariges skyldigheter enligt punkt 1 skall en fraktförare eller mottagare som tar emot varor i vetskap om att de hänförts till förfarandet för gemensam transitering också ansvara för att varorna i oförändrat skick och de erforderliga dokumenten uppvisas för bestämmelsekontoret inom föreskriven tid och med vederbörlig hänsyn tagen till de identifieringsåtgärder som vidtagits av de behöriga myndigheterna.

KAPITEL III

Säkerheter

Skyldighet att ställa säkerhet

Artikel 5

1. För att säkerställa betalning av den skuld som kan uppstå med avseende på de varor det gäller skall den huvudansvarige ställa en säkerhet.

2. Säkerheten skall vara

a) antingen en individuell säkerhet som täcker en enda transitering enligt förfarandet för gemensam transitering, eller

b) en samlad säkerhet som såsom en förenkling i den mening som avses i artikel 48 täcker flera transiteringar.

Ställande av säkerhet

Artikel 6

1. Säkerhet får ställas

a) antingen vid avgångskontoret i form av en kontant deposition, eller

b) vid ett garantikontor genom en borgensman.

2. De behöriga myndigheterna får dock vägra att godta den typ av säkerhet som föreslås, om denna typ inte är förenlig med ett korrekt genomförande av förfarandet.

3. En säkerhet i form av en kontant deposition skall ställas i avgångslandets valuta eller genom ingivande av något annat betalningsmedel som godkänns av de behöriga myndigheterna i avgångslandet.

En säkerhet i form av en kontant deposition eller i form av ett likvärdigt betalningsmedel skall ställas enligt bestämmelserna i avgångslandet.

4. En borgensman skall vara etablerad i den fördragsslutande part i vilken säkerheten ställs, och skall godkännas där av de behöriga myndigheterna. Borgensmannen skall uppge en adress för delgivning eller utse ett ombud för delgivning i var och en av de fördragsslutande parter som berörs av den transitering enligt förfarandet för gemensam transitering som det gäller. Om gemenskapen är en av dessa fördragsslutande parter, skall borgensmannen uppge en adress för delgivning eller utse ett ombud för delgivning i var och en av gemenskapens medlemsstater.

De behöriga myndigheterna ska vägra godkänna borgensåtagandet om detta inte förefaller dem på ett säkert sätt trygga betalning, inom föreskrivna tidsramar och inom gränserna för det belopp för vilket säkerhet ställs, av den skuld som kan uppstå.

Befrielse från ställande av säkerhet

Artikel 7

1. Förutom i sådana fall som vid behov fastställs, behöver säkerhet inte ställas

a) för varutransporter med flyg,

b) för varutransporter på Rhen och på Rhens vattenvägar,

c) för varutransporter i rörledning, och

d) för sådana transiteringar enligt förfarandet för gemensam transitering som genomförs i enlighet med artikel 48.1 g i.

2. Varje land får på sitt territorium medge befrielse från ställande av säkerhet för varutransporter på andra vattenvägar än de som avses i punkt 1 b. Ett land skall underrätta kommissionen om de åtgärder det vidtar i detta avseende, och kommissionen skall underrätta de andra länderna därom.

KAPITEL IV

Övriga bestämmelser

Dokuments och undersökningsresultats rättsliga status

Artikel 8

1. De dokument som föreskriftsenligt utfärdats av de behöriga myndigheterna i ett land och de åtgärder som vidtagits eller godtagits av dessa myndigheter skall i de andra länderna ha samma rättsliga verkan som den som är förbunden med sådana dokument när de föreskriftsenligt utfärdats av de behöriga myndigheterna i vart och ett av dessa länder respektive med sådana åtgärder när de vidtagits eller godtagits av dessa myndigheter.

2. Undersökningsresultat som erhålls av de behöriga myndigheterna i ett land när kontroller utförs inom ramen för förfarandet för gemensam transitering skall i de andra länderna ha samma rättsliga verkan som sådana undersökningsresultat har när de erhållits av de behöriga myndigheterna i vart och ett av dessa länder.

Förteckning över tullkontor som är behöriga för transiteringar enligt förfarandet för gemensam transitering

Artikel 9

Varje land skall förse kommissionen med en förteckning i föreskriven form över de kontor, som är behöriga för transiteringar enligt förfarandet för gemensam transitering, och med uppgifter om kontorens identifieringsnummer och befogenheter samt om vilka dagar och mellan vilka klockslag dessa är öppna. Alla ändringar avseende dessa uppgifter skall meddelas kommissionen.

Kommissionen skall lämna dessa uppgifter till övriga länder.

Överträdelser och påföljder

Artikel 10

Länderna skall vidta nödvändiga åtgärder för att bekämpa alla överträdelser eller oegentligheter och för att överträdelser eller oegentligheter skall få verksamma påföljder.

Formaliteter som fullgörs genom dataförfaranden

Artikel 11

De behöriga myndigheterna får, på de villkor och sätt som de fastställer och med iakttagande av tullbestämmelsernas principer, tillåta att formaliteter fullgörs med databehandlingsteknik.

AVDELNING II

GENOMFÖRANDE AV FÖRFARANDET

KAPITEL I

Individuell säkerhet

Ställande av individuell säkerhet

Artikel 12

1. En individuell säkerhet skall täcka hela beloppet för den skuld som kan uppstå, och beloppet skall beräknas på grundval av de högsta satser som i avgångslandet tillämpas på de varor det gäller. De satser som skall ligga till grund för beräkningen av den individuella säkerheten får dock inte vara lägre än minimisatsen om en sådan anges i femte kolumnen i tillägg I.

2. Individuell säkerhet i form av en kontant deposition skall vara giltig i alla fördragsslutande parter; den återbetalas när förfarandet har avslutats.

3. Individuell säkerhet som ställs genom borgensman får bygga på användning av garantikuponger - till ett belopp av 7000 euro per kupong - som utfärdas av borgensmannen till personer som avser att fungera som huvudansvariga; kupongerna skall vara giltiga i alla fördragsslutande parter.

Ansvarighet för borgensmannen skall föreligga upp till ett belopp av 7000 euro per kupong.

Närmare bestämmelser om individuell säkerhet som ställs genom borgensman

Artikel 13

1. För individuell säkerhet som ställs genom borgensman skall en borgensförbindelse som överensstämmer med förlagan i tillägg B1 till bilaga III upprättas.

Om avgångskontoret inte är detsamma som garantikontoret skall det senare behålla en kopia av den borgensförbindelse i vilken det godtagit borgensmannens åtagande. Den huvudansvarige skall lämna originalet till avgångskontoret, där det skall behållas. Vid behov får detta kontor begära en översättning av det till det officiella språket, eller till något av de officiella språken, i det berörda landet.

2. När nationella bestämmelser i lagar och andra författningar eller allmän praxis kräver det, kan länderna i fråga tillåta att den borgensförbindelse som avses i punkt 1 utformas på ett annat sätt, under förutsättning att samma verkan erhålls som med borgensförbindelsen enligt förlagan.

Närmare bestämmelser om individuell säkerhet med användning av

Artikel 14

1. I det fall som avses i artikel 12.3 skall en borgensförbindelse som överensstämmer med förlagan i tillägg B2 till bilaga III upprättas för den individuella säkerheten.

Artikel 13.2 skall gälla på tillämpligt sätt.

2. Garantikupongen skall utformas i enlighet med bilaga III. Borgensmannen skall på kupongen ange dess sista dag för användning; denna dag får inte ligga längre fram i tiden än ett år från och med dagen för kupongens utfärdande.

3. En borgensman får utfärda garantikuponger som inte är giltiga för transiteringar enligt förfarandet för gemensam transitering vilka avser varor som omfattas av förteckningen i tillägg I.

För detta ändamål skall borgensmannen diagonalt i de garantikuponger som han utfärdar införa en av följande uppgifter:

- ES: Validez limitada

- DA: Begrænset gyldighed

- DE: Beschränkte Geltung

- EL: Περιορισμένη ισχύς

- EN: Limited validity

- FR: Validité limitée

- IT: Validità limitata

- NL: Beperkte geldigheid

- PT: Validade limitada

- FI: Voimassa rajoitetusti

- SV: Begränsad giltighet

- CS: Omezená platnost

- HU: Korlátozott érvényü

- IS: Takmarkað gildissvið

- NO: Begrenset gyldighet

- PL: Ograniczona waznosc

- SK: Obmedzená platnost'

4. Den huvudansvarige skall till avgångskontoret lämna det antal garantikuponger som motsvarar den multipel av 7000 euro som krävs för att täcka hela beloppet för den skuld som kan uppstå. Avgångskontoret skall behålla kupongerna.

Återkallande och upphävande rörande borgensförbindelsen

Artikel 15

1. Garantikontoret skall återkalla sitt beslut att godkänna borgensmannens åtagande när de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre föreligger.

Borgensmannen får när som helst upphäva sitt åtagande.

2. Återkallandet eller upphävandet träder i kraft den sextonde dagen efter det att det har anmälts till borgensmannen respektive till garantikontoret.

Från och med den dag återkallandet eller upphävandet träder i kraft får tidigare utfärdade garantikuponger inte längre användas vid hänförande av varor till förfarandet för gemensam transitering.

3. Återkallandet eller upphävandet, samt ikraftträdandedagen för återkallandet eller upphävandet, skall utan dröjsmål anmälas till kommissionen av det land som garantikontoret tillhör. Kommissionen skall underrätta de andra länderna därom.

KAPITEL II

Transportmedel och deklarationer

Lastningsvillkor

Artikel 16

1. Endast varor som har lastats på eller som skall lastas på ett enda transportmedel för att transporteras från ett och samma avgångskontor till ett och samma bestämmelsekontor får tas upp i en och samma transiteringsdeklaration.

Under förutsättning att de innehåller varor som skall transporteras tillsammans, skall för tillämpningen av denna artikel även följande anses utgöra ett enda transportmedel:

a) Ett vägfordon med en eller flera släpvagnar eller påhängsvagnar.

b) Ett tågsätt bestående av flera järnvägsvagnar.

c) Flera fartyg som tillsammans utgör en enhet.

d) Containrar som lastas på ett enda transportmedel i den mening som avses i denna artikel.

2. Ett enda transportmedel i den mening som avses i denna artikel får användas för varulastning som berör flera avgångskontor och för varulossning som berör flera bestämmelsekontor.

Skriftlig transiteringsdeklaration

Artikel 17

1. Alla varor skall för att kunna hänföras till förfarandet för gemensam transitering tas upp i en transiteringsdeklaration som upprättas på ett formulär som överensstämmer med en av förlagorna i bilaga III.

2. Formuläret för transiteringsdeklarationen får vid behov kompletteras med ett eller flera tilläggsblad som överensstämmer med en av förlagorna i bilaga III; tilläggsbladen skall anses utgöra en intergrerad del av deklarationen.

3. Lastspecifikationer som upprättats i enlighet med förlagan i bilaga III får användas i stället för tilläggsblad som beskrivande del av en transiteringsdeklaration, och skall anses utgöra en intergrerad del av deklarationen.

4. De formulär som avses i punkterna 1-3 skall ifyllas i enlighet med bilaga III. De skall tryckas och ifyllas på något av de fördragsslutande parternas officiella språk, varvid det språk som används skall vara godtagbart för de behöriga myndigheterna i avgångslandet. Vid behov får de behöriga myndigheterna i ett land som berörs av en transitering enligt förfarandet för gemensam transitering begära översättning av dokumenten till det officiella språket, eller till något av de officiella språken, i landet.

5. Om förfarandet för gemensam transitering i avgångslandet följer på ett annat tullgodkänt förfarande, skall hänvisning till detta förfarande göras i transiteringsdeklarationen eller till motsvarande tulldokumenten. Avgångskontoret får vid behov begära att sådana dokument skall uppvisas.

6. Transiteringsdeklarationen skall åtföljas av transportdokumentet.

Avgångskontoret får medge att detta dokument inte behöver uppvisas vid fullgörandet av tullformaliteterna, under förutsättning att det hålls tillgängligt för kontoret.

Med andra hjälpmedel avgivna transiteringsdeklarationer

Artikel 18

1. En transiteringsdeklaration som lämnas genom utbyte av standardiserade EDI-meddelanden skall överensstämma med strukturen och uppgifterna i bilaga III.

2. När en transiteringsdeklaration lämnas genom införande i de behöriga myndigheternas datasystem av den information som krävs för fullgörande av formaliteterna, skall uppgifterna enligt bilaga III i den skriftliga deklarationen ersättas med överföring till de för detta ändamål utsedda behöriga myndigheterna av kodade eller i någon annan av de behöriga myndigheterna fastställd form upprättade data - i syfte att dessa skall behandlas i dator - som motsvarar de uppgifter som krävs för skriftliga deklarationer.

3. De behöriga myndigheterna får, på de villkor och sätt som de fastställer och med iakttagande av tullbestämmelsernas principer, tillåta att lastspecifikationer används som beskrivande del av transiteringsdeklarationer som avges genom dataförfaranden.

4. De behöriga myndigheterna får, på de villkor och sätt som de fastställer och med iakttagande av tullbestämmelsernas principer, tillåta att transiteringsdeklarationen eller en del av uppgifterna i denna lämnas på diskett, magnetband eller andra liknande datamedia, i förekommande fall i kodad form.

Blandade sändningar

Artikel 19

Om en sändning både innehåller varor som skall befordras enligt T1-proceduren och varor som skall befordras enligt T2-proceduren, skall transiteringsdeklarationsformuläret med koden "T"

a) antingen kompletteras med tilläggsblad med koden "T1bis", "T2bis" eller "T2Fbis", eller

b) kompletteras med lastspecifikationer med koden "T1", "T2" eller "T2F".

T1-proceduren som standardprocedur

Artikel 20

Om koden "T1", "T2" eller "T2F" inte har införts i det högra delfältet i fält 1 i transiteringsdeklaration eller om - när det gäller en sändning som både innehåller varor som skall befordras enligt T1-proceduren och varor som skall befordras enligt T2-proceduren - bestämmelserna i artikel 19 inte har iakttagits, skall de berörda varorna anses befordras enligt T1-proceduren.

Undertecknande av transiteringsdeklarationen och den huvudansvariges åtagande

Artikel 21

Transiteringsdeklarationen skall undertecknas av den huvudansvarige, vilken därigenom åtar sig ansvar

a) för att de uppgifter som anges i transiteringsdeklarationen är riktiga,

b) för att de dokument som bifogas är äkta

och

c) för att alla skyldigheter som hör samman med att de berörda varorna hänförs till förfarandet för gemensam transitering fullgörs.

KAPITEL III

Formaliteter vid avgångskontoret

Uppvisande av transiteringsdeklarationen

Artikel 22

Transiteringsdeklarationen skall uppvisas för avgångskontoret under de dagar och mellan de klockslag kontoret är öppet. Kontoret får dock på den huvudansvariges begäran tillåta att transiteringsdeklarationen uppvisas vid en annan tidpunkt, om den huvudansvarige står för kostnaderna för detta.

Avgångskontoret får på den huvudansvariges begäran även tillåta att transiteringsdeklarationen uppvisas på en annan plats, om den huvudansvarige står för kostnaderna för detta.

Färdväg

Artikel 23

1. Varor som hänförts till förfarandet för gemensam transitering skall transporteras till bestämmelsekontoret via en färdväg som det ekonomiskt sett är motiverat att följa.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 64 skall avgångskontoret när transporten gäller sådana varor som avses i förteckningen i tillägg I eller när de behöriga myndigheterna eller den huvudansvarige anser det nödvändigt bestämma en bindande färdväg, varvid de uppgifter som den huvudansvarige lämnat skall beaktas och åtminstone de länder som transporten skall passera skall anges i fält 44 i transiteringsdeklarationen.

Godtagande och registrering av transiteringsdeklarationen

Artikel 24

Avgångskontoret skall godta och registrera transiteringsdeklarationen

a) om den innehåller alla de uppgifter som är nödvändiga för tillämpningen av denna konvention,

b) om den åtföljs av alla erforderliga dokument

och

c) om de varor som den avser uppvisas för tullen.

Rättelse av transiteringsdeklarationen

Artikel 25

1. På den huvudansvariges begäran skall denne ges tillstånd att rätta en eller flera av uppgifterna i transiteringsdeklarationen efter det att denna godtagits av de behöriga myndigheterna. Rättelsen får inte ha den följden att transiteringsdeklarationen kommer att avse andra varor än dem som den ursprungligen avsåg.

2. Det får dock inte ges tillstånd till rättelse om begäran om rättelse framförs efter det att de behöriga myndigheterna

a) har underrättat den huvudansvarige om att de avser att undersöka varorna, eller

b) har konstaterat att de berörda uppgifterna är felaktiga, eller

c) har frigjort varorna.

Tid för uppvisande av varorna för bestämmelsekontoret

Artikel 26

1. Avgångskontoret skall med beaktande av färdvägen och av tillämpliga bestämmelser i transportreglerna och i andra regler, och eventuellt med beaktande av de uppgifter som den huvudansvarige lämnat, fastställa den tidsfrist inom vilken varorna skall uppvisas för bestämmelsekontoret.

2. Den på detta vis av avgångskontoret fastställda tidsfristen skall vara bindande för de behöriga myndigheterna i de länder vars territorium berörs av en transitering enligt förfarandet för gemensam transitering, och får inte ändras av dessa myndigheter.

3. Om varorna uppvisas för bestämmelsekontoret efter det att den av avgångskontoret fastställda tidsfristen har löpt ut och underlåtenheten att iaktta tidsfristen beror på omständigheter som vederbörligen kan förklaras på ett för bestämmelsekontoret tillfredsställande sätt och som inte kan tillskrivas fraktföraren eller den huvudansvarige, skall den senare anses ha iakttagit den fastställda tidsfristen.

Kontroll av transiteringsdeklarationen

Artikel 27

1. För kontroll av de transiteringsdeklarationer som godtas får de behöriga myndigheterna i avgångslandet på grundval av riskanalys eller stickprovsmässigt

a) utföra dokumentkontroll avseende transiteringsdeklarationen och de dokument som bifogas denna, och

b) utföra undersökning av varorna åtföljd av eventuell provtagning för analys eller av fördjupad kontroll.

2. Varorna skall undersökas vid för detta ändamål avsedd tid och plats. De behöriga myndigheterna får dock på den huvudansvariges begäran undersöka varorna vid annan tid eller plats, om den huvudansvarige står för kostnaderna för detta.

Identifieringsåtgärder

Artikel 28

1. Avgångskontoret skall vidta de identifieringsåtgärder som det bedömer nödvändiga.

2. Utan att tillämpningen av artikel 11.4 i konventionen påverkas, får de varor som hänförs till förfarandet för gemensam transitering inte frigöras om försegling inte kan utföras i enlighet med bestämmelserna i artikel 11.2 och 11.3 i konventionen.

3. Om försegling avses utföras genom lastutrymmesförsegling, skall de behöriga myndigheterna kontrollera att transportmedlet har godkänts för försegling eller, om detta inte är fallet, att transportmedlet lämpar sig för försegling.

4. Såsom godkända på grundval av andra bestämmelser, i den mening som avses i artikel 11.2 a i konventionen, skall anses alla vägfordon, släpvagnar, påhängsvagnar eller containrar som godkänts för transport av varor under tullförsegling i enlighet med bestämmelserna i en internationell överenskommelse i vilken Europeiska gemenskapen eller dess medlemsstater och Efta-länderna är fördragsslutande parter.

5. Förseglingarna skall uppfylla kraven i tillägg II.

6. Förseglingen får inte brytas utan de behöriga myndigheternas tillstånd.

7. Varubeskrivningen skall anses möjliggöra identifiering av varorna, i den mening som avses i artikel 11.4 i konventionen, om den är tillräckligt detaljerad för att varornas kvantitet och slag lätt skall kunna fastställas.

Vid tillämpning av artikel 11.4 i konventionen skall avgångskontoret införa en av följande uppgifter i fält D (Kontroll av avgångskontoret) i transiteringsdeklarationen, vid rubriken för förseglingar:

- ES: Dispensa

- DA: Fritaget

- DE: Befreiung

- EL: Απαλλαγή

- EN: Waiver

- FR: Dispense

- IT: Dispensa

- NL: Vrijstelling

- PT: Dispensa

- FI: Vapautettu

- SV: Befrielse

- CS: Osvobození

- HU: Mentesség

- IS: Undanþegið

- NO: Fritak

- PL: Zwolniony

- SK: Oslobodenie

Anteckningar i transiteringsdeklarationen och frigörande av varorna

Artikel 29

1. Avgångskontoret skall med hänsyn till resultatet av kontrollen göra anteckningar i exemplaren i transiteringsdeklarationen.

Om resultatet av kontrollen ger vid handen att deklarationen stämmer, skall avgångskontoret frigöra varorna och ange dagen för frigörandet i exemplaren i transiteringsdeklarationen.

2. De varor som hänförts till förfarandet för gemensam transitering skall transporteras tillsammans med exemplaren 4 och 5 i transiteringsdeklarationen, vilka lämnas till den huvudansvarige av avgångskontoret.

Transiteringsföljedokument

Artikel 30

1. Om en transiteringsdeklaration behandlas vid avgångskontoret med hjälp av datasystem, skall exemplaren 4 och 5 i transiteringsdeklarationen ersättas med ett transiteringsföljedokument som överensstämmer med förlagan i bilaga III.

2. Transiteringsföljedokumentet skall där så är tillämpligt kompletteras med en varupostförteckning eller med en lastspecifikation; en varupostförteckning eller en lastspecifikation skall anses utgöra en integrerande del av transiteringsföljedokumentet, och skall överensstämma med förlagorna i bilaga III.

3. I det fall som avses i punkt 1 skall avgångskontoret behålla transiteringsdeklarationen och meddela frigörandet av varorna genom att lämna transiteringsföljedokumentet till den huvudansvarige.

4. Om tillstånd givits, får transiteringsföljedokumentet skrivas ut från den huvudansvariges datasystem.

5. När det i bestämmelser i denna konvention hänvisas till sådana exemplar i en transiteringsdeklaration vilka åtföljer en sändning, skall dessa bestämmelser på tillämpligt sätt även gälla transiteringsföljedokumentet.

KAPITEL IV

Formaliteter under transporten

Uppvisande av exemplaren i transiteringsdeklarationen

Artikel 31

Exemplaren 4 och 5 i transiteringsdeklarationen samt övriga dokument som åtföljer varorna skall uppvisas på begäran av de behöriga myndigheterna.

Transitkontor

Artikel 32

1. Sändningen och exemplaren 4 och 5 i transiteringsdeklarationen skall uppvisas för varje transitkontor.

2. Fraktföraren skall för varje transitkontor uppvisa en gränsövergångsattest som upprättats på ett formulär som överensstämmer med förlagan i bilaga III, och transitkontoren skall behålla dessa gränsövergångsattester.

3. Transitkontoren skall inspektera varorna om de anser det nödvändigt.

4. Om transporten sker via ett annat transitkontor än ett som anges i exemplaren 4 och 5 i transiteringsdeklarationen, skall det transitkontor via vilket transporten sker utan dröjsmål sända gränsövergångsattesten till det transitkontor som transporten ursprungligen avsågs passera.

5. Punkterna 1-4 skall inte tillämpas på varutransporter på järnväg.

Händelser i samband med transporten

Artikel 33

1. I nedanstående fall skall fraktföraren göra nödvändiga anteckningar på exemplaren 4 och 5 i transiteringsdeklarationen och uppvisa dessa exemplar, tillsammans med sändningen, för de behöriga myndigheterna i det land inom vars territorium transportmedlet befinner sig:

a) Vid ändring av bindande färdväg, när artikel 23.2 tillämpas.

b) Om förseglingen bryts i samband med transporten på grund av omständigheter som ligger utanför fraktförarens kontroll.

c) Om varorna omlastas på ett annat transportmedel. Omlastningen skall ske under övervakning av de behöriga myndigheterna, om inte dessa tillåtit att den sker utan deras övervakning.

d) I fall av överhängande fara som nödvändiggör omedelbar lossning av samtliga varor i transportmedlet, eller av en del av dessa.

e) Vid alla händelser och olyckor som kan inverka på den huvudansvariges eller fraktförarens fullgörande av sina skyldigheter.

2. Om de behöriga myndigheterna anser att transiteringen enligt förfarandet för gemensam transitering kan fortsätta som vanligt skall de, efter det att de där så är tillämpligt vidtagit nödvändiga åtgärder, påteckna exemplaren 4 och 5 i transiteringsdeklarationen.

KAPITEL V

Formaliteter vid bestämmelsekontoret

Uppvisande för bestämmelsekontoret

Artikel 34

1. Varorna och exemplaren 4 och 5 i transiteringsdeklarationen skall uppvisas för bestämmelsekontoret under de dagar och mellan de klockslag kontoret är öppet. Kontoret får dock på en berörd persons begäran tillåta att varorna och exemplaren uppvisas vid en annan tidpunkt, om en berörd person står för kostnaderna för detta. Bestämmelsekontoret får på en berörd persons begäran även tillåta att varorna och exemplaren 4 och 5 i transiteringsdeklarationen uppvisas på en annan plats, om en berörd person står för kostnaderna för detta.

2. Bestämmelsekontoret skall registrera exemplaren 4 och 5 i transiteringsdeklarationen och i dessa anteckna ankomstdag och uppgifter om utförd kontroll.

3. På begäran av den huvudansvarige skall bestämmelsekontoret påteckna ett extraexemplar av eller en kopia av exemplar 5 i transiteringsdeklarationen, i syfte att extraexemplaret eller kopian i enlighet med artikel 39.2 skall kunna användas för att styrka att förfarandet har avslutats; extraexemplaret eller kopian skall förses med en av följande uppgifter:

- ES: Prueba alternativa

- DA: Alternativt bevis

- DE: Alternativnachweis

- EL: Εναλλακτική απόδειξη

- EN: Alternative proof

- FR: Preuve alternative

- IT: Prova alternativa

- NL: Alternatief bewijs

- PT: Prova alternativa

- FI: Vaihtoehtoinen todiste

- SV: Alternativt bevis

- CS: Alternativní dukaz

- HU: Alternatív igazolás

- IS: Önnur sönnun

- NO: Alternativt bevis

- PL: Alternatywny dowód

- SK: Alternatívny dôkaz

4. Transiteringen får avslutas vid ett annat kontor än det som angetts i transiteringsdeklarationen. Detta andra kontor skall därmed bli bestämmelsekontor.

Om det nya bestämmelsekontoret hör till en annan fördragsslutande part än den som det bestämmelsekontor som angetts i transiteringsdeklarationen hör till, skall det nya bestämmelsekontoret i fält I (Kontroll av bestämmelsekontoret) i exemplar 5 i transiteringsdeklarationen införa en av följande uppgifter, utöver de vanliga uppgifter det åligger bestämmelsekontoret att införa:

- ES: Diferencias: mercancías presentadas en la oficina ... (nombre y país)

- DA: Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt ... (navn og land)

- DE: Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte ... (Name und Land)

- EL: Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο ... (Όνομα και χώρα)

- EN: Differences: office where goods were presented ... (name and country)

- FR: Différences: marchandises présentées au bureau ... (nom et pays)

- IT: Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ... (nome e paese)

- NL: Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ... (naam en land)

- PT: Diferenças: mercadorias apresentadas na estância ... (nome e país)

- FI: Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty ... (nimi ja maa)

- SV: Avvikelse: varorna uppvisade för ... (kontor, land)

- CS: Nesrovnalosti: úrad, kterému bylo zbozí dodáno ... (název a zeme)

- HU: Eltérések: Hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént ... (név és ország)

- IS: Breying: tollstjoraskriftstofa øar sem vôrum var framvisad ... (Nafn og land)

- NO: Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ... (navn og land)

- PL: Niezgodnosei: urzad w którym przedstawiono towar ... (nazwa i kraj)

- SK: Nezrovnalosti: ùrad, ktorému bol tovar dodaný ... (názov a krajina).

5. Om transiteringsdeklarationen i fall enligt punkt 4 andra stycket är försedd med någon av nedanstående uppgifter, skall det nya bestämmelsekontoret behålla varorna under sin kontroll och får inte utan uttryckligt tillstånd från avgångskontoret tillåta att varorna görs tillgängliga för någon annan bestämmelse än den fördragsslutande part som avgångskontoret hör till:

- ES: Salida de ... sometida a restricciones

- DA: Udførsel fra ... undergivet restriktioner

- DE: Ausgang aus ... Beschränkungen unterworfen

- EL: Έξοδος από ... υποκείμενη σε περιορισμούς

- EN: Export from ... subject to restriction

- FR: Sortie de ... soumise à des restrictions

- IT: Uscita dalla (dall') ... soggetta a restrizioni

- NL: Verlaten van ... aan beperkingen onderworpen

- PT: Saída da ... sujeita a restrições

- FI: Vienti ... rajoitusten alaista

- SV: Utförsel från ... omfattas av restriktioner

- CS: Vývoz z ... podléhá omezením

- HU: Indult ... korlátozások alá esik

- IS: Utflutningur fra ... haour takmörkunum

- NO: Utførsel fra ... underlagt restriksjoner

- PL: Wywóz z ... podlega ograniczeniom

- SK: Vývoz z ... podlieha obmedzeniam

- ES: Salida de ... sujeta a pago de derechos

- DA: Udførsel fra ... betinget af afgiftsbetaling

- DE: Ausgang aus ... Abgabenerhebung unterworfen

- EL: Έξοδος από ... υποκείμενη σε επιβαρύνσεις

- EN: Export from ... subject to duty

- FR: Sortie de ... soumise à imposition

- IT: Uscita dalla (dall') ... soggetta a tassazione

- NL: Verlaten van ... aan belastingheffing onderworpen

- PT: Saída da ... sujeita a pagamento de imposições

- FI: Vienti ... maksujen alaista

- SV: Utförsel från ... underkastad avgifter

- CS: Vývoz z ... podléhá clu, daním a poplatkum

- HU: Indult ... vám-, adóköteles

- IS: Gjaldskyldur utflutningur fra ...

