22000D1214(14)

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 84/2000 av den 2 oktober 2000 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 315 , 14/12/2000 s. 0030 - 0031


Gemensamma EES-kommitténs beslut

nr 84/2000

av den 2 oktober 2000

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, justerat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artiklarna 86 och 98 i detta, och

av följande skäl:

(1) Protokoll 31 till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 37/2000 av den 31 mars 2000(1).

(2) Samarbetet mellan parterna bör utökas till att omfatta ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar i gemenskapen (Europaparlamentets och rådets beslut nr 2119/98/EG(2)).

(3) Följaktligen bör protokoll 31 till avtalet ändras för att detta utökade samarbete skall kunna inledas från och med den 1 januari 2000.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 16 i protokoll 31 till avtalet skall ändras på följande sätt:

1. Följande nya strecksats skall läggas till i punkt 1:

"- 398 D 2119: Europaparlamentets och rådets beslut nr 2119/98/EG av den 24 september 1998 om att bilda ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar i gemenskapen (EGT L 268, 3.10.1998, s. 1)."

2. Punkt 2 skall ersättas med följande:"Efta-staterna skall delta i de gemenskapsprogram och gemenskapsåtgärder som anges i de tre första strecksatserna i punkt 1 från och med den 1 januari 1996, i det program som anges i fjärde strecksatsen från och med den 1 januari 1997, i det program som anges i femte strecksatsen från och med den 1 januari 1998 och i de program som anges i sjätte, sjunde, åttonde och nionde strecksatsen från och med den 1 januari 2000."

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 3 oktober 2000 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén(3).

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2000.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 oktober 2000.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

G. S. Gunnarsson

Ordförande

(1) EGT L 141, 15.6. 2000, s 65.

(2) EGT L 268, 3.10.1998, s. 1.

(3) Inga konstitutionella krav angivna.