22000A0111(02)

Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kinas regering

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 006 , 11/01/2000 s. 0040 - 0045


AVTAL

om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kinas regering

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad gemenskapen,

å ena sidan, och

FOLKREPUBLIKEN KINAS REGERING,

å andra sidan,

nedan kallade parterna,

SOM BEAKTAR Avtalet om handelssamarbete och ekonomiskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Folkrepubliken Kina av år 1985,

SOM BEAKTAR vetenskapens och teknikens betydelse för sin ekonomiska och sociala utveckling,

SOM BEAKTAR pågående vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan gemenskapen och Kina,

SOM BEAKTAR att gemenskapen och Kina för närvarande bedriver verksamhet inom forskning och teknik, inbegripet demonstrationsverksamhet på ett antal områden av gemensamt intresse, samt att ömsesidigt deltagande i varandras forsknings- och utvecklingsverksamheter medför ömsesidiga fördelar,

SOM ÖNSKAR upprätta en formell grund för samarbete inom vetenskaplig och teknisk forskning som utvidgar och förstärker samarbetet på områden av gemensamt intresse samt uppmuntra tillämpningen av resultaten av sådant samarbete till ekonomiskt och socialt gagn för parterna,

SOM BEAKTAR att detta avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete är inom ramen för det övergripande samarbetet mellan Kina och gemenskapen,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Parterna skall uppmuntra, utveckla och underlätta samarbete mellan gemenskapen och Kina på områden av gemensamt intresse där de bedriver vetenskaplig och teknisk forskning och utveckling.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal avses med

a) samarbete: verksamhet som parterna bedriver eller stödjer enligt detta avtal, inbegripet gemensam forskning,

b) information: vetenskapliga eller tekniska data, resultat av eller metoder för forskning och utveckling som härrör från gemensam forskning samt andra data som bedöms vara nödvändiga av dem som deltar i samarbetet, inbegripet, i förekommande fall, parterna själva,

c) immateriella rättigheter: den betydelse som ges i artikel 2 i konventionen om upprättande av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Stockholm den 14 juli 1967),

d) gemensam forskning: forskning, teknisk utveckling eller demonstration som genomförs med eller utan ekonomiskt stöd från den ena eller båda parterna och som inbegriper samarbete mellan deltagare från både gemenskapen och Kina och som skriftligen betecknas som gemensam forskning av parterna eller av de av deras vetenskapliga och tekniska organisationer och byråer som genomför de vetenskapliga forskningsprogrammen; om endast den ena parten står för finansieringen görs beteckningen av den parten och av deltagaren i detta projekt,

e) deltagare eller forskningsenheter: juridiska eller fysiska personer, forskningsinstitut eller andra juridiska enheter eller företag, inbegripet parterna själva, som är etablerade i gemenskapen eller i Kina och som deltar i samarbetet.

Artikel 3

Principer

Samarbetet skall bedrivas på grundval av följande principer:

a) Ömsesidig nytta fördelad jämnt på båda parter.

b) Ömsesidigt tillträde till de verksamheter inom forskning och teknisk utveckling som respektive part bedriver.

c) Snabbt utbyte av information som kan påverka samarbetet.

d) Erforderligt skydd av immateriella rättigheter.

Artikel 4

Områden för samarbetet

I samarbetet som omfattas av detta avtal kan ingå all den verksamhet inom forskning, teknisk utveckling och demonstration, nedan kallad FoTU, som är upptagen under första verksamheten i ramprogrammet enligt artikel 130g i fördraget om upprättandet av Europeiska unionen, liksom all liknande FoTU-verksamhet i Kina på motsvarande vetenskapliga och tekniska områden.

Detta avtal påverkar inte att Kina deltar, i egenskap av utvecklingsland, i gemenskapens verksamhet på området forskning för utveckling.

Artikel 5

Former för samarbetet

a) Om inte annat följer av tillämpliga lagar, bestämmelser och politiska riktlinjer skall parterna i största möjliga utsträckning främja deltagande i samarbetet enligt detta avtal i avsikt att erbjuda likvärdiga möjligheter till deltagande i sina respektive verksamheter inom forskning och teknisk utveckling.

b) Samarbetet kan ske i följande former:

- Deltagande av kinesiska forskningsinstitutioner i FoTU-projekt inom ramen för första verksamheten i ramprogrammet, och motsvarande deltagande av gemenskapens forskningsinstitutioner i kinesiska projekt inom liknande FoTU-områden. Sådant deltagande är underkastat de bestämmelser och förfaranden som tillämpas hos respektive part.