- NO: Utførsel fra ... belagt med avgifter

- PL: Wywóz z ... podlega oplatom

- SK: Vývoz z ... podlieha platbám.

6. Den uppgift som avses i punkt 5 skall alltefter omständigheterna omfatta något av följande, angivet på det språk på vilket resten av uppgiften anges: "gemenskapen", "Ungern", "Island", "Norge", "Polen", "Slovakien", "Schweiz", "Tjeckien".

Kvitto

Artikel 35

1. Bestämmelsekontoret skall på begäran av den person som uppvisar exemplaren 4 och 5 i en transiteringsdeklaration utfärda ett kvitto.

2. Det formulär på vilket kvittot upprättas skall överensstämma med förlagan i bilaga III. I avsaknad av ett sådant formulär får kvittot upprättas nedtill på baksidan av exemplar 5 i transiteringsdeklarationen.

3. Kvittot skall ifyllas på förhand av den berörda personen. Det får, utanför det utrymme som är reserverat för bestämmelsekontoret, innehålla andra uppgifter om sändningen. Kvittot kan inte användas för att i den mening som avses i artikel 39.2 styrka att förfarandet har avslutats.

Återsändning av exemplar 5

Artikel 36

De behöriga myndigheterna i bestämmelselandet skall utan dröjsmål, dock senast inom en månad från det att förfarandet avslutats, sända exemplar 5 i transiteringsdeklarationen till de behöriga myndigheterna i avgångslandet.

Centralkontor

Artikel 37

Varje land skall underrätta kommissionen om upprättandet av centralkontor med ansvar för att centralisera mottagande och översändande av dokument, om de typer av dokument som berörs och om de eventuella ytterligare befogenheter som dessa kontor ges. Kommissionen skall underrätta övriga länder därom.

KAPITEL VI

Kontroll av förfarandets avslutande

Förfarandets avslutande

Artikel 38

1. Förfarandet för gemensam transitering skall avslutas och den huvudansvariges skyldigheter skall anses ha fullgjorts när de varor som hänförts till förfarandet och de erforderliga dokumenten uppvisas för bestämmelsekontoret, i enlighet med bestämmelserna för förfarandet.

2. De behöriga myndigheterna skall avsluta förfarandet för gemensam transitering när de, på grundval av en jämförelse mellan de uppgifter som är tillgängliga för avgångskontoret och de uppgifter som är tillgängliga för bestämmelsekontoret, är i stånd att fastställa att förfarandet har avslutats på ett korrekt sätt.

Underrättelse till den huvudansvarige och alternativa sätt att styrka förfarandets avslutande

Artikel 39

1. Om exemplar 5 i transiteringsdeklarationen inte anlänt till de behöriga myndigheterna i avgångslandet inom två månader från den dag då transiteringsdeklarationen godtogs, skall dessa myndigheter underrätta den huvudansvarige därom och uppmana denne att styrka att förfarandet har avslutats.

2. Styrkande i den mening som avses i punkt 1 av att förfarandet har avslutats kan ske genom framläggande på ett för de behöriga myndigheterna tillfredsställande sätt av ett av de behöriga myndigheterna i bestämmelselandet bestyrkt dokument, i vilket de berörda varorna identifieras och i vilket det anges att varorna har uppvisats för bestämmelsekontoret eller, vid tillämpning av artikel 72, mottagits av den godkände mottagaren.

3. Förfarandet för gemensam transitering skall även anses ha avslutats om den huvudansvarige på ett för de behöriga myndigheterna tillfredsställande sätt lägger fram ett tulldokument - eller en kopia eller fotokopia av ett sådant dokument - i vilket de berörda varorna identifieras och vilket avser hänförande av varorna till en tullbehandling i ett tredje land. En kopia eller fotokopia av tulldokumentet skall vara bestyrkt, antingen av det organ som påtecknade originaldokumentet eller av myndigheterna i det berörda tredje landet eller i ett av de länder som omfattas av konventionen.

Efterlysningsförfarande

Artikel 40

1. Om det hos de behöriga myndigheterna i avgångslandet inte inom fyra månader från den dag då transiteringsdeklarationen godtogs har styrkts att transiteringsförfarandet har avslutats, skall dessa myndigheter utan vidare dröjsmål inleda ett efterlysningsförfarande för att där så är möjligt sammanställa de uppgifter som behövs för avslutning av transiteringsförfarandet, och annars för att fastställa

- omständigheterna för uppkomsten av skulden,

- gäldenären, och

- de för uppbörd behöriga myndigheterna.

Ett efterlysningsförfarande skall inledas utan dröjsmål om de behöriga myndigheterna i ett tidigare skede underrättas om att transiteringsförfarandet inte har avslutats, eller om de misstänker att det inte har avslutats.

2. Ett efterlysningsförfarande skall också inledas när det i efterhand visar sig att ett transiteringsförfarandes avslutande har styrkts med hjälp av förfalskningar, och det krävs ett efterlysningsförfarande för att målen i punkt 1 skall kunna nås.

3. De behöriga myndigheterna i avgångslandet skall för att inleda ett efterlysningsförfarande skicka en begäran till de behöriga myndigheterna i bestämmelselandet, tillsammans med alla nödvändiga uppgifter.

4. De behöriga myndigheterna i bestämmelselandet och de transitkontor som - i förekommande fall - anmodats att delta i ett efterlysningsförfarande skall utan dröjsmål hörsamma begäran.

5. Om efterlysningsförfarandet gör det möjligt att fastställa att transiteringsförfarandet har avslutats på ett korrekt sätt, skall de behöriga myndigheterna i avgångslandet utan dröjsmål underrätta den huvudansvarige därom, samt där så är tillämpligt de behöriga myndigheter som kan ha inlett ett uppbördsförfarande i enlighet med artikel 117.

Kontroll i efterhand

Artikel 41

1. De behöriga myndigheterna får i syfte att kontrollera anteckningars och stämpelavtrycks äkthet eller riktighet utföra kontroll i efterhand av exemplar 5 i transiteringsdeklarationer. Sådana kontroller skall utföras när tvekan råder eller vid misstanke om bedrägeri. De får även utföras på grundval av riskanalys eller stickprovsmässigt.

2. Kontroll i efterhand får även gälla dokument, formulär, tillstånd eller uppgifter som har samband med förfarandet för gemensam transitering.

3. Behöriga myndigheter som mottar en begäran om kontroll i efterhand skall utan dröjsmål hörsamma begäran.

4. Om behöriga myndigheter i ett avgångsland när tvekan råder eller vid misstanke om bedrägeri begär kontroll i efterhand av exemplar 5 i en transiteringsdeklaration, skall förutsättningarna i artikel 38.2 inte anses som uppfyllda förrän äktheten eller riktigheten hos de uppgifter med avseende på vilka kontroll i efterhand begärts har bekräftats.

KAPITEL VII

Tilläggsbestämmelser som är tillämpliga vid utbyte av transiteringsdata mellan behöriga myndigheter med hjälp av informationsteknik och datanät

Tillämpningsområde

Artikel 42

1. Med förbehåll för särskilda omständigheter och utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om förfarandet för gemensam transitering, vilka i förekommande fall skall gälla i tillämpliga delar, skall informationsutbyte enligt detta kapitel mellan behöriga myndigheter ske med hjälp av informationsteknik och datanät.

2. För det informationsutbyte som avses i punkt 1 skall alla fördragsslutande parter använda det av gemenskapen utvecklade Gemensamma kommunikationsnätet/Gemensamma systemgränssnittet (Common Communications Network/Common Systems Interface, CCN/CSI). Överenskommelse om Efta-ländernas ekonomiska bidrag och om andra ärenden i anslutning därtill skall träffas mellan gemenskapen och vart och ett av Efta-länderna.

3. Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas för de förenklade förfaranden för vissa transportsätt som avses i artikel 48.1 g.

Säkerhet

Artikel 43

1. De villkor som fastställs för fullgörande av formaliteter med hjälp av dataförfaranden skall bland annat omfatta åtgärder för kontroll av ursprunget för data och åtgärder för skydd mot oavsiktlig eller olovlig förstöring av data, mot förlust eller ändring av data eller mot obehörig tillgång till data.

2. De behöriga myndigheterna skall utöver de säkerhetskrav som beskrivs i punkt 1 även fastställa och upprätthålla lämpliga säkerhetsarrangemang så att transiteringssystemet i sin helhet kan fungera på ett effektivt, tillförlitligt och säkert sätt.

3. För att trygga denna säkerhetsnivå skall varje åtgärd som innebär att data införs, ändras eller tas bort registreras med angivande av åtgärdens syfte, tidpunkten för åtgärden och den person som vidtagit åtgärden. Originaldata och alla data som varit föremål för sådana åtgärder skall bevaras under minst tre kalenderår från och med utgången av det år som dessa data hänför sig till, eller under längre tid om så föreskrivs i andra bestämmelser.

4. De behöriga myndigheterna skall regelbundet kontrollera säkerheten.

5. Berörda behöriga myndigheter skall underrätta varandra om alla misstänkta säkerhetsöverträdelser.

Skydd av personuppgifter

Artikel 44

1. De fördragsslutande parterna får använda sådana personuppgifter som utväxlas vid tillämpning av denna konvention endast för de ändamål som avses i konventionen och för andra tullbehandlingar som följer på förfarandet för gemensam transitering. Denna begränsning skall dock inte hindra användning av sådana data för utredningar och rättsliga åtgärder efter en transitering enligt förfarandet för gemensam transitering. I detta fall skall den behöriga myndighet som tillhandahållit informationen utan dröjsmål underrättas om sådan användning.

2. De fördragsslutande parterna skall förbinda sig att vad avser behandlingen av sådana personuppgifter som utväxlas inom ramen för denna konvention vidta nödvändiga åtgärder för att tillförsäkra personuppgifter ett skydd som ligger åtminstone på samma nivå som principerna i Europarådets konvention av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter.

3. Varje fördragsslutande part skall vidta de åtgärder i form av effektiva kontroller som krävs för att säkerställa att bestämmelserna i denna artikel iakttas.

Förhandsmeddelande om ankomst

Artikel 45

Vid frigörandet av varorna skall avgångskontoret genom ett förhandsmeddelande om ankomst underrätta det deklarerade bestämmelsekontoret om transiteringen enligt förfarandet för gemensam transitering. Detta meddelande skall upprättas med användning av de - i förekommande fall rättade - data som anges i transiteringsdeklarationen, och skall kompletteras på vederbörligt sätt. Det skall överensstämma med den struktur och de krav som fastställs i samförstånd mellan de fördragsslutande parterna.

Meddelande om ankomst och meddelande om kontrollresultat

Artikel 46

1. Bestämmelsekontoret skall behålla transiteringsföljedokumentet, och skall samma dag som varorna uppvisas för bestämmelsekontoret underrätta avgångskontoret om deras ankomst, genom ett meddelande om ankomst. Detta meddelande kan inte användas för att i den mening som avses i artikel 39.2 styrka att förfarandet har avslutats.

2. Utom i samband med omständigheter som vederbörligen kan förklaras, skall bestämmelsekontoret sända ett meddelande om kontrollresultat till avgångskontoret senast den arbetsdag som följer den dag då varorna uppvisades för bestämmelsekontoret.

3. De meddelanden som används skall överensstämma med den struktur och de krav som fastställs i samförstånd mellan de fördragsslutande parterna.

Kontroll på grundval av förhandsmeddelandet om ankomst

Artikel 47

Undersökning av varorna skall utföras särskilt med det förhandsmeddelande om ankomst som fåtts från avgångskontoret som underlag.

AVDELNING III

FÖRENKLINGAR

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser om förenklingar

Tillämpningsområde

Artikel 48

1. På begäran av - alltefter omständigheterna - en huvudansvarig eller en varumottagare kan de behöriga myndigheterna ge tillstånd till följande förenklingar:

a) Användning av samlad säkerhet eller av befrielse från ställande av säkerhet.

b) Användning av särskilda lastspecifikationer.

c) Användning av förseglingar av särskild modell.

d) Befrielse från bindande färdväg.

e) Ställning som godkänd avsändare.

f) Ställning som godkänd mottagare.

g) Tillämpning av förenklade förfaranden för vissa transportsätt:

i) Varor som transporteras på järnväg eller med storcontainrar.

ii) Varor som transporteras med flyg.

iii) Varor som transporteras i rörledning.

h) Tillämpning av andra förenklade förfaranden med stöd av artikel 6 i konventionen.

2. När de förenklingar som avses i punkt 1 a, b och g beviljas, skall de vara tillämpliga i samtliga länder, om inte något annat anges i denna bilaga eller i tillståndet. När de förenklingar som avses i punkt 1 c, d och e beviljas, skall de endast vara tillämpliga på transiteringar enligt förfarandet för gemensam transitering vilka börjar i det land där tillståndet beviljats. När den förenkling som avses i punkt 1 f beviljas, skall den endast vara tillämplig i det land där tillståndet beviljats.

Allmänna villkor för beviljande av tillstånd

Artikel 49

1. För tillstånd enligt artikel 48.1 gäller följande:

a) Tillstånd skall endast beviljas personer som är etablerade i en fördragsslutande part. Tillstånd att använda samlad säkerhet får dock endast beviljas personer som är etablerade i det land där säkerheten ställs.

b) Tillstånd skall endast beviljas personer som regelbundet använder förfarandet för gemensam transitering eller som de behöriga myndigheterna vet kan fullgöra de skyldigheter som är förbundna med förfarandet eller - när det gäller den förenkling som avses i artikel 48.1 f - som regelbundet tar emot varor som hänförts till förfarandet för gemensam transitering.

c) Tillstånd skall endast beviljas personer som inte har begått allvarliga eller upprepade överträdelser av tull- eller skattelagstiftningen.

2. För att säkerställa en korrekt förvaltning av förenklingarna, skall tillstånd beviljas endast

a) om de behöriga myndigheterna kan övervaka och kontrollera förfarandet utan administrativa insatser som inte står i rimligt förhållande till de behov de berörda personerna har, och

b) om personerna har sådan bokföring som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna att utföra effektiv kontroll.

Tillståndsansökans innehåll

Artikel 50

1. En ansökan om tillstånd att använda förenklingar, nedan kallad "ansökan", skall upprättas skriftligen. Ansökan skall dateras och undertecknas.

2. Ansökan skall innehålla de uppgifter som behövs för att de behöriga myndigheterna skall kunna försäkra sig om att villkoren för beviljande av de begärda förenklingarna är uppfyllda.

Sökandens ansvar

Artikel 51

Den person som ansöker om att använda förenklingar skall enligt de gällande bestämmelserna i de fördragsslutande parterna och utan att det påverkar eventuell tillämpning av straffrättsliga bestämmelser vara ansvarig

a) för att de uppgifter som lämnas är riktiga, och

b) för att de dokument som bifogas är äkta.

Behöriga myndigheter

Artikel 52

1. Ansökan skall inges till de behöriga myndigheterna i ett land i vilket sökanden är etablerad.

2. Utfärdande av tillstånd eller avslag av ansökan skall ske i enlighet med de gällande bestämmelserna i de fördragsslutande parterna.

3. Ett beslut om att avslå en ansökan skall upprättas skriftligen. Beslutet skall motiveras.

Tillståndets innehåll

Artikel 53

1. Originalet av ett tillstånd skall daterat och undertecknat lämnas till den som skall vara tillståndsinnehavare; denne skall även ges en eller flera kopior.

2. Tillståndet skall innehålla villkoren för förenklingarna och föreskrifter om hur förenklingarna ska tillämpas och kontrolleras. Tillståndet träder i kraft den dag det utfärdas.

3. Ett tillstånd skall när det gäller de förenklingar som avses i artikel 48.1 c, d och g uppvisas på begäran av avgångskontoret.

Återkallande och ändring

Artikel 54

1. Tillståndsinnehavaren skall underrätta de behöriga myndigheterna om alla efter beviljandet av tillståndet inträffade händelser som kan ha inverkan på dettas upprätthållande eller innehåll.

2. Tillståndet skall återkallas eller ändras av de behöriga myndigheterna

a) om ett eller flera av de villkor som fastställts för dess utfärdande inte uppfyllts eller inte längre är uppfyllda,

b) om en händelse som inträffar efter beviljandet av tillståndet har inverkan på dettas upprätthållande eller innehåll

eller

c) om tillståndsinnehavaren inte längre fullgör de skyldigheter som åligger honom i enlighet med tillståndet.

3. Ett beslut om ändring eller återkallande av ett tillstånd skall motiveras. Beslutet skall meddelas tillståndsinnehavaren.

4. Ett beslut om ändring eller återkallande av ett tillstånd träder i kraft den dag det meddelas. Om beslutsmottagarens legitima intressen kräver det, får de behöriga myndigheterna dock i undantagsfall skjuta upp ikraftträdandet till ett senare datum. Ikraftträdandedagen skall anges i beslutet.

Behöriga myndigheters bevarande av handlingar

Artikel 55

1. De behöriga myndigheterna skall bevara ansökningar och de handlingar som bifogas dessa, samt kopior av utfärdade tillstånd.

2. Om en ansökan avslås eller om ett tillstånd återkallas, skall ansökan och - alltefter omständigheterna - beslutet om avslag eller om återkallande samt de handlingar som bifogas dessa bevaras under minst tre år från och med utgången av det kalenderår under vilket ansökan avslogs eller tillståndet återkallades.

KAPITEL II

Samlad säkerhet och befrielse från ställande av säkerhet

Referensbelopp

Artikel 56

1. Den huvudansvarige skall använda en samlad säkerhet eller en befrielse från ställande av säkerhet inom ramen för ett referensbelopp.

2. Referensbeloppet skall motsvara beloppet för den skuld som kan uppstå för varor som den huvudansvarige hänför till förfarandet för gemensam transitering under en period av minst en vecka.

Garantikontoret skall i samarbete med den berörda personen fastställa referensbeloppet

a) på grundval av de uppgifter som avser de varor som transporterats tidigare och av en särskilt på den berörda personens affärs- och räkenskapshandlingar grundad uppskattning av volymen av förestående transiteringar enligt förfarandet för gemensam transitering

och

b) med beaktande av de högsta satser som i det land där garantikontoret är beläget tillämpas på varorna.

3. Garantikontoret skall årligen pröva referensbeloppet, särskilt med beaktande av upplysningar som erhålls hos det eller de berörda avgångskontoren, och skall vid behov justera beloppet.

4. Den huvudansvarige skall se till att de belopp som står på spel med avseende på de transiteringar för vilka förfarandet inte har avslutats inte överstiger referensbeloppet.

Den huvudansvarige skall underrätta garantikontoret om referensbeloppet visar sig vara otillräckligt för att täcka hans transiteringar enligt förfarandet för gemensam transitering.

Den samlade säkerhetens belopp och befrielse från ställande av säkerhet

Artikel 57

1. Det belopp som skall täckas av en samlad säkerhet skall motsvara det referensbelopp som avses i artikel 56.

2. Personer som kan visa de behöriga myndigheterna att de har en sund ekonomisk ställning och att de uppfyller de tillförlitlighetskrav som anges i punkterna 3 och 4 kan ges tillstånd att ställa en samlad säkerhet till nedsatt belopp eller beviljas befrielse från ställande av säkerhet.

3. Den samlade säkerhetens belopp kan sättas ned

a) till 50 % av referensbeloppet om den huvudansvarige visar att han har tillräcklig erfarenhet av användning av förfarandet för gemensam transitering, och

b) till 30 % av referensbeloppet om den huvudansvarige visar att han har tillräcklig erfarenhet av användning av förfarandet för gemensam transitering och ett högt utvecklat samarbete med de behöriga myndigheterna.

4. Befrielse från ställande av säkerhet kan beviljas om den huvudansvarige visar att han har tillräcklig erfarenhet av användning av förfarandet för gemensam transitering, ett högt utvecklat samarbete med de behöriga myndigheterna, kontroll över transporterna och tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna uppfylla sina åtaganden.

5. Länderna skall vid tillämpning av punkterna 3 och 4 beakta bestämmelserna i tillägg III.

Bestämmelser som gäller varor som medför ökade risker

Artikel 58

1. När det gäller sådana varor som avses i tillägg I måste den huvudansvarige för att ges tillstånd att ställa en samlad säkerhet visa att han förutom att uppfylla villkoren i artikel 49 även har en sund ekonomisk ställning och tillräcklig erfarenhet av användning av förfarandet för gemensam transitering, samt antingen ett högt utvecklat samarbete med de behöriga myndigheterna eller kontroll över transporterna.

2. Den samlade säkerhetens belopp kan för dessa varor sättas ned

a) till 50 % av referensbeloppet om den huvudansvarige visar att han har ett högt utvecklat samarbete med de behöriga myndigheterna och kontroll över transporterna, och

b) till 30 % av referensbeloppet om den huvudansvarige visar att han har ett högt utvecklat samarbete med de behöriga myndigheterna, kontroll över transporterna och tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna uppfylla sina åtaganden.

3. Länderna skall vid tillämpning av punkterna 1 och 2 beakta bestämmelserna i tillägg III.

4. Befrielse från ställande av säkerhet skall inte vara tillämplig för transiteringar enligt förfarandet för gemensam transitering vilka gäller sådana varor som avses i tillägg I.

5. Med beaktande av principerna för beviljande av samlad säkerhet och för nedsättning av säkerhetens belopp får, som en undantagsåtgärd, användning av samlad säkerhet till nedsatt belopp tillfälligt förbjudas under särskilda omständigheter.

6. Med beaktande av principerna för beviljande av samlad säkerhet och för nedsättning av säkerhetens belopp får användning av samlad säkerhet tillfälligt förbjudas i fråga om varor som bevisligen varit föremål för bedrägeri i stor omfattning inom ramen för samlad säkerhet.

7. Villkoren för tillämpning av punkterna 5 och 6 anges i tillägg IV.

Borgensförbindelse

Artikel 59

Samlad säkerhet skall ställas genom borgensman.

För samlad säkerhet skall en borgensförbindelse som överensstämmer med förlagan i tillägg B4 till bilaga III upprättas.

Bestämmelserna i artikel 13.2 skall gälla på tillämpligt sätt.

Intyg om samlad säkerhet eller om befrielse från ställande av säkerhet

Artikel 60

1. På grundval av tillståndet skall de behöriga myndigheterna till den huvudansvarige utfärda ett eller flera i enlighet med bilaga III upprättade intyg om samlad säkerhet eller om befrielse från ställande av säkerhet, nedan kallade "intyg", med hjälp av vilka den huvudansvarige kan styrka att det ställts samlad säkerhet eller beviljats befrielse från ställande av säkerhet.

2. Intyget skall uppvisas för avgångskontoret. Transiteringsdeklarationen skall innehålla en hänvisning till intyget.

3. Ett intygs giltighetstid skall vara begränsad till två år. Garantikontoret får dock förlänga giltighetstiden en gång, för en period av högst två år.

Återkallande och upphävande

Artikel 61

1. Artikel 15.1 och 15.2 första stycket skall på tillämpligt sätt gälla återkallande och upphävande rörande samlad säkerhet.

2. Från och med den dag behöriga myndigheters återkallande av ett tillstånd om användning av samlad säkerhet eller om befrielse från ställande av säkerhet, ett garantikontors återkallande av ett beslut genom vilket det godtagit en borgensmans åtagande eller en borgensmans upphävande av sitt åtagande träder i kraft får tidigare utfärdade intyg inte längre användas vid hänförande av varor till förfarandet för gemensam transitering; den huvudansvarige skall utan dröjsmål lämna intygen till garantikontoret.

3. Varje land skall meddela kommissionen uppgifter som medger identifiering av icke inlämnade intyg vilkas giltighetstid inte löpt ut. Kommissionen skall underrätta de andra länderna därom.

4. Punkt 3 skall även tillämpas för intyg som anmälts som stulna, förlorade eller förfalskade.

KAPITEL III

Särskilda lastspecifikationer

Artikel 62

1. De behöriga myndigheterna kan ge den huvudansvarige tillstånd att som lastspecifikationer använda förteckningar som inte till fullo står i överensstämmelse med vad som anges i bilaga III. Det kan endast ges tillstånd för användning av sådana förteckningar

a) om de upprättas av företag vars bokföring är på ett integrerat elektroniskt eller automatiskt databehandlingssystem,

b) om de utformas och ifylls på ett sådant sätt att de behöriga myndigheterna utan svårighet kan begagna sig av dem, och

c) om de för varje varupost omfattar de uppgifter som erfordras i enlighet med tillägg A11 till bilaga III.

2. Tillstånd kan även ges för användning - som lastspecifikationer i den mening som avses i punkt 1 - av beskrivande förteckningar som upprättas för fullgörande av avsändnings- eller exportformaliteter, även om förteckningarna upprättas av företag vars bokföring inte är baserad på ett integrerat elektroniskt eller automatiskt databehandlingssystem.

3. Företag vilkas bokföring är baserad på ett integrerat elektroniskt eller automatiskt databehandlingssystem och vilka i enlighet med punkt 1 eller 2 redan fått tillstånd att använda förteckningar av särskild modell skall, om de berörda företagens dataprogram gör detta nödvändigt, ges tillstånd att använda sådana förteckningar även för transiteringar enligt förfarandet för gemensam transitering vilka enbart avser ett enda slag av varor.

KAPITEL IV

Användning av förseglingar av särskild modell

Artikel 63

1. De behöriga myndigheterna kan ge den huvudansvarige tillstånd att använda förseglingar av särskild modell för transportmedel eller kollin, under förutsättning att förseglingarna av de behöriga myndigheterna godkänts såsom uppfyllande kraven i tillägg II.

2. Den huvudansvarige skall i fält D (Kontroll av avgångskontoret) i transiteringsdeklarationen, vid rubriken för förseglingar, ange förseglingarnas typ, antal och märken.

Den huvudansvarige skall anbringa förseglingarna senast vid frigörandet av varorna.

KAPITEL V

Befrielse från bindande färdväg

Artikel 64

1. De behöriga myndigheterna kan bevilja en huvudansvarig som vidtar åtgärder som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna att när som helst förvissa sig om var en sändning befinner sig befrielse från bindande färdväg.

2. Innehavaren av ett tillstånd som avser befrielse från bindande färdväg skall införa en av följande uppgifter i fält 44 i transiteringsdeklarationen:

- ES: Dispensa de itinerario obligatorio

- DA: Fritaget for bindende transportrute

- DE: Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute

- EL: Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής

- EN: Prescribed itinerary waived

- FR: Dispense d'itinéraire contraignant

- IT: Dispensa dall'itinerario vincolante

- NL: Geen verplichte route

- PT: Dispensa de itinerário vinculativo

- FI: Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta

- SV: Befrielse från bindande färdväg

- CS: Osvobození od stanovené trasy

- HU: Eloírt útvonal alóli mentesség

- IS: Undanþága frá bindandi flutningsleið

- NO: Fritak for bindende reiserute

- PL: Zwolniony z wiazacej trasy przewozu

- SK: Oslobodenie od predpísanej trasy

KAPITEL VI

Ställning som godkänd avsändare

Godkänd avsändare

Artikel 65

Personer som önskar genomföra transiteringar enligt förfarandet för gemensam transitering utan att för avgångskontoret behöva uppvisa varken varorna eller den transiteringsdeklaration som varorna omfattas av kan beviljas ställning som godkänd avsändare.

Denna förenkling kan endast beviljas personer som har tillstånd att använda samlad säkerhet eller som beviljats befrielse från ställande av säkerhet.

Tillståndets innehåll

Artikel 66

I tillståndet skall bl.a. följande anges:

a) Det eller de avgångskontor som har behörighet för de transiteringar enligt förfarandet för gemensam transitering som genomförs.

b) Hur lång tid i förväg och det sätt på vilket den godkände avsändaren skall underrätta avgångskontoret om de transiteringar enligt förfarandet för gemensam transitering som skall göras, så att kontoret kan genomföra eventuell kontroll innan varorna transporteras iväg.

c) De identifieringsåtgärder som skall vidtas. De behöriga myndigheterna kan för detta ändamål föreskriva att den godkände avsändaren skall förse transportmedel eller kollin med av de behöriga myndigheterna såsom uppfyllande kraven i tillägg II godkända förseglingar av särskild modell.

d) De varukategorier eller varutransporter för vilka tillståndet inte gäller.

Bestyrkande på förhand och formaliteter vid avgång

Artikel 67

1. I tillståndet skall anges att fält C (Avgångskontor) i transiteringsdeklarationsformulären

a) på förhand skall förses med ett avtryck av avgångskontorets stämpel och med en underskrift av en tjänsteman vid det kontoret, eller

b) av den godkände avsändaren skall förses med ett avtryck av en av de behöriga myndigheterna godkänd särskild metallstämpel enligt förlagan i tillägg C1 till bilaga III. Avtrycket av denna stämpel får förtryckas på formulären om tryckningen utförs av ett för detta ändamål godkänt tryckeri.

Den godkände avsändaren skall fylla i dagen för avsändningen av varorna i detta fält, och tilldela transiteringsdeklarationen ett nummer i enlighet med de regler som i tillståndet anges för detta ändamål.

2. De behöriga myndigheterna kan föreskriva användning av formulär som är försedda med ett särskiljande märke för identifiering av formulären.