- Gemensamt utnyttjande, i enlighet med de förfaranden som tillämpas inom FoTU-programmen hos respektive part, av resultaten från redan genomförda FoTU-projekt.

- Besök och utbyte av forskare och tekniska specialister.

- Gemensamt anordnande av vetenskapliga seminarier, konferenser, symposier och workshops, samt deltagande av specialister i dessa aktiviteter.

- Samordnade åtgärder.

- Utbyte och gemensamt utnyttjande av varandras utrustning och material.

- Utbyte av information om förfaranden, lagar, bestämmelser och program som är av betydelse för samarbetet enligt detta avtal.

- Alla andra aktiviteter som rekommenderas av förvaltningskommittén och som bedöms vara förenliga med de riktlinjer och förfaranden som är tillämpliga på båda parter.

De gemensamma FoTU-projekten skall genomföras när deltagarna har utarbetat en plan för teknikutnyttjande enligt bilagan till detta avtal.

Artikel 6

Samordning och underlättande av samarbetet

a) Samordningen och underlättandet av samarbetet enligt detta avtal skall på Kinas vägnar utföras av ministeriet för vetenskap och teknik och på gemenskapens vägnar av Europeiska gemenskapernas kommission, varvid dessa två organ uppträder som verkställande ombud.

b) De verkställande ombuden skall upprätta en förvaltningskommitté för FoTU-samarbetet, nedan kallad förvaltningskommittén, för att administrera detta avtal; denna kommitté skall bestå av lika antal officiella företrädare från vardera parten, och den skall bestämma sin egen arbetsordning.

c) I förvaltningskommitténs uppgifter ingår följande:

1. Att främja och övervaka det samarbete som avses i artikel 4, liksom det samarbete som genomförs inom ramen för FoTU-samarbete för utveckling.

2. Att, i enlighet med artikel 5 b första strecksatsen, för varje kommande år, välja ut - bland de områden där FoTU-samarbete är möjligt - de prioriterade områden eller delområden av ömsesidigt intresse inom vilka samarbete eftersträvas.

3. Att, i enlighet med artikel 5 b andra strecksatsen, föreslå forskarna hos båda parter gemensamt utnyttjande av projekt som kan vara av ömsesidig nytta och komplettera varandra.

4. Att lägga fram rekommendationer i enlighet med artikel 5 b sjunde strecksatsen.

5. Att ge parterna råd om sätt att utvidga och förbättra samarbetet i enlighet med principerna i detta avtal.

6. Att övervaka genomförandet av detta avtal så att det fungerar väl.

7. Att varje år lämna en redogörelse till parterna om läget för det samarbete som genomförs enligt detta avtal, uppnådda resultat och effektivitet. Redogörelsen skall vidarebefordras till den gemensamma kommitté som inrättats enligt Avtalet om handelssamarbete och ekonomiskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Folkrepubliken Kina av år 1985.

d) Förvaltningskommittén skall som regel sammanträda en gång årligen, företrädesvis före den gemensamma kommittén som inrättats enligt Avtalet om handelssamarbete och ekonomiskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Folkrepubliken Kina av år 1985, och i enlighet med en tidtabell som parterna har kommit överens om. Sammanträdena skall hållas omväxlande i gemenskapen och i Kina. Extra sammanträden kan hållas på begäran av endera parten.

e) De utlägg som förvaltningskommittén har eller som görs för dess räkning skall betalas av den part som de berörda ledamöterna tillhör. Kostnader direkt förbundna med förvaltningskommitténs sammanträden, förutom kostnader för resor och uppehälle, skall betalas av värdlandet.

Artikel 7

Finansiering

a) Samarbetet skall vara beroende av tillgången på anslagna medel och av tillämpliga lagar och förordningar, samt av parternas riktlinjer och program. De utgifter som deltagarna har i samarbetsprojekten skall inte leda till någon överföring av medel från en part till en annan.

b) Om det i samarbetsprogram hos den ena parten finns möjlighet till ekonomiska bidrag åt deltagare från den andra parten, skall alla sådana anslag, ekonomiska eller andra bidrag, som ges av den ena parten till deltagarna hos den andra parten som stöd åt dessa verksamheter, undantas från skatter och tullar i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser.

Artikel 8

Inresa för personal och införsel av utrustning

Vardera parten skall vidta alla rimliga åtgärder och göra sitt bästa för att inom ramen för tillämpliga lagar och bestämmelser underlätta inresa till, uppehälle i och utresa från respektive parts territorium för personer som deltar i samarbetet enligt detta avtal, samt att underlätta in- och utförsel av materiel, data och utrustning som används i samarbetet.

Artikel 9

Spridning och utnyttjande av information

De forskningsinstitutioner i Kina som deltar i gemenskapens FoTU-projekt skall i fråga om äganderätt till samt spridning och utnyttjande av information, liksom i fråga om immateriell äganderätt som härrör från detta deltagande, iaktta de bestämmelser om spridning av forskningsresultat som följer av gemenskapens delprogram för FoTU samt bestämmelserna i bilagan till detta avtal.

De forskningsinstitutioner i gemenskapen som deltar i kinesiska FoTU-projekt har i fråga om äganderätt till samt spridning och utnyttjande av information, liksom i fråga om immateriell äganderätt som härrör från detta deltagande, samma rättigheter och skyldigheter som de kinesiska forskningsinstitutionerna och omfattas av bestämmelserna i bilagan till detta avtal.

Bilagan om immateriella rättigheter utgör en integrerad del av detta avtal.

Artikel 10

Territoriell tillämpning

Detta avtal skall vara tillämpligt, å enda sidan på de territorier där Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen tillämpas och enligt villkoren i det fördraget, samt å andra sidan på Folkrepubliken Kinas territorium. Detta får inte förhindra att samarbete bedrivs på öppna havet, i yttre rymden eller på tredje lands territorium, i enlighet med internationell rätt.

Artikel 11

Ikraftträdande, uppsägning och lösning av tvister

a) Detta avtal skall träda i kraft den dag då parterna skriftligen har underrättat varandra om att deras respektive interna förfaranden som krävs för att avtalet skall träda i kraft har slutförts.

b) Detta avtal ingås för en inledande period på fem år och kan därefter förlängas genom skriftlig överenskommelse mellan parterna (underförstådd förlängning) efter utvärdering under det näst sista året i varje period.

c) Detta avtal kan ändras genom överenskommelse mellan parterna. Ändringarna skall träda i kraft den dag då parterna skriftligen har underrättat varandra om att deras respektive interna förfaranden som krävs för att ändra detta avtal har slutförts.

d) Detta avtal kan när som helst sägas upp av endera parten skriftligen med sex månaders varsel. Ett upphörande eller en uppsägning av detta avtal får inte påverka giltigheten eller varaktigheten av åtgärder som genomförs enligt avtalet, eller påverka särskilda rättigheter och skyldigheter som uppstått i enlighet med bilagan.

e) Alla frågor eller tvister om tolkningen eller genomförandet av detta avtal skall lösas genom överenskommelse mellan parterna.

Till bevis här på har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal.

Som skedde i Bryssel den 22 december 1998 i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska, tyska och kinesiska språken, varvid alla texter är lika giltiga.

På Europeiska rådets vägnar

>PIC FILE= "L_2000006SV.004201.EPS">

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

>PIC FILE= "L_2000006SV.004202.EPS">

BILAGA

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Immateriella rättigheter som skapas eller tillhandahålls inom ramen för avtalet skall fördelas enligt bestämmelserna i denna bilaga.

I. Tillämpningsområde

Denna bilaga är tillämplig på gemensam forskningsverksamhet som bedrivs enligt avtalet, om inte annat särskilt avtalats mellan parterna.

II. Äganderätt till samt fördelning och utövande av rättigheter

1. "Immateriella rättigheter" används i denna bilaga med den innebörd som avses i artikel 2 c i detta avtal.

2. I denna bilaga behandlas fördelningen av rättigheter och intressen mellan parterna och deras deltagare. Vardera parten och dess deltagare skall sörja för att den andra parten och dess deltagare kan erhålla rättigheter avseende immateriella rättigheter som fördelas enligt denna bilaga. Denna bilaga ändrar eller förhindrar inte på något annat sätt fördelningen mellan en part och dess medborgare eller deltagare, som skall bestämmas av den partens lagar och praxis.

3. Parterna skall också rätta sig efter följande principer, och detta bör framgå av avtalen:

a) Effektivt skydd av immateriella rättigheter. Parterna skall försäkra sig om att de och/eller deras deltagare underrättar varandra inom en rimlig tidsperiod om skapande av varje form av immateriella rättigheter inom ramen för detta avtal, liksom om arrangemang för genomförande, och de skall i god tid ansöka om skydd för sådana immateriella rättigheter.

b) Effektivt utnyttjande av resultat, med beaktande av parternas och deras deltagares bidrag.

c) Icke-diskriminerande behandling av deltagare från den andra parten, jämfört med den behandling som ges till de egna deltagarna.

d) Skydd av affärshemligheter.