Åtgärder rörande förvaring av stämplar och formulär

Artikel 68

1. Den godkände avsändaren skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att särskilda stämplar och formulär som är försedda med ett avtryck av avgångskontorets stämpel eller av en särskild stämpel förvaras säkert.

Den godkände avsändaren skall underrätta de behöriga myndigheterna om de säkerhetsåtgärder som vidtas i enlighet med föregående stycke.

2. Vid missbruk från någon persons sida av formulär som på förhand försetts med ett avtryck av avgångskontorets stämpel eller av formulär som försetts med ett avtryck av en särskild stämpel skall den godkände avsändaren, utan att det påverkar tillämpningen av straffrättsliga åtgärder, ansvara för att de tullar och andra pålagor som i ett land blivit utkrävbara för varor som transporterats tillsammans med de formulären betalas, om han inte kan visa de behöriga myndigheter som godkände honom att han vidtagit de åtgärder som avses i punkt 1.

Obligatoriska uppgifter

Artikel 69

1. Den godkände avsändaren skall senast vid avsändningen av varorna ifylla transiteringsdeklarationen och därvid ange den i förekommande fall i enlighet med artikel 23.2 fastställda bindande färdvägen i fält 44 samt den i enlighet med artikel 26 fastställda tidsfristen för uppvisande av varorna för bestämmelsekontoret, de vidtagna identifieringsåtgärderna och en av nedanstående uppgifter i fält D (Kontroll av avgångskontoret):

- ES: Expedidor autorizado

- DA: Godkendt afsender

- DE: Zugelassener Versender

- EL: Εγκεκριμένος αποστολέας

- EN: Authorised consignor

- FR: Expéditeur agréé

- IT: Speditore autorizzato

- NL: Toegelaten afzender

- PT: Expedidor autorizado

- FI: Valtuutettu lähettäjä

- SV: Godkänd avsändare

- CS: Schválený odesílatel

- HU: Engedélyezett feladó

- IS: Viðurkenndur sendandi

- NO: Autorisert avsender

- PL: Upowazniony nadawca

- SK: Schválený odosielatel'

2. Om avgångslandets behöriga myndigheter utför kontroll vid en sändnings avgång, skall de påteckna fält D (Kontroll av avgångskontoret) i transiteringsdeklarationen.

3. Efter det att varorna avsänts, skall exemplar 1 i transiteringsdeklarationen utan dröjsmål sändas till avgångskontoret. De behöriga myndigheterna kan i tillståndet ange att exemplar 1 skall sändas till de behöriga myndigheterna i avgångslandet så snart transiteringsdeklarationen upprättats. Övriga exemplar skall i enlighet med villkoren i artikel 29 åtfölja varorna.

Befrielse från underskrift

Artikel 70

1. Den godkände avsändaren kan ges tillstånd att inte underteckna sådana transiteringsdeklarationer som är försedda med ett avtryck av en särskild stämpel enligt förlagan i tillägg C1 till bilaga III och upprättade med hjälp av ett integrerat elektroniskt eller automatiskt databehandlingssystem. Detta tillstånd kan ges under förutsättning att den godkände avsändaren har ingivit en skriftlig förbindelse till de behöriga myndigheterna i vilken han erkänner sig ha funktionen som huvudansvarig för alla transiteringar enligt förfarandet för gemensam transitering vilka genomförs med transiteringsdeklarationer som är försedda med ett avtryck av den särskilda stämpeln.

2. De transiteringsdeklarationer som upprättas i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 skall vara försedda med en av nedanstående uppgifter i fältet för den huvudansvariges underskrift:

- ES: Dispensa de firma

- DA: Fritaget for underskrift

- DE: Freistellung von der Unterschriftsleistung

- EL: Δεν απαιτείται υπογραφή

- EN: Signature waived

- FR: Dispense de signature

- IT: Dispensa dalla firma

- NL: Van ondertekening vrijgesteld

- PT: Dispensada a assinatura

- FI: Vapautettu allekirjoituksesta

- SV: Befrielse från underskrift

- CS: Osvobození od podpisu

- HU: Aláírás alóli mentesség

- IS: Undanbegid undirskrift

- NO: Fritatt for underskrift

- PL: Zwolniony ze skadania podpisu

- SK: Oslobodenie od podpisu

Godkänd avsändare i samband med tillämpning av bestämmelserna i avdelning II kapitel VII

Artikel 71

1. Personer kan om transiteringsdeklarationer skall inges till avgångskontor där bestämmelserna i avdelning II kapitel VII tillämpas beviljas ställning som godkänd avsändare om de förutom att uppfylla villkoren i artiklarna 49 och 65 använder dataförfaranden för att inge transiteringsdeklarationer och kommunicera med de behöriga myndigheterna.

2. En godkänd avsändare skall inge en transiteringsdeklaration till avgångskontoret före frigörandet av varorna.

3. I tillståndet skall bl.a. anges hur lång tid i förväg den godkände avsändaren skall inge en transiteringsdeklaration, så att de behöriga myndigheterna kan genomföra eventuell kontroll före frigörandet av varorna.

KAPITEL VII

Ställning som godkänd mottagare

Godkänd mottagare

Artikel 72

1. Personer som i sina lokaler eller på annan bestämd plats önskar motta varor som hänförts till förfarandet för gemensam transitering utan att för bestämmelsekontoret behöva uppvisa varken varorna eller exemplaren 4 och 5 i transiteringsdeklarationen kan beviljas ställning som godkänd mottagare.

2. Om varor inom föreskriven tid och i oförändrat skick lämnas till en godkänd mottagare i dennes lokaler eller på en i tillståndet angiven plats tillsammans med de sändningen åtföljande exemplaren 4 och 5 i transiteringsdeklarationen och vederbörlig hänsyn tagits till vidtagna identifieringsåtgärder, skall den huvudansvarige anses ha fullgjort de skyldigheter som åligger honom i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.1 a och förfarandet för gemensam transitering anses ha avslutats.

3. På begäran av fraktföraren skall en godkänd mottagare utfärda ett kvitto enligt artikel 35 - vilken skall gälla på tillämpligt sätt - för en sändning som lämnas till honom i enlighet med villkoren i punkt 2.

Tillståndets innehåll

Artikel 73

1. I tillståndet skall bl.a. följande anges:

a) Det eller de bestämmelsekontor som har behörighet för de varor som den godkände mottagaren mottar.

b) Hur lång tid i förväg och det sätt på vilket den godkände mottagaren skall underrätta bestämmelsekontoret om varors ankomst, så att kontoret vid varornas ankomst kan genomföra eventuell kontroll.

c) De varukategorier eller varutransporter för vilka tillståndet inte gäller.

2. De behöriga myndigheterna skall i tillståndet ange om den godkände mottagaren får förfoga över varorna vid ankomsten utan att någon åtgärd vidtas av bestämmelsekontoret.

Skyldigheter

Artikel 74

1. Den godkände mottagaren skall, vad gäller de varor som ankommer till hans lokaler eller till en i tillståndet angiven plats, vara skyldig

a) att omedelbart underrätta bestämmelsekontoret, i enlighet med föreskrifterna i tillståndet, om eventuella fall av övertaligt gods, mankon, utbyten av varor eller andra oegentligheter, såsom brutna förseglingar, och

b) att utan dröjsmål och med uppgift om ankomstdag och eventuella förseglingars skick skicka de varorna åtföljande exemplaren 4 och 5 i transiteringsdeklarationen till bestämmelsekontoret.

2. Bestämmelsekontoret skall i exemplaren 4 och 5 i transiteringsdeklarationen göra de anteckningar som föreskrivs i artikel 34.

KAPITEL VIII

Förenklade förfaranden för transporter på järnväg eller med storcontainrar

AVSNITT 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG

Tillämpningsområde

Artikel 75

Formaliteterna inom ramen för förfarandet för gemensam transitering skall förenklas i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 76-87, 103 och 104 för varutransporter som järnvägsbolag genomför med "CIM- och expressgodsfraktsedel", nedan kallad "CIM-fraktsedel".

Dokumentets verkan i rättsligt hänseende

Artikel 76

CIM-fraktsedeln skall gälla som transiteringsdeklaration.

Kontroll av bokföring

Artikel 77

Varje lands järnvägsbolag skall vid redovisningsavdelningarna hålla den bokföring som där förs tillgänglig för sitt lands behöriga myndigheter, så att kontroll kan utföras.

Huvudansvarig

Artikel 78

1. Det järnvägsbolag som för transport mottar varor som åtföljs av en som deklaration för gemensam transitering gällande CIM-fraktsedel skall för transiteringen ha funktionen som huvudansvarig.

2. För transiteringar som avser varor som mottagits för transport av järnvägsbolag i tredje land, skall järnvägsbolaget i det land på vars territorium transporten kommer in i de fördragsslutande parternas område ha funktionen som huvudansvarig.

Etikett

Artikel 79

Järnvägsbolagen skall se till att transporter som genomförs enligt förfarandet för gemensam transitering utmärks genom användning av etiketter med ett piktogram enligt förlagan i tillägg C2 till bilaga III.

Om det gäller en hel vagnslast skall etiketter anbringas på CIM-fraktsedeln och järnvägsvagnen; i övriga fall skall etiketter anbringas på CIM-fraktsedeln och kollit eller kollina.

Ett stämpelavtryck - med grönt bläck - som återger mönstret av piktogrammet i tillägg C2 till bilaga III får användas i stället för sådana etiketter som avses i första stycket.

Ändring av fraktavtal

Artikel 80

Om ett fraktavtal ändras

- i syfte att få en transport som skulle ha avslutats utanför en fördragsslutande parts område att i stället avslutas inom detta område, eller

- i syfte att få en transport som skulle ha avslutats inom en fördragsslutande parts område att i stället avslutas utanför detta område,

får järnvägsbolagen endast med avgångskontorets godkännande uppfylla det ändrade avtalet.

I alla övriga fall får järnvägsbolagen uppfylla ett ändrat fraktavtal, men de skall omedelbart underrätta avgångskontoret om ändringen.

BEFORDRAN AV VAROR MELLAN DE FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA

CIM-fraktsedelns användning

Artikel 81

1. Om en transport för vilken förfarandet för gemensam transitering tillämpas inleds och avses avslutas i de fördragsslutande parternas område, skall CIM-fraktsedeln uppvisas för avgångskontoret.

2. Om varorna befordras från en plats till en annan i gemenskapen genom ett eller flera Efta-länders territorium, skall avgångskontoret på så sätt att den syns tydligt införa uppgift enligt nedan i det fält som är avsett för tullen i bladen 1, 2 och 3 i CIM-fraktsedeln:

- Koden "T1", om varorna befordras enligt T1-proceduren.

- Koden "T2" eller koden "T2F", alltefter omständigheterna, om varorna befordras enligt T2-proceduren och införandet av koden är obligatoriskt enligt gemenskapsbestämmelserna.

Koden "T2" och koden "T2F" skall bestyrkas med avgångskontorets stämpel.

3. Om varorna befordras från gemenskapen till ett EFTA-land, skall avgångskontoret - om varorna befordras enligt T1-proceduren - på så sätt att den syns tydligt införa koden "T1" i det fält som är avsett för tullen i bladen 1, 2 och 3 i CIM-fraktsedeln.

4. Förutom i de fall som avses i punkterna 2 och 3 skall, i enlighet med av varje gemenskapsmedlemsstat fastställda föreskrifter, varor som befordras från en plats till en annan i gemenskapen genom ett eller flera Efta-länders territorium och varor som befordras från gemenskapen till ett Efta-land hänföras till T2-proceduren för hela sträckan från avgångsstationen till bestämmelsestationen, utan att CIM-fraktsedeln för varorna behöver uppvisas för avgångskontoret.

Vad gäller de varor som befordras från en plats till en annan i gemenskapen genom ett eller flera Efta-länders territorium, behöver sådana etiketter som avses i artikel 79 inte anbringas.

5. Varor vars transport inleds i ett Efta-land skall anses befordras enligt T1-proceduren. Skall varorna dock i enlighet med bestämmelserna i artikel 2.3 b i konventionen befordras enligt T2-proceduren, skall avgångskontoret i blad 3 i CIM-fraktsedeln ange att de varor som dokumentet hänför sig till befordras enligt T2-proceduren; avgångskontoret skall för detta ändamål på så sätt att den syns tydligt införa koden "T2" eller koden "T2F", alltefter omständigheterna, samt avgångskontorets stämpel och behörig tjänstemans underskrift, i det fält som är avsett för tullen. Vad gäller de varor som befordras enligt T1-proceduren, skall koden "T1" inte införas i dokumentet.

6. Alla blad i CIM-fraktsedeln skall lämnas till den berörda personen.

7. Varje Efta-land får besluta att varor som befordras enligt T1-proceduren får transporteras enligt den proceduren utan att CIM-fraktsedeln behöver uppvisas för avgångskontoret.

8. Vad beträffar sådana varor som avses i punkterna 2, 3 och 5, skall tullkontoret för bestämmelsestationen fungera som bestämmelsekontor. Om varorna övergår till fri omsättning eller hänförs till ett annat förfarande vid en mellanliggande station, skall dock tullkontoret för den stationen fungera som bestämmelsekontor. Vad beträffar sådana varor som i enlighet med punkt 4 befordras från en plats till en annan i gemenskapen genom ett eller flera Efta-länders territorium, behöver inga formaliteter fullgöras vid bestämmelsekontoret.

Identifieringsåtgärder

Artikel 82

Med beaktande av de identifieringsåtgärder som vidtas av järnvägsbolagen, skall avgångskontor som regel inte försegla transportmedel eller kollin.

Användning av de olika bladen i CIM-fraktsedeln

Artikel 83

1. Förutom i de fall då varor befordras från en plats till en annan i gemenskapen genom ett eller flera Efta-länders territorium, skall järnvägsbolaget i det land som bestämmelsekontoret tillhör lämna bladen 2 och 3 i CIM-fraktsedeln till bestämmelsekontoret.

2. Bestämmelsekontoret skall, efter att ha påtecknat blad 2, utan dröjsmål återlämna det till järnvägsbolaget; bestämmelsekontoret skall behålla blad 3.

TRANSPORTER TILL ELLER FRÅN TREDJE LAND

Transporter till tredje land

Artikel 84

1. Om en transport inleds i de fördragsslutande parternas område och avses avslutas utanför detta område, skall bestämmelserna i artiklarna 81 och 82 tillämpas.

2. Tullkontoret för den gränsstation via vilken transporten lämnar de fördragsslutande parternas område skall fungera som bestämmelsekontor.

3. Inga formaliteter behöver fullgöras vid bestämmelsekontoret.

Transporter från tredje land

Artikel 85

1. Om en transport inleds utanför de fördragsslutande parternas område och avses avslutas i de fördragsslutande parternas område, skall tullkontoret för den gränsstation via vilken transporten kommer in i de fördragsslutande parternas område fungera som avgångskontor.

Inga formaliteter behöver fullgöras vid avgångskontoret.

2. Tullkontoret för bestämmelsestationen skall fungera som bestämmelsekontor. Om varorna övergår till fri omsättning eller hänförs till ett annat tullförfarande vid en mellanliggande station, skall dock tullkontoret för den stationen fungera som bestämmelsekontor.

De formaliteter som föreskrivs i artikel 83 skall fullgöras vid bestämmelsekontoret.

Transporter som passerar de fördragsslutande parternas territorium

Artikel 86

1. Om en transport inleds och avses avslutas utanför de fördragsslutande parternas område, skall de tullkontor som avses i artikel 85.1 och artikel 84.2 fungera som avgångs- respektive bestämmelsekontor.

2. Inga formaliteter behöver fullgöras vid avgångs- eller bestämmelsekontoret.

Varors tullstatus

Artikel 87

Varor som omfattas av en sådan transport som avses i artikel 85.1 eller av en sådan transport som avses i artikel 86.1 skall anses befordras enligt T1-proceduren, om inte varornas gemenskapsstatus fastställs i enlighet med bestämmelserna i bilaga II.

AVSNITT 2

BESTÄMMELSER OM TRANSPORTER MED STORCONTAINRAR

Tillämpningsområde

Artikel 88

Formaliteterna inom ramen för förfarandet för gemensam transitering skall förenklas i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 89-104 för varutransporter som järnvägsbolag i samarbete med transportföretag genomför med storcontainrar och överlämningssedel, i denna bilaga kallad "TR-överlämningssedel". Dessa transporter omfattar, där så är tillämpligt, transportföretags befordran av sändningarna, med användning av andra transportsätt än transport per järnväg, till avgångsstationen i avsändningslandet och från bestämmelsestationen i bestämmelselandet, samt eventuella transporter sjövägen mellan de två stationerna.

Definitioner

Artikel 89

I artiklarna 88-104 används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. transportföretag: Ett företag som järnvägsbolagen i syfte att genomföra varutransporter med storcontainrar och överlämningssedel bildat i form av ett bolag med dem som delägare.

2. storcontainer: En transportanordning som

- är av varaktigt slag,

- särskilt konstruerats för att underlätta varutransport utan omlastning, i samband med användning av ett eller flera transportsätt,

- konstruerats på så sätt att den är lätt att förankra och hantera,

- är så beskaffad att den, i de fall då det genom tillämpning av artikel 97 krävs försegling, kan förseglas på ett effektivt sätt, och

- är av sådan storlek att den yta som avgränsas av de fyra nedre ytterhörnen är minst 7 m2.

3. TR-överlämningssedel: Dokument som representerar det fraktavtal i kraft av vilket transportföretaget låter befordra en eller flera storcontainrar i internationell trafik från en avsändare till en mottagare. TR-överlämningssedeln är i övre högra hörnet försedd med ett serienummer som gör det möjligt att identifiera den. Numret består av åtta siffror föregångna av bokstäverna TR.

TR-överlämningssedeln består av följande blad i nummerordning:

1: Blad för transportföretagets huvudkontor.

2: Blad för transportföretagets nationella representant vid bestämmelsestationen.

3A: Blad för tullen.

3B: Blad för mottagaren.

4: Blad för transportföretagets huvudkontor.

5: Blad för transportföretagets nationella representant vid avgångsstationen.

6: Blad för avsändaren.

Alla blad i TR-överlämningssedeln utom blad 3A är i högra kanten försedda med ett c:a 4 cm brett grönt band.

4. specifikation över storcontainrar: Dokument, nedan kallat "specifikation", som bifogas en TR-överlämningssedel - av vilken det anses utgöra en beståndsdel - och är avsett att täcka en sändning - i samband med vilken tullformaliteterna fullgörs vid avgångs- och bestämmelsestationerna - av flera storcontainrar från en och samma avgångsstation till en och samma bestämmelsestation.

Specifikationen läggs fram i samma antal exemplar som den TR-överlämningssedel som den hänför sig till.

Antalet specifikationer anges i det övre högra hörnet av TR-överlämningssedeln, i det fält som är avsett för detta ändamål.

Den motsvarande TR-överlämningssedelns serienummer anges i det övre högra hörnet av varje specifikation.

Dokumentets verkan i rättsligt hänseende

Artikel 90

Den TR-överlämningssedel som används av transportföretaget skall gälla som transiteringsdeklaration.

Kontroll av bokföring - Tillhandahållande av uppgifter

Artikel 91

1. Transportföretaget skall i varje land, genom förmedling av sin eller sina nationella representanter, vid sin eller sina redovisningsavdelningar eller vid sin eller sina nationella representanters redovisningsavdelningar hålla den bokföring som där förs tillgänglig för de behöriga myndigheterna, så att kontroll kan utföras.

2. På begäran av de behöriga myndigheterna skall transportföretaget eller dess nationella representant eller representanter snarast möjligt till dessa myndigheter lämna alla sådana dokument, bokföringsuppgifter och upplysningar rörande genomförda eller pågående sändningar som myndigheterna anser sig behöva ta del av.

3. I de fall då TR-överlämningssedlar i enlighet med artikel 90 gäller som transiteringsdeklarationer, skall transportföretaget eller dess nationella representant eller representanter

a) underrätta bestämmelsekontoren om alla sådana TR-överlämningssedlar av vilka blad 1 har kommit transportföretaget till handa utan att ha försetts med tullens påteckning, och

b) underrätta avgångskontoren om alla sådana TR-överlämningssedlar av vilka blad 1 inte har kommit transportföretaget till handa och med avseende på vilka transportföretaget inte har kunnat fastställa huruvida sändningen föreskriftsenligt uppvisats för bestämmelsekontoret eller, vid tillämpning av artikel 101, huruvida sändningen lämnat de fördragsslutande parternas område, för tredje land.

Huvudansvarig

Artikel 92

1. För en av transportföretaget i ett land som omfattas av konventionen mottagen varutransport enligt artikel 88, skall järnvägsbolaget i landet i fråga ha funktionen som huvudansvarig.

2. För en av transportföretaget i tredje land mottagen varutransport enligt artikel 88, skall järnvägsbolaget i det land på vars territorium transporten kommer in i de fördragsslutande parternas område ha funktionen som huvudansvarig.

Tullformaliteter i samband med annan transport än per järnväg

Artikel 93

Om tullformaliteter måste fullgöras i samband med annan transport till avgångsstationen än per järnväg eller i samband med annan transport från bestämmelsestationen än per järnväg, får endast en storcontainer tas upp i TR-överlämningssedeln.

Etikett

Artikel 94

Transportföretaget skall se till att transporter som genomförs enligt förfarandet för gemensam transitering utmärks genom användning av etiketter med ett piktogram enligt förlagan i tillägg C2 till bilaga III. Etiketterna skall anbringas på TR-överlämningssedeln och storcontainrarna.

Ett stämpelavtryck - med grönt bläck - som återger mönstret av piktogrammet i tillägg C2 till bilaga III får användas i stället för sådana etiketter som avses i första stycket.

Ändring av fraktavtal

Artikel 95

Om ett fraktavtal ändras

- i syfte att få en transport som skulle ha avslutats utanför en fördragsslutande parts område att i stället avslutas inom detta område, eller

- i syfte att få en transport som skulle ha avslutats inom en fördragsslutande parts område att i stället avslutas utanför detta område, får transportföretaget endast med avgångskontorets godkännande uppfylla det ändrade avtalet.

I alla övriga fall får transportföretaget uppfylla ett ändrat fraktavtal, men det skall omedelbart underrätta avgångskontoret om ändringen.

BEFORDRAN AV VAROR MELLAN DE FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA

TR-överlämningssedel och specifikationer

Artikel 96

1. Om en transport för vilken förfarandet för gemensam transitering tillämpas inleds och avses avslutas i de fördragsslutande parternas område, skall TR-överlämningssedeln uppvisas för avgångskontoret.

2. Om varorna befordras från en plats till en annan i gemenskapen genom ett eller flera Efta-länders territorium, skall avgångskontoret på så sätt att den syns tydligt införa uppgift enligt nedan i det fält som är avsett för tullen i bladen 1, 2, 3A och 3B i TR-överlämningssedeln:

- Koden "T1", om varorna befordras enligt T1-proceduren.

- Koden "T2" eller koden "T2F", alltefter omständigheterna, om varorna befordras enligt T2-proceduren och införandet av koden är obligatoriskt enligt gemenskapsbestämmelserna.

Koden "T2" och koden "T2F" skall bestyrkas med avgångskontorets stämpel.

3. Om varorna befordras från gemenskapen till ett EFTA-land, skall avgångskontoret - om varorna befordras enligt T1-proceduren - på så sätt att den syns tydligt införa koden "T1" i det fält som är avsett för tullen i bladen 1, 2, 3A och 3B i TR-överlämningssedeln.

4. Förutom i de fall som avses i punkterna 2 och 3 skall, i enlighet med av varje gemenskapsmedlemsstat fastställda föreskrifter, varor som befordras från en plats till en annan i gemenskapen genom ett eller flera Efta-länders territorium och varor som befordras från gemenskapen till ett Efta-land hänföras till T2-proceduren för hela sträckan, utan att TR-överlämningssedeln för varorna behöver uppvisas för avgångskontoret. Vad gäller de varor som befordras från en plats till en annan i gemenskapen genom ett eller flera Efta-länders territorium, behöver sådana etiketter som avses i artikel 94 inte anbringas.

5. Varor vars transport inleds i ett Efta-land skall anses befordras enligt T1-proceduren. Skall varorna dock i enlighet med bestämmelserna i artikel 2.3 b i konventionen befordras enligt T2-proceduren, skall avgångskontoret i blad 3A i TR-överlämningssedeln ange att de varor som dokumentet hänför sig till befordras enligt T2-proceduren; avgångskontoret skall för detta ändamål införa koden "T2" eller koden "T2F", alltefter omständigheterna, samt avgångskontorets stämpel och behörig tjänstemans underskrift i det fält som är avsett för tullen i blad 3A i TR-överlämningssedeln. Vad gäller de varor som befordras enligt T1-proceduren, skall koden "T1" inte införas i dokumentet.

6. Om en TR-överlämningssedel både avser containrar som innehåller varor som befordras enligt T1-proceduren och containrar som innehåller varor som befordras enligt T2-proceduren, skall avgångskontoret i det fält som är avsett för tullen i bladen 1, 2, 3A och 3B i TR-överlämningssedeln införa separata hänvisningar till containrarna, alltefter vilken typ av varor de innehåller, samt - vid hänvisningarna till de motsvarande containrarna - koden "T1" och, alltefter omständigheterna, koden "T2" eller koden "T2F".

7. Om det i fall enligt punkt 3 används specifikationer över storcontainrar, skall separata specifikationer upprättas för de containrar som innehåller varor som befordras enligt T1-proceduren, och hänvisning till dessa skall göras genom angivande av specifikationernas ordningsnummer i det fält som är avsett för tullen i bladen 1, 2, 3A och 3B i TR-överlämningssedeln. Koden "T1" skall införas vid ordningsnumren för de specifikationer som numren hänför sig till.

8. Alla blad i TR-överlämningssedeln skall lämnas till den berörda personen.

9. Varje Efta-land får besluta att varor som befordras enligt T1-proceduren får transporteras enligt den proceduren utan att TR-överlämningssedeln behöver uppvisas för avgångskontoret.

10. Vad beträffar sådana varor som avses i punkterna 2, 3 och 5, skall TR-överlämningssedeln läggas fram för det bestämmelsekontor där varorna deklareras för övergång till fri omsättning eller för ett annat förfarande.

Vad beträffar sådana varor som i enlighet med punkt 4 befordras från en plats till en annan i gemenskapen genom ett eller flera Efta-länders territorium, behöver inga formaliteter fullgöras vid bestämmelsekontoret.

Identifieringsåtgärder

Artikel 97

Identifiering av varor skall ske i enlighet med bestämmelserna i artikel 11 i konventionen. Avgångskontor skall dock som regel inte försegla storcontainrar om identifieringsåtgärder vidtas av järnvägsbolagen. Om förseglingar används, skall dessa anges i det fält som är avsett för tullen i bladen 3A och 3B i TR-överlämningssedeln.

Användning av de olika bladen i TR-överlämningssedeln

Artikel 98

1. Förutom i de fall då varor befordras från en plats till en annan i gemenskapen genom ett eller flera Efta-länders territorium, skall transportföretaget lämna bladen 1, 2 och 3A i TR-överlämningssedeln till bestämmelsekontoret.

2. Bestämmelsekontoret skall, efter att ha påtecknat bladen 1 och 2, utan dröjsmål återlämna dem till transportföretaget; bestämmelsekontoret skall behålla blad 3A.

VARUTRANSPORTER TILL ELLER FRÅN TREDJE LAND

Transporter till tredje land

Artikel 99

1. Om en transport inleds i de fördragsslutande parternas område och avses avslutas utanför detta område, skall bestämmelserna i artikel 96.1-96.9 och artikel 97 tillämpas.

2. Tullkontoret för den gränsstation via vilken transporten lämnar de fördragsslutande parternas område skall fungera som bestämmelsekontor.

3. Inga formaliteter behöver fullgöras vid bestämmelsekontoret.

Transporter från tredje land

Artikel 100

1. Om en transport inleds utanför de fördragsslutande parternas område och avses avslutas i de fördragsslutande parternas område, skall tullkontoret för den gränsstation via vilken transporten kommer in i de fördragsslutande parternas område fungera som avgångskontor. Inga formaliteter behöver fullgöras vid avgångskontoret.

2. Det tullkontor där varorna uppvisas skall fungera som bestämmelsekontor. De formaliteter som föreskrivs i artikel 98 skall fullgöras vid bestämmelsekontoret.

Transporter som passerar de fördragsslutande parternas territorium

Artikel 101

1. Om en transport inleds och avses avslutas utanför de fördragsslutande parternas område, skall de tullkontor som avses i artikel 100.1 och artikel 99.2 fungera som avgångs- respektive bestämmelsekontor.

2. Inga formaliteter behöver fullgöras vid avgångs- eller bestämmelsekontoret.

Varors tullstatus

Artikel 102

Varor som omfattas av en sådan transport som avses i artikel 100.1 eller av en sådan transport som avses i artikel 101.1 skall anses befordras enligt T1-proceduren, om inte varornas gemenskapsstatus fastställs i enlighet med bestämmelserna i bilaga II.

AVSNITT 3

ANDRA BESTÄMMELSER

Lastspecifikationer

Artikel 103

1. Artikel 17.3 och artikel 62 skall gälla för de eventuella lastspecifikationer som bifogas en CIM-fraktsedel eller TR-överlämningssedel. Antalet lastspecifikationer skall anges i det fält som är avsett för uppgifter om bifogade handlingar i, alltefter omständigheterna, CIM-fraktsedeln eller TR-överlämningssedeln.

I lastspecifikationer skall även numret på den järnvägsvagn som CIM-fraktsedeln hänför sig till anges, eller där så är tillämpligt numret på den container som innehåller varorna.

2. För transporter som inleds i de fördragsslutande parternas område och både avser varor som befordras enligt T1-proceduren och varor som befordras enligt T2-proceduren, skall separata lastspecifikationer upprättas; för transporter med storcontainrar och TR-överlämningssedel skall sådana separata lastspecifikationer upprättas för varje storcontainer som innehåller båda varukategorierna.

Ordningsnumren för de lastspecifikationer som hänför sig till var och en av de två varukategorierna skall anges i det fält som är avsett för varubeskrivning i, alltefter omständigheterna, CIM-fraktsedeln eller TR-överlämningssedeln.

3. I fall enligt punkterna 1 och 2 skall, för de förfaranden som avses i artiklarna 75-104, de lastspecifikationer som bifogas en CIM-fraktsedel eller en TR-överlämningssedel ha samma rättsliga verkan som dessa och anses utgöra en beståndsdel därav.

Original av sådana lastspecifikationer skall påtecknas av avsändningsstationen.

AVSNITT 4

TILLÄMPNINGSOMRÅDE FÖR NORMALFÖRFARANDEN OCH FÖRENKLADE FÖRFARANDEN - KOMBINERAD TRANSPORT JÄRNVÄG-VÄG

Artikel 104

1. Bestämmelserna i artiklarna 75-103 skall inte utesluta användning av förfarandena enligt avdelning II; bestämmelserna i artiklarna 77 och 79 eller 91 och 94 skall dock gälla vid användning av de förfarandena.

2. I fall enligt punkt 1 skall det vid upprättandet av CIM-fraktsedeln eller TR-överlämningssedeln - i det fält som är avsett för uppgifter om bifogade handlingar, och på så sätt att den syns tydligt - införas en hänvisning till den eller de transiteringsdeklarationer som används.

Hänvisningen skall för varje deklaration som används omfatta uppgift om vilken typ av deklaration det gäller och om det utfärdande kontoret, dagen för deklarationen och registreringsnumret.

Blad 2 i CIM-fraktsedeln eller bladen 1 och 2 i TR-överlämningssedeln skall påtecknas av det järnvägsbolag som den sista järnvägsstation tillhör som berörs av transiteringen enligt förfarandet för gemensam transitering. Detta bolag skall påteckna CIM-fraktsedeln eller TR-överlämningssedeln efter att ha förvissat sig om att varutransporten täcks av den eller de transiteringsdeklarationer som hänvisningen avser.

Om sådana transiteringar enligt förfarandet för gemensam transitering som avses i punkt 1 och första stycket ovan avslutas i Efta-länder, får dessa länder kräva att blad 2 i CIM-fraktsedeln eller bladen 1 och 2 i TR-överlämningssedeln skall uppvisas för tullkontoret för den sista järnvägsstation som berörs av transiteringen enligt förfarandet för gemensam transitering. Detta tullkontor skall påteckna CIM-fraktsedeln eller TR-överlämningssedeln efter att ha förvissat sig om att varutransporten täcks av den eller de transiteringsdeklarationer som hänvisningen avser.

3. Om en transitering enligt förfarandet för gemensam transitering genomförs med TR-överlämningssedel i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 88-102, skall punkterna 1 och 2 och artiklarna 75-87 inte tillämpas på en inom ramen för transiteringen använd CIM-fraktsedel. En hänvisning till TR-överlämningssedeln skall på så sätt att den syns tydligt införas i CIM-fraktsedeln, i det fält som är avsett för uppgifter om bifogade handlingar. Hänvisningen skall omfatta uppgiften "TR-överlämningssedel", vilken skall följas av serienumret.

4. Om en kombinerad järnvägs- och vägtransport av varor som i enlighet med förfarandena i avdelning II befordras med en eller flera transiteringsdeklarationer tas emot av järnvägarna vid en järnvägsterminal och transporteras på järnvägsvagnar, skall järnvägsbolagen ansvara för betalning av tullar och andra pålagor i händelse av överträdelser eller oegentligheter under järnvägstransporten, om det inte skulle finnas någon säkerhet som är giltig för det land där överträdelserna eller oegentligheterna skett eller anses ha skett och om det inte skulle vara möjligt att uppbära beloppen i fråga hos den huvudansvarige.

Godkänd avsändare och godkänd mottagare

Artikel 105

1. Om en befrielse från uppvisande av transiteringsdeklarationen för avgångskontoret gäller för varor som i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 75-104 skall sändas med CIM-fraktsedel eller TR-överlämningssedel, skall de behöriga myndigheterna fastställa de åtgärder som krävs för att säkerställa att bladen 1, 2 och 3 i CIM-fraktsedeln eller bladen 1, 2, 3A och 3B i TR-överlämningssedeln förses med, alltefter omständigheterna, koden "T1", "T2" eller "T2F".

2. Om de varor som transporteras i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 75-104 är avsedda för en godkänd mottagare, får de behöriga myndigheterna utan hinder av artiklarna 72.2 och 74.1 b föreskriva att bladen 2 och 3 i CIM-fraktsedeln eller bladen 1, 2 och 3A i TR-överlämningssedeln skall lämnas direkt till bestämmelsekontoret av järnvägsbolaget eller transportföretaget.

(Artiklarna 106-110 fria)

KAPITEL IX

Förenklade förfaranden för transporter med flyg

Förenklat förfarande (nivå 1)

Artikel 111

1. Flygbolag kan ges tillstånd att använda ett manifest som transiteringsdeklaration, om manifestets innehåll överensstämmer med förlagan i tillägg 3 till bilaga 9 till konventionen angående internationell civil luftfart (förenklat förfarande - nivå 1). Manifestets form samt avgångs- och bestämmelseflygplatserna för transiteringarna enligt förfarandet för gemensam transitering skall anges i tillståndet. Flygbolaget skall skicka en bestyrkt kopia av tillståndet till de behöriga myndigheterna för var och en av de berörda flygplatserna.

2. Om en transport avser både varor som skall befordras enligt T1-proceduren och varor som skall befordras enligt T2-proceduren, skall varorna tas upp i separata manifest.

3. Ett manifest skall innehålla en av flygbolaget med datum och underskrift försedd uppgift för identifiering av manifestet, enligt nedan:

- Koden "T1", om varorna befordras enligt T1-proceduren.

- Koden "T2" eller koden "T2F", alltefter omständigheterna, om varorna befordras enligt T2-proceduren; ett och samma manifest får enbart innehålla en av dessa två koder.

4. Ett manifest skall även innehålla följande uppgifter:

- Namnet på det flygbolag som transporterar varorna.

- Nummer på flygningen.

- Dag för flygningen.

- Lastningsflygplatsens (avgångsflygplatsens) namn och lossningsflygplatsens (bestämmelseflygplatsens) namn.

För varje sändning som tas upp i ett manifest skall följande uppgifter anges:

- Flygfraktsedelns nummer.

- Kollinas antal.

- Varubeskrivning enligt varornas normala handelsbenämning, inbegripet de uppgifter som behövs för identifiering av varorna.

- Bruttovikt.

Vid samlastning av varor skall varubeskrivningen, där så är tillämpligt, ersättas med uppgiften "Consolidation", eventuellt i förkortad form. I detta fall skall de flygfraktsedlar som hänför sig till de sändningar som tas upp i manifestet innehålla en varubeskrivning enligt varornas normala handelsbenämning, omfattande de uppgifter som behövs för identifiering av varorna.

5. Ett manifest skall uppvisas i minst två exemplar för de behöriga myndigheterna för avgångsflygplatsen, vilka skall behålla ett exemplar.

Dessa myndigheter får för kontrolländamål kräva att alla flygfraktsedlar som hänför sig till sändningar som tas upp i manifest skall uppvisas.

6. Ett exemplar av manifestet skall uppvisas för de behöriga myndigheterna för bestämmelseflygplatsen, vilka skall behålla detta.

De behöriga myndigheterna för bestämmelseflygplatsen får för kontrolländamål kräva att alla manifest och flygfraktsedlar som hänför sig till varor som lossas vid flygplatsen skall uppvisas.

7. De behöriga myndigheterna för varje bestämmelseflygplats skall varje månad till de behöriga myndigheterna för varje avgångsflygplats - efter bestyrkande av förteckningarna - sända av flygbolagen upprättade förteckningar över de manifest som uppvisats för de behöriga myndigheterna under den föregående månaden.

Angivandet av manifesten i förteckningarna skall ske medelst följande uppgifter:

- Manifestets referensnummer.

- Den kod som identifierar manifestet som transiteringsdeklaration, i enlighet med punkt 3.

- Namnet (eventuellt förkortat) på det flygbolag som transporterat varorna.

- Nummer på flygningen.

- Dag för flygningen.

I tillståndet kan föreskrivas att flygbolagen själva skall sända information enligt första stycket.

Om det har konstaterats oegentligheter som har samband med uppgifterna om manifesten i förteckningarna, skall de behöriga myndigheterna för bestämmelseflygplatsen därom underrätta de behöriga myndigheterna för avgångsflygplatsen och den myndighet som utfärdat tillståndet, och därvid särskilt hänvisa till de flygfraktsedlar som avser de varor som givit anledning till konstaterandena.

Förenklat förfarande (nivå 2)

Artikel 112

1. Flygbolag kan om de genomför ett betydande antal flygningar mellan länderna ges tillstånd att använda ett manifest som sänds via ett system för elektroniskt datautbyte som transiteringsdeklaration (förenklat förfarande - nivå 2).

Genom avvikelse från artikel 49.1 a behöver flygbolagen inte vara etablerade i en fördragsslutande part om de förfogar över ett regionalt kontor där.

2. De behöriga myndigheterna skall när de mottagit en ansökan om tillstånd anmäla denna till de andra länder på vars respektive territorium de avgångs- eller bestämmelseflygplatser är belägna, vilka är länkade till varandra med system för elektroniskt datautbyte.

Om inga invändningar har mottagits inom sextio dagar från dagen för anmälan, skall de behöriga myndigheterna utfärda tillståndet.

Detta tillstånd skall vara giltigt i alla berörda länder, och skall endast gälla för transiteringar enligt förfarandet för gemensam transitering vilka genomförs mellan de flygplatser som avses i tillståndet.

3. Förenklingen skall tillämpas på följande sätt:

a) Det manifest som upprättas vid avgångsflygplatsen skall sändas till bestämmelseflygplatsen via ett system för elektroniskt datautbyte.

b) Flygbolaget skall vid berörda varuposter i manifestet ange uppgifter enligt nedan:

- Koden "T1", om varorna befordras enligt T1-proceduren.

- Koden "T2" eller koden "TF", alltefter omständigheterna, om varorna befordras enligt T2-proceduren.

- Koden "TD" för varor som redan hänförts till ett förfarande för transitering. I sådana fall skall flygbolaget ange koden "TD" även på den motsvarande flygfraktsedeln, tillsammans med en hänvisning till den tillämpade proceduren och uppgift om referensnummer, utfärdandedag och utfärdande kontor för transiteringsdeklarationen.

- Koden "C" (likvärdig med "T2L") eller koden "F" (likvärdig med "T2LF"), alltefter omständigheterna, för gemenskapsvaror som inte hänförts till ett förfarande för transitering.

- Koden "X" för gemenskapsvaror som skall exporteras och inte hänförts till ett förfarande för transitering.

Manifestet skall även innehålla de uppgifter som avses i artikel 111.4.

c) Förfarandet för gemensam transitering skall anses ha avslutats när det manifest som sänts via ett system för elektroniskt datautbyte är tillgängligt för de behöriga myndigheterna för bestämmelseflygplatsen och varorna uppvisats för dessa.

d) På begäran skall en utskrift av det manifest som sänts via ett system för elektroniskt datautbyte uppvisas för avgångs- och bestämmelseflygplatsernas behöriga myndigheter.

e) Av flygbolagets bokföring skall åtminstone de uppgifter som avses i b framgå.

f) De behöriga myndigheterna för avgångsflygplatsen skall på grundval av riskanalys utföra kontroller genom revision.

g) De behöriga myndigheterna för bestämmelseflygplatsen skall på grundval av riskanalys utföra kontroller genom revision, och skall vid behov för kontrolländamål sända uppgifter från de manifest som mottagits via system för elektroniskt datautbyte till de behöriga myndigheterna för avgångsflygplatsen.

4. Utan att tillämpningen av avdelning II kapitel VI och av avdelning IV påverkas, skall

- flygbolaget anmäla alla överträdelser och oegentligheter till de behöriga myndigheterna, och

- de behöriga myndigheterna för bestämmelseflygplatsen så snart som möjligt anmäla alla överträdelser och oegentligheter till de behöriga myndigheterna för avgångsflygplatsen och till den myndighet som utfärdat tillståndet.

KAPITEL X

Förenklade förfaranden för transporter i rörledning

Artikel 113

1. I de fall då förfarandet för gemensam transitering tillämpas för varutransporter i rörledning, skall förfarandets formaliteter anpassas i enlighet med bestämmelserna i punkterna 2-5.

2. För de varor som skall transporteras i rörledning gäller följande:

- Varor som kommer in i en fördragsslutande parts tullområde i ett rörledningssystem skall anses som hänförda till förfarandet för gemensam transitering i och med att de införs i detta område.

- Varor som redan befinner sig i en fördragsslutande parts tullområde skall anses som hänförda till förfarandet för gemensam transitering i och med att de leds in i rörledningssystemet.

Varornas gemenskapsstatus skall, där så är tillämpligt, fastställas i enlighet med bilaga II.

3. Den för driften av rörledningen ansvariga ekonomiska aktör som är etablerad i det land på vars territorium varorna kommer in i en fördragsslutande parts område eller den för driften av rörledningen ansvariga ekonomiska aktör som är etablerad i det land där transporten inleds skall ha funktionen som huvudansvarig för sådana varor som avses i punkt 2.

4. För tillämpningen av artikel 4.2 skall den för driften av rörledningen ansvariga ekonomiska aktör som är etablerad i det land genom vars territorium varorna befordras i rörledning anses vara fraktförare.

5. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 8 skall förfarandet för gemensam transitering avslutas när de varor som transporteras i rörledning kommer fram till en mottagares anläggning eller distributionsnät och bokförs i dennes bokföring.

6. Om varor som transporteras i rörledning mellan två fördragsslutande parter och i enlighet med punkt 2 anses som hänförda till förfarandet för gemensam transitering under transporten passerar territoriet för en fördragsslutande part i vilken förfarandet inte tillämpas för transporter i rörledning, skall förfarandets verkan upphöra under transporten genom detta territorium.

7. Om varor transporteras i rörledning från en fördragsslutande part i vilken förfarandet för gemensam transitering inte tillämpas för transporter i rörledning till en fördragsslutande part i vilken förfarandet tillämpas, skall förfarandet anses börja vid den tidpunkt då varorna kommer in i den senare fördragsslutande partens territorium.

8. Om varor transporteras i rörledning från en fördragsslutande part i vilken förfarandet för gemensam transitering tillämpas för transporter i rörledning till en fördragsslutande part i vilken förfarandet inte tillämpas, skall förfarandet anses upphöra vid den tidpunkt då varorna lämnar territoriet för den fördragsslutande part i vilken förfarandet tillämpas.

9. De företag som berörs av transporten av varorna skall hålla sin bokföring tillgänglig för de behöriga myndigheterna, för alla kontroller som kan bedömas nödvändiga inom ramen för sådana transiteringar enligt förfarandet för gemensam transitering som avses i denna artikel.

AVDELNING IV

Skuld och uppbörd

Uppkomst av skuld

Artikel 114

1. En skuld i den mening som avses i artikel 3 l

a) uppkommer om varor undandras från förfarandet för gemensam transitering,

eller

b) uppkommer - om sådant undandragande inte sker - om någon av de skyldigheter som användning av förfarandet för gemensam transitering medför inte fullgörs eller om något av de villkor som fastställts för hänförande av varor till förfarandet för gemensam transitering inte iakttas.

Förseelser som inte har några reella konsekvenser för genomförandet av förfarandet skall dock inte innebära att en skuld uppkommer, under förutsättning

i) att de inte utgör ett försök att undandra varor från förfarandet för gemensam transitering,

ii) att den berörda personen inte kan tillskrivas uppenbar vårdslöshet, och

iii) att alla formaliteter som krävs för att reglera varornas situation fullgörs i efterhand.

De fördragsslutande parterna får närmare ange för vilka situationer andra stycket kan komma att tillämpas.

2. Skulden uppkommer

a) vid den tidpunkt då varorna undandras från förfarandet för gemensam transitering, eller antingen

b) vid den tidpunkt då en sådan skyldighet inte fullgjorts vars icke-fullgörande ger upphov till skulden eller - om det i efterhand visar sig att något av villkoren för hänförande av varor till förfarandet inte iakttagits - vid tidpunkten för hänförandet av varorna till förfarandet.

3. Ingen skuld skall anses uppkomma för varor som hänförts till förfarandet för gemensam transitering om den berörda personen kan styrka att sådan underlåtelse som avses i b i första stycket i punkt 1 att fullgöra de skyldigheter som hänförandet av varorna till förfarandet för gemensam transitering medför beror på att varorna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade, som en följd av sin beskaffenhet, oförutsebara omständigheter, force majeure eller de behöriga myndigheternas medgivande.

Varor skall anses vara oåterkalleligen förlorade då de blivit oanvändbara.

Fastställande av gäldenären

Artikel 115

1. I fall enligt artikel 114.1 a skall följande personer vara gäldenärer:

a) Den person som undandragit varorna från förfarandet för gemensam transitering.

b) De personer som medverkat till detta undandragande och varit medvetna om eller rimligen borde ha varit medvetna om att det rörde sig om undandragande av varor från förfarandet för gemensam transitering.

c) De personer som förvärvat eller tagit hand om varorna i fråga och vid förvärvet eller mottagandet av varorna varit medvetna om eller rimligen borde ha varit medvetna om att det rörde sig om varor som undandragits från förfarandet för gemensam transitering.

d) Den huvudansvarige.

2. I fall enligt artikel 114.1 b skall gäldenären, alltefter omständigheterna, vara den person som skall fullgöra de skyldigheter som hänförandet av varorna till förfarandet för gemensam transitering medför eller den person som skall iaktta de villkor som fastställts för hänförande av varor till förfarandet.

3. Om flera gäldenärer är betalningsskyldiga för en och samma skuld, skall de ha solidariskt betalningsansvar för denna.

Fastställande av platsen för en skulds uppkomst

Artikel 116

1. En skuld skall anses ha uppkommit

a) på den plats där de händelser inträffade som gjorde att skulden uppkom.

b) Om den platsen inte kan fastställas, på den plats där de behöriga myndigheterna konstaterade att varorna befann sig i en sådan situation att skulden uppkommit.

c) Om platsen för skuldens uppkomst inte kan fastställas i enlighet med a eller b inom tio månader från dagen för godtagandet av transiteringsdeklarationen skall skulden anses ha uppkommit i det land som det infartstullkontor tillhör till vilket en gränsövergångsattest senast inlämnats eller - om detta inte är tillämpligt - i det land som avgångskontoret tillhör.

2. De behöriga myndigheter som avses i artikel 117.1 skall vara de behöriga myndigheterna i det land där skulden i enlighet med den här artikeln anses ha uppkommit.

Åtgärder i förhållande till gäldenären

Artikel 117

1. De behöriga myndigheterna skall inleda ett uppbördsförfarande så snart de är i stånd att

a) beräkna skuldbeloppet

och

b) fastställa gäldenären.

2. För detta ändamål skall de behöriga myndigheterna - med förbehåll för preskription - meddela gäldenären skuldbeloppet på de i de fördragsslutande parterna gällande sätten och inom de i de fördragsslutande parterna gällande tiderna.

3. Gäldenären skall betala det skuldbelopp som meddelats enligt punkt 2 på de i de fördragsslutande parterna gällande sätten och inom de i de fördragsslutande parterna gällande tiderna.

4. Om det, efter det att ett uppbördsförfarande inletts, på något sätt för de i enlighet med artikel 116 fastställda behöriga myndigheterna (anmodande myndigheter) bevisas på vilken plats de händelser inträffat som gjort att skulden uppstått, skall dessa myndigheter under förutsättning att platsen är belägen i en annan fördragsslutande part utan dröjsmål sända alla nödvändiga handlingar, inbegripet bestyrkta kopior av bevismaterialet, till de myndigheter (anmodade myndigheter) som är behöriga för den platsen.

De anmodade myndigheterna skall bekräfta mottagandet av handlingarna och därvid uppge om de är behöriga för uppbörden. Om svar inte inkommit inom tre månader, skall de anmodande myndigheterna utan dröjsmål återuppta det av dem inledda uppbördsförfarandet.

5. Om de anmodade myndigheterna är behöriga, skall de - i förekommande fall efter tremånadersfristen enligt föregående stycke - omgående underrätta de anmodande myndigheterna och inleda ett nytt förfarande för uppbörd av skulden.

Ett av de anmodande myndigheterna inlett men ännu inte avslutat uppbördsförfarande skall avbrytas så snart de anmodade myndigheterna underrättat de anmodande myndigheterna om att de beslutat att verkställa uppbörden.

Så snart de anmodade myndigheterna påvisat att de verkställt uppbörden, skall de anmodande myndigheterna återbetala redan uppburna belopp eller annullera uppbördsförfarandet.

Åtgärder i förhållande till borgensmannen

Artikel 118

1. Med förbehåll för punkt 3 skall ansvarighet för borgensmannen föreligga så länge skuldbeloppet kan bli utkrävbart.

2. När transiteringsförfarandet inte har avslutats, skall de i enlighet med artikel 116 fastställda behöriga myndigheterna

- inom tolv månader från dagen för godtagandet av transiteringsdeklarationen underrätta borgensmannen om att förfarandet inte har avslutats, och

- inom tre år från dagen för godtagandet av transiteringsdeklarationen underrätta borgensmannen om att han är eller kan komma att bli skyldig att betala de belopp som han ansvarar för vad gäller den berörda transiteringen enligt förfarandet för gemensam transitering. I denna underrättelse skall numret på och dagen för transiteringsdeklarationen anges, samt avgångskontorets och den huvudansvariges namn och det belopp som står på spel.

3. Om någon av de underrättelser som avses i punkt 2 inte sker inom föreskriven tid, skall borgensmannen befrias från sina åtaganden.

4. Om någon av dessa underrättelser har sänts, skall borgensmannen informeras om uppbörd av skulden eller om avslutning av förfarandet.

Informationsutbyte och samarbete för uppbörd

Artikel 119

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13 a i konventionen, skall länderna ömsesidigt bistå varandra för att fastställa de i enlighet med artikel 116 för uppbörd behöriga myndigheterna. Sådana myndigheter skall underrätta avgångskontoren och garantikontoren om alla fall av uppkomst av skuld som har att göra med av avgångskontoren godtagna transiteringsdeklarationer, och om de gentemot gäldenärerna vidtagna åtgärderna för uppbörd.

TILLÄGG I

VAROR SOM MEDFÖR ÖKAD RISK FÖR BEDRÄGERI

>Plats för tabell>

TILLÄGG II

MINIMIKRAV PÅ FÖRSEGLINGAR

De förseglingar som avses i artikel 28 i bilaga I skall åtminstone ha de egenskaper som anges nedan och åtminstone uppfylla de tekniska krav som anges nedan.

a) Egenskaper

1. En försegling skall hålla för normal användning.

2. En försegling skall lätt kunna kontrolleras och igenkännas.

3. En försegling skall vara tillverkad på sådant sätt att varje form av brytning eller avlägsnande lämnar spår som kan ses med blotta ögat.

4. En försegling skall vara utformad för engångsanvändning. Även förseglingar som är avsedda att användas flera gånger får dock användas, om dessa är utformade på sådant sätt att varje enskilt anbringande tydligt kan identifieras på ett särskiljande sätt.

5. En försegling skall vara försedd med ett identifieringsmärke.

b) Tekniska krav

1. Förseglingarnas form och storlek får variera alltefter typ av försegling, men storleken måste vara sådan att identifieringsmärkena är väl läsbara.

2. Förseglingarnas identifieringsmärken skall inte gå att förfalska och skall vara svåra att kopiera.

3. Det material som används skall vara beskaffat på sådant sätt att det blir möjligt att undvika att förseglingen oavsiktligt går sönder eller att förfalskas eller återanvänds utan att det märks.

TILLÄGG III

KRITERIER ENLIGT ARTIKLARNA 57 OCH 58

>Plats för tabell>

TILLÄGG IV

NÄRMARE FÖRESKRIFTER FÖR TILLÄMPNING AV ARTIKEL 58.7

Tillfälligt förbud mot användning av samlad säkerhet till nedsatt belopp eller mot användning av samlad säkerhet

1. Situationer i vilka användning av samlad säkerhet till nedsatt belopp eller användning av samlad säkerhet tillfälligt får förbjudas

1.1 Tillfälligt förbud att använda samlad säkerhet till nedsatt belopp

Med "särskilda omständigheter" avses i artikel 58.5 en situation i vilken det i fråga om ett betydande antal fall - som gäller flera huvudansvariga och som innebär att förfarandets funktion äventyras - fastställs att det trots eventuell tillämpning av artiklarna 54 och 61 inte längre är möjligt att med användning av samlad säkerhet till nedsatt belopp, i enlighet med artikel 58.2, säkerställa betalning inom föreskriven tid av skulder som uppstår till följd av att sådana varor som avses i tillägg I undandras från förfarandet för gemensam transitering.

1.2 Tillfälligt förbud att använda samlad säkerhet

Med "bevisligen varit föremål för bedrägeri i stor omfattning" avses i artikel 58.6 en situation i vilken det fastställs att det trots eventuell tillämpning av artiklarna 54, 61 och 58.5 inte längre är möjligt att med användning av samlad säkerhet, i enlighet med artikel 58.1, säkerställa betalning inom föreskriven tid av skulder som uppstår till följd av att sådana varor som avses i tillägg I undandras från förfarandet för gemensam transitering, med hänsyn till omfattningen av undandragandet och till de omständigheter under vilka det sker, särskilt när det är följden av organiserad brottslig verksamhet på internationell nivå.

2. Beslutsförfarande för att tillfälligt förbjuda användning av samlad säkerhet till nedsatt belopp eller användning av samlad säkerhet

2.1 Ett beslut av blandade kommittén om att genom tillämpning av artikel 58.5 eller 58.6 tillfälligt förbjuda användning av samlad säkerhet till nedsatt belopp respektive användning av samlad säkerhet (nedan kallat "beslut") skall fattas i enlighet med förfarandet nedan.

2.2 Beslut kan fattas på begäran av en eller flera fördragsslutande parter.

2.3 Om en sådan begäran framläggs, skall de fördragsslutande parterna underrätta varandra om vad de kunnat fastställa och pröva om villkoren i punkt 1.1 eller 1.2 är uppfyllda.

2.4 Om de fördragsslutande parterna anser att villkoren är uppfyllda, skall ett utkast till beslut läggas fram för blandade kommittén, för antagande genom skriftligt förfarande enligt punkt 2.5.

2.5 Kommissionens generalsekretariat skall skicka ett utkast till beslut till alla fördragsslutande parter utom gemenskapen.

Ett beslut skall anses ha antagits om kommissionens generalsekretariat inte inom 30 dagar från dagen för utskickandet av utkastet till beslut har mottagit några skriftliga invändningar från de fördragsslutande parterna. Kommissionens generalsekretariat skall underrätta de fördragsslutande parterna om antagandet av beslut.

Om en eller flera fördragsslutande parter inom föreskriven tid meddelar kommissionens generalsekretariat invändningar, skall sekretariatet underrätta de övriga fördragsslutande parterna därom.

2.6 Varje fördragsslutande part skall sörja för att beslut offentliggörs.

2.7 Ett besluts verkan skall vara begränsad till tolv månader. Blandade kommittén får dock efter förnyad prövning från de fördragsslutande parternas sida besluta om förlängning av ett besluts verkan eller om upphävande av ett beslut.

2.8 Nedanstående åtgärder skall tillämpas vid transiteringar som avser varor som omfattas av ett beslut om förbud mot användning av samlad säkerhet:

- En av följande uppgifter skall, i ett format av minst 100 × 10 mm, införas diagonalt med stora bokstäver i röd skrift i exemplaren i transiteringsdeklarationen:

- ES: GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

- DA: FORBUD MOD SAMLET KAUTION

- DE: GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

- EL: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

- EN: COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

- FR: GARANTIE GLOBALE INTERDITE

- IT: GARANZIA GLOBALE VIETATA

- NL: DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

- PT: GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

- FI: YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

- SV: SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

- CS: ZÁKAZ GLOBÁLNÍ ZÁRUKY

- HU: ÖSSZKEZESSÉG TILALMA

- IS: ALLSHERJARTRYGGING BÖNNU

- NO: FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI

- PL: ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

- SK: ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

- Genom undantag från artikel 36 skall exemplar 5 i en transiteringsdeklaration som försetts med uppgift enligt ovan återsändas av bestämmelsekontoret senast den arbetsdag som följer den dag då sändningen och de erforderliga exemplaren i deklarationen uppvisades för bestämmelsekontoret. Om sändningen mottas av en godkänd mottagare, i den mening som avses i artikel 72, skall denne senast den arbetsdag som följer den dag då sändningen mottogs lämna exemplar 5 till det för honom behöriga bestämmelsekontoret.

3. Åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av ett förbud mot användning av samlad säkerhet

Innehavare av ett tillstånd för användning av samlad säkerhet kan, om användning av samlad säkerhet tillfälligt förbjudits för varor enligt tillägg I, på begäran få använda en individuell säkerhet, för vilken följande särskilda bestämmelser skall gälla:

- En särskild borgensförbindelse, i vilken det hänvisas till det här tillägget och vilken endast täcker de varor som avses i beslutet, skall upprättas för den individuella säkerheten.