4. Deltagarna skall upprätta en gemensam plan för teknikutnyttjande med avseende på äganderätt och användning, inbegripet offentliggörande av information samt immateriella rättigheter som skall skapas inom ramen för den gemensamma forskningsverksamheten. Planen för teknikutnyttjande skall godkännas av den finansierande partens behöriga finansinrättning eller finansavdelning före tecknandet av de konkreta avtal om forsknings- och utvecklingssamarbete som planerna berör. Planen för teknikutnyttjande skall upprättas enligt de regler och förordningar som gäller hos vardera parten, och den skall beakta målen för den gemensamma forskningen, parternas och deras deltagares relativa bidrag, finansiella eller andra, fördelarna och nackdelarna med licensiering efter territorium eller användningsområde, överföring av data, varor eller tjänster som omfattas av exportkontroll, krav som följer av tillämpliga lagar och andra faktorer som anses lämpliga av deltagarna. Rättigheter och skyldigheter avseende forskningsresultat som genererats av besökande forskare (dvs. forskare som inte kommer från en part eller från en deltagare) med avseende på immateriella rättigheter skall också tas upp i de gemensamma planerna för teknikutnyttjande.

Planen för teknikutnyttjande är en särskild överenskommelse, som skall ingås mellan deltagarna, om tillämpningen av gemensam forskning och om deltagarnas respektive rättigheter och skyldigheter.

Med avseende på immateriella rättigheter skall man i planen för teknikutnyttjande normalt sett ta upp bland annat följande: äganderätt, skydd, rätt till användning i forsknings- och utvecklingssyfte, utnyttjande och spridning, inbegripet åtgärder för gemensamt offentliggörande, rättigheter och skyldigheter för besökande forskare samt förfaranden för tvistlösning. I planen för teknikutnyttjande kan man också ta upp förgrund- och bakgrundsinformation samt information om licensiering och forskningsresultat.

5. Information eller materiella rättigheter som uppkommit inom ramen för gemensam forskning och som inte tas med i planen för teknikutnyttjande skall fördelas, med parternas godkännande, i enlighet med planen för teknikutnyttjande. Om tvist uppstår skall sådan information eller immateriella rättigheter ägas gemensamt av alla deltagare som varit inblandade i den gemensamma forskning från vilken informationen eller de immateriella rättigheterna härrör. Varje deltagare som omfattas av denna bestämmelse skall ha rätt att använda sådan information eller immateriella rättigheter för eget kommersiellt bruk och utan geografiska begränsningar.

6. Vardera parten skall se till att den andra parten och dess deltagare kan få de immateriella rättigheter som tilldelats dem i överensstämmelse med dessa principer.

7. Under upprätthållande av konkurrensförhållanden inom de områden som berörs av detta avtal, skall vardera parten sträva efter att se till att rättigheter som förvärvats enligt detta avtal, och arrangemang som träffats i enlighet med det, utnyttjas på ett sådant sätt att det särskilt uppmuntrar i) spridning och utnyttjande av information som skapats, offentliggjorts eller på annat sätt gjorts tillgänglig i enlighet med avtalet, och ii) antagande och tillämpning av internationella standarder.

8. Uppsägning eller upphörande av detta aval skall inte påverka rättigheter och skyldigheter enligt denna bilaga.

III. Upphovsrättsskyddade verk och vetenskapliga skrifter

Upphovsrätt som tillhör parterna eller deras deltagare skall förvaltas i enlighet med Bernkonventionen (Parisakten från 1971). Upphovsrättsskydd skall avse uttryck och inte idéer, förfaranden, driftsmetoder eller matematiska koncept som sådana. Inskränkningar i eller undantag från exklusiva rättigheter skall vara begränsade till vissa specialfall som inte står i konflikt med ett normalt utnyttjande av verken och som inte på goda grunder kan antas strida mot den rättmätige innehavarens intressen.

Utan att det påverkar avsnitt II, och om man inte kommer överens om annat i planen för teknikutnyttjande, skall forskningsresultat offentliggöras gemensamt av parterna eller deltagarna i den gemensamma forskningen. Enligt ovannämnda allmänna regel skall följande förfaranden tillämpas:

1. Om en part, eller offentliga organ hos denna part, offentliggör vetenskapliga och tekniska tidskrifter, artiklar, rapporter, böcker, inbegripet videofilm och dataprogram som härrör från gemensam forskning enligt avtalet, skall den andra parten ha ett världsomfattande, icke-exklusivt, oåterkalleligt, royaltyfritt tillstånd att översätta, reproducera, anpassa, vidarebefordra och till allmänheten distribuera sådana verk.

2. Parterna skall sörja för att skrifter av vetenskaplig karaktär som härrör från gemensam forskning enligt avtalet och som offentliggörs av oberoende utgivare får så stor spridning som möjligt.

3. Samtliga exemplar av ett upphovsrättsskyddat arbete som skall spridas till allmänheten och som färdigställts enligt denna bestämmelse, skall innehålla författarnas eller författarens namn om inte författaren uttryckligen avböjer att nämnas. På exemplaren skall även det samarbetsstöd som parterna lämnat tydligt anges.

IV. Uppfinningar, upptäckter och andra vetenskapliga och tekniska landvinningar

Uppfinningar, upptäckter och andra vetenskapliga och tekniska landvinningar som skapats i samarbete mellan parterna själva skall ägas av parterna om inte annat avtalas av parterna.

V. Hemlig information

A. Skriftlig hemlig information

1. Vardera parten, eller i förekommande fall dess organ eller dess deltagare, skall så snart det är möjligt, och helst i planen för teknikutnyttjande, bestämma vilken information de önskar hålla hemlig i förhållande till avtalet, varvid bland annat följande kriterier skall beaktas:

a) Information som är hemlig i den meningen att den inte, som helhet eller med avseende på den exakta sammansättningen eller sammanställningen av dess beståndsdelar, är allmänt känd bland eller allmänt tillgänglig med lagliga medel för experter inom området.

b) Det faktiska eller potentiella kommersiella värdet som informationen har på grund av sin hemliga karaktär.

c) Tidigare skydd av informationen i den meningen att åtgärder som under de rådande omständigheterna var rimliga har vidtagits för att bevara dess hemliga karaktär av den person som hade laglig kontroll över den.

Parterna och deras deltagare kan i vissa fall komma överens om att, såvida inte annat anges, inte offentliggöra delar av eller all den information som tillhandahålls, utbyts eller skapas inom ramen för gemensam forskning enligt avtalet.

2. Vardera parten skall se till att den och dess deltagare klart identifierar hemlig information, till exempel genom lämplig markering eller text som anger begränsningen. Detta gäller även för helt eller delvis återgivande av denna information.

En part som erhåller hemlig information enligt avtalet skall respektera den hemliga karaktären hos sådan information. Dessa begränsningar skall automatiskt upphöra om informationen av innehavaren delges allmänheten.

3. Hemlig information som meddelas enligt avtalet får spridas av mottagande part till personer som verkar hos eller är anställda av den mottagande parten, och andra berörda avdelningar eller organ hos den mottagande parten, och som är auktoriserade särskilt för den aktuella gemensamma forskningen, förutsatt att all hemlig information som sprids på detta sätt omfattas av ett avtal om sekretess och att den tydligt framstår som sekretesskyddad enligt ovan.

4. Med ett skriftligt medgivande på förhand, från den part som tillhandahåller hemlig information, får mottagande part sprida sådan information i större utsträckning än vad som annars medges i punkt 3 ovan. Parterna skall samarbeta för att ta fram förfaranden för begäran om och erhållande av skriftligt medgivande på förhand för sådan mer omfattande spridning, och vardera parten skall ge sådant godkännande i den utsträckning detta medges av dess egna riktlinjer, lagar och övriga bestämmelser.

B. Hemlig information som inte är skriftlig

Hemlig information som inte är skriftlig, eller annan konfidentiell information som tillhandahålls vid seminarier och andra sammanträden som anordnas inom ramen för avtalet, eller information som kommer från anlitad personal eller härrör från användning av anläggningar eller från gemensamma projekt, skall behandlas av parterna eller deras deltagare i enlighet med de principer som fastställts för skriftlig information i avtalet. Detta gäller dock under förutsättning att mottagaren av sådan hemlig information, eller annan konfidentiell eller skyddad information, har uppmärksammats på den hemliga karaktären hos den meddelade informationen vid den tidpunkt då denna information vidarebefordras.

C. Övervakning

Vardera parten skall sträva efter att se till att hemlig information som parten mottagit enligt avtalet övervakas på det sätt som anges i avtalet. Om en av parterna inser att den inte kommer att kunna följa bestämmelserna om icke-spridning i avsnitten A och B ovan, eller att det på goda grunder finns anledning att tro att den inte kommer att kunna följa dessa bestämmelser, skall den parten omedelbart underrätta den andra parten. Parterna skall därefter överlägga för att fastställa ett lämpligt handlingssätt.