- Den individuella säkerheten får användas enbart vid det avgångskontor som anges i borgensförbindelsen.

- Den individuella säkerheten får användas för att täcka flera samtidigt pågående eller på varandra följande transiteringar, förutsatt att det totala belopp som står på spel för de transiteringar som inletts och för vilka förfarandet inte avslutats inte överstiger beloppet för den individuella säkerheten.

- När förfarandet avslutas för en av den individuella säkerheten täckt transitering enligt förfarandet för gemensam transitering, skall det belopp som svarar mot den berörda transiteringen friges; det får inom ramen för beloppet för säkerheten användas för att täcka en annan transitering.

4. Undantag från ett beslut om tillfälligt förbud mot användning av samlad säkerhet till nedsatt belopp eller av samlad säkerhet

4.1 En huvudansvarig kan ges tillstånd att använda samlad säkerhet till nedsatt belopp eller samlad säkerhet för att till förfarandet för gemensam transitering hänföra sådana varor som omfattas av ett beslut om förbud, om han visar att det inte uppstått någon skuld med avseende på sådana varor inom ramen för de transiteringar enligt förfarandet för gemensam transitering som han inlett under de två år som föregått beslutet, eller om han om skulder uppstått under denna period visar att dessa till fullo betalats inom föreskriven tid av gäldenären eller borgensmannen.

Den huvudansvarige måste för att kunna använda en samlad säkerhet vars användning tillfälligt förbjudits även uppfylla villkoren i artikel 58.2 b.

4.2 Bestämmelserna i artiklarna 50-55 skall på tillämpligt sätt gälla ansökningar och tillstånd rörande de undantag som avses i punkt 4.1.

4.3 Om en behörig myndighet beviljar ett undantag, skall den i fält 8 i intyget om samlad säkerhet införa en av följande uppgifter:

- ES: UTILIZACIÓN NO LIMITADA

- DA: UBEGRÆNSET ANVENDELSE

- DE: UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

- EL: ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- EN: UNRESTRICTED USE

- FR: UTILISATION NON LIMITÉE

- IT: UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

- NL: GEBRUIK ONBEPERKT

- PT: UTILIZAÇÃO ILIMITADA

- FI: KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

- SV: OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

- CS: NEOMEZENÉ POUZITI

- HU: KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESO HASZNÁLAT

- IS: ÓTAKMÖRKU NOTKUN

- NO: UBEGRENSET BRUK

- PL: NIEOGRANICZONA WAZNOSC

- SK: NEOBMEDZENÉ POUZITIE

BILAGA B

Tillägg II

VARORS GEMENSKAPSSTATUS OCH BESTÄMMELSER OM EURON

Artikel 1

I denna bilaga fastställs tillämpningsföreskrifter för konventionen och för bilaga I vad gäller varors gemenskapsstatus och användning av euron.

AVDELNING I

VARORS GEMENSKAPSSTATUS

KAPITEL I

Tillämpningsområde

Artikel 2

1. Styrkande av gemenskapsstatus för varor får ske i enlighet med denna avdelning enbart när de varor vars gemenskapsstatus styrks transporteras direkt från en fördragsslutande part till en annan.

Följande varor skall anses transporteras direkt från en fördragsslutande part till en annan:

a) Varor som transporteras utan att passera tredje lands territorium.

b) Varor som transporteras genom ett eller flera tredje länders territorium, under förutsättning att transporten genom dessa länder sker med en genomgående frakthandling som upprättats i en fördragsslutande part.

2. Denna avdelning skall inte tillämpas för varor

a) som är avsedda att exporteras till en plats utanför de fördragsslutande parterna

eller

b) som transporteras enligt förfarandet för internationell transport av varor upptagna i TIR-carneter, såvida inte

- varor som skall lossas på en fördragsslutande parts territorium transporteras tillsammans med varor som skall lossas i ett tredje land

eller

- varorna transporteras från en fördragsslutande parts territorium till en annan fördragsslutande parts territorium och därvid passerar ett tredje land.

3. Denna avdelning skall vara tillämplig för sådana sändningar med post (inklusive paketpost) som går från ett postkontor i en fördragsslutande part till ett postkontor i en annan fördragsslutande part.

KAPITEL II

Styrkande av gemenskapsstatus

Behörigt kontor

Artikel 3

I detta kapitel avses med beteckningen behörigt kontor myndigheter som är behöriga att intyga varors gemenskapsstatus.

Allmänna bestämmelser

Artikel 4

1. Styrkande av gemenskapsstatus för varor som inte befordras enligt T2-proceduren kan ske med något av de dokument som avses i detta kapitel.

2. Det dokument som används för att styrka varors gemenskapsstatus får, under förutsättning att villkoren för dess utfärdande är uppfyllda, utfärdas i efterhand. Det skall i så fall vara försett med en av följande uppgifter i röd skrift:

- ES: Expedido a posteriori

- DA: Udstedt efterfølgende

- DE: Nachträglich ausgestellt

- EL: Εκδοθέν εκ των υστέρων

- EN: Issued retroactively

- FR: Delivré a posteriori

- IT: Rilasciato a posteriori

- NL: Achteraf afgegeven

- PT: Emitido a posteriori

- FI: Annettu jälkikäteen

- SV: Utfärdat i efterhand

- CS: Vystaveno dodatecne

- HU: Utólag kiállítva

- IS: Útgefið eftir à

- NO: Utstedt i etterhånd

- PL: Wystawiony z moca wsteczna

- SK: Vyhotovené dodatocne

AVSNITT 1

T2L-DOKUMENT

Definition

Artikel 5

1. Styrkande av gemenskapsstatus för varor kan, på de villkor som anges nedan, ske genom framläggande av ett T2L-dokument.

2. Med T2L-dokument avses ett dokument med koden "T2L" eller koden "T2LF".

Formulär

Artikel 6

1. T2L-dokumentet skall upprättas på ett formulär som överensstämmer med en av förlagorna i bilaga III.

2. Detta formulär skall där så är tillämpligt kompletteras med ett eller flera tilläggsblad som överensstämmer med en av förlagorna i bilaga III; tilläggsblad skall anses utgöra en integrerande del av T2L-dokumentet.

3. Lastspecifikationer som upprättats i enlighet med förlagan i bilaga III får användas i stället för tilläggsblad som beskrivande del av ett T2L-dokument, och skall anses utgöra en integrerande del av T2L-dokumentet.

4. De formulär som avses i punkterna 1-3 skall ifyllas i enlighet med bilaga III. De skall tryckas och ifyllas på något av de fördragsslutande parternas officiella språk, varvid det språk som används skall vara godtagbart för de behöriga myndigheterna.

Särskilda lastspecifikationer

Artikel 7

1. De behöriga myndigheterna får ge personer som uppfyller villkoren i artikel 49 i bilaga I tillstånd att som lastspecifikationer använda förteckningar som inte till fullo står i överensstämmelse med vad som anges i bilaga III.

2. Artikel 62.1 andra stycket, 62.2 och 62.3 i bilaga I skall gälla på tillämpligt sätt.

Upprättande av T2L-dokument

Artikel 8

1. Med förbehåll för bestämmelserna i artikel 19, skall T2L-dokumentet upprättas i ett enda exemplar.

2. På den berörda personens begäran skall T2L-dokumentet och eventuella tilläggsblad eller lastspecifikationer påtecknas av det behöriga kontoret. Påteckningen skall omfatta följande uppgifter, vilka där så är möjligt skall införas i fält C (Avgångskontor) i dokumenten:

a) I fråga om T2L-dokument, det behöriga kontorets namn och stämpel, underskrift av en tjänsteman vid det behöriga kontoret, påteckningsdag och antingen ett registreringsnummer eller - om en sådan deklaration krävs - avsändnings- eller exportdeklarationens nummer.

b) I fråga om tilläggsblad eller lastspecifikationer, det nummer som anges på T2L-dokumentet. Detta nummer skall införas antingen med hjälp av en stämpel som även anger det behöriga kontorets namn eller för hand. I det senare fallet skall även åtföljas av kontorets officiella stämpel.

Dokumenten skall återlämnas till den berörda personen så snart formaliteterna för avsändningen av varorna till bestämmelselandet har fullgjorts.

AVSNITT 2

KOMMERSIELLA DOKUMENT

Faktura och transportdokument

Artikel 9

1. Styrkande av gemenskapsstatus för varor kan, på de villkor som anges nedan, ske genom framläggande av fakturan eller transportdokumentet för varorna.

2. I den faktura eller det transportdokument som avses i punkt 1 skall åtminstone följande vara angivet: avsändarens/exportörens namn och fullständiga adress (eller deklarantens namn och fullständiga adress, om deklaranten inte är avsändaren/exportören), kollinas antal, slag, märken och nummer, varubeskrivning och bruttovikt i kg, samt där så är tillämpligt containernummer.

Den berörda personen skall i dokumentet, tillsammans med sin underskrift, införa koden "T2L" eller koden "T2LF", på så sätt att koden syns tydligt.

3. Om formaliteterna fullgörs med hjälp av offentliga eller privata datasystem, skall de behöriga myndigheterna på begäran tillåta berörda personer att ersätta den underskrift som avses i punkt 2 med en annan identifieringsmetod, som kan baseras på användning av koder och har samma rättsliga verkan som en underskrift.

Denna möjlighet skall endast beviljas om de tekniska och administrativa villkor som fastställs av de behöriga myndigheterna uppfylls.

4. Den/det av den berörda personen vederbörligen ifyllda och undertecknade fakturan/transportdokumentet skall, på personens begäran, påtecknas av det behöriga kontoret. Påteckningen skall omfatta det behöriga kontorets namn och stämpel, underskrift av en tjänsteman vid det behöriga kontoret, påteckningsdag och antingen ett registreringsnummer eller - om en sådan deklaration krävs - avsändnings- eller exportdeklarationens nummer.

5. Bestämmelserna i denna artikel får tillämpas endast om fakturan eller transportdokumentet enbart avser gemenskapsvaror.

6. För tillämpningen av denna konvention skall en faktura eller ett transportdokument som är i överensstämmelse med villkoren och formaliteterna enligt punkterna 2-5 gälla som T2L-dokument.

7. För tillämpningen av artikel 9.4 i konventionen får ett tullkontor i ett Efta-land till vars territorium varor införts upptagna i en som T2L-dokument gällande faktura eller i ett som T2L-dokument gällande transportdokument bifoga en bestyrkt kopia eller fotokopia av fakturan eller transportdokumentet till en T2-deklaration eller ett T2L-dokument som kontoret utfärdar för varorna.

Manifest vid transport sjövägen

Artikel 10

1. Styrkande av gemenskapsstatus för varor kan, på de villkor som anges nedan, ske genom framläggande av rederiets manifest för varorna.

2. I manifestet skall följande anges:

a) Rederiets namn och fullständiga adress.

b) Fartygets namn.

c) Plats och dag för lastning av varorna.

d) Plats för lossning av varorna.

I manifestet skall för varje sändning även följande anges:

a) Hänvisning till konossement eller annat kommersiellt dokument.

b) Kollinas antal, slag, märken och nummer.

c) Varubeskrivning enligt varornas normala handelsbenämning, omfattande de uppgifter som behövs för identifiering av varorna.

d) Bruttovikt i kg.

e) Containernummer (i förekommande fall).

f) Uppgift om varornas status:

- Koden "C" (likvärdig med "T2L") eller koden "F" (likvärdig med "T2LF") för varor vars gemenskapsstatus kan styrkas.

- Koden "N" för andra varor.

3. Det av rederiet vederbörligen ifyllda och undertecknade manifestet skall, på rederiets begäran, påtecknas av de behöriga myndigheterna. Påteckningen skall omfatta det behöriga kontorets namn och stämpel, underskrift av en tjänsteman vid det behöriga kontoret och påteckningsdag.

Användning av ett enda manifest

Artikel 11

Om det förenklade förfarande för gemensam transitering som anges i artikel 112 i bilaga I används, kan styrkande av gemenskapsstatus för varor ske genom införande av koden "C" (likvärdig med "T2L") eller koden "F" (likvärdig med "T2LF") i manifestet, vid de berörda varuposterna.

AVSNITT 3

STYRKANDE AV GEMENSKAPSSTATUS I SAMBAND MED VISSA FÖRFARINGSSÄTT

Transport med TIR-carnet eller ATA-carnet

Artikel 12

1. Vid varutransporter med TIR-carnet, i något av de fall som anges i artikel 2.2 b, eller med ATA-carnet kan deklaranten - med förbehåll för bestämmelserna i artikel 2 - i syfte att styrka varors gemenskapsstatus införa koden "T2L" eller koden "T2LF" - på så sätt att denna syns tydligt - tillsammans med sin underskrift i fältet för varubeskrivning i alla berörda kuponger av den carnet som används; dessa uppgifter skall införas före det att carneten uppvisas för avgångskontorets påteckning. Koden "T2L" eller koden "T2LF" skall i alla kuponger där den har införts bestyrkas med avgångskontorets stämpel och behörig tjänstemans underskrift.

2. Om TIR-carneten eller ATA-carneten omfattar både gemenskapsvaror och icke-gemenskapsvaror, skall dessa två kategorier av varor anges separat och koden "T2L" eller koden "T2LF" införas på sådant sätt att den entydigt avser enbart gemenskapsvarorna.

Varor som medförs av resande eller som finns i resandes bagage

Artikel 13

Om gemenskapsstatus skall fastställas för varor som medförs av resande eller som finns i resandes bagage gäller följande, under förutsättning att varorna inte är avsedda för kommersiella ändamål:

a) Varorna skall anses ha gemenskapsstatus om de deklareras som gemenskapsvaror och det inte finns någon anledning att betvivla denna deklaration.

b) I övriga fall skall varorna anses ha gemenskapsstatus i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel.

AVSNITT 4

GODKÄND AVSÄNDARES STYRKANDE AV VARORS GEMENSKAPSSTATUS

Godkänd avsändare

Artikel 14

1. De behöriga myndigheterna i varje land får ge varje person, nedan kallad "godkänd avsändare", som uppfyller de villkor som anges i artikel 49 i bilaga I och har för avsikt att styrka varors gemenskapsstatus med hjälp av T2L-dokument enligt artikel 6 eller med hjälp av de dokument som avses i artiklarna 9-11, nedan kallade "kommersiella dokument", tillstånd att använda sådana dokument utan att behöva uppvisa dem för påteckning av det behöriga kontoret.

2. Bestämmelserna i artiklarna 50-55 i bilaga I skall på tillämpligt sätt gälla det tillstånd som avses i punkt 1.

Tillståndets innehåll

Artikel 15

I tillståndet skall bl.a. följande anges:

a) Det kontor som är ansvarigt för bestyrkande på förhand, i den mening som avses i artikel 16.1 a, av de formulär som används för att upprätta de berörda dokumenten.

b) Det sätt på vilket den godkände avsändaren skall styrka användningen av formulären.

c) De varukategorier eller varutransporter för vilka tillståndet inte gäller.

d) Hur lång tid i förväg och det sätt på vilket den godkände avsändaren skall underrätta det behöriga kontoret, så att kontoret före varornas avgång kan genomföra eventuell kontroll.

Bestyrkande på förhand och formaliteter vid avgång

Artikel 16

1. I tillståndet skall anges att framsidan av berörda kommersiella dokument eller fält C (Avgångskontor) på framsidan av formulär som används för att upprätta T2L-dokument och eventuella T2Lbis-dokument

a) på förhand skall förses med ett avtryck av stämpeln för det kontor som avses i artikel 15.1 a och med en underskrift av en tjänsteman vid det kontoret

eller

b) av den godkände avsändaren skall förses med ett avtryck av en av de behöriga myndigheterna godkänd särskild metallstämpel enligt förlagan i tillägg C1 till bilaga III. Avtrycket av denna stämpel får förtryckas på formulären om tryckningen utförs av ett för detta ändamål godkänt tryckeri.

Bestämmelserna i artikel 68 i bilaga I skall gälla på tillämpligt sätt.

2. Den godkände avsändaren skall senast vid avsändningen av varorna ifylla och underteckna formuläret. Han skall även - i fält D (Kontroll av avgångskontoret) i T2L-dokumentet, eller på väl synlig plats i det kommersiella dokumentet - införa det behöriga kontorets namn, dagen för upprättandet av dokumentet och en av följande uppgifter:

- ES: Expedidor autorizado

- DA: Godkendt afsender

- DE: Zugelassener Versender

- EL: Εγκεκριμένος αποστολέας

- EN: Authorised consignor

- FR: Expéditeur agréé

- IT: Speditore autorizzato

- NL: Toegelaten afzender

- PT: Expedidor autorizado

- FI: Valtuutettu lähettäjä

- SV: Godkänd avsändare

- CS: Schválený odesílatel

- HU: Engedélyezett feladó

- IS: Viðurkenndur sendandi

- NO: Autorisert avsender

- PL: Upowazniony nadawca

- SK: Schválený odosielatel'

Befrielse från underskrift

Artikel 17

1. Den godkände avsändaren kan ges tillstånd att inte underteckna sådana T2L-dokument eller kommersiella dokument som är försedda med ett avtryck av en särskild stämpel enligt förlagan i tillägg C1 till bilaga III och upprättade med hjälp av ett integrerat elektroniskt eller automatiskt databehandlingssystem. Detta tillstånd kan ges under förutsättning att den godkände avsändaren har ingivit en skriftlig förbindelse till de behöriga myndigheterna i vilken han förklarar att han skall svara för de rättsliga följderna av utfärdandet av alla T2L-dokument eller kommersiella dokument som är försedda med ett avtryck av den särskilda stämpeln.

2. De T2L-dokument eller kommersiella dokument som upprättas i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 skall vara försedda med en av nedanstående uppgifter i stället för den godkände avsändarens underskrift:

- ES: Dispensa de firma

- DA: Fritaget for underskrift

- DE: Freistellung von der Unterschriftsleistung

- EL: Δεν απαιτείται υπογραφή

- EN: Signature waived

- FR: Dispense de signature

- IT: Dispensa dalla firma

- NL: Van ondertekening vrijgesteld

- PT: Dispensada a assinatura

- FI: Vapautettu allekirjoituksesta

- SV: Befrielse från underskrift

- CS: Osvobození od podpisu

- HU: Aláírás alóli mentesség

- IS: Undanbegið undirskrift

- NO: Fritatt for underskrift

- PL: Zwolniony ze skadania podpisu

- SK: Oslobodenie od podpisu

I efterhand upprättat manifest vid transport sjövägen

Artikel 18

1. Ländernas behöriga myndigheter kan ge rederier tillstånd att först efter ett fartygs avgång upprätta ett sådant manifest som används för att styrka varors gemenskapsstatus; manifestet skall upprättas senast dagen efter fartygets avgång, i samtliga fall dock före fartygets ankomst till bestämmelsehamnen.

2. Det tillstånd som avses i punkt 1 skall endast ges internationella rederier som

a) uppfyller villkoren i artikel 49 i bilaga I - genom avvikelse från artikel 49.1 a i bilaga I behöver rederierna dock inte vara etablerade i en fördragsslutande part om de förfogar över ett regionalt kontor där -

och

b) använder system för elektroniskt datautbyte för att sända uppgifter mellan avgångs- och bestämmelsehamnarna på de fördragsslutande parternas territorier

och

c) genomför ett betydande antal färder mellan länderna på godkända rutter.

3. De behöriga myndigheterna i ett land där ett rederi är etablerat skall när de mottagit en ansökan anmäla denna till de andra länder på vars territorium de berörda avgångs- eller bestämmelsehamnarna är belägna.

Om inga invändningar har mottagits inom sextio dagar från dagen för anmälan, skall de behöriga myndigheterna ge tillstånd till det förenklade förfarande som anges i punkt 4.

Detta tillstånd skall vara giltigt i de berörda länderna, och skall endast gälla för transporter mellan de hamnar som avses i tillståndet.

4. Förenklingen skall tillämpas på följande sätt:

a) Manifestet från avgångshamnen skall sändas till bestämmelsehamnen via ett system för elektroniskt datautbyte.

b) Rederiet skall i manifestet ange de uppgifter som avses i artikel 10.2.

c) På begäran skall en utskrift av det manifest som sänds via ett system för elektroniskt datautbyte uppvisas för avgångshamnens behöriga myndigheter; detta skall ske senast den första arbetsdagen efter fartygets avgång, i samtliga fall dock före fartygets ankomst till bestämmelsehamnen.

d) En utskrift av det manifest som sänts via ett system för elektroniskt datautbyte skall uppvisas för bestämmelsehamnens behöriga myndigheter.

e) De behöriga myndigheterna för avgångshamnen skall på grundval av riskanalys utföra kontroller genom revision.

f) De behöriga myndigheterna för bestämmelsehamnen skall på grundval av riskanalys utföra kontroller genom revision, och skall vid behov för kontrolländamål sända uppgifter från manifesten till de behöriga myndigheterna för avgångshamnen.

5. Utan att tillämpningen av avdelning IV i bilaga I påverkas, skall

- rederiet anmäla alla överträdelser och oegentligheter till de behöriga myndigheterna, och

- de behöriga myndigheterna för bestämmelsehamnen så snart som möjligt anmäla alla överträdelser och oegentligheter till de behöriga myndigheterna för avgångshamnen och till den myndighet som utfärdat tillståndet.

Skyldighet att upprätta en kopia

Artikel 19

Den godkände avsändaren skall upprätta en kopia av varje T2L-dokument eller kommersiellt dokument som utfärdas i enlighet med detta avsnitt. De behöriga myndigheterna skall fastställa det sätt på vilket kopiorna skall uppvisas för kontroll och bevaras; de skall bevaras under minst två år.

Kontroll hos godkänd avsändare

Artikel 20

De behöriga myndigheterna får hos godkända avsändare utföra de kontroller som de anser nödvändiga. De godkända avsändarna skall bistå myndigheterna vid dessa kontroller och lämna alla nödvändiga upplysningar.

KAPITEL III

Ömsesidigt bistånd

Artikel 21

Ländernas behöriga myndigheter skall ömsesidigt bistå varandra vid kontroll av äktheten och riktigheten hos de dokument som i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel används för att styrka varors gemenskapsstatus och vid kontroll av föreskriftsenligheten i samband med fullgörandet av de formaliteter som i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel används för att styrka varors gemenskapsstatus.

AVDELNING II

BESTÄMMELSER OM EURON

Artikel 22

1. Motvärdet i nationella valutor till de belopp som anges i euro i denna konvention skall beräknas på grundval av de omräkningskurser som gäller den första arbetsdagen i oktober ett visst år; dessa skall tillämpas från och med den 1 januari det följande året.

Om omräkningskursen inte är tillgänglig för en viss nationell valuta, skall i fråga om denna valuta den kurs tillämpas som gäller den första dag för vilken en kurs offentliggörs efter den första arbetsdagen i oktober. Om en kurs inte offentliggörs efter den första arbetsdagen i oktober, skall den kurs tillämpas som gäller den senaste dag före denna dag för vilken en kurs offentliggörs.

2. Vid tillämpning av punkt 1 skall det motvärde till euron som tas i beaktande vara det som är tillämpligt dagen för registrering av en deklaration för gemensam transitering som, i enlighet med artikel 14.4 i bilaga I, täcks av en eller flera garantikuponger för individuell säkerhet.

BILAGA C

Tillägg III

TRANSITERINGSDEKLARATIONER OCH ANDRA DOKUMENT

Artikel 1

Denna bilaga innehåller de erforderliga bestämmelserna om och förlagorna för de formulär som används för att upprätta de deklarationer och andra dokument som, i enlighet med bilagorna I och II, används inom ramen för förfarandet för gemensam transitering.

AVDELNING I

FORMULÄR SOM ANVÄNDS FÖR ATT UPPRÄTTA TRANSITERINGSDEKLARATIONER ELLER DOKUMENT I VILKA VARORS GEMENSKAPSSTATUS ATTESTERAS

Artikel 2

1. De formulär som används för att upprätta transiteringsdeklarationer eller dokument i vilka varors gemenskapsstatus attesteras skall överensstämma med förlagorna i tilläggen A1-A4 till denna bilaga.

2. De uppgifter som införs i formulären skall

a) vad gäller tilläggen A1 och A3 anges med hjälp av ett förfarande för självkopiering i de exemplar som anges i tillägg A5,

b) vad gäller tilläggen A2 och A4 anges med hjälp av ett förfarande för självkopiering i de exemplar som anges i tillägg A6.

3. Formulären

a) för transiteringsdeklarationer skall ifyllas och användas i enlighet med anvisningarna i tillägg A7,

b) för dokument med vilka varors gemenskapsstatus styrks skall ifyllas och användas i enlighet med anvisningarna i tillägg A8.

I båda fallen skall, där så är tillämpligt, koderna i tillägg A9 användas.

Artikel 3

1. Formulären skall tryckas på självkopierande, limmat skrivpapper med en vikt av minst 40 g/m2. Papperet skall vara tillräckligt ogenomskinligt för att uppgifterna på ena sidan inte skall påverka läsbarheten av uppgifterna på andra sidan, och det skall vara så starkt att det inte går sönder eller skrynklas vid normal användning. Vitt papper skall användas för samtliga exemplar. I de exemplar som avser transitering (1, 4, och 5) skall dock fälten 1 (med undantag av delfältet i mitten), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (endast första delfältet till vänster), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 och 56 ha grön bakgrund. Formulären skall tryckas med grön färg.

2. Färgmarkering av exemplaren i formulären skall ske på följande sätt:

a) I de formulär som överensstämmer med förlagorna i tilläggen A1 och A3

- skall exemplaren 1, 2, 3 och 5 i den högra kanten ha en sammanhängande röd, grön, gul respektive blå marginal,

- skall exemplaren 4, 6, 7 och 8 i den högra kanten ha en bruten blå, röd, grön respektive gul marginal.

b) I de formulär som överensstämmer med förlagorna i tilläggen A2 och A4 skall exemplaren 1/6, 2/7, 3/8 och 4/5 i den högra kanten ha både en sammanhängande och en bruten röd, grön, gul respektive blå marginal, och den brutna marginalen skall vara belägen till höger om den sammanhängande marginalen.

Marginalerna skall vara ungefär tre mm breda. Den brutna marginalen skall utgöras av en serie kvadrater med sidmåttet tre mm där mellanrummet mellan kvadraterna är tre mm.

3. Formulären skall ha formatet 210 x 297 mm, varvid en måttvariation i längdled på högst - 5 mm eller högst + 8 mm skall tillåtas.

4. De fördragsslutande parterna får kräva att formulären även skall vara försedda med tryckeriets namn och adress eller med en symbol som gör det möjligt att identifiera tryckeriet.

5. De fördragsslutande parterna får i formulärets övre vänstra hörn låta trycka ett kännetecken för identifiering av den berörda fördragsslutande parten. De får för tryckning av formulär även låta ersätta orden "GEMENSKAPSTRANSITERING" med orden "GEMENSAM TRANSITERING". Att ett dokument bär sådana kännetecken eller att ord däri ersatts enligt ovan får inte innebära att en deklaration inte godtas när dokumentet visas upp i en annan fördragsslutande part.

Artikel 4

1. Om formaliteterna fullgörs med hjälp av offentliga eller privata datasystem, skall de behöriga myndigheterna på begäran tillåta berörda personer att ersätta en handskriven underskrift med en annan identifieringsmetod, som kan baseras på användning av koder och som har samma rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Denna möjlighet skall endast beviljas om de tekniska och administrativa villkor som fastställs av de behöriga myndigheterna uppfylls.

2. Om formaliteterna fullgörs med hjälp av offentliga eller privata datasystem som också skriver ut deklarationerna, får de behöriga myndigheterna besluta att deklarationer som skrivs ut på detta sätt skall bestyrkas direkt med hjälp av systemen i stället för genom manuellt eller mekaniskt anbringande av ett tullkontors stämpel och underskrift av behörig tjänsteman.

AVDELNING II

ANDRA FORMULÄR ÄN DET ADMINISTRATIVA ENHETSDOKUMENTET

Lastspecifikation

Artikel 5

1. Det formulär som används för att upprätta en lastspecifikation skall överensstämma med förlagan i tillägg A10. Det skall ifyllas i enlighet med anvisningarna i tillägg A11.

2. Papperet för formuläret för lastspecifikationen skall vara limmat skrivpapper med en vikt av minst 40 g/m2, vilket skall vara så starkt att det inte går sönder eller skrynklas vid normal användning. Berörda parter får avgöra vilken färg papperet skall ha.

3. Formatet skall vara 210 x 297 mm, varvid en måttvariation i längdled på högst 5 mm eller högst + 8 mm skall tillåtas.

Gränsövergångsattest

Artikel 6

1. Det formulär som används för att upprätta en gränsövergångsattest skall överensstämma med förlagan i tillägg A12.

2. Papperet för formuläret för gränsövergångsattesten skall vara limmat skrivpapper med en vikt av minst 40 g/m2, vilket skall vara så starkt att det inte går sönder eller skrynklas vid normal användning. Vitt papper skall användas.

3. Formatet skall vara 210 x 148 mm.

Kvitto

Artikel 7

1. Det formulär som används för att upprätta ett kvitto skall överensstämma med förlagan i tillägg A13.

2. Papperet för formuläret för kvittot skall vara limmat skrivpapper med en vikt av minst 40 g/m2, vilket skall vara så starkt att det inte går sönder eller skrynklas vid normal användning. Vitt papper skall användas.

3. Formatet skall vara 148 x 105 mm.

Garantikuponger för individuell säkerhet

Artikel 8

1. Det formulär som används för att upprätta en garantikupong för individuell säkerhet skall överensstämma med förlagan i tillägg B3.

2. Papperet för formuläret för garantikupongen för individuell säkerhet skall vara träfritt, limmat skrivpapper med en vikt av minst 55 g/m2. Det skall ha en tryckt guillocherad bakgrund i rött som gör alla förfalskningar på mekanisk eller kemisk väg synbara. Vitt papper skall användas.

3. Formatet skall vara 148 x 105 mm.

4. Formuläret för garantikupongen för individuell säkerhet skall vara försedd med tryckeriets namn och adress eller med en symbol som gör det möjligt att identifiera tryckeriet, och den skall bära ett serienummer avsett för identifiering av formuläret.

Intyg om samlad säkerhet och intyg om befrielse från ställande av säkerhet

Artikel 9

1. Det formulär som används för att upprätta ett intyg om samlad säkerhet skall överensstämma med förlagan i tillägg B5, och det formulär som används för att upprätta ett intyg om befrielse från ställande av säkerhet skall överensstämma med förlagan i tillägg B6. Formulären skall ifyllas i enlighet med anvisningarna i tillägg B7.

2. Papperet för formuläret för intyget om samlad säkerhet och för intyget om befrielse från ställande av säkerhet skall vara vitt, träfritt papper med en vikt av minst 100 g/m2. Det skall på fram- och baksidan ha en tryckt guillocherad bakgrund som gör alla förfalskningar på mekanisk eller kemisk väg synbara. Bakgrunden skall tryckas

- med grön färg när det gäller intyg om samlad säkerhet, och

- med ljusblå färg när det gäller intyg om befrielse från ställande av säkerhet.

3. Formatet skall vara 210 x 148 mm.

4. Det åligger de fördragsslutande parterna att trycka eller låta trycka formulären för intyg om samlad säkerhet och för intyg om befrielse från ställande av säkerhet. Varje intyg skall bära ett löpnummer som gör det möjligt att identifiera det.

Gemensamma bestämmelser för avdelning II

Artikel 10

1. Formulären skall ifyllas med hjälp av skrivmaskin eller ett mekanografiskt eller liknande förfarande. De formulär som avses i artiklarna 5-7 får dock även ifyllas för hand, med bläck och med tryckbokstäver, om detta görs på ett läsbart sätt.

2. Formulären skall upprättas på något av de fördragsslutande parternas officiella språk, varvid det språk som används skall vara godtagbart för de behöriga myndigheterna i avgångslandet. De här bestämmelserna är inte tillämpliga för garantikuponger för individuell säkerhet.

3. De behöriga myndigheterna i ett annat land där formulären skall visas upp får vid behov begära översättning av formulären till det officiella språket eller till något av de officiella språken i det landet.

4. De behöriga myndigheterna i det land som garantikontoret tillhör skall avgöra vilket språk som skall användas för intyg om samlad säkerhet och intyg om befrielse från ställande av säkerhet.

5. Formulären får inte innehålla raderingar eller överskrivningar. Ändringar i formulären skall göras genom att felaktiga uppgifter stryks och andra uppgifter vid behov tillfogas. Ändringarna skall signeras av den som har gjort dem och skall särskilt påtecknas av de behöriga myndigheterna.

6. En fördragsslutande part får, med förbehåll för att övriga fördragsslutande parter har godkänt det på förhand och om det inte är till förfång för en korrekt tillämpning av konventionen, tillämpa särskilda åtgärder beträffande de formulär som avses i denna avdelning, i syfte att förhöja säkerheten rörande formulären.

AVDELNING III

TRANSITERINGSDEKLARATION OCH FORMULÄR VID ELEKTRONISK ÖVERFÖRING AV DATA

Transiteringsdeklaration

Artikel 11

En transiteringsdeklaration enligt artikel 18.1 i bilaga I skall överensstämma med strukturen och uppgifterna i tillägg D1; koderna i tillägg D2 skall användas.

Transiteringsföljedokument

Artikel 12

Ett transiteringsföljedokument skall överensstämma med förlagan och uppgifterna i tillägg D3. Det skall upprättas och användas i enlighet med de förklarande anmärkningarna i tillägg D4.

Varupostförteckning

Artikel 13

En varupostförteckning skall överensstämma med förlagan och uppgifterna i tillägg D5. Den skall upprättas och användas i enlighet med de förklarande anmärkningarna i tillägg D6.

TILLÄGG A5

ANVISNINGAR OM TILL VILKA EXEMPLAR I FORMULÄR ENLIGT FÖRLAGORNA I TILLÄGGEN A1 OCH A3 UPPGIFTER SKALL KOPIERAS MED HJÄLP AV ETT FÖRFARANDE FÖR SJÄLVKOPIERING

(räknat från exemplar 1)

>Plats för tabell>

TILLÄGG A6

ANVISNINGAR OM TILL VILKA EXEMPLAR I FORMULÄR ENLIGT FÖRLAGORNA I TILLÄGGEN A2 OCH A4 UPPGIFTER SKALL KOPIERAS MED HJÄLP AV ETT FÖRFARANDE FÖR SJÄLVKOPIERING

(räknat från exemplar 1/6)

>Plats för tabell>

TILLÄGG A7

ANVISNINGAR RÖRANDE FORMULÄR SOM ANVÄNDS FÖR ATT UPPRÄTTA TRANSITERINGSDEKLARATIONER

AVDELNING I

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR

A. Formulärens utformning

Om inte annat anges i konventionen, ges möjlighet att använda sådana formulär vars förlagor anges i tilläggen A1-A4 till bilaga III för hänförande av varor till förfarandet för gemensam transitering.

När det gäller sådana formulär vars förlagor anges i tilläggen A1 och A3 till bilaga III skall endast exemplaren 1, 4 och 5 användas. Därvid gäller följande:

- Exemplar 1 skall behållas av de behöriga myndigheterna i avgångslandet.

- Exemplar 4 skall åtfölja varorna och behållas av de behöriga myndigheterna i bestämmelselandet.

- Exemplar 5 skall åtfölja varorna och utgöra returexemplar för förfarandet för gemensam transitering.

Även sådana formulär vars förlagor anges i tilläggen A2 och A4 till bilaga III får användas, särskilt när deklarationer framställs med hjälp av datasystem. I så fall skall två exemplarset - vart och ett innehållande åtminstone exemplaren 1/6 och 4/5 - användas, varvid det första setet, vad gäller de uppgifter som skall införas däri, skall motsvara de ovan nämnda exemplaren 1 och 4, och det andra setet exemplar 5.

I sådana fall skall, för varje exemplarset som används, numreringen av de motsvarande exemplaren framhävas genom att numreringen i marginalen stryks beträffande de exemplar som inte används.

Exemplarset skall vara utformade på sådant sätt att de uppgifter som skall återges i de olika exemplaren framträder genom att papperet behandlats på kemisk väg.

De ekonomiska aktörerna får låta trycka sådana typer av exemplaret som de önskar använda sig av, under förutsättning att det formulär som används överensstämmer med den officiella förlagan.

En transiteringsdeklaration skall avges i ett enda exemplar till avgångskontoret när detta behandlar deklarationen med hjälp av datasystem.

B. Erforderliga uppgifter

Formulären skall innehålla alla de uppgifter som kan krävas av de olika länderna. Vissa fält skall alltid ifyllas, medan andra skall ifyllas endast om det land i vilket formaliteterna fullgörs kräver detta. Den del av dessa anvisningar som avser användningen av de olika fälten skall beaktas i detta avseende. Det kan inte i något fall krävas att andra fält än följande skall ifyllas:

- (första och tredje delfältet), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (första delfältet), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56 (dvs. de fält som har grön bakgrund).

C. Formulärens användning

Formulären skall ifyllas med hjälp av skrivmaskin eller ett mekanografiskt eller liknande förfarande. De får dock även ifyllas för hand, med bläck och med stora tryckbokstäver, om detta görs på ett läsbart sätt. I avsikt att underlätta ifyllande av formulär med skrivmaskin bör de placeras på ett sådant sätt i skrivmaskinen att den första bokstaven i den uppgift som skall införas i fält 2 hamnar i den lilla positioneringsrutan i det övre vänstra hörnet.

Formulären får inte innehålla raderingar eller överskrivningar. Eventuella ändringar skall göras genom att felaktiga uppgifter stryks och andra uppgifter vid behov tillfogas; detta med förbehåll för bestämmelserna i artikel 25 i bilaga I. Ändringarna skall signeras av den som har gjort dem och påtecknas av de behöriga myndigheterna. Dessa får vid behov begära att en ny deklaration inges.

Formulären får även, i stället för att ifyllas med hjälp av något av de förfaranden som avses ovan, ifyllas med hjälp av ett reproduktionsförfarande. De får framställas och ifyllas på detta sätt under förutsättning att bestämmelserna om förlagor, det papper som skall användas, formulärens format, det språk som skall användas, läsbarhet, förbud mot raderingar och överskrivningar samt om ändringar till fullo iakttas.

Endast de fält som är märkta med nummer skall, där så är tillämpligt, ifyllas av den huvudansvarige. Fält som är märkta med stor bokstav är uteslutande avsedda för förvaltningarnas användning.

Det exemplar som är avsett att bli kvar vid avgångskontoret skall undertecknas av den huvudansvarige.

I de fall då reglerna (särskilt artikel 12.1 i konventionen och artikel 34.3 i bilaga I) medför upprättande av kopior av exemplar i en transiteringsdeklaration, får den huvudansvarige för detta ändamål använda extraexemplar, eller fotokopior av exemplaren i transiteringsdeklarationen.

Sådana extraexemplar och fotokopior skall undertecknas av den huvudansvarige och uppvisas för och påtecknas av de behöriga myndigheterna på samma villkor som enhetsdokumentet. Utan att detta berör angivandet av sådana särskilda uppgifter som föreskrivs i reglerna skall uppgiften "Kopia" anges i extraexemplar och fotokopior, och dessa skall under förutsättning att de behöriga myndigheterna bedömer deras kvalitet och läsbarhet som tillfredsställande godtas av dessa myndigheter på samma villkor som originaldokument.L

AVDELNING II

UPPGIFTER I DE OLIKA FÄLTEN

I. Formaliteter i avgångslandet

Fält 1: Deklaration

Tredje delfältet:

1. För varor som skall befordras enligt T2-proceduren skall en av följande koder anges:

T2 eller T2F

2. För varor som skall befordras enligt T1-proceduren skall följande kod anges:

T1

3. För sådana sändningar som avses i artikel 19 i bilaga I skall följande kod anges:

T

I detta fall skall ett streck dras genom fritt delfältsutrymme efter koden T.

Fält 2: Avsändare/exportör

De fördragsslutande parterna får själva avgöra om detta fält skall användas.

Om fältet används, skall den berörda personens för- och efternamn eller företagsnamn samt fullständiga adress anges. Vad gäller identifieringsnumret (ett nummer som tilldelas den berörda personen av de behöriga myndigheterna, för fiskala, statistiska eller andra ändamål) får anvisningarna kompletteras av de fördragsslutande parterna.

Vad gäller samlastningssändningar får de fördragsslutande parterna bestämma att en av nedanstående uppgifter skall anges i detta fält och att en förteckning över avsändarna skall bifogas transiteringsdeklarationen:

- ES: Varios

- DA: Diverse

- DE: Verschiedene

- EL: Διάφορα

- EN: Various

- FR: Divers

- IT: Vari

- NL: Diverse

- PT: Diversos

- FI: Useita

- SV: Flera

- CS: Ruzní

- HU: Többféle

- IS: Ýmis

- NO: Diverse

- PL: Rózne

- SK: Rôzni

Fält 3: Formulär

För varje exemplarset som används anges dess ordningsnummer i relation till det totala antalet använda exemplarset av formulär och tilläggsblad. Om t.ex. ett formulär och två tilläggsblad skall användas, anges 1/3 på formuläret, 2/3 på det första tilläggsbladet och 3/3 på det andra tilläggsbladet.

Om deklarationen avser en enda varupost (dvs. om ett enda fält för varubeskrivning skall fyllas i), skall ingenting anges i fält 3 men siffran 1 anges i fält 5.

Om två exemplarset av den typ som kan innehålla upp till fyra exemplar används i stället för ett exemplarset av den typ som kan innehålla upp till åtta exemplar, skall de två exemplarseten anses utgöra ett enda set.

Fält 4: Lastspecifikationer

Ange (med siffror) antalet i förekommande fall bifogade lastspecifikationer eller andra varulistor godkända av behörig myndighet.

Fält 5: Varuposter

Ange det totala antal varuposter som omfattas av transiteringsdeklarationen.

Fält 6: Antal kollin

De fördragsslutande parterna får själva avgöra om detta fält skall användas. Om fältet används, skall det totala antal kollin som ingår i sändningen i fråga anges.

Fält 8: Mottagare

Ange för- och efternamn eller företagsnamn på samt fullständig adress till den person/de personer till vilken/vilka varorna skall levereras. Vad gäller samlastningssändningar får de fördragsslutande parterna bestämma att en av de uppgifter som anges i anvisningarna för fält 2 skall anges i fält 8 och att en förteckning över mottagarna skall bifogas transiteringsdeklarationen.

De fördragsslutande parterna får tillåta att ingenting anges i detta fält när mottagaren är etablerad utanför de fördragsslutande parternas territorium.

Det skall inte vara obligatoriskt att ange identifieringsnumret vid upprättandet av deklarationen.

Fält 15: Avsändnings-/exportland

Ange namnet på det land från vilket varorna avsänds/exporteras.

Fält 17: Bestämmelseland

Ange det berörda landets namn.

Fält 18: Identitet och nationalitet för transportmedlet vid avgång

Ange identiteten (t.ex. registreringsnummer eller namn) för det transportmedel (t.ex. lastbil, fartyg, järnvägsvagn, flygplan) på vilket varorna är lastade när de uppvisas för avgångskontoret, samt transportmedlets nationalitet (med hjälp av de för detta ändamål fastställda koderna). Om varorna lastats på flera transportmedel anges nationaliteten för det transportmedel som driver helheten. Om det t.ex. används ett dragfordon och en släpvagn och dessa inte har samma registreringsnummer, skall dragfordonets och släpvagnens registreringsnummer samt dragfordonets nationalitet anges.

Vad gäller transport via fasta installationer skall ingenting anges i detta fält beträffande registreringsnummer eller nationalitet. Vad gäller transport på järnväg skall nationalitet inte anges.

Vad gäller övriga fall får de fördragsslutande parterna själva avgöra om nationalitet skall anges.

Fält 19: Container (Ctr.)

De fördragsslutande parterna får själva avgöra om detta fält skall användas.

Om fältet används, skall det vid tidpunkten för hänförandet av varorna till förfarandet för gemensam transitering förmodade förhållandet vid passering av gränsen för den fördragsslutande part där avgångskontoret är beläget anges (med hjälp av de för detta ändamål fastställda koderna).

Fält 21: Identitet och nationalitet för det transportmedel som är aktivt vid passering av gränsen

De fördragsslutande parterna får beträffande identitet själva avgöra om detta fält skall användas.

Fältet skall ifyllas beträffande nationalitet.

Vad gäller transport på järnväg eller via fasta installationer skall dock ingenting anges beträffande registreringsnummer eller nationalitet.

Ange, där så är tillämpligt, det vid tidpunkten för hänförandet av varorna till förfarandet för gemensam transitering förmodade förhållandet vid passering av gränsen för den fördragsslutande part där avgångskontoret är beläget, beträffande vilken typ (t.ex. lastbil, fartyg, järnvägsvagn, flygplan) av transportmedel som är aktivt (dvs. det drivande transportmedlet) samt detta transportmedels identitet (t.ex. registreringsnummer eller namn) och nationalitet (anges med hjälp av de för detta ändamål fastställda koderna).

Vad gäller kombinerad transport eller varor som lastats på flera transportmedel, skall det transportmedel som driver helheten anses vara det transportmedel som är aktivt. Om det t.ex. rör sig om ett fartyg med en lastbil ombord är fartyget det transportmedel som är aktivt, och om det rör sig om ett dragfordon och en släpvagn är dragfordonet det transportmedel som är aktivt.

Fält 25: Transportsätt vid gränsen

De fördragsslutande parterna får själva avgöra om detta fält skall användas.

Det transportsätt som svarar mot det aktiva transportmedel med vilket varorna förmodas lämna territoriet för den fördragsslutande part där avgångskontoret är beläget skall anges (med hjälp av de för detta ändamål fastställda koderna).

Fält 27: Lastningsplats

De fördragsslutande parterna får själva avgöra om detta fält skall användas.

Om fältet används, skall (med hjälp av kod, om så föreskrivs) den vid tidpunkten för hänförandet av varorna till förfarandet för gemensam transitering förmodade platsen för lastning av varorna på det transportmedel som är aktivt vid passering av gränsen för den fördragsslutande part där avgångskontoret är beläget anges.

Fält 31: Kollin och varubeskrivning; märken och nummer - containernummer - antal och slag

Ange kollinas märken, nummer, antal och slag. Vad gäller oemballerade varor anges, alltefter omständigheterna, det antal varor som omfattas av deklarationen eller en av följande uppgifter:

- ES: A granel

- DA: Bulk

- DE: Lose

- EL: Χύμα

- EN: Bulk

- FR: Vrac

- IT: Alla rinfusa

- NL: Los gestort

- PT: A granel

- FI: Irtotavaraa

- SV: Bulk

- CS: Volne lozeno

- HU: Ömlesztett

- IS: Vara í lausu

- NO: Bulk

- PL: Luzem

- SK: Vol'ne

Ange i samtliga fall varornas normala handelsbenämning, omfattande de uppgifter som behövs för identifiering av varorna. Om fält 33 (Varunummer) skall ifyllas, skall benämningen uttryckas tillräckligt tydligt för att medge klassificering av varorna. Alla uppgifter som erfordras enligt eventuella särskilda regler (t.ex. om punktskatter) skall också anges i detta fält. Om containrar används, skall deras identifieringsmärken anges i detta fält.

Fält 32: Varupostnummer

Ange ordningsnumret för den varupost det gäller i relation till det totala antal varuposter (jfr. anvisningarna för fält 5) som deklareras i de formulär som används.

De fördragsslutande parterna får tillåta att ingenting anges i fält 32 när deklarationen avser en enda varupost, eftersom siffran 1 i detta fall skall anges i fält 5.

Fält 33: Varunummer

Fältet skall ifyllas

- om transiteringsdeklarationen upprättas samtidigt med eller i anslutning till en tulldeklaration i vilken uppgiften om varunummer anges och det är en och samma person som upprättar de båda deklarationerna

eller

- om transiteringsdeklarationen gäller sådana varor som avses i tillägg I till bilaga I.

Om fältet används, skall de varunummer anges som svarar mot de varor det gäller.

När det gäller en T2- eller T2F-transiteringsdeklaration som upprättas i ett Efta-land, skall fältet fyllas i enbart om en tidigare transiteringsdeklaration innehåller uppgift om varunummer.

I så fall skall de varunummer som finns i exemplaren i den deklarationen anges.

I övriga fall skall det inte vara obligatoriskt att fylla i detta fält.

Fält 35: Bruttovikt (kg)

Ange bruttovikten i kg för de varor som deklareras i fält 31. Med bruttovikt avses den sammanlagda vikten av varorna inklusive allt varuemballage; med emballage avses inte containrar och all annan transportmateriel.

Om en deklaration avser flera slag av varor, räcker det att den totala bruttovikten anges i fält 35 i det första formuläret; fält 35 i tilläggsblad skall i så fall inte ifyllas.

Fält 38: Nettovikt (kg)

De fördragsslutande parterna får själva avgöra om detta fält skall användas. Om fältet används, skall nettovikten i kg för de varor som deklareras i fält 31 anges. Med nettovikt avses varornas vikt utan något emballage.

Fält 40: Summarisk deklaration/Tidigare dokument

Ange hänvisning till eventuell föregående tullbehandling eller till de tulldokument som hör samman med sådan behandling. De fördragsslutande parterna får bestämma att en av nedanstående uppgifter skall införas i detta fält när flera hänvisningar måste anges, och att en förteckning över de hänvisningar det gäller skall bifogas transiteringsdeklarationen:

- ES: Varios

- DA: Diverse

- DE: Verschiedene

- EL: Διάφορα

- EN: Various

- FR: Divers

- IT: Vari

- NL: Diverse

- PT: Diversos

- FI: Useita

- SV: Flera

- CS: Ruzné

- HU: Többféle

- IS: Ýmis

- NO: Diverse

- PL: Rózne

- SK: Rôzne

Fält 44: Särskilda uppgifter/Framlagda dokument/Intyg och tillstånd

Ange de uppgifter som krävs på grundval av i avsändnings-/exportlandet eventuellt tillämpliga särskilda regler, och referensnumren för de dokument som läggs fram till stöd för deklarationen (detta kan t.ex. omfatta registreringsnummer för T5-kontrollexemplar, nummer på exportlicenser/exporttillstånd, uppgifter som rör reglerna på veterinär- och växtskyddsområdet samt nummer på konossement). Delfältet Kod för särskilda uppgifter skall inte ifyllas.

Fält 50: Huvudansvarig och befullmäktigat ombud; ort, datum och underskrift

Den huvudansvariges för- och efternamn eller företagsnamn samt fullständiga adress skall anges, och där så är tillämpligt det identifieringsnummer som tilldelats den huvudansvarige av de behöriga myndigheterna. Där så är tillämpligt skall även för- och efternamnet på eller företagsnamnet för det befullmäktigade ombud som undertecknar för den huvudansvarige anges.

Om inte annat följer av eventuella särskilda bestämmelser avseende användning av datorer, skall det exemplar som är avsett att behållas vid avgångskontoret undertecknas av den berörda personen. Om den berörda personen är en juridisk person, skall undertecknaren efter underskriften ange sitt för- och efternamn och sin ställning.

Fält 51: Planerade transitkontor; länder där kontoren är belägna

Ange, för varje fördragsslutande part vars territorium beräknas bli berört av en transitering, det kontor för införsel som transporten beräknas passera. Om en transitering kommer att beröra annat territorium än de fördragsslutande parternas, skall det kontor för utförsel via vilket transporten lämnar de fördragsslutande parternas territorium anges.

Transitkontoren finns angivna i förteckningen över kontor som är behöriga för transiteringar enligt förfarandet för gemensam transitering. Ange efter varje kontors namn koden för det land det gäller.

Fält 52: Säkerhet

Ange, med hjälp av de för detta ändamål fastställda koderna, vilken typ av säkerhet eller av befrielse från ställande av säkerhet som används för den transitering det gäller, och där så är tillämpligt nummer på intyg om samlad säkerhet eller om befrielse från ställande av säkerhet eller på garantikupong för individuell säkerhet samt garantikontor.

Om en samlad säkerhet, en befrielse från ställande av säkerhet eller en individuell säkerhet som ställs genom borgensman inte är giltig för alla fördragsslutande parter, skall det land eller de länder det gäller anges efter "gäller inte för", med hjälp av de för detta ändamål fastställda koderna.

Fält 53: Bestämmelsekontor (och land)

Ange namnet på det kontor där varorna skall uppvisas för att förfarandet skall kunna avslutas. Bestämmelsekontoren finns angivna i förteckningen över kontor som är behöriga för transiteringar enligt förfarandet för gemensam transitering.

Ange efter kontorets namn koden för det land det gäller.

II. Formaliteter under transporten

Under tiden från det att varorna lämnar avgångskontoret till det att de anländer till bestämmelsekontoret kan vissa uppgifter behöva läggas till i exemplaren 4 och 5 i transiteringsdeklarationen, vilka åtföljer varorna. Dessa uppgifter avser själva transporten och skall läggas till i exemplaren - i samband med att de händelser det gäller äger rum - av den fraktförare som är ansvarig för det transportmedel på vilket varorna befinner sig. Uppgifterna får fyllas i för hand, om detta görs på ett läsbart sätt. Exemplaren skall därvid fyllas i med bläck och med stora tryckbokstäver.

Uppgifterna avser omlastningar och övriga händelser under transporten.

- Vad gäller omlastningar skall fält 55 användas:

Fält 55: Omlastning

Fraktföraren skall fylla i de tre första raderna i fält 55 om varorna i samband med den transitering det gäller omlastas från ett transportmedel till ett annat eller från en container till en annan.

Fraktföraren får företa omlastning endast efter att ha fått tillstånd från de behöriga myndigheterna i det land där omlastningen skall äga rum.

Om de behöriga myndigheterna anser att transiteringen enligt förfarandet för gemensam transitering kan fortsätta som vanligt skall de, efter det att de där så är tillämpligt vidtagit nödvändiga åtgärder, påteckna exemplaren 4 och 5 i transiteringsdeklarationen.

- Vad gäller övriga händelser under transporten skall fält 56 användas:

Fält 56: Övriga händelser under transporten

Fältet skall ifyllas i enlighet med skyldigheterna vad gäller transitering.

Om varorna lastats på en påhängsvagn och enbart dragfordonet byts i samband med transporten (utan att varorna hanteras eller omlastas), skall det nya dragfordonets registreringsnummer och nationalitet anges i fält 56. Påteckning av de behöriga myndigheterna är inte nödvändig i sådana fall.

AVDELNING III

ANMÄRKNINGAR RÖRANDE TILLÄGGSBLAD

A. Tilläggsblad enligt tillägg A3 eller tillägg A4 får användas endast om en deklaration omfattar flera varuposter (jfr. anvisningarna för fält 5). De skall läggas fram tillsammans med ett formulär enligt tillägg A1 respektive tillägg A2.

B. Anvisningarna i avdelningarna I och II gäller även för tilläggsblad.

Dock gäller följande:

- Beroende på vilken procedur för gemensam transitering som är tillämplig för de varor det gäller, skall någon av följande koder anges i tredje delfältet i fält 1: "T1bis", "T2bis" eller "T2Fbis".

- De fördragsslutande parterna får avgöra om fälten 2 och 8 i tilläggsblad enligt tillägg A3 och fält 2/8 i tilläggsblad enligt tillägg A4 skall användas; fälten får enbart innehålla den berörda personens namn och eventuella identifieringsnummer.

C. Vid användning av tilläggsblad gäller följande:

- De fält för kollin och varubeskrivning i ett tilläggsblad vilka inte används skall strykas över, för att förhindra att tillägg görs i efterhand.

- Fält 32 (Varupostnummer), fält 33 (Varunummer), fält 35 (Bruttovikt (kg)), fält 38 (Nettovikt (kg)) och fält 44 (Särskilda uppgifter/Framlagda dokument/Intyg och tillstånd) i formuläret för transiteringsdeklarationen eller för T2L-dokumentet skall strykas över, och fält 31 (Kollin och varubeskrivning) får inte ifyllas vad gäller uppgifterna om kollinas märken, nummer, antal och slag samt varubeskrivning. En hänvisning till ordningsnumret och koden för de olika tilläggsbladen skall införas i fält 31 (Kollin och varubeskrivning) i formuläret för transiteringsdeklarationen eller för T2L-dokumentet.

TILLÄGG A8

ANVISNINGAR RÖRANDE FORMULÄR SOM ANVÄNDS FÖR ATT UPPRÄTTA DOKUMENT MED VILKA VARORS GEMENSKAPSSTATUS STYRKS

A. Allmänna bestämmelser

1. Om det i enlighet med konventionen är nödvändigt att styrka varors gemenskapsstatus, kan ett formulär som överensstämmer med exemplar 4 i förlagan i tillägg A1 eller ett formulär som överensstämmer med exemplar 4/5 i förlagan i tillägg A2 användas för detta ändamål. Där så är tillämpligt skall ett formulär som överensstämmer med exemplar 4 i förlagan i tillägg A1 kompletteras med ett eller flera tilläggsblad som överensstämmer med exemplar 4 i förlagan i tillägg A3, och ett formulär som överensstämmer med exemplar 4/5 i förlagan i tillägg A2 kompletteras med ett eller flera tilläggsblad som överensstämmer med exemplar 4/5 i förlagan i tillägg A4.

2. Endast de fält som anges i anmärkningen i den övre delen av formulären skall, där så är tillämpligt, ifyllas av sakägaren.

3. Formulären skall ifyllas med hjälp av skrivmaskin eller ett mekanografiskt eller liknande förfarande. De får dock även ifyllas för hand, med bläck och med stora tryckbokstäver, om detta görs på ett läsbart sätt.

4. Formulären får inte innehålla raderingar eller överskrivningar. Eventuella ändringar skall göras genom att felaktiga uppgifter stryks och andra uppgifter vid behov tillfogas. Ändringarna skall signeras av den som har gjort dem och påtecknas av de behöriga myndigheterna. Dessa får vid behov begära att en ny deklaration inges.

5. I de fält som sakägaren skall fylla i skall utrymme som inte används strykas över, för att förhindra att tillägg görs i efterhand.

B. Uppgifter i de olika fälten

Fält 1: Deklaration

I tredje delfältet skall, alltefter omständigheterna, koden "T2L" eller koden "T2LF" anges.

Om tilläggsblad används skall, alltefter omständigheterna, koden "T2Lbis" eller koden "T2LF bis" anges i tredje delfältet i fält 1 i tilläggsbladen.

Fält 2: Avsändare/exportör

De fördragsslutande parterna får själva avgöra om detta fält skall användas. Om fältet används, skall den berörda personens för- och efternamn eller företagsnamn samt fullständiga adress anges. Vad gäller identifieringsnumret (ett nummer som tilldelas den berörda personen av de behöriga myndigheterna, för fiskala, statistiska eller andra ändamål) får anvisningarna kompletteras av de berörda länderna. Vad gäller samlastningssändningar får de fördragsslutande parterna bestämma att en av nedanstående uppgifter skall anges i detta fält och att en förteckning över avsändarna skall bifogas deklarationen:

- ES: Varios

- DA: Diverse

- DE: Verschiedene

- EL: Διάφορα

- EN: Various

- FR: Divers

- IT: Vari

- NL: Diverse

- PT: Diversos

- FI: Useita

- SV: Flera

- CS: Ruzní

- HU: Többféle

- IS: Ýmis

- NO: Diverse

- PL: Rózne

- SK: Rôzni

Fält 3: Formulär

Ange formulärets ordningsnummer i relation till det totala antalet använda formulär och tilläggsblad.

Exempel: Om ett T2L-dokument upprättas på ett enda formulär anges 1/1. Om T2L-dokumentet omfattar ett tilläggsblad, anges 1/2 på T2L-dokumentet och 2/2 på tilläggsbladet. Om T2L-dokumentet omfattar två tilläggsblad, anges 1/3 på T2L-dokumentet, 2/3 på det första tilläggsbladet och 3/3 på det andra tilläggsbladet.

Fält 4: Lastspecifikationer

Ange det antal lastspecifikationer som bifogas.

Fält 5: Varuposter

Ange det totala antal varuposter som omfattas av T2L-dokumentet.

Fält 14: Deklarant/ombud

Den berörda personens för- och efternamn eller företagsnamn samt fullständiga adress skall anges, i enlighet med gällande bestämmelser. Om sakägaren och den avsändare som anges i fält 2 är samma person, skall en av följande uppgifter anges i fält 14:

- ES: Expedidor

- DA: Afsender

- DE: Versender

- EL: Αποστολέας

- EN: Consignor

- FR: Expéditeur

- IT: Speditore

- NL: Afzender

- PT: Expedidor

- FI: Lähettäjä

- SV: Avsändare

- CS: Odesílatel

- HU: Feladó

- IS: Sendandi

- NO: Avsender

- PL: Nadawca

- SK: Odosielatel'

Vad gäller identifieringsnumret (ett nummer som tilldelas den berörda personen av de behöriga myndigheterna, för fiskala, statistiska eller andra ändamål) får anvisningarna kompletteras av de berörda länderna.

Fält 31: Kollin och varubeskrivning; märken och nummer - containernummer - antal och slag

Ange kollinas märken, nummer, antal och slag. Vad gäller oemballerade varor anges, alltefter omständigheterna, det antal varor som omfattas av T2L-dokumentet eller en av följande uppgifter:

- ES: A granel

- DA: Bulk

- DE: Lose

- EL: Χύμα

- EN: Bulk

- FR: Vrac

- IT: Alla rinfusa

- NL: Los gestort

- PT: A granel

- FI: Irtotavaraa

- SV: Bulk

- CS: Volne lozeno

- HU: Ömlesztett

- IS: Vara í lausu

- NO: Bulk

- PL: Luzem

- SK: Vol'ne

Ange i samtliga fall varornas normala handelsbenämning, omfattande de uppgifter som behövs för identifiering av varorna. Om fält 33 (Varunummer) skall ifyllas, skall benämningen uttryckas tillräckligt tydligt för att medge klassificering av varorna. Alla uppgifter som erfordras enligt eventuella särskilda regler (t.ex. om punktskatter) skall också anges i detta fält. Om containrar används, skall deras identifieringsmärken anges i detta fält.

Fält 32: Varupostnummer

Ange ordningsnumret för den varupost det gäller i relation till det totala antal varuposter (jfr. anvisningarna för fält 5) som omfattas av T2L-dokumentet och bifogade tilläggsblad eller lastspecifikationer.

De fördragsslutande parterna får tillåta att ingenting anges i fält 32 när T2L-dokumentet avser en enda varupost, eftersom siffran 1 i detta fall skall anges i fält 5.

Fält 33: Varunummer

När det gäller ett T2L-dokument som upprättas i ett EFTA-land, skall detta fält ifyllas enbart om en transiteringsdeklaration eller ett tidigare dokument innehåller uppgift om varunummer.

Fält 35: Bruttovikt (kg)

Ange bruttovikten i kg för de varor som deklareras i fält 31. Med bruttovikt avses den sammanlagda vikten av varorna inklusive allt varuemballage; med emballage avses inte containrar och all annan transportmateriel.

Om ett T2L-dokument avser flera slag av varor, räcker det att den totala bruttovikten anges i fält 35 i det första formuläret; fält 35 i tilläggsblad skall i så fall inte ifyllas.

Fält 38: Nettovikt (kg)

I Efta-länder skall detta fält ifyllas enbart om en transiteringsdeklaration eller ett tidigare dokument innehåller uppgift om nettovikt. Om fältet används, skall nettovikten i kg för de varor som deklareras i fält 31 anges. Med nettovikt avses varornas vikt utan något emballage.

Fält 40: Summarisk deklaration/Tidigare dokument

Ange, beträffande den deklaration på grundval av vilken T2L-dokumentet upprättas eller det tidigare dokument på grundval av vilket T2L-dokumentet upprättas, vilket slags handling det gäller, dess nummer, dagen för dess utfärdande samt vilket kontor som utfärdat det.

Fält 44: Särskilda uppgifter/Framlagda dokument/Intyg och tillstånd

I Efta-länder skall detta fält ifyllas enbart om en transiteringsdeklaration eller ett tidigare dokument innehåller uppgifter i fält 44. Dessa uppgifter skall i så fall återges i T2L-dokumentet.

Fält 54: Ort och datum; deklarantens eller dennes ombuds underskrift och namn

Om inte annat följer av eventuella särskilda bestämmelser avseende användning av datorer, skall den berörda personens underskrift och för- och efternamn finnas på T2L-dokumentet. Om den berörda personen är en juridisk person, skall undertecknaren efter underskriften och namnuppgiften ange sin ställning.

TILLÄGG A9

KODER I FORMULÄR SOM ANVÄNDS FÖR ATT UPPRÄTTA TRANSITERINGSDEKLARATIONER ELLER DOKUMENT MED VILKA VARORS GEMENSKAPSSTATUS STYRKS

Fält 19: Container (Ctr.)

Följande koder är tillämpliga:

0 (varorna transporteras inte i container)

1 (varorna transporteras i container)

Fält 25: Transportsätt vid gränsen

Koderna i tabellen är tillämpliga.

Koder för transportsätt, post och andra sändningar

A. Ensiffrig kod (obligatorisk)

B. Tvåsiffrig kod (de fördragsslutande parterna får själva avgöra om den andra siffran skall anges)

>Plats för tabell>

Fält 27: Lastning/lossningssplats

Koder fastställs av de fördragsslutande parterna.

Fält 33: Varunummer

Första delfältet:

Ange, där så är tillämpligt, åtminstone det sexsiffriga undernummer i systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering som svarar mot de varor det gäller. I gemenskapen skall dock, när så föreskrivs i gemenskapsbestämmelser, det åttasiffriga undernumret i Kombinerade nomenklaturen anges.

Övriga delfält:

Ifylles, där så är tillämpligt, i enlighet med annan av de fördragsslutande parterna använd särskild kodifiering (fr.o.m. andra delfältet).

Fält 51: Planerade transitkontor, länder där kontoren är belägna

Land:

ISO alfa 2-landkoderna skall användas (ISO 3166).

Följande koder är tillämpliga:

Belgien: BE

Danmark: DK

Tyskland: DE

Grekland: GR

Spanien: ES

Frankrike: FR

Irland: IE

Italien: IT

Luxemburg: LU

Nederländerna: NL

Österrike: AT

Portugal: PT

Finland: FI

Sverige: SE

Förenade kungariket: GB

Ungern: HU

Island: IS

Norge: NO

Polen: PL

Slovakien: SK

Schweiz: CH

Tjeckien: CZ

Fält 52: Säkerhet

Typ av säkerhet:

>Plats för tabell>

Land:

Landkoderna för fält 51 är tillämpliga.

Fält 53: Bestämmelsekontor (och land)

Landkoderna för fält 51 är tillämpliga.

TILLÄGG A10

>PIC FILE= "L_2001009SV.005502.EPS">

TILLÄGG A11

ANVISNINGAR RÖRANDE LASTSPECIFIKATIONER

AVDELNING I

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR

1. Definition

Den lastspecifikation som avses i artikel 5 i bilaga III är ett dokument som överensstämmer med vad som anges i detta tillägg.

2. Lastspecifikationers utformning

2.1 Endast framsidan av ett formulär får användas som lastspecifikation.

2.2 Lastspecifikationer skall innehålla

a) rubriken "Lastspecifikation",

b) ett fält (70 × 55 mm) indelat i en övre del (70 × 15 mm) och en undre del (70 × 40 mm),

och

c) kolumner med följande rubriker (kolumnernas ordningsföljd skall motsvara ordningsföljden för rubrikerna nedan):

- "Ordningsnummer"

- "Kollinas märken, nummer, antal och slag; varubeskrivning"

- "Avsändnings-/exportland"

- "Avsedd för förvaltningen"

Berörda parter får anpassa bredden av kolumnerna i formulären efter behov. Kolumnen med rubriken "Avsedd för förvaltningen" skall dock vara minst 30 mm bred. Berörda parter får fritt förfoga över andra utrymmen än de som avses i a, b och c.

2.3 Ett horisontellt streck skall dras omedelbart under den sista varupost som införs i en lastspecifikation, och icke använda utrymmen skall strykas över för att förhindra att tillägg görs i efterhand.

AVDELNING II

UPPGIFTER I LASTSPECIFIKATIONER

1. I fältet

1.1 Övre delen

Om en lastspecifikation bifogas en transiteringsdeklaration, skall den huvudansvarige införa koden "T1", "T2" eller "T2F" i den övre delen av fältet.

Om en lastspecifikation bifogas ett T2L-dokument, skall den berörda personen införa koden "T2L" eller koden "T2LF" i den övre delen av fältet.

1.2 Nedre delen

De uppgifter som avses i punkt 4 i avdelning III skall införas i den nedre delen av fältet.

2. I kolumnerna

2.1 Ordningsnummer

Ett ordningsnummer skall anges för varje varupost som tas upp i lastspecifikationer.

2.2 Kollinas märken, nummer, antal och slag; varubeskrivning

Om en lastspecifikation bifogas en transiteringsdeklaration, skall erforderliga upplysningar anges i enlighet med tilläggen A7 och A9. De upplysningar som i en transiteringsdeklaration anges i fält 31 (Kollin och varubeskrivning) och fält 44 (Särskilda uppgifter/Framlagda dokument/Intyg och tillstånd), samt där så är tillämpligt i fält 33 (Varunummer) och fält 38 (Nettovikt (kg)), skall anges i lastspecifikationen.

Om en lastspecifikation bifogas ett T2L-dokument, skall erforderliga upplysningar anges i enlighet med tilläggen A8 och A9.

2.3 Avsändnings-/exportland

Ange namnet på det land från vilket varorna avsänds/exporteras.

Det behöver dock inte anges någonting i kolumnen när en lastspecifikation bifogas ett T2L-dokument.

2.4 Bruttovikt (kg)

Ange de uppgifter som rör fält 35 i enhetsdokumentet (se anvisningarna i tilläggen A7 och A8).

AVDELNING III

ANVÄNDNING AV LASTSPECIFIKATIONER

1. Det får inte bifogas både lastspecifikationer och tilläggsblad till en och samma transiteringsdeklaration.

2. Vid användning av lastspecifikationer skall fält 15 (Avsändnings-/exportland), fält 32 (Varupostnummer), fält 33 (Varunummer), fält 35 (Bruttovikt (kg)) och fält 38 (Nettovikt (kg)), samt där så är tillämpligt fält 44 (Särskilda uppgifter/Framlagda dokument/Intyg och tillstånd), strykas över i formuläret för transiteringsdeklarationen, och fält 31 (Kollin och varubeskrivning) får inte ifyllas vad gäller uppgifterna om kollinas märken, nummer, antal och slag samt varubeskrivning. En hänvisning till ordningsnumret och koden för de olika lastspecifikationerna skall införas i fält 31 (Kollin och varubeskrivning) i formuläret för transiteringsdeklarationen.

3. En lastspecifikation skall läggas fram i samma antal exemplar som det formulär som den hänför sig till.

Lastspecifikationen skall inges i ett enda exemplar till avgångskontoret om transiteringsdeklarationen behandlas vid kontoret med hjälp av datasystem och uppgifterna i lastspecifikationen matas in i kontorets system. I övriga fall skall lastspecifikationen inges i minst tre exemplar.

4. Lastspecifikationen skall vid registreringen av transiteringsdeklarationen förses med samma registreringsnummer som det formulär som den hänför sig till. Detta nummer skall påföras antingen med hjälp av en stämpel som även anger avgångskontorets namn eller för hand. I det senare fallet skall även avgångskontorets officiella stämpel anges.

Underskrift av tjänsteman vid avgångskontoret är inte obligatorisk.

5. Om flera lastspecifikationer bifogas ett och samma formulär som används för T1- eller T2-proceduren, skall den huvudansvarige förse dem med ordningsnummer. Antalet bifogade lastspecifikationer skall anges i fält 4 (Lastspecifikationer) i formuläret.

6. Bestämmelserna i punkterna 1-5 skall på tillämpligt sätt även gälla när en lastspecifikation bifogas ett T2L-dokument.

TILLÄGG A12

>PIC FILE= "L_2001009SV.005902.EPS">

TILLÄGG A13

>PIC FILE= "L_2001009SV.006102.EPS">

TILLÄGG B1

FÖRFARANDET FÖR GEMENSAM TRANSITERING/GEMENSKAPSTRANSITERING

>PIC FILE= "L_2001009SV.006302.EPS">

>PIC FILE= "L_2001009SV.006401.EPS">

TILLÄGG B2

FÖRFARANDET FÖR GEMENSAM TRANSITERING/GEMENSKAPSTRANSITERING

>PIC FILE= "L_2001009SV.006502.EPS">

>PIC FILE= "L_2001009SV.006601.EPS">

TILLÄGG B3

>PIC FILE= "L_2001009SV.006702.EPS">

TILLÄGG B4

FÖRFARANDET FÖR GEMENSAM TRANSITERING/GEMENSKAPSTRANSITERING

>PIC FILE= "L_2001009SV.006802.EPS">

>PIC FILE= "L_2001009SV.006901.EPS">

TILLÄGG B5

>PIC FILE= "L_2001009SV.007002.EPS">

TILLÄGG B6

>PIC FILE= "L_2001009SV.007102.EPS">

TILLÄGG B7

ANVISNINGAR RÖRANDE INTYG OM SAMLAD SÄKERHET OCH INTYG OM BEFRIELSE FRÅN STÄLLANDE AV SÄKERHET

1. Uppgifter på framsidan av intyg

Inga ändringar av, tillägg till eller strykningar av uppgifterna i fälten 1-8 i intyg om samlad säkerhet och i fälten 1-7 i intyg om befrielse från ställande av säkerhet får göras efter utfärdandet av intygen.

1.1 Valutakod

Länderna skall i fält 6 i intyg om samlad säkerhet och i fält 5 i intyg om befrielse från ställande av säkerhet ange ISO alfa 3-koden (ISO 4217) för den valuta som används.

1.2 Särskilda uppgifter

1.2.1 Om samlad säkerhet inte får användas för sådana varor som avses i tillägg I till bilaga I, skall en av följande uppgifter anges i fält 8 i intyget:

- ES: Validez limitada

- DA: Begrænset gyldighed

- DE: Beschränkte Geltung

- EL: Περιορισμένη ισχύς

- EN: Limited validity

- FR: Validité limitée

- IT: Validità limitata

- NL: Beperkte geldigheid

- PT: Validade limitada

- FI: Voimassa rajoitetusti

- SV: Begränsad giltighet

- CS: Omezená platnost

- HU: Korlátozott érvényu

- IS: Takmarkað gildissvið

- NO: Begrenset gyldighet

- PL: Ograniczona waznosc

- SK: Obmedzená platnost'

1.2.2 Om en huvudansvarig har förbundit sig att inge transiteringsdeklarationer enbart vid ett enda avgångskontor, skall namnet på det kontoret anges med stora bokstäver i fält 8 i intyg om samlad säkerhet och i fält 7 i intyg om befrielse från ställande av säkerhet.

1.3 Anteckningar i intyg vid förlängning av giltighetstiden

Vid förlängning av giltighetstiden för intyg skall garantikontoret göra erforderliga anteckningar i fält 9 i intyg om samlad säkerhet och i fält 8 i intyg om befrielse från ställande av säkerhet.

2. Uppgifter på baksidan av intyg - personer som är befullmäktigade att underteckna transiteringsdeklarationer

2.1 Den huvudansvarige skall, vid utfärdandet av intyget eller senare under intygets giltighetstid, på baksidan av intyget på eget ansvar ange de personer som han befullmäktigat att underteckna transiteringsdeklarationer. Varje angivelse skall omfatta den befullmäktigade personens för- och efternamn, vilka skall åtföljas av den befullmäktigade personens underskrift. Den huvudansvarige skall med sin underskrift bekräfta varje infört namn på en befullmäktigad person. Den huvudansvarige får stryka över de fält han inte önskar använda.

2.2 Den huvudansvarige får när som helst annullera införandet av ett på baksidan av ett intyg angivet namn på en befullmäktigad person.

2.3 Varje person vars namn införts på baksidan av ett intyg som uppvisas för ett avgångskontor skall anses som den huvudansvariges befullmäktigade ombud.

3. Användning av intyg vid undantag från ett förbud mot användning av samlad säkerhet

Relevanta föreskrifter och uppgifter anges i punkt 4 i tillägg IV till bilaga I.

TILLÄGG C1

SÄRSKILD STÄMPEL

>PIC FILE= "L_2001009SV.007402.TIF">

1. Vapen, tecken eller bokstäver som utmärker landet

2. Avgångskontor

3. Deklarationens nummer

4. Datum

5. Godkänd avsändare

6. Tillstånd

TILLÄGG C2

ETIKETT

(transitering på järnväg)

>PIC FILE= "L_2001009SV.007404.TIF">

Färger: svart på grönt

TILLÄGG D1

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR RÖRANDE ANVÄNDNING AV TRANSITERINGSDEKLARATIONER GENOM UTBYTE AV STANDARDISERADE EDI-MEDDELANDEN (EDI-TRANSITERINGSDEKLARATION)

AVDELNING I

ALLMÄNT

EDI-transiteringsdeklarationen baserar sig på de uppgifter som i enlighet med tilläggen A7 och A9 införs i de olika fälten i enhetsdokumentet; i EDI-transiteringsdeklarationen kompletteras eller ersätts dessa uppgifter där så är tillämpligt med koder.

I detta tillägg anges enbart de grundläggande särskilda fordringar som gäller när formaliteterna fullgörs genom utbyte av standardiserade EDI-meddelanden. Tilläggskoderna i tillägg D2 är också tillämpliga. Tilläggen A7 och A9 gäller för EDI-transiteringsdeklarationen om inte annat anges i det här tillägget eller i tillägg D2.

EDI-transiteringsdeklarationens detaljstruktur och innehåll följer de tekniska specifikationer som de behöriga myndigheterna meddelar den huvudansvarige för att säkerställa att systemet fungerar korrekt. Dessa specifikationer baserar sig på de fordringar som anges i detta tillägg.

I detta tillägg beskrivs strukturen för informationsutbytet. Transiteringsdeklarationen organiseras i datagrupper som i sin tur innehåller dataattribut. Attributen är grupperade så att de bildar sammanhängande logiska block inom ramen för meddelandet. Indragen ställning hos en datagrupp anger att datagruppen är avhängig en datagrupp i mindre indragen ställning.

Det relevanta fältnumret i enhetsdokumentet anges där sådant nummer finnes.

Begreppet "Antal" i förklaringen till en datagrupp anger hur många gånger datagruppen får användas i transiteringsdeklarationen.

Begreppet "Typ/Längd" i förklaringen till ett attribut anger fordringarna vad gäller datatyp och datalängd. Koderna för datatyp är följande:

a alfabetisk

n numerisk

an alfanumerisk

Det tal som följer koden anger tillåten datalängd. Följande gäller:

Om det står två punkter före en längdangivelse, innebär detta att ett dataattribut inte har en viss fastställd längd utan kan ha upp till det antal tecken som anges av längdangivelsen. Ett kommatecken i en datalängd innebär att attributet kan innehålla decimaler; siffran före kommatecknet anger attributets högsta totala längd och siffran efter kommatecknet anger det högsta antalet siffror efter decimalkommat.

AVDELNING II

EDI-TRANSITERINGSDEKLARATIONENS STRUKTUR

A. Förteckning över datagrupper

TRANSITERING

AVSÄNDARE

MOTTAGARE

VARUPOST

- AVSÄNDARE

- MOTTAGARE

- CONTAINER

- KOD FÖR KÄNSLIGA VAROR

- KOLLI

- TIDIGARE HANDLINGAR

- BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT

- SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR

AVGÅNGSKONTOR

HUVUDANSVARIG

OMBUD

TRANSITKONTOR

BESTÄMMELSEKONTOR

GODKÄND MOTTAGARE

KONTROLLRESULTAT

UPPLYSNINGAR OM FÖRSEGLINGAR

- FÖRSEGLINGS IDENTITET

SÄKERHET

- REFERENS FÖR SÄKERHET

- GILTIGHETSBEGRÄNSNING I EG

- GILTIGHETSBEGRÄNSNING UTANFÖR EG

B. Uppgifter om data i transiteringsdeklarationen

TRANSITERING

Antal: 1

Datagruppen skall användas.

LRN

Typ/Längd: an ..22

Det lokala referensnumret (LRN) skall användas. Det är ett på nationell nivå definierat och av användaren i samförstånd med de behöriga myndigheterna tilldelat nummer för identifiering av varje enskild deklaration.

Typ av deklaration (fält 1)

Typ/Längd: an ..5

Attributet skall användas.

Antal lastspecifikationer (fält 4)

Typ/Längd: n ..5

Attributet skall användas om lastspecifikationer används. I det fallet gäller följande regler:

- Det erforderliga attributet "Avsändningsland" i datagruppen "TRANSITERING" skall anges som "--".

- Datagruppen "VARUPOST" - och om så krävs underdatagrupperna "TIDIGARE HANDLINGAR", "BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT" och "SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR" - skall användas endast en gång. De övriga underdatagrupperna i "VARUPOST" får inte användas.

- Attributet "Varubeskrivning" skall innehålla hänvisningar till bifogade lastspecifikationer. Attributet "Varubeskrivning SPR" skall innehålla koden för det språk (SPR) som används för dessa hänvisningar. Hänvisningarna kan ha följande innehåll:

- Om "Typ av deklaration" = "T1": "Se lastspecifikation(er)".

- Om "Typ av deklaration" = "T2": "Se lastspecifikation(er)".

- Om "Typ av deklaration" = "T2F": "Se lastspecifikation(er)".

- Om "Typ av deklaration" = "T-":

- "T1: Se lastspecifikation ...-...",

- "T2: Se lastspecifikation ...-...",

- "T2F: Se lastspecifikation ...-...",

- Attributet "Varup nr" skall anges som "--".

- De övriga attributen i datagruppen "VARUPOST" får inte användas.

Totalt antal varuposter (fält 5)

Typ/Längd: n ..5

Attributet skall användas. Attributet skall användas.

Totalt antal kollin (fält 6)

Typ/Längd: n ..7

Attributet skall användas om attributet "Antal lastspecifikationer" används. I övriga fall är användningen icke obligatorisk. Det totala antalet kollin skall anges som summan av de tal som anges i alla "Kollis antal" och "Stycketal"; för varje kod för "bulk" som deklareras, skall talet 1 medräknas i summan.

Avsändningsland (fält 15a)

Typ/Längd: a2

Attributet skall användas om endast ett avsändningsland deklareras. Den landkod som anges i tillägg D2 skall användas. I detta fall får attributet "Avsändningsland" i datagruppen "VARUPOST" inte användas. Om mer än ett avsändningsland deklareras, får detta attribut i datagruppen "TRANSITERING" inte användas. I det fallet skall attributet "Avsändningsland" i datagruppen "VARUPOST" användas.

Bestämmelseland (fält 17a)

Typ/Längd: a2

Attributet skall användas om endast ett bestämmelseland deklareras. Den landkod som anges i tillägg D2 skall användas. I detta fall får attributet "Bestämmelseland" i datagruppen "VARUPOST" inte användas. Om mer än ett bestämmelseland deklareras, får detta attribut i datagruppen "TRANSITERING" inte användas. I det fallet skall attributet "Bestämmelseland" i datagruppen "VARUPOST" användas.

Transportmedlets identitet vid avgång (fält 18)

Typ/Längd: an ..27

Attributet skall användas i enlighet med tillägg A7.

Transportmedlets identitet vid avgång SPR

Typ/Längd: a2

Om det motsvarande fritextfältet används, skall den språkkod som anges i tillägg D2 användas för att ange språket (SPR).

Transportmedlets nationalitet vid avgång (fält 18)

Typ/Längd: a2

Den landkod som anges i tillägg D2 skall användas i enlighet med tillägg A7.

Container (fält 19)

Typ/Längd: n1

Någon av följande koder skall användas:

0: nej

1: ja

Aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen (fält 21)

Typ/Längd: a2

Den landkod som anges i tillägg D2 skall användas i enlighet med tillägg A7.

Aktiva transportmedlets identitet vid gränspassagen (fält 21)

Typ/Längd: an ..27

De fördragsslutande parterna får i enlighet med tillägg A7 själva avgöra om attributet skall användas.

Aktiva transportmedlets identitet vid gränspassagen SPR

Typ/Längd: a2

Om det motsvarande fritextfältet används, skall den språkkod som anges i tillägg D2 användas för att ange språket (SPR).

Typ av aktivt transportmedel vid gränspassagen (fält 21)

Typ/Längd: n ..2

De fördragsslutande parterna får i enlighet med tillägg A7 själva avgöra om attributet skall användas.

Transportsätt vid gränsen (fält 25)

Typ/Längd: n ..2

De fördragsslutande parterna får i enlighet med tillägg A7 själva avgöra hur attributet skall användas.

Transportsätt inrikes (fält 26)

Typ/Längd: n ..2

De fördragsslutande parterna får själva avgöra om attributet skall användas. Om det används, skall detta ske i enlighet med de anvisningar i tillägg A9 som rör fält 25.

Lastningsplats (fält 27)

Typ/Längd: an ..17

De fördragsslutande parterna får själva avgöra om attributet skall användas.

Kod för överenskommen förvaringsplats för godset (fält 30)

Typ/Längd: an ..17

Attributet får inte användas om datagruppen "KONTROLLRESULTAT" används. Om den datagruppen inte används, är attributet icke-obligatoriskt. Om attributet används, skall den plats där varorna kan undersökas anges i kodad form. Attributen "Överenskommen förvaringsplats för godset"/"Kod för överenskommen förvaringsplats för godset", "Förvaringsplats enligt tillstånd" och "Förvaringsplats underställd tullen" får inte användas samtidigt.

Överenskommen förvaringsplats för godset (fält 30)

Typ/Längd: an ..35

Attributet får inte användas om datagruppen "KONTROLLRESULTAT" används. Om den datagruppen inte används, är attributet icke-obligatoriskt. Om attributet används, skall den plats där varorna kan undersökas noga anges. Attributen "Överenskommen förvaringsplats för godset"/"Kod för överenskommen förvaringsplats för godset", "Förvaringsplats enligt tillstånd" och "Förvaringsplats underställd tullen" får inte användas samtidigt.

Överenskommen förvaringsplats för godset SPR

Typ/Längd: a2

Om det motsvarande fritextfältet används, skall den språkkod som anges i tillägg D2 användas för att ange språket (SPR).

Förvaringsplats enligt tillstånd (fält 30)

Typ/Längd: an ..17

Attributet är icke-obligatoriskt om datagruppen "KONTROLLRESULTAT" används. Om attributet används, skall den plats där varorna kan undersökas noga anges. Om datagruppen "KONTROLLRESULTAT" inte används, får attributet inte användas. Attributen "Överenskommen förvaringsplats för godset"/"Kod för överenskommen förvaringsplats för godset", "Förvaringsplats enligt tillstånd" och "Förvaringsplats underställd tullen" får inte användas samtidigt.

Förvaringsplats underställd tullen (fält 30)

Typ/Längd: an ..17

Attributet får inte användas om datagruppen "KONTROLLRESULTAT" används. Om den datagruppen inte används, är attributet icke-obligatoriskt. Om attributet används, skall den plats där varorna kan undersökas noga anges. Attributen "Överenskommen förvaringsplats för godset"/"Kod för överenskommen förvaringsplats för godset", "Förvaringsplats enligt tillstånd" och "Förvaringsplats underställd tullen" får inte användas samtidigt.

Sammanlagd bruttovikt (fält 35)

Typ/Längd: n ..11,3

Attributet skall användas.

Språkkod för följedokumentet

Typ/Längd: a2

Den språkkod som anges i tillägg D2 skall användas för att ange språket i transiteringsföljedokumentet (följedokument).

Dialogspråkindikator vid avgång

Typ/Längd: a2

Användningen av den språkkod som anges i tillägg D2 är icke obligatorisk. Om detta attribut inte används, kommer systemet att använda det språk som avgångskontoret brukar använda.

Deklarationsdatum (fält 50)

Typ/Längd: n8

Attributet skall användas.

Deklarationsort (fält 50)

Typ/Längd: an ..35

Attributet skall användas.

Deklarationsort SPR

Typ/Längd: a2

Den språkkod som anges i tillägg D2 skall användas för att ange språket (SPR) i det motsvarande fritextfältet.

AVSÄNDARE (fält 2)

Antal: 1

Denna datagrupp skall användas när en enda avsändare deklareras. I det fallet får datagruppen "AVSÄNDARE" i datagruppen "VARUPOST" inte användas.

Namn (fält 2)

Typ/Längd: an ..35

Attributet skall användas.

Adress (fält 2)

Typ/Längd: an ..35

Attributet skall användas.

Land (fält 2)

Typ/Längd: a2

Den landkod som anges i tillägg D2 skall användas.

Postnummer (fält 2)

Typ/Längd: an ..9

Attributet skall användas.

Ort (fält 2)

Typ/Längd: an ..35

Attributet skall användas.

Namn och adress SPR

Typ/Längd: a2

Den språkkod som anges i tillägg D2 skall användas för att ange språket (SPR) för namn- och adressuppgifterna.

Identifieringsnummer för avsändare (fält 2)

Typ/Längd: an ..17

De fördragsslutande parterna får själva avgöra om attributet skall användas.

MOTTAGARE (fält 8)

Antal: 1

Denna datagrupp skall användas när en enda mottagare deklareras och attributet "Bestämmelseland" i datagruppen "TRANSITERING" innehåller koden för ett "land" i den mening som avses i konventionen. I det fallet får datagruppen "MOTTAGARE" i datagruppen "VARUPOST" inte användas.

Namn (fält 8)

Typ/Längd: an ..35

Attributet skall användas.

Adress (fält 8)

Typ/Längd: an ..35

Attributet skall användas.

Land (fält 8)

Typ/Längd: a2

Den landkod som anges i tillägg D2 skall användas.

Postnummer (fält 8)

Typ/Längd: an ..9

Attributet skall användas.

Ort (fält 8)

Typ/Längd: an ..35

Attributet skall användas.

Namn och adress SPR

Typ/Längd: a2

Den språkkod som anges i tillägg D2 skall användas för att ange språket (SPR) för namn- och adressuppgifterna.

Identifieringsnummer för mottagare (fält 8)

Typ/Längd: an ..17

De fördragsslutande parterna får själva avgöra om attributet skall användas.

VARUPOST

Antal: 999

Datagruppen skall användas. Om lastspecifikationer används gäller följande regler:

- Det erforderliga attributet "Avsändningsland" i datagruppen "TRANSITERING" skall anges som "--".

- Datagruppen "VARUPOST" - och om så krävs underdatagrupperna "TIDIGARE HANDLINGAR", "BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT" och "SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR" - skall användas endast en gång. De övriga underdatagrupperna i "VARUPOST" får inte användas.

- Attributet "Varubeskrivning" skall innehålla hänvisningar till bifogade lastspecifikationer. Attributet "Varubeskrivning SPR" skall innehålla koden för det språk (SPR) som används för dessa hänvisningar. Hänvisningarna kan ha följande innehåll:

- Om "Typ av deklaration" = "T1": "Se lastspecifikation(er)".

- Om "Typ av deklaration" = "T2": "Se lastspecifikation(er)".

- Om "Typ av deklaration" = "T2F": "Se lastspecifikation(er)".

- Om "Typ av deklaration" = "T-":

- "T1: Se lastspecifikation ...-...",

- "T2: Se lastspecifikation ...-...",

- "T2F: Se lastspecifikation ...-...";

- Attributet "Varup nr" skall anges som "--",

- De övriga attributen i datagruppen "VARUPOST" får inte användas.

Typ av deklaration (ex fält 1)

Typ/Längd: an ..5

Attributet skall användas om koden "T-" används för attributet "Typ av deklaration" i datagruppen "TRANSITERING". I övriga fall får attributet inte användas.

Avsändningsland (ex fält 15a)

Typ/Längd: a2

Attributet skall användas om mer än ett avsändningsland deklareras. Den landkod som anges i tillägg D2 skall användas. Attributet "Avsändningsland" i datagruppen "TRANSITERING" får inte användas. Om endast ett avsändningsland deklareras, skall det motsvarande attributet i datagruppen "TRANSITERING" användas.

Bestämmelseland (ex fält 17a)

Typ/Längd: a2

Attributet skall användas om mer än ett bestämmelseland deklareras. Den landkod som anges i tillägg D2 skall användas. Attributet "Bestämmelseland" i datagruppen "TRANSITERING" får inte användas. Om endast ett bestämmelseland deklareras, skall det motsvarande attributet i datagruppen "TRANSITERING" användas.

Varubeskrivning (fält 31)

Typ/Längd: an ..140

Attributet skall användas.

Varubeskrivning SPR

Typ/Längd: a2

Den språkkod som anges i tillägg D2 skall användas för att ange språket (SPR) i det motsvarande fritextfältet.

Varup nr (fält 32)

Typ/Längd: n ..5

Attributet skall användas även om talet "1" används för attributet "Totalt antal varuposter" i datagruppen "TRANSITERING". I det fallet skall talet "1" användas även för attributet "Varup nr". Ett visst varupostnummer får förekomma endast en gång i varje deklaration.

Varupkod (fält 33)

Typ/Längd: n ..8

För detta attribut används i enlighet med tillägg A7 minst fyra och högst åtta siffror.

Bruttovikt (fält 35)

Typ/Längd: n ..11,3

Attributet är icke-obligatoriskt när en deklaration omfattar flera slag av varor som är förpackade på ett sådant sätt att det inte är möjligt att bestämma bruttovikten för varje varuslag.

Nettovikt (fält 38)

Typ/Längd: n ..11,3

De fördragsslutande parterna får själva avgöra om attributet skall användas.

AVSÄNDARE (ex fält 2)

Antal: 1

Denna datagrupp får inte användas när en enda avsändare deklareras. I det fallet skall den "AVSÄNDARE"-datagrupp som befinner sig på samma nivå som datagruppen "TRANSITERING" användas.

Namn (ex fält 2)

Typ/Längd: an ..35

Attributet skall användas.

Adress (ex fält 2)

Typ/Längd: an ..35

Attributet skall användas.

Land (ex fält 2)

Typ/Längd: a2

Den landkod som anges i tillägg D2 skall användas.

Postnummer (ex fält 2)

Typ/Längd: an ..9

Attributet skall användas.

Ort (ex fält 2)

Typ/Längd: an ..35

Attributet skall användas.

Namn och adress SPR

Typ/Längd: a2

Den språkkod som anges i tillägg D2 skall användas för att ange språket (SPR) för namn- och adressuppgifterna.

Identifieringsnummer för avsändare (ex fält 2)

Typ/Längd: an ..17

De fördragsslutande parterna får själva avgöra om attributet skall användas.

MOTTAGARE (ex fält 8)

Antal: 1

Denna datagrupp skall användas när mer än en mottagare deklareras och attributet "Bestämmelseland" i datagruppen "VARUPOST" innehåller koden för ett "land" i den mening som avses i konventionen. När endast en mottagare deklareras, får datagruppen "MOTTAGARE" i datagruppen "VARUPOST" inte användas.

Namn (ex fält 8)

Typ/Längd: an ..35

Attributet skall användas.

Adress (ex fält 8)

Typ/Längd: an ..35

Attributet skall användas.

Land (ex fält 8)

Typ/Längd: a2

Den landkod som anges i tillägg D2 skall användas.

Postnummer (ex fält 8)

Typ/Längd: an ..9

Attributet skall användas.

Ort (ex fält 8)

Typ/Längd: an ..35

Attributet skall användas.

Namn och adress SPR

Typ/Längd: a2

Den språkkod som anges i tillägg D2 skall användas för att ange språket (SPR) för namn- och adressuppgifterna.

Identifieringsnummer för mottagare (ex fält 8)

Typ/Längd: an ..17

De fördragsslutande parterna får själva avgöra om attributet skall användas.

CONTAINER (fält 31)

Antal: 99

Datagruppen skall användas om attributet "Container" i datagruppen "TRANSITERING" innehåller koden "1".

Containernummer (fält 31)

Typ/Längd: an ..11

Attributet skall användas.

KOD FÖR KÄNSLIGA VAROR (fält 31)

Antal: 9

Om transiteringsdeklarationen avser vissa varor som omfattas av tillägg I till bilaga I, skall denna datagrupp användas för att införa koden för känsliga varor.

Kod för känsliga varor (fält 31)

Typ/Längd: n ..2

Den kod som avses i tillägg D2 skall användas om varunumret inte medger entydig identifiering av varor som omfattas av tillägg I till bilaga I.

Känslig kvantitet (fält 31)

Typ/Längd: n ..11,3

Attributet skall användas om transiteringsdeklarationen avser varor som omfattas av tillägg I till bilaga I.

KOLLI (fält 31)

Antal: 99

Datagruppen skall användas.

Kollis märke och nummer (fält 31)

Typ/Längd: an ..42

Attributet skall användas om attributet "Kollis slag" innehåller en annan kod enligt tillägg D2 än de koder som används för bulk (VQ, VG, VL, VY, VR eller VO) och oemballerat (NE). Det är icke-obligatoriskt om attributet "Kollis slag" innehåller någon av de ovan angivna koderna.

Kollis märke och nummer SPR

Typ/Längd: a2

Om det motsvarande fritextfältet används, skall den språkkod som anges i tillägg D2 användas för att ange språket (SPR).

Kollis slag (fält 31)

Typ/Längd: a2

Förpackningskoden enligt tillägg D2 skall användas.

Kollis antal (fält 31)

Typ/Längd: n ..5

Attributet skall användas om attributet "Kollis slag" innehåller en annan kod enligt tillägg D2 än de koder som används för bulk (VQ, VG, VL, VY, VR eller VO) och oemballerat (NE). Det får inte användas om attributet "Kollis slag" innehåller någon av de ovan angivna koderna.

Stycketal (fält 31)

Typ/Längd: n ..5

Attributet skall användas om attributet "Kollis slag" innehåller koden enligt tillägg D2 för oemballerat (NE). I övriga fall får attributet inte användas.

TIDIGARE HANDLINGAR (fält 40)

Antal: 9

Datagruppen skall användas om attributet "Typ av deklaration" i datagruppen "TRANSITERING" eller i datagruppen "VARUPOST" innehåller koden "T2" eller koden "T2F" och det land som avgångskontoret tillhör är ett EFTA-land i den mening som avses i konventionen.

Typ av tidigare handlingar (fält 40)

Typ/Längd: an ..6

Om datagruppen "TIDIGARE HANDLINGAR" används, skall minst en av koderna i "Kod för tidigare handlingar" i tillägg D2 anges.

Referens till tidigare handlingar (fält 40)

Typ/Längd: an ..20

Attributet skall användas om attributet "Typ av tidigare handlingar" används.

Referens till tidigare handlingar SPR

Typ/Längd: a2

Den språkkod som anges i tillägg D2 skall användas för att ange språket (SPR) i det motsvarande fritextfältet.

Kompletterande upplysningar (fält 40)

Typ/Längd: an ..26

De fördragsslutande parterna får själva avgöra om attributet skall användas.

Kompletterande upplysningar SPR

Typ/Längd: a2

Om det motsvarande fritextfältet används, skall den språkkod som anges i tillägg D2 användas för att ange språket (SPR).

BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT (fält 44)

Antal: 99

De fördragsslutande parterna får själva avgöra om datagruppen skall användas. Om datagruppen används, skall minst ett av följande attribut användas:

Typ av handling (fält 44)

Typ/Längd: an ..3

Koden enligt tillägg D2 skall användas.

Referens till handlingen (fält 44)

Typ/Längd: an ..20

Referens till handlingen SPR

Typ/Längd: a2

Om det motsvarande fritextfältet används, skall den språkkod som anges i tillägg D2 användas för att ange språket (SPR).

Kompletterande upplysningar (fält 44)

Typ/Längd: an ..26

Kompletterande upplysningar SPR

Typ/Längd: a2

Om det motsvarande fritextfältet används, skall den språkkod som anges i tillägg D2 användas för att ange språket (SPR).

SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR (fält 44)

Antal: 99

De fördragsslutande parterna får själva avgöra om datagruppen skall användas. Om datagruppen används, skall antingen attributet "Kod för särskilda upplysningar" eller attributet "Text" användas.

Kod för särskilda upplysningar (fält 44)

Typ/Längd: an ..3

Koderna i tillägg D2 skall användas vid införande av kod för särskilda upplysningar.

Export från EG (fält 44)

Typ/Längd: n1

Om attributet "Kod för särskilda upplysningar" innehåller koden "DG0" eller koden "DG1", skall attributet "Export från EG" eller attributet "Export från land" användas. Båda dessa attribut får inte användas samtidigt. I övriga fall får attributet "Export från EG" inte användas. Om attributet "Export från EG" används, skall någon av följande koder användas:

0: nej

1: ja

Export från land (fält 44)

Typ/Längd: a2

Om attributet "Kod för särskilda upplysningar" innehåller koden "DG0" eller koden "DG1", skall attributet "Export från EG" eller attributet "Export från land" användas. Båda dessa attribut får inte användas samtidigt. I övriga fall får attributet "Export från land" inte användas. Om attributet "Export från land" används, skall den landkod som anges i tillägg D2 användas.

Text (fält 44)

Typ/Längd: an ..70

Text SPR

Typ/Längd: a2

Om det motsvarande fritextfältet används, skall den språkkod som anges i tillägg D2 användas för att ange språket (SPR).

AVGÅNGSKONTOR (fält C)

Antal: 1

Datagruppen skall användas.

Referensnummer (fält C)

Typ/Längd: an8

Koden enligt tillägg D2 skall användas.

HUVUDANSVARIG (fält 50)

Antal: 1

Datagruppen skall användas.

Identifieringsnummer för huvudansvarig (fält 50)

Typ/Längd: an ..17

Detta attribut skall användas om attributet "Kod för kontrollresultat" i datagruppen "KONTROLLRESULTAT" innehåller koden A3.

Namn (fält 50)

Typ/Längd: an ..35

Attributet skall användas om attributet "Identifieringsnummer för huvudansvarig" används och de andra attributen i denna datagrupp inte redan är kända för systemet.

Adress (fält 50)

Typ/Längd: an ..35

Attributet skall användas om attributet "Identifieringsnummer för huvudansvarig" används och de andra attributen i denna datagrupp inte redan är kända för systemet.

Land (fält 50)

Typ/Längd: a2

Den landkod som anges i tillägg D2 skall användas om attributet "Identifieringsnummer för huvudansvarig" används och de andra attributen i denna datagrupp inte redan är kända för systemet.

Postnummer (fält 50)

Typ/Längd: an ..9

Attributet skall användas om attributet "Identifieringsnummer för huvudansvarig" används och de andra attributen i denna datagrupp inte redan är kända för systemet.

Ort (fält 50)

Typ/Längd: an ..35

Attributet skall användas om attributet "Identifieringsnummer för huvudansvarig" används och de andra attributen i denna datagrupp inte redan är kända för systemet.

Namn och adress SPR

Typ/Längd: a2

Om de motsvarande fritextfälten används, skall den språkkod som anges i tillägg D2 användas för att ange språket (SPR) för namn- och adressuppgifterna.

OMBUD (fält 50)

Antal: 1

Datagruppen skall användas om den huvudansvarige använder sig av ett befullmäktigat ombud.

Namn (fält 50)

Typ/Längd: an ..35

Attributet skall användas.

Ombuds ställning (fält 50)

Typ/Längd: a ..35

Användningen av attributet är icke obligatorisk.

Ombuds ställning SPR

Typ/Längd: a2

Om det motsvarande fritextfältet används, skall den språkkod som anges i tillägg D2 användas för att ange språket (SPR).

TRANSITKONTOR (fält 51)

Antal: 9

Datagruppen måste användas minst en gång om olika fördragsslutande parter deklareras för avgång och bestämmelse.

Referensnummer (fält 51)

Typ/Längd: an8

Koden enligt tillägg D2 skall användas.

BESTÄMMELSEKONTOR (fält 53)

Antal: 1

Datagruppen skall användas.

Referensnummer (fält 53)

Typ/Längd: an8

Koden enligt tillägg D2 skall användas.

GODKÄND MOTTAGARE (fält 53)

Antal: 1

Datagruppen kan användas för att ange att varorna skall levereras till en godkänd mottagare.

Identifieringsnummer för godkänd mottagare (fält 53)

Typ/Längd: an ..17

Attributet skall användas för att införa den godkände mottagarens identifieringsnummer.

KONTROLLRESULTAT (fält D)

Antal: 1

Datagruppen skall användas om en godkänd avsändare avger deklarationen.

Kod för kontrollresultat (fält D)

Typ/Längd: an2

Koden A3 skall användas.

Tidsfrist (fält D)

Typ/Längd: n8

Attributet skall användas.

UPPLYSNINGAR OM FÖRSEGLINGAR (fält D)

Antal: 1

Datagruppen skall användas när en godkänd avsändare avger en deklaration för transitering för vilken det i enlighet med hans tillstånd krävs användning av förseglingar, eller när en huvudansvarig beviljats tillstånd att använda förseglingar av särskild modell.

Antal förseglingar (fält D)

Typ/Längd: n ..4

Attributet skall användas.

- FÖRSEGLINGS IDENTITET (fält D)

Antal: 99

Datagruppen skall användas för att ange en förseglings identitet.

Förseglings identitet (fält D)

Typ/Längd: an ..20

Attributet skall användas.

Förseglings identitet SPR

Typ/Längd: a2

Den språkkod (SPR) som anges i tillägg D2 skall användas.

SÄKERHET

Antal: 9

Datagruppen skall användas.

Typ av säkerhet (fält 52)

Typ/Längd: n1

Koden enligt tillägg A9 skall användas.

- REFERENS FÖR SÄKERHET

Antal: 99

Datagruppen skall användas om attributet "Typ av säkerhet" innehåller koden "0", "1", "4" eller "9".

Referensnummer (fält 52)

Typ/Längd: an24

Attributet skall användas för att införa referensnumret om attributet "Typ av säkerhet" innehåller koden "0", "1", "4" eller "9". I det fallet får attributet "Annan referens för säkerhet" inte användas.

Annan referens för säkerhet (fält 52)

Typ/Längd: an ..35

Attributet skall användas om attributet "Typ av säkerhet" innehåller en annan kod än "0", "1", "4" eller "9". I det fallet får attributet "Referensnummer" inte användas.

Tillträdeskod

Typ/Längd: an4

Denna uppgift är icke obligatorisk för länderna. Om attributet används, skall uppgiften anges när attributet "Typ av säkerhet" innehåller koden "0", "1", "4" eller "9".

- GILTIGHETSBEGRÄNSNING I EG

Antal: 1

Ej giltig för EG (fält 52)

Typ/Längd: n1

Någon av följande koder skall användas:

0: nej

1: ja

- GILTIGHETSBEGRÄNSNING UTANFÖR EG

Antal: 99

Ej giltig för andra fördragsslutande parter (fält 52)

Typ/Längd: a2

Den landkod som anges i tillägg D2 skall användas för att ange den fördragsslutande parten. En kod för någon av Europeiska gemenskapens medlemsstater får inte användas.

TILLÄGG D2

TILLÄGGSKODER FÖR DET DATORISERADE TRANSITERINGSSYSTEMET

1. LANDKOD (LND)

>Plats för tabell>

ISO alfa 2-landkoden enligt ISO - 3166 av den 1 januari 1996 skall användas.

2. SPRÅKKOD

ISO alfa 2-koden enligt ISO - 639: 1988 skall användas.

3. VARUNUMMER

>Plats för tabell>

Det sexsiffriga varunumret i Harmoniserade Systemet (HS6) skall användas. Ett varunummer kan för nationellt bruk anges med åtta siffror.

4. KOD FÖR KÄNSLIGA VAROR

>Plats för tabell>

Koden skall användas som komplement till HS6, i enlighet med tillägg I till bilaga I, om HS6 inte medger entydig identifiering av känsliga varor.

5. FÖRPACKNINGSKOD

(Rekommendation "No 21/Rev.1" av FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE))

>Plats för tabell>

6. KOD FÖR TIDIGARE HANDLINGAR

Följande koder är tillämpliga:

T2= Enhetsdokument som upptar gemenskapsvaror som befordrats inom ramen för en procedur för gemensam transitering.

T2F= Enhetsdokument som upptar gemenskapsvaror som befordrats inom ramen för en procedur för gemensam transitering, från eller på väg till en del av gemenskapens tullområde för vilken gemenskapsreglerna om mervärdesskatt inte är tillämpliga.

T2CIM= Gemenskapsvaror som befordrats med CIM-fraktsedel eller TR-överlämningssedel.

T2TIR= Gemenskapsvaror som befordrats med TIR-carnet.

T2ATA= Gemenskapsvaror som befordrats med ATA-carnet.

T2L= Enhetsdokument i vilket varors gemenskapsstatus attesteras.

T2LF= Enhetsdokument i vilket varors gemenskapsstatus attesteras vid handel mellan delar av gemenskapens tullområde för vilka gemenskapsreglerna om mervärdesskatt är tillämpliga och delar av gemenskapens tullområde för vilka de reglerna inte är tillämpliga.

7. KOD FÖR BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT

(Numeriska koder från FN:s register 1997b för elektroniskt datautbyte för förvaltning, handel och transport (EDIFACT): kodförteckning för dataelement 1001, kod för dokumentnamn/meddelandenamn)

>Plats för tabell>

8. KOD FÖR SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR

Följande koder är tillämpliga:

DG0= Export från EFTA-land omfattas av restriktioner, eller export från EG omfattas av restriktioner.

DG1= Export från EFTA-land omfattas av pålagor, eller export från EG omfattas av pålagor.

DG2= Export

Ytterligare koder för särskilda upplysningar kan fastställas på nationell nivå.

9. TULLKONTORSREFERENSNUMMER

>Plats för tabell>

Fält 1 skall fyllas i enligt ovan.

Fält 2 skall fyllas i med en alfanumerisk kod på sex tecken. Med hjälp av de sex tecknen kan de nationella förvaltningarna vid behov upprätta en hierarkisk förteckning över tullkontoren.

TILLÄGG D3

TRANSITERINGSFÖLJEDOKUMENT

>PIC FILE= "L_2001009SV.009502.EPS">

>PIC FILE= "L_2001009SV.009701.EPS">

TILLÄGG D4

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR TILL OCH UPPGIFTER (DATA) I TRANSITERINGSFÖLJEDOKUMENTET

A. Förklarande anmärkningar rörande ifyllande av följedokumentet

Följedokumentet skall skrivas ut på grundval av uppgifterna i den i förekommande fall av den huvudansvarige ändrade och av avgångskontoret kontrollerade transiteringsdeklarationen, kompletterad med följande uppgifter:

1. MRN (Movement Reference Number, transiteringsreferensnummer)

Uppgiften skall anges alfanumeriskt med 18 tecken enligt nedanstående modell:

>Plats för tabell>

Fält 1 och 2 skall fyllas i enligt ovan.

I fält 3 skall ett identifieringsnummer för transiteringen fyllas i. De nationella förvaltningarna avgör hur detta fält skall användas, men varje transitering som behandlas under ett visst år i ett visst land måste ha ett unikt nummer. Nationella förvaltningar som vill införliva behöriga myndigheters kontorsreferensnummer i transiteringsreferensnumret (MRN) får använda upp till de första sex tecknen i detta fält för kontorens nationella nummer.

I fält 4 skall ett värde som är en kontrollsiffra för hela transiteringsreferensnumret fyllas i. Detta gör det möjligt att upptäcka fel när hela transiteringsreferensnumret matas in.

2. Fält 3:

- I första delfältet skall ordningsnumret för det blad som skrivs ut anges.

- I andra delfältet skall det totala antal blad (inkl. varupostförteckningsblad) som skrivs ut anges.

- Fält 3 skall inte användas när transiteringen gäller en enda varupost.

3. I utrymmet till höger om fält 8:

Namn på och adress till det tullkontor till vilket ett returexemplar av följedokumentet skall återsändas.

4. Fält C:

- Avgångskontorets namn.

- Avgångskontorets referensnummer.

- Datum för godtagande av transiteringsdeklarationen.

- I förekommande fall, godkänd avsändares namn och tillståndsnummer.

5. Fält D:

- Kontrollresultat.

- Där så är tillämpligt, uppgiften "Bindande färdväg".

Följedokumentet får inte ändras, och inga tillägg till eller strykningar i det skall göras, såvida inte annat anges i denna konvention.

B. Förklarande anmärkningar rörande utskrift

Följande möjligheter finns för utskrift av följedokumentet:

1. Om det deklarerade bestämmelsekontoret är anslutet till det datoriserade transiteringssystemet och inga lastspecifikationer används, skall utskrift av följedokumentet ske enligt följande:

- Utskrift av blad A (Följedokument).

2. Om det deklarerade bestämmelsekontoret är anslutet till det datoriserade transiteringssystemet och lastspecifikationer används, skall utskrift av följedokumentet ske enligt följande:

- Utskrift av blad A (Följedokument).

- Utskrift av blad B (Returexemplar).

3. Om det deklarerade bestämmelsekontoret inte är anslutet till det datoriserade transiteringssystemet skall, oavsett om lastspecifikationer används eller inte, utskrift av följedokumentet ske enligt följande:

- Utskrift av blad A (Följedokument).

- Utskrift av blad B (Returexemplar).

C. Förklarande anmärkningar rörande sändning av kontrollresultat från bestämmelsekontoret

Följande möjligheter finns för sändning av kontrollresultat från bestämmelsekontoret till avgångskontoret:

1. Det faktiska bestämmelsekontoret är det som deklarerats, och är anslutet till det datoriserade transiteringssystemet:

- Om lastspecifikationer inte används, skall kontrollresultatet sändas till avgångskontoret på elektronisk väg.

- Om lastspecifikationer används, skall kontrollresultatet sändas till avgångskontoret med blad B av följedokumentet (tillsammans med lastspecifikationerna).

2. Det faktiska bestämmelsekontoret är det som deklarerats, men är inte anslutet till det datoriserade transiteringssystemet:

- Oavsett om lastspecifikationer används eller inte, skall kontrollresultatet sändas till avgångskontoret med blad B av följedokumentet (tillsammans med eventuella lastspecifikationer eller varupostförteckningar).

3. Det deklarerade bestämmelsekontoret är anslutet till det datoriserade transiteringssystemet men det faktiska bestämmelsekontoret är inte anslutet till det datoriserade transiteringssystemet (ombyte av bestämmelsekontoret):

- Om lastspecifikationer inte används, skall kontrollresultatet sändas till avgångskontoret med en fotokopia av blad A av följedokumentet (tillsammans med eventuella varupostförteckningar).

- Om lastspecifikationer används, skall kontrollresultatet sändas till avgångskontoret med blad B av följedokumentet (tillsammans med lastspecifikationerna).

4. Det deklarerade bestämmelsekontoret inte är anslutet till det datoriserade transiteringssystemet men det faktiska bestämmelsekontoret är anslutet till det datoriserade transiteringssystemet (ombyte av bestämmelsekontoret):

- Om lastspecifikationer inte används, skall kontrollresultatet sändas till avgångskontoret på elektronisk väg.

- Om lastspecifikationer används, skall kontrollresultatet sändas till avgångskontoret med blad B av följedokumentet (tillsammans med lastspecifikationerna).

D. Förklarande anmärkningar rörande användning av lastspecifikationer

Om lastspecifikationer används, skall bladen A och B av följedokumentet skrivas ut från datasystemet. I detta fall skall följande uppgifter anges:

1. Uppgift om det totala antalet lastspecifikationer (fält 4), istället för uppgift om det totala antalet varupostförteckningar (fält 3).

2. Fält 31 (Varubeskrivning) skall endast innehålla uppgift enligt nedan:

- Om T1-, T2- eller T2F-varor: "Se lastspecifikationer"

- Om T1-, T2- och T2F-varor:

- "T1-varor: Se lastspecifikation ...-..."

- "T2-varor: Se lastspecifikation ...-..."

- "T2F-varor: Se lastspecifikation ...-..."

3. Fält 44 (Särskilda upplysningar) skall också skrivas ut.

4. Alla övriga uppgifter om varorna på varupostnivå skall anges i de berörda lastspecifikationerna, vilka skall bifogas följedokumentet.

TILLÄGG D5

FÖRLAGA TILL VARUPOSTFÖRTECKNING

>PIC FILE= "L_2001009SV.010302.EPS">

>PIC FILE= "L_2001009SV.010501.EPS">

TILLÄGG D6

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR TILL OCH UPPGIFTER (DATA) I VARUPOSTFÖRTECKNINGEN

När en transitering avser mer än en varupost, skall blad A av varupostförteckningen skrivas ut av datasystemet och bifogas blad A av följedokumentet.

När både blad A och blad B av följedokumentet används, skall även blad B av varupostförteckningen skrivas ut; detta blad skall bifogas blad B av följedokumentet.

Varupostförteckningens fält får utvidgas i vertikalled.

Uppgifterna skall skrivas ut enligt följande:

1. I identifieringsfältet (övre vänstra hörnet):

a) Varupostförteckning.

b) Blad A (alternativt Blad B).

c) Ordningsnumret för det blad det gäller och det totala antalet blad (inklusive följedokumentet).

2. AvgTk: avgångskontorets namn.

3. Datum: datum för godtagandet av transiteringsdeklarationen.

4. MRN: transiteringsreferensnumret, i enlighet med tillägg D4.

5. Uppgifterna i de olika fälten på varupostnivå skall skrivas ut på följande sätt:

a) Varupost nr: ordningsnumret för den varupost det gäller:

b) Förfarande: detta fält skall inte användas om alla varor som omfattas av deklarationen har samma status.

c) Om sändningen är blandad, skall varupostens faktiska status (T1, T2 eller T2F) anges.

d) Övriga fält skall ifyllas i enlighet med tillägg A7, där så är tillämpligt med användning av koder